Modificări de ultimă oră în agricultură

Din 2015, schemele de plăţi, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020, sunt reglementate de OUG nr.3/2015 (M.Of. nr.191/23.03.2015.) care abrogă OUG 125/2006.

Fermierii pot face dovada utilizării legale a terenurilor doar cu adeverință de la Registrul Agricol
Fermierii pot face dovada utilizării legale a terenurilor doar cu adeverință de la Registrul Agricol

Schemele de plăți directe

Schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020: 1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) ; 2. Plata redistributivă; 3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă, și mediu; 4. Plata pentru tinerii fermieri; 5. Schema de sprijin cuplat – în domeniul vegetal și zootehnic; 6. Schema simplificată pentru micii fermieri
Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT)- se acordă anual, în domeniul vegetal și zootehnic, în limita prevederilor bugetale ale MADR.
În 2015 se va depune o singură cerere de plată la APIA, atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru cel animalier.

Termene și beneficiari

Încă neoficial, cel mai probabil, campania 2015 de depunere a cererilor unice, se va desfășura în intervalul 01 aprilie—15 iunie 2015.
Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi. persoane fizice şi/sau persoane juridice, care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol sau deținători legali de animale, în conformitate cu legislația în vigoare.
Beneficiari sunt: Fermierii care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe cu cuantum mai mic de 5000 euro și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale; Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe cu cuantum mai mare 5000 euro şi care trebuie: să fie înregistrați la ONRC ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice care desfăşoară activitate agricolă sau; să furnizeze dovezi verificabile privind veniturile obţinute din agricultură sau cuantumul anual al plăţilor directe din venit total neagricol. În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează și cooperativele agricole de producție prevăzute la art.6 lit. e) din Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă.
În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al asociației o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei.
Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință.

Beneficiarii plăților pentru pajiști sunt cei care asigură încărcătura cu animale, nu proprietarii pajiștilor
Beneficiarii plăților pentru pajiști sunt cei care asigură încărcătura cu animale, nu proprietarii pajiștilor

Calitatea de fermier activ

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5000 euro trebuie sa fie înregistrați la ONRC și să dețină certificat de înregistrare cu activitate agricolă sau să dețină actul normativ de înființare din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care nu dețin documentele din care să reiasă activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile A / B, expuse mai jos: Persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate activităților de recreere, sau alte întreprinderi cu activități neagricole similare pot fi considerate fermier activ, dacă sunt înregistrate la ONRC sau dețin act normativ de înființare și îndeplinesc una dintre următoarele condiții: A). cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile; B). veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile.

Exemplu de dovezi verificabile

Dovezile verificabile sunt, după cum urmează: Persoane juridice – Situaţii financiare anuale (raportări contabile anuale) însoţite de date informative; Formularul – date informative (cod 30) aprobat anual prin OMFP cuprinde indicatorul venituri din activități agricole; Formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20), aprobat anual prin OMFP cuprinde indicatorul venituri totale. Persoane fizice – Situaţii financiare anuale; Formularul 221 – Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit aprobat prin OPANAF nr. 52/ depus de către PFA, II, IFcare desfășoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit și decizia de impunere emisă de unitatea teritorială a MFP şi/sau; Formularul 200 Declarație privind veniturile realizate din România, aprobat prin OPANAF nr. 52/2012 depus de PFA, IF, II care desfășoară o activitate agricolă pentru care venitul net anual se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă; și Documente justificative eliberate de plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, intermediari, societăţi de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit, după caz; Adeverința eliberată de ANAF privind veniturile totale realizate în anul precedent anului de cerere; Veniturile totale obținute din activități neagricole ale persoanelor juridice rezultă ca diferență între venitul total și venitul total din activități agricole.
Dovezile verificabile se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data limită de depunere a cererilor unice de plată.

Dovada utilizării legale a terenului

Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului agricol pentru care s-a depus cererea unică de plată, conform art. 8 alin. (1) lit. n) si alin. (6) din OUG și pe care fermierul le prezintă la APIA sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, con-tractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat însoțite de adeverința eliberată de primărie în conformitate cu înscrisurile din Registrul agricol. În cazul în care fermierul persoană fizică nu deține titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului poate prezenta în locul acestora numai adeverinţa eliberată de primărie în conformitate cu înscrisurile din Registrul agricol.
Contractele de arendare menţionate la alin. (1) vor respecta prevederile art. 1.836-1.850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare. Contractele de arendare încheiate înaintea intrării în vigoare a noului Cod Civil continuă să îşi producă efectele până la data încetării de drept.
Contractele de asociere în participațiune prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte prevederile art. 1949 – 1954 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare. Suprafețele de teren arendate/ închiriate/ concesionate/ împrumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de asociere în participațiune.

Suprafețe eligibile

Suprafața eligibilă a exploatației trebuie să fie de minimum 1 ha sau 0,3 ha.
În cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru culturile de legume cultivate în sere și solare, plățile se acordă cu condiția ca suprafața eligibilă a exploatației pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plăți unui fermier să fie de minimum 0,3 ha.
În cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru efectivele de animale și a căror suprafață eligibilă a exploatației se situează sub 1 ha sau 0,3 ha, plățile se acordă atunci când cuantumul total al plăților directe solicitate / care trebuie acordate unui fermier într-un anumit an calendaristic este de minimum 200 euro.

APIA Gorj

One Comment on “Modificări de ultimă oră în agricultură”

  1. Buna ziua,
    Parintii mei detin o suprafata de 3 ha faneata intr-o zona de deal a jud. Buzau, care, pana anul trecut a fost incadrata ca zona defavorizata. Anul acesta nu se mai incadreaza la masura 13 – Zona cu constrangeri naturale, ci doar la Masura 10- Agro-mediu si clima. Intrebarea mea este daca mai poate beneficia de subventii pe suprafata respectiva, fara sa detina animale, respectand conditiile de ingrijire a terenului respectiv( cosit, strans, etc.)

    va multumesc anticipat,

Comments are closed.