Policlinica Târgu Jiu, tot un șantier în lucru

Consiliul Județean Gorj încalcă Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice. Deși s-a depășit termenul în care trebuia să ne pună la dispoziție documente publice, adică o copie după caietul de sarcini de la o licitație și dovada depusă la dosar că firma care a câștigat-o nu avea datorii la stat (așa cum puteți vedea în faximilul alăturat), nu am primit documentele. Primisem, însă, anterior, un drept la replică la un articol legat de subiectul în cauză care nu face altceva decât să arate că cele scrise în articol sunt reale.

DREPT LA REPLICĂ
Către redacţia săptămânalului Vertical

Referitor la articolul publicat în paginile ziarului dumneavoastră cu nr. 363 şi postat în ediţia on-line corespunzătoare acestuia, intitulat „ÎNTÂRZIERE: Reabilitarea Ambulatoriului Spitalului Judeţean Târgu- Jiu, lucrare care trenează de ceva timp/ Policlinica Tg-Jiu, şantier în lucru”, semnat de jurnalistul Cornel Şomâcu, vă solicităm să publicaţi acordând acelaşi spaţiu şi vizibilitate următorul DREPT LA REPLICĂ al Consiliului Judeţean Gorj- autoritate tutelară administrativă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu precum şi autoritate de implementare a proiectului cu finanţare din fonduri europene privind „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”.
Vă solicităm să vă conformaţi Codului Deontologic al Ziaristului, în sensul de a proceda Ia publicarea acestui drept la replică în integralitatea sa, în termen de 5 zile de la primirea acestuia.
Având în vedere informaţiile neverificate publicate în articolul amintit anterior, considerăm că, în mod intenţionat şi tendenţios, autorul articolului a adus grave prejudicii de imagine instituţiei pe care o reprezint, în considerarea calităţii acesteia de autoritate de implementare a proiectului.
în ceea ce priveşte primul paragraf din intertitlul Un proiect cu multe „ciudăţenii”. Semnatarul articolului afirmă : ”A fost însă un proiect care a început cu stângul. La licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Gorj. beneficiarul de facto al lucrării (spitalul din Târgu-Jiu aflându-se în directa coordonare a acestuia) s-a înscris o singură firmă. S.C Conexvil S.A din Râmnicu- Vâlcea, fapt cel puţin ciudat având în vedere că miza era acordarea unui contract în valoare de peste 12 milioane de lei”.
Facem următoarele precizări care reprezintă adevărul despre derularea implementării proiectului:
Anunţul de participare a fost publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (site-ul www.e-licitatie.ro) sub nr. 122439 din 01.06.2011 şi a avut ataşată documentaţia de atribuire, fiind modificat de două anunţuri erată: nr.22945/15.06.2011 şi nr.23087/27.06.2011. Site-ul specializat www.e-licitatie.ro este disponibil tuturor celor interesaţi să participe cu oferta la procedurile de achiziţii publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 actualizată, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Consiliul Judeţean Gorj, în calitatc de autoritate contractantă, a ales procedura dc “licitaţie deschisă” cu fază finală de licitaţie electronică, chiar dacă, având în vedere pragurile valorice prevăzute de lege, ar fi putut fi aplicată şi o procedură inferioară precum cererea de oferte”. Aşadar, pentru lămurire suplimentară. Consiliul Judeţean Gorj a aplicai cea mai complexă procedură de licitaţie deschisă. În aceeaşi ordine de idei, în ceea ce priveşte eligibilitatea firmei declarate câştigătoare precizăm că oferta depusă de operatorul economic S.C. CONEXVIL S.A. a îndeplinit toate cerinţele minime de calificare impuse de autoritatea contractantă – Consiliul Judeţean Gorj prin Fişa dc date a achiziţiei, atât din punct de vedere al capacităţii economice şi financiare, cât şi din punct de vedere al capacităţii tehnice şi profesionale.
În plus procedura de achiziţie s-a desfăşurat sub atenta monitorizare a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) nefiind semnalată nici o neregulă în procesul de verificare, în caz contrar, ANRMAP ar fi procedat la respingerea documentaţiei.

Policlinica Târgu Jiu mai mult închisă pentru renovări, decât deschisă
Policlinica Târgu Jiu mai mult închisă pentru renovări, decât deschisă

Insinuările jurnalistului în cauză continuă. În cadrul paragrafelor trei şi patru de la acelaşi intertitlu, acesta spune:
..însă ..ciudăţeniile” din jurul accstui proiect finanţat cu fonduri europene nu se opresc aici. Contractul pentru dirigenţia de şantier a fost obţinut de către A&B Consreal. o societate înfiinţată în 2010, cu nici măcar un an înaintea licitaţiei în cauză. Despre această a doua societate, „săpând” un pic, am descoperit că a obţinut contractele de dirigenţie de şantier de la toate lucrările finanţate din fonduri europene pe care Consiliul Judeţean Gorj le gestionează la nivelul spitalului şi al direcţiei de asistenţă socială din judeţ şi că administratorul săuv Viorel Apostol, este şi şef al biroului tehnic din cadrul Spitalului Judeţean. Birou tehnic carc avea cunoştinţă despre realizarea caietelor de sarcini care au stat la baza licitaţiilor în cauză. Curată situaţie dc incompatibilitate, ar putea spune unii…răuvoitori.”
Referitor la acestea aducem următoarele menţiuni :
Consiliul Judeţean Gorj a încheiat cu operatorul economic S.C. A&B
CONSREAL S.R.L. contracte de servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru lucrările din cadrul mai multor proiecte, contracte ce au fost atribuite în urma organizării procedurilor de „cerere de oferte”, prin publicarea în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice a invitaţiilor de participare, după cum urmează:
asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru lucrările din cadrul proiectului ..Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”.
Firma A&B CONSREAL S.R.L. a fost singurul operator economic care a depus ofertă în cadrul procedurii de achiziţie , iar statutul de angajat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu , potrivit legii, nu este incompatibil cu exercitarea calităţii de diriginte de şantier în cadrul proiectul de modernizare, reabilitare şi echipare a Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu- Jiu”
De altfel, operaţiunile de dirigentare de şantier în cadrul proiectului se efectuează de către personalul specializat în domeniile construcţii şi instalaţii, aflat în raporturi contractuală de colaborare încheiate cu administratorul Viorel Apostol, implicarea directă a acestuia în prestarea acestui serviciu fiind minimă.
O vădită inducere în eroare și dezinformare a publicului cititor din partea jurnalistului cu privire la activităţile Consiliului Judeţean Gorj specifice acestui proiect se regăseşte şi în cadrul intertitlului “Mai este mult de lucru”: „Reabilitarea ambulatoriului spitalului judeţean din Târuu Jiu, care ar fi trebuit finalizată la 23 februarie 2013 se află, chiar şi la ora actuală, din cauza numărului mic de muncitori alocat, departe de a îndeplini acest deziderat. S-a ajuns chiar şi la situaţia hilară ca, în noiembrie 2012, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu, să realizeze o festivitate de inaugurare a cabinetului de pediatrie din cadrul ambulatoriului spitalicesc, abia primul (!) din cele peste 10 cabinete ce trebuie renovate. În acest ritm, am putea estima că lucrările vor fi definitivate în vreo nouă ani de zile”
Faţă de cele scrise se impun următoarele lămuriri referitoare la data de finalizare a proiectului precum şi la darea în folosinţă a secţiei dc pediatrie:
Durata contractului de execuţie a lucrărilor a fost stabilită iniţial până la data de 23.02.2013, fiind prelungită ulterior prin act adiţional, datorită gradului ridicat de complexitate al lucrărilor realizate şi al celor rămase de executat. Astfel, modificarea graficului de execuţie a fost impus de complexitatea lucrărilor prevăzute în contract, prin urmare dimensionarea resursei umane s-a realizat în funcţie de categoriile dc lucrări şi etapele tehnologice de execuţie zilnice, pentru a fi asigurate standardele de calitate ale proiectului.
Mai mult decât atât, executarea lucrărilor de instalaţii termice au vizat înlocuirea în totalitate a vechii instalaţii termice a clădirii, situaţie ce justifică prelungirea duratei contractului în condiţiile în care activitatea medicală desfăşurată în cabinetele medicale respective nu putea fi întreruptă decât în zilele de sâmbătă sau duminică.
La subsolul clădirii execuţia lucrărilor a fost îngreunată de faptul că multe dintre conducte erau sparte, acesta fiind inundat de nenumărate ori, permiţând continuarea lucrărilor doar după remedierea defecţiunilor şi eliminarea apei prin evacuare cu pompe.
Complexitatea lucrărilor şi necesitatea menţinerii funcţionalităţii cabinetelor medicale din cadrul ambulatoriului a condus la predarea etapizată a amplasamentului lucrărilor.
Pe lângă acestea, în luna noiembrie 2012, a fost dată în folosinţă secţia de pediatrie (care cuprinde cabinete, grupuri sanitare, holuri de aşteptare) şi nu cum se susţine în articol, cităm ..cabinetul de pediatrie”, nefiind vorba despre o inaugurare aşa cum eronat prezintă autorul articolului, ci, repetăm, despre o dare în folosinţă.
O altă informaţie aberantă se regăseşte în intertitlul „ÎNTÂRZIERE: Reabilitarea Ambulatoriului Spitalului Judeţean Târgu-Jiu, lucrare care trenează de ceva timp/ Policlinica Tg-Jiu, şantier în lucru” şi vizează calitatea aparaturii medicale achiziţionate prin proiect. Trebuie să specificăm faptul că, potrivit caietului de sarcini, achiziţia de furnizare de aparatură medicală este condiţionată de existenţa declaraţiilor de conformitate emise de producător în deplină concordanţă cu reglementările U.E. în domeniu. Furnizorului i s-a solicitat aviz de funcţionare cu privire la importul comercializarea şi depozitarea dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătăţii Publice. (…)
Președintele Consiliului Județean Gorj
Ion Călinoiu

Regretăm, dar nu am putut publica întregul drept la replică, întrucât legea prevede să-i fie alocat același spațiu în pagină cu articolul la care se referă și aceeași suprafață, iar suprafața a fost depășită.
Redacția VERTICAL