Răsplată împărătească pentru poliţai maisterul oraşului

Apariţia administraţiei moderne în Ţara Românească este în strânsă corelaţie cu aplicarea prevederilor Regulamentului Organic şi reprezintă înlocuirea arbitrariului cu domnia legii şi în acelaşi timp pasul spre progres şi modernizare a societăţii româneşti. Confruntaţi cu tot felul de lipsuri materiale dar şi prejudecăţi, funcţionarii acelor timpuri şi-au făcut din plin datoria faţă de semeni.

Guvernatorul Pavel Kiseleff a fost cel care a propus ţarului decorarea gorjeanului
Guvernatorul Pavel Kiseleff a fost cel care a propus ţarului decorarea gorjeanului

O dovadă în sprijinul celor afirmate o reprezintă existenţa în fondul arhivistic „Prefectura Judeţului Gorj” a unui dosar referitor la recompensarea poliţai maistrului(şeful poliţiei) oraşului Tg-Jiu, medelnicerul Grigorie Bălteanu , cu un inel cu diamant de către ţarul Rusiei, Nicolae I (1825-1855).

Povestea inelului cu diamant
Lipsurile materiale, stare precară de igienă, nivelul scăzut de educaţie dar şi lipsa unor mijloace eficiente de combatere a unor boli generau la începutul secolului al XIX-lea adevărate ravagii, numeroase epidemii bântuind continentul, cum a fost şi cea de holeră de la începutul anilor treizeci, printre ţările afectate aflându-se şi principatul Ţara Românească.
Una din măsurile luate a fost îngrădirea circulaţiei înspre şi dinspre zonele afectate şi izolarea suspecţilor şi a bolnavilor în lazarete special construite. Cu aplicarea acestor măsuri au fost însărcinate autorităţile administraţiei publice, medicii dar şi armata şi poliţia.
După stingerea epidemiei, la propunerea guvernatorului Pavel Kiseleff  cei implicaţi în aplicarea măsurilor au fost recompensaţi cu inele cu diamant, printre aceştia numărându-se şi medelnicerul Grigorie Bălteanu, şeful poliţiei din Tg-Jiu.
Mai jos reproducem respectând ortografia vremii o parte din documentele păstrate la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, care ilustrează cele spuse mai sus.
„N. 3528 primită septevr. 5
Departamentul Vorniciei din Lăuntru
Înalt Exelenţa Sa D-l Prezedent prin predloştenia ? cu n. 1007 către Sfatul administrativ încunoşţinţează că după arătarea  ce au făcut către Măria Sa Înpăratul pentru osârdnică slujbă ce au arătat unii din boierii i cinovicii şi dohtorii la precurmarea molimii din Valahia, milostivire arătând au binevoit a le dărui inele de diamant şi că cei care dintr-aceia ni s-au arătat până acum a-şi primi acele daruri să să înfăţişeze la Caţelaria Politicească a Înalt Excelenţii Sale spre a le primi
Drept aceia fiindcă dintr-acele feţe să află şi şi într-acel judeţ cel mai jos însemnat şi anume medelnicerul Grigorie Bălteanu se scrie aceii ocârmuiri a face cunoscut ca ori însuşi să să înfăţişeze la pomenita canţelarie pentru primirea acelui dar să trimiţă vechil înputernicit  prin vechileche adeverite de tribunalul local. Aşadar după chipul ce mai sus să arată să să facă întocmai urmare.
Anul 1833 septevr 1
Secţia 1-ia, Masa 2-lea”
Prin rezoluţie se stabileşte casă fie anunţat cel în cauză şi în aceiaşi zi se emite o poruncă prin care i se aduce acestuia la cunoştinţă conţinutul poruncii Vorniciei din Lăuntru şi i se cere să raporteze Ocârmuirii care sunt demersurile pe care le va face. documentul nu a mai fost reprodus deoarece reproduce conţinutul documentului anterior.
Mai jos vom reproduce adresa de răspuns a celui în cauză.
„N. 3542  primită sepvr.6
Cinstita Ocârmuire a Judeţului Gorj
Medelnicer Grigore Bălteanu
Cu toată cinstea primind cea de supt N. 4100 hârtie am înţeles coprinderea că şi Cinstita Dvornicie prin poruncă supt N. 6115 face cunoscut că Înalt D. Prezedent arătare făcând către Măritul şi Preaputernicul Înpărat osârnica slujbă ce au arătat unii din boieri cininici depotaţi şi dohtori la precurmarea molivmii din coprinsul Ţării Româneşti.
milostivire arătând Măria Sa Înpăratul binevoi a dărui inele de diamant şi că cine va primi  să să înfăţişeze la Cinstita Canţelarie Politicescă a Înalt Ex. Sale spre primirea darului împărătesc, din care unul aflându-mă  şi eu, mi să dă de ştire ca eu însumi să mă înfăţişez la pomenita canţelarie pentru primirea acestui dar sau să trimit vechil înputernicit prin vechilime adeverită şi de Cinstitul Tribunal.
Cu toată supunerea înbrăţişând această veselitoare vestire în arădicarea molimii?, cum Cel Preaînalt D. Dumnezeu Atotţiitorul pentru îndelungă viaţă Măritului şi Preaînduratului Înpărat şi a Înaltului Ex. D. Prezedent cel ce părinteşte a binevoit de au vestit ? ostenelile fiecăruia ca să facă înpărtăşit de milele preaîndurărilor înpărăteşti.
Fac plecat arătare că de a mă înfăţişa însuşi spre primirea înpărătescului dar nu mă cutez aflându-mă poliţai maister acestui oraş Târgu Jiului şi nu îndrăznesc a-mi lăsa postul ca să nu să facă vre-o neorânduială asupra datoriilor, iar vechil din partea mea se va înfăţişa făr<ă> de zăbavă cu înscrisul întocmit întocmai precum mi să porunceşte.
Pentru care am cinstea a întoarce plecat răspuns.
1833 septv.5”
După primirea răspunsului, Ocârmuirea raportează Vorniciei cele consemnate în răspunsul poliţaiului.

În loc de concluzii
Aşa cum rezultă şi din documentele de mai sus putem afirma că funcţionarul şi-a făcu datoria fără să se aştepte la răsplată, răspunsul său trădând şi o doză de modestie prin felul în care motivează lipsa prezenţei sale la cancelarie pentru a primi darul împărătesc. Conştiinciozitatea şi sentimentul lucrului bine făcut, mai devreme sau mai târziu, vor fi apreciate şi de ce nu şi răsplătite, înţelepciunea populară consemnând aceasta în proverbul „după faptă şi răsplată”.
Aceste documente sunt o lecţie de morală pentru cei ce caută cu orice chip răsplata şi câştigul fără ca să le merite, uitând să fie modeşti şi conştiincioşi.
Ion Hobeanu