Proiecte de hotărâre Consiliul Municipal Târgu Jiu 28.05.2021

Loading

PROIECT AL ORDINII DE ZI

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în şedinţa ordinară, online, publică,  în data de 28.05.2021, ora 12:00

PROIECT AL ORDINII DE ZI:        

    01. Informare privind activitatea desfășurată de Serviciul investiții în perioada 30.04.2020-30.04.2021.

          02. Informare privind activitatea desfășurată de Societatea Edilitara Public S.A. pe anul 2020.

           03. Informare privind activitatea Societății Transloc S.A. Târgu Jiu la data de 31.12.2020.

           04. Informare privind activitatea desfășurată de Direcția Publică de Patrimoniu în perioada 30.04.2020-30.04.2021.

05. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2021.

06. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Târgu Jiu pe anul 2020.

07. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al Edilitara Public S.A.

08. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al anului 2021 a sumei de 2,2 mii lei în bugetul propriu al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1 Târgu Jiu.

09. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei din bugetul local al Municipiului Târgu Jiu pe anul 2021 în bugetul propriu al Parohiei Ursați – Polata.

10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 174.000 lei din bugetul local al Municipiului Târgu Jiu pe anul 2021 în bugetul propriu al Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae”.

11. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul local al Municipiului Târgu Jiu pe anul 2021 în bugetul propriu al Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu„ Târgu Jiu.

12. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 13.900 lei din bugetul local al Municipiului Târgu Jiu pe anul 2021 în bugetul propriu al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Tătărăscu” .

13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul local al Municipiului Târgu Jiu pe anul 2021 în bugetul propriu al Colegiului Auto ”Traian Vuia” din municipiul Târgu Jiu.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați la finalizarea obiectivului de investiții ”Canalizare menajeră zona periurbană Drăgoieni, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econimici pentru obiectivul de investiții ”Construire canalizare pluvială, str. Muncii”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării articolului 2 din HCL nr. 321/26.08.2019 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare, modernizare și extindere sistem de transport public în comun prin troleibuz” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată și completată prin HCL 362 din 30.09.2019.

      17. Proiect de hotărâre privind reactualizarea devizului general și a  indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare și extindere sistem de transport public în comun prin troleibuz”.

    18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei aprobată prin art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr.36/19.02.2020

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind promovarea deținerii câinilor și stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună sau metiși, din municipiul Târgu Jiu.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal și a teraselor de alimentație publică pe raza Municipiului Târgu Jiu, aprobat prin H.C.L. nr. 118/25.03.2019, cu modificările și completările aprobate prin H.C.L. nr. 357/30.09.2019.

      21. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării terenului în suprafață de 1339 mp, situat în municipiul Târgu Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 23, județul Gorj, către Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectului pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare în vederea construirii unei Grădinițe cu 4 săli de gupă cu program normal.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 2051/08.06.2012 cu Agenția Națională Antidrog, prin act adițional, ce va avea ca obiect transmiterea în folosință gratuită a imobilului situat în Municipiul Târgu Jiu, strada Vasile Alecsandri, nr. 53, județul Gorj, incinta Teatrului de Vară, în vederea desfășurării activității Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj.

23. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren  S.C. DENTESTET S.R.L. în suprafață de 16 m.p.,  situat în Târgu Jiu, str. General Christian Tell, lângă  bloc 2, sc. 3, județul Gorj, cu destinația de scară și alee de acces spre cabinetul stomatologic.

24. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren  domnului  Geană Nicolae Vasile, în suprafață de 8 m.p.,  situat în Târgu Jiu, str. 23 August, lângă  bloc 90, sc. 1, județul Gorj, cu destinația de scară și alee de acces.

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 22557/05.06.2020 încheiat cu BORDÂNC N. PANTELIE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

      26. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie domnului Pitea Laurențiu – Cristian, asupra terenului în suprafață de 26 mp., aferent spațiului comercial, situat în Târgu Jiu, strada 22 Decembrie 1989, nr. FN, județul Gorj.

27. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie   domnului Becheanu Dănuț asupra terenului în suprafață de 3 m.p.,  situat în Târgu Jiu, Aleea Plopilor, lângă  bloc 20, sc. 1, județul Gorj.

28. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie   domnului Tudor Silviu – Daniel asupra terenului în suprafață de 3 m.p.,  situat în Târgu Jiu, str. Comuna din Paris, lângă  bloc 13, sc. 1, județul Gorj.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional cu societatea Elmafarm S.R.L. la contractul de concesionare nr. 26082/21.08.2006, pentru suplimentarea cu 1,68 mp., a terenului situat în Târgu Jiu, str. 22 Decembrie 1989, lângă bl. 32, sc. 6, județul Gorj.

    30. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.19/14.06.2020 întocmit de doamna Siliște Adriana Maria – evaluator autorizat ANEVAR și de stabilire a prețului minim de negociere în vederea vânzării prin licitație public a imobilului compus din teren în suprafață de 519 mp. și construcție P+1 în suprafață de 462 mp., identificat prin număr cadastral 52862 și înscrise în cartea funciară sub nr.52862, situate în Târgu Jiu, strada Ana Ipătescu , nr.35, județul Gorj.

    31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr. 274/10.04.2021 și aprobarea prețului de vânzare prin licitație publică a imobilului teren și construcție centrală termică, situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Ioan Slavici, nr. 4, județul Gorj conform caietului de sarcini.

32. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr. 273/10.04.2021 și aprobarea prețului de vânzare prin licitație publică a imobilului teren și construcție centrală termică, situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Comuna din Paris, nr. 15A, Județul Gorj conform caietului de sarcini.

33. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr. 117/26.11.2019 și stabilirea prețului maxim de negociere pentru imobilul teren în suprafață de 401 mp., identificat prin numărul cadastral 55425, intabulat în Cartea Funciară numărul 55425, situate în Municipiul Târgu Jiu, strada Vasile Alecsandri, județul Gorj, în vederea cumpărării prin negociere directă.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului teren în suprafață de 53.090 mp., identificat prin numerele cadastrale 50845 și 50846, situat în Municipiul Târgu Jiu, strada Cicârlău, județul Gorj, din proprietatea privată a Municipiului Târgu Jiu în teren la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar Târgu Jiu.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale H.C.L. nr. 39/27.11.2020 privind desemnarea consilierilor locali în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității ale unităților de învățământ din Municipiul Târgu Jiu, cu modificările și completările ulterioare.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări necesare demarării și efectuării selecției pentru 7 membri ai Consiliului de administrație la Societatea Edilitara Public S.A.

     37. Proiect de hotărâre privind emiterea către AGA a Societății Transloc SA Târgu Jiu a propunerii

de prelungire a duratei mandatului membrului provizoriu CA cu două luni, începând cu data de 01.06.2021 .

     38. Proiect de hotărâre privind emiterea către AGA a Societății Transloc SA Târgu Jiu a propunerii

de numire a unui membru CA provizoriu, începând cu data de 01.06.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (01.06.2021 – 30.09.2021).

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – locuințe colective P+4E și sapțiu comercial P+1E Municipiul Târgu Jiu, aleea Pelinului, FN, județul Gorj, beneficiar doamna Puiu Anca Elena.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei Locale de Ordine Publică stabilită prin art. 1 al H.C.L. nr. 40/27.11.2020.

41. Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării formulată de S.C. TURISM PARC S.A și înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu cu nr.18335/21.04.2021 și în cadrul Direcției impozite și taxe cu nr. 104907/22.04.2021.

42. Proiect de hotărâre privind respingerea Contestației nr. 202366/14.05.2021 depusă de Fundația Internațională Umanitatea prin Președintele fundației domnul Călin Nicolae.

     43. Diverse