ROMÂNIA | JUDEŢUL GORJ | CONSILIUL LOCAL ORAŞ ȚICLENI

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea modificării unor denumiri ale spaţiilor, în cadrul documentaţiei

tehnico-economice aferente investiţiei “Reabilitare Clădire Spaţii Medicale”
Consiliul Local al Oraşului Țicleni, judeţul Gorj Având în vedere:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Oraşului Ţicleni;
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ţicleni;
-Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă modificarea unor denumiri ale spaţiilor, în cadrul documentaţiei tehnico- economice aferente investiţiei “Reabilitare Clădire Spaţii Medicale”, întocmită de către SC SILVER REED SRL, după cum urmează:
Denumirea „cabinet medical 1” devine „sală de tratamente”;
Denumirea „cabinet medical 4” devine „cabinet medical 1 ”.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului Oraşului Ţicleni, biroului financiar-contabilitate şi compartimentului achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni, se afişează la avizier şi se publică pe site-ul www.primarieȚicleni.ro.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSILIER LOCAL ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 30.04.2015 cu votul a 12 consilieri, prezenţi 15 din
totalul de 15 consilieri în funcţie .
Nr. 39
Ţicleni

HOTĂRÂRE
Privind organizarea şi desfăşurarea Zilelor Oraşului Ţicleni
în perioada 29 mai 2015-31 mai 2015

Consiliul Local al oraşului Țicleni. judeţul Gorj Având în vedere:
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
-Raportul compartimentului de specialitate;
-Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Țicleni;
-Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) si lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Zilelor Oraşului Ţicleni în perioada 29 mai 2015 – 31 mai 2015.
Art. 2 – Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea Zilelor Oraşului Ţicleni în perioada 29 mai 2015-31 mai 2015 se face potrivit sumelor prevăzute în bugetul Centrului Cultural Oraş Ţicleni în anul 2015.
Art. 3 – Se aprobă comercializarea de produse şi de servicii în perimetrul de organizare şi desfăşurare a Zilelor Oraşului Ţicleni – Stadionul Oraşului Ţicleni.
Art. 4 – Pe perioada 29 mai 2015 – 31 mai 2015, taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice, ce fac obiectul prezentei hotărâri, respectiv Stadionul Oraşului Ţicleni, este de 1 leu/ mp/zi.
Art. 5 – De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund primarul si aparatul de specialitate al acestuia.
Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului oraşului Ţicleni, biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni, Centrului Cultural Oraş Ţicleni, se publică pe site si se afişează la avizier.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSILIER LOCAL ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 30.04.2015 cu votul a 14 consilieri, prezenţi 15 din totalul de 15 consilieri în funcţie .
Nr. 38
Ţicleni

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea încheierii
unui contract de superficie

Consiliul Local al Oraşului Țicleni. Judeţul Gorj
Având în vedere:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Oraşului Ţicleni;
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Țicleni;
-încheierea de respingere nr. 9913/27.02.2015, emisă de OCPI Gorj;
-Prevederile HCL Ţicleni nr. 94/23.10.2013 privind aprobarea vânzării unui apartament în condiţiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi de spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile HCL Ţicleni nr. 68/30.09.2014 pentru modificarea HCL Ţicleni nr. 94/23.10.2013 privind aprobarea vânzării unui apartament în condiţiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi de spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă încheierea unui contract de superficie pentru confirmarea dreptului de folosinţă al superficiarului – Burlan Elisaveta şi Burlan Mircea, proprietar al apartamentului situat în Oraşul Ţicleni, str. Petroliştilor, nr. 690, bl. 5, sc. 2, et. 4, ap. 12, jud. Gorj – asupra terenului ce face obiectul HCL Ţicleni nr. 50/31.07.2014 privind includerea unui teren în domeniul privat al Oraşului Ţicleni.
Art. 2 – Preţul contractului prevăzut la art. 1 se va plăti de către cumpărător, în conformitate cu prevederile art. 2 din HCL Ţicleni nr. 94/23.10.2013.
Art. 3 – Se împuterniceşte Primarul Oraşului Ţicleni să semneze contractul de superficie prevăzut la art. 1.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului Oraşului Ţicleni, biroului financiar-contabilitate, se afişează la avizier şi se publică pe site-ul www.primarieȚicleni.ro.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSILIER LOCAL ȚICLEANU VIRGIL
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 30.04.2015 cu votul a 15 consilieri, prezenţi 15 din totalul de 15 consilieri în funcţie .
Nr. 37
Ţicleni

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Oraşul Ţicleni şi ACS Petrofac Ţicleni
în vederea sprijinirii activităţilor sportive la nivelul Oraşului Ţicleni

Consiliul Local al Oraşului Ţicleni. judeţul Gorj Având în vedere:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Oraşului Ţicleni;
-Expunerea de motive prezentată de către Primarul Oraşului Ţicleni;
-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ţicleni;
-Prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
-Prevederile art. 36 alin. 2, lit. e), alin. 7 lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Acordul de Parteneriat intre Oraşul Ţicleni şi ACS Petrofac Ţicleni. conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integranta, în vederea sprijinirii şi stimulării activităţilor sportive la nivelul Oraşului Ţicleni, Judeţul Gorj, activităţi ce sunt declarate ca fiind de interes public local.
Art. 2 – Se împuternicește Primarul Oraşului Ţicleni sa semneze Acordul de Parteneriat prevăzut la art. 1. Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului Oraşului Ţicleni, biroului financiar contabilitate şi compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni, ACS Petrofac Ţicleni, se publica pe site-ul instituţiei si se afișează la avizierul instituţiei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSILIER LOCAL, SPRÎNCEANĂ SILVIU-TUDOSIE
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 30.04.2015 cu votul a 13 consilieri, prezenţi 15 din totalul de 15 consilieri în funcţie .
Nr. 12
Ţicleni

HOTĂRÂRE
privind stabilirea nivelului chiriei Cantinei

Consiliul Local al oraşului Țicleni, judeţul Gorj Având în vedere:
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Raportul compartimentului de specialitate;
Rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Țicleni;
Prevederile art. 27 si art. 36 alin. 2 lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aproba nivelul chiriei cantinei in cuantum de 2 500 lei pentru lunile noiembrie-martie si in cuantum de 2 300 lei pentru lunile aprilie-octombrie, in vederea organizării nunţilor.
Art. 2 – Se aproba nivelul chiriei cantinei in cuantum de 2 500 lei pentru lunile noiembrie-martie si in cuantum de 2 300 lei pentru lunile aprilie-octombrie, in vederea organizării botezurilor.
Art. 3 – Se aproba nivelul chiriei cantinei in cuantum de 10 lei, in vederea organizării
pomenilor de înmormântare.
Art. 4 – Se aproba nivelul chiriei cantinei in cuantum de 600 lei, in vederea organizării zilelor onomastice.
Art. 5 – Se aproba nivelul chiriei a cantinei in cuantum de 100 lei pentru desfășurarea de activitati politice.
Art. 6 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă. Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului oraşului Țicleni, se publica pe site-ul instituţiei si se afișează la avizierul instituţiei.
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 27.02.2015 cu votul a 9 consilieri, prezenţi 14 din totalul de 15 consilieri în funcţie .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSILIER LOCAL, SPRÎNCEANĂ SILVIU-TUDOSIE
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Nr.15
Țicleni

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente

investiţiei “Reabilitare Clădire pentru Bibliotecă”
Consiliul Local al Oraşului Ţicleni, Judeţul Gorj Având în vedere:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Oraşului Ţicleni;
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni;
-Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă investiţiei “Reabilitare Clădire pentru Bibliotecă”, întocmită de către SC Silver Reed SRL.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului Oraşului Ţicleni, biroului financiar-contabilitate, compartimentului achiziţii publice şi compartimentului urbanism- autorizări din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni, se afişează la avizier şi se publică pe site-ul www.primarieȚicleni.ro.
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 27.02.2015 cu votul a 14 consilieri, prezenţi 14 din totalul de 15 consilieri în funcţie .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSILIER LOCAL, SPRÎNCEANĂ SILVIU-TUDOSIE
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Nr.19
Țicleni

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA ” Gorj

Consiliul Local al Oraşului Ţicleni,
Având în vedere:
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ţicleni;
-Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (Rl), cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (Rl), cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului- cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Local Ţicleni nr. 34/2007 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ.
în baza art. 45, alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ, în forma prevăzută în Anexa 1. ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ, în forma prevăzută în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Se împuterniceşte domnul Radu Constantin – Primarul Oraşului Ţicleni, să semneze în numele şi pe seama Oraşului Ţicleni, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ, anexate la prezenta hotărâre.
Art. 4 – Se desemnează domnul Radu Constantin – Primarul Oraşului Ţicleni – în calitatea de reprezentant al Oraşului Ţicleni în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ.
Art. 5 – Se mandatează domnul Radu Constantin – Primarul Oraşului Ţicleni, reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor, să susţină numirea domnului Trîncă Marius Cornel ca membru în Consiliul director al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ.
Art. 6 – Se împuterniceşte reprezentantul Oraşului Ţicleni în Adunarea Generală a Asociaţilor să aprobe în cadrul acestui organ de conducere un nivel al cotizaţiei al cărui cuantum anual nu poate depăşi suma de 5 000 lei.
Art. 7 – Se împuterniceşte domnul Gherghe Mihai-Alexandru, având CI. seria GZ, nr. 425509, domiciliat în mun. Tg-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 9A, bloc 9A, sc. 2, et. 4, ap. 29. Jud. Gorj, să desfăşoare formalităţile de modificare a actului constitutiv şi statutului la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu Jiu.
Art. 8 – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” Gorj face parte din sectorul public potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană şi are obligaţia să raporteze anual Ministerului Finanţelor Publice date cu privire la situaţia economico- financiară a acestora, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Art. 9 – Primarul Oraşului Ţicleni şi aparatul de specialitate al acestuia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 10 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului Oraşului Ţicleni, biroului financiar-contabilitate, compartimentului accesare fonduri şi dezvoltare locală şi compartimentului investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ţicleni, se afişează la avizier şi se publică pe site-ul www.primarieȚicleni.ro.
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 30.03.2015 cu votul a 14 consilieri, prezenţi 14 din totalul de 15 consilieri în funcţie .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSILIER LOCAL, SPRÎNCEANĂ SILVIU-TUDOSIE
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Nr.32
Țicleni

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea înfiinţării Grupului instrumentai ”Voinicelul”
al Centrului Cultural al Oraşului Ţicleni
ROMÂNIA
Consiliul Local al Oraşului Ţicleni, Judeţul Gorj Având în vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Ţicleni şi expunerea de motive la acesta;
Raportul compartimentului de specialitate;
Rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ţicleni;
Prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare;
Prevederile Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
Prevederile HCL Ţicleni nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Cultural;
Prevederile Ţicleni nr. 79/26.11.2014 privind aprobarea Protocolului cu Şcoala Populară de Artă pentru înfiinţarea, susţinerea şi promovarea unui grup instrumental – secţie externă a respectivei instituţii;
Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 4 şi pct. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă înfiinţarea Grupului instrumental „VoiniceluF al Centrului Cultural al Oraşului Ţicleni. Art. 2 – Activitatea Grupului instrumental „VoiniceluF al Centrului Cultural al Oraşului Ţicleni se va desfăşura în conformitate cu Protocolul ce face obiectul HCL Ţicleni nr. 79/26.11.2014.
Art. 3 – Grupului instrumental „voinicelul al Centrului Cultural al Oraşului Ţicleni va participa la concursuri şi festivaluri, reprezentând Oraşul Ţicleni.
Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Centrul Cultural al Oraşului Ţicleni. Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, Primarului Oraşului Ţicleni, Centrului Cultural al Oraşului Ţicleni, se afișează la avizierul instituţiei şi se publică pe site-ul www.primarieȚicleni.ro.
Adoptată în şedinţa Consiliului Local din data de 30.03.2015 cu votul a 14 consilieri, prezenţi 14 din totalul de 15 consilieri în funcţie .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSILIER LOCAL, SPRÎNCEANĂ SILVIU-TUDOSIE
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, GEICĂ DRAGOȘ
Nr.25
Țicleni