Starea judeţului în 1936 (III)

Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale deţine în depozitele sale numeroase documente privind istoria acestui judeţ şi care constituie un izvor preţios de documentare pentru orice cercetător sau simplu iubitor de istorie. Un asemenea document este şi procesul-verbal, din 4 februarie 1936, al conferinţei administrative, care oferă informaţii despre starea financiară, sanitară şi şcolară a jud. Gorj, acum aproape 80 de ani.

Guvernarea liberală dintre 1933-1937 a însemnat un interes mai mare pentru şcoli
Guvernarea liberală dintre 1933-1937 a însemnat un interes mai mare pentru şcoli

„Din punct de vedere veterinar, dl. Prefect arată că, avem prea mare mortalitate în vite, aceasta datorându-se în parte şi faptului că, mulţi primari nu anunţă la timp sau chiar deloc ivirea boalei, spre a nu li se închide comuna. Se vor lua măsuri pentru urgenta declarare a boalei şi în acelaşi timp pentru înfiinţarea cimitirelor de vite, căci altfel toate măsurile ce se iau sunt derizorii. Să se stăruie pentru vaccinarea vitelor. Prefectura a adus foarte mult vaccin în acest scop şi chiar când Prefectura nu va mai avea fonduri tot trebuie stăruit pentru vaccinare arătându-li-se locuitorilor că vaccinul nu costă prea mult, avându-se în vedere folosul ce-l aduce.”

Şcolile, o preocupare pentru autorităţi

„În unire cu dl. revizor şcolar se ia în discuţie chestiunea comitetelor şcolare, care în multe comune sunt descompletate, iar în altele nu mai există. Se dispune ca adunările generale să fie convocate de primari, pentru finele lunii martie, aşa cum s-a stabilit cu ministerul respectiv. În ce priveşte modul cum se vor face convocările şi cum vor decurge operaţiunile acestor adunări, se vor da instrucţiuni scrise, fiecărei primării, care la rândul lor le va aduce la cunoştinţă şi d-lor directori de şcoli. Se va cerceta de d-nii primi pretori, care şcoli au fost împroprietărite, indiferent la ce date şi se va vedea dacă terenul dat spre împroprietărire a fost scos la licitaţie şi dacă venitul respectiv a fost trecut în bugetele comitetelor ca venit, raportându-se neregulile constatate.
Unde nu s-au ţinut licitaţii, se vor fixa de îndată şi d-nii primi pretori vor căuta să fie în comună la ziua fixată în acest scop. Când aceste terenuri se iau de d-nii directori care au drept, se va avea în vedere arenda regională fixată de comisiunea instituită de Revizoratul şcolar. Unde pământul este în aproprierea şcolii se vor lua măsuri ca să se facă neapărat câmpuri de experienţă pentru educarea elevilor în direcţiunea agricolă, pomicolă etc.
Se va îngriji ca primarii să verse la timp Comitetelor Şcolare cota de 14% şi partea cuvenită din arenda cârciumilor, ca astfel şcoala să nu sufere. Dl. Prefect, mai arată apoi că primindu-se fonduri pentru construcţii de şcoli, biserici, dispensare etc. aceşti bani deşi s-au dat primăriilor prin bugetele comunelor, mulţi dintre aceştia i-au încredinţat pentru şcoale d-lor încasatori, neţinând seamă că primarii rămân personal răspunzători de mânuirea acestor bani.
Se va atrage din nou atenţia primarilor asupra acestor nereguli şi li se vor da norme întregi pentru întocmirea actelor justificative, cei mai mulţi trimiţându-le în neregulă. D-nii primi pretori vor cere aceste cote de la primari şi le vor controla şi pune la punct, trimiţând Prefecturii, numai pe cele întocmite conform legii. Actele primite la Prefectură în neregulă, se vor restitui d-lor primi pretori, spre completare.
Dl. Prefect citeşte lista comunelor care n-au trimis încă actele justificative sau le-au trimis în neregulă, d-nii primi pretori luând notă de ele. Mai atrage atenţia d-lor primi pretori asupra neregulilor constatate în executarea bugetelor şi neregulata înmânuire a banilor, rugându-i să-şi facă mai cu mare atenţie datoria, îndrumând autorităţile comunale, acolo unde nu se pricep şi cerând pedepsirea celor ce lucrează cu rea voinţă.
Pentru care am dresat prezentul proces-verbal, care se trimite în copie d-lor şefi de servicii prevăzuţi mai sus, spre a aduce la îndeplinire dispoziţiunile ce-i privesc.”
Cristian Grecoiu