ISJ GORJ: Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general

Începând cu luna august 2012, ISJ Gorj va avea un nou titular cu concurs la sediul cunoscut
Începând cu luna august 2012, ISJ Gorj va avea un nou titular cu concurs la sediul cunoscut

Revenim în acest număr cu precizări privind desfăşurarea concursului de inspector şcolar general al judeţului Gorj, o premieră pentru ultimii ani. Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj informează că, în conformitate cu notele aprobate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, nr. 4418/01.06.2012, nr.45557/2012 şi 45647/13.06.2012, în perioada 20-27 august 2012, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se organizează concursul pentru ocuparea postului de inspector şcolar general.
Înscrierea la concurs se realizează în perioada 27 iulie – 03 august 2012 cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 753/26 octombrie 2011.

Concursul de inspector şcolar general bate la uşă
Potrivit profesorului Ion Işfan, inspector şcolar general adjunct al judeţului Gorj, condiţiile înscrierii la concurs sunt următoarele conform art. 2 din OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 753/26 octombrie 2011:
a) este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
b) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
c) este personal didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
d) are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
e) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
f) are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;
i) la data susţinerii concursului are vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică decât vârsta legală de pensionare.
Conform atr. 4 din OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 753/26 octombrie 2011, dosarul de înscriere la concurs se depune la inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane din inspectoratul şcolar la care se organizează concursul şi trebuie să conţină:
a) cerere de înscriere;
b) curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, la care se anexează documente doveditoare;
c) certificat de naştere şi, după caz, certificat de căsătorie;
d) act de titularizare în învăţământ;
e) document care atestă calitatea de membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
f) adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor;
g) carnet de muncă sau document echivalent, completat la zi, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată;
h) hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;
i) copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii: diplomă de licenţă/diplomă de absolvire;
j) adeverinţă, în original, de vechime efectivă în învăţământul preuniversitar care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. d);
k) adeverinţă care cuprinde calificativele pentru ultimii 5 ani, în original;
l) recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unităţii de învăţământ sau de la consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, în original;
m) certificat medical, în original;
n) declaraţie pe propria răspundere a candidatului sau adeverinţă, în original, care să ateste faptul că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică;
o) declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 234 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 1/2011;
p) cazier judiciar, în original;
q) cerere scrisă privind limba străină de circulaţie internaţională în care candidatul doreşte să susţină proba de concurs prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b);
r) oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează, depusă în plic sigilat;
s) declaraţie pe propria răspundere a candidatului prin care să confirme că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
t) opisul dosarului, în dublu exemplar; un exemplar se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul; fiecare filă din dosar se numerotează, iar numărul total de file se consemnează în opis.
Documentele prevăzute mai sus menţionate, de la lit. c)-h) vor fi prezentate în copie certificată „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ/instituţiei de la care provine candidatul.
Bibliografia de concurs este următoarea:

Actul normative / Metodologia /Bibliografia    Continutul
Legea educației naționale nr. 1/2011    Legea educației naționale
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata    Codul muncii
Programul de guvernare 2009-2012 – cabinet Victor Ponta    Capitolul XIII. Educaţie
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2002    Prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale    Prevenirea și combaterea marginalizării sociale. Cap. II secțiunea a 4-a – accesul la educație
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare    Asigurarea calității în educație

OMECTS nr. 5547/06.10.2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 746/24.10.2011    Regulamentul de inspecţie al unităţilor de învăţământ
OMECTS nr 5554/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 735/19.10.2011    Regulament de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic
OMECTS nr. 5530/05.10.2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738/20.10.2011    Regulament –cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare
OMECTS, nr. 5561/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767/31.10.2011    Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
Institutul de ştiinţe ale educaţie     Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Bucureşti, 2001