„Învăţăm împreună”, proiectul ce consolidează şcoala incluzivă în Judeţul Gorj

Amfiteatrul Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu a găzduit cu două săptămâni în urmă reuniunea legată de încheierea cu succes a activităţilor derulate prin Proiectul POSDRU ID 27759 cu titlul „Învăţăm împreună”, despre care putem spune că s-au desfăşurat în conformitate cu calendarul aprobat şi au antrenat în lucru peste 50 de profesori – experţi pe termen scurt şi lung – aproape 700 de elevi din unităţile şcolare partenere (Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu” Tg.-Jiu şi Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” Tg.-Jiu), 600 de părinţi, numeroşi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai comunităţii locale din municipiul Târgu-Jiu.

În urma acestui proiect elevii au câștigat cel puțin noi competențe
În urma acestui proiect elevii au câștigat cel puțin noi competențe

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a dezvolta la nivelul municipiului nostru o reţea de şcoli incluzive model care vor promova succesul şcolar, stima de sine, respectul pentru celălalt, toleranţa şi interculturalitatea, responsabilitatea pentru mediul înconjurător şi dezvoltarea durabilă. Între obiectivele specifice, cele mai relevante sunt cele care au asigurat şi vor asigura: dezvoltarea curriculum-ului incluziv şi curriculum-ului pentru noile ocupaţii, formarea profesorilor din grupul ţintă în domeniul educaţiei incluzive, promovarea activităţilor extraşcolare pentru elevi în vederea dezvoltării abilităţilor antreprenoriale şi a cetăţeniei active, extinderea TIC pentru achiziţia de cunoştinţe specifice şi creşterea abilităţilor de utilizare a calculatorului, promovarea principiului şanselor egale, respectul pentru diversitate în educaţie, respectarea normelor de igienă de bază şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos.

O experiență reușită

De aceeaşi importanţă sunt  iniţiativele, acţiunile şi activităţile circumscrise consilierii elevilor cu scopul creşterii performanţelor şcolare, dezvoltării de mecanisme şi instrumente pentru asigurarea accesului la educaţia de calitate şi la competenţele profesionale-cheie pentru toţi, la elaborarea de instrumente de evaluare pentru elevii dezavantajaţi, pentru achiziţii de noţiuni fundamentale şi profesionale, la dezvoltarea de programe remediale pentru copiii cu rezultate slabe la învăţătură, la integrarea principiului dezvoltării durabile în vederea creşterii gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu, introducerii TIC în activităţile de predare/învăţare, promovării activităţilor de valorizare a tradiţiilor şi culturii rrome, informării comunităţii locale despre avantajele educării tuturor copiilor împreună, diseminării rezultatelor proiectului şi bunelor practici izvorâte din derularea activităţilor.
Sustenabilitatea proiectului se asigură prin diseminarea informaţiilor legate de acesta în unităţi şcolare din municipiul Tg.-Jiu şi Judeţul Gorj cu prilejul cercurilor metodice ale profesorilor, la şedinţele cu directorii de şcoli, în activităţile de parteneriat dintre şcoli. Se identifică astfel noi modalităţi prin care partenerii din educaţie îşi îmbunătăţesc baza logistică de date prin dezvoltarea unor strategii coerente şi a unor planuri locale de intervenţie. 40 de şcoli din judeţ vor elabora planuri de dezvoltare şcolară care vor cuprinde activităţi implementate prin proiectul  « Învăţăm împreună ».
S-au conturat deja posibilităţi de multiplicare a proiectului pe care le vom regăsi în: atragerea copiilor  rromi în activităţile extracurriculare şi extraşcolare; acordarea serviciilor specializate copiilor rromi şi copiilor cu  CES de la toate şcolile din judeţ; valorificarea şi consacrarea tradiţiilor în comunităţile rrome din judeţ; formarea cadrelor didactice din şcolile care lucrează cu grupuri vulnerabile în scopul promovării unei educaţii incluzive; includerea activităţilor proiectului în planurile de desegregare şcolară; îmbunătăţirea frecvenţei şcolare, a rezultatelor la învăţătură, creşterea promovabilităţii în rândul elevilor ce aparţin grupurilor vulnerabile; susţinerea de la bugetul local a unor activităţi de şcolarizare a copiilor.
Rezultatele anticipate la iniţierea proiectului se fac tot mai vizibile în şcolile aplicate, ceea ce ne face să credem că echipa de management a proiectului şi profesorii din echipele manageriale ale partenerilor şi-au făcut datoria cu simţ de răspundere şi conştiinciozitate. Prin urmare, elevii din instituţiile partenerilor se vor adapta mai uşor la cerinţele şcolare, mediul şcolar fiind atrăgător, incluziv, funcţional, relaţia cadre didactice – elevi va deveni democratică, de ajutor, de prietenie şi colaborare. 46 de profesori, inspectori şcolari, directori şi consilieri şcolari au fost formaţi în managementul de proiect şi educaţia incluzivă. 50 de părinţi romi fac parte din comitetele de părinţi pe clase şi se implică activ în viaţa şcolilor prin luarea deciziilor împreună cu conducerea acestora. 100 de noi materiale didactice realizate, 20 programe elaborate şi 10 instrumente de evaluare au întărit şi îmbunătăţit baza didactico-materială; acestea vor flexibiliza curriculum-ul şi vor aduce instrumente moderne de evaluare.

Cifrele proiectului

Iată şi alţi indicatori care vorbesc despre efectele pozitive ale implementării acestui proiect în învăţământul din Gorj : 500 elevi utilizează frecvent TIC în activităţile la clasă ; 600 de elevi au dezvoltat atitudini pozitive faţă de problemele mediului înconjurător prin participarea voluntară la acţiunile de ecologizare şi plantare de pomi ; 200 elevi din grupul ţintă duc o viaţă sănătoasă, au aspect îngrijit şi haine curate; 40 săli de clasă sunt curate; 300 elevi participă la activităţi sportive; 90 de elevi prezintă respect şi interes pentru diversitate în urma participării la cursurile de « Educaţie interculturală » ; 100 elevi au urmat cursurile “Istoria, tradiţiile şi obiceiurile romilor”; elevii au deprinderi de cetăţenie activă – 200 de elevi participă la acţiuni de voluntariat în folosul comunității locale; elevii din grupurile vulnerabile şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare – 70 de elevi cu dificultăţi de învăţare au promovat clasa.
În domeniul activităţilor extraşcolare, sunt de remarcat cele două microproiecte de la Şc. Gen. « Alex. Ştefulescu » Tg.-Jiu : « Bune practici în educaţia antreprenorială – libera iniţiativă şi iniţiativa personală » (realizat de prof. Aurel Popescu şi Ileana Troi) şi « Metoda proiectului – perspectivă transdisciplinară în Proiectul POSDRU ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ : Valorificarea potenţialului turistic al satelor din Judeţul Gorj » (autori : Prof. Ileana Troi şi Adela Şcheau). Am apreciat toate activităţile organizate în vacanţele de Crăciun şi de Paşti, activităţile destinate protecţiei mediului, formării comportamentului ecologic la elevi, dezvoltării spiritului civic proactiv, cetăţeniei democratice, cunoaşterii drepturilor copilului şi formării unui stil de viaţă sănătos.
La Liceul de  Muzică şi Arte Plastice « Constantin Brăiloiu » Târgu-Jiu, am apreciat toate activităţile proiectate pe fiecare obiectiv, participarea numeroasă şi activă a elevilor, părinţilor şi celorlalţi actori sociali la proiect. Între acestea remarcăm : « Urmărirea încolţirii unor boabe de fasole în mediu cu PH diferit » ; « Surse de poluare a aerului. Efectele poluării aerului” (probleme de mediu); „Autocunoaşterea – primul pas în carieră”; „Pregătirea pentru un nivel de bunăstare durabilă” (educaţie antreprenorială); „Un mediu sănătos pentru copii – resurse naturale, factori de risc”; „Igiena şi anotimpurile”; Comportamentul alimentar – declanşarea obezităţii, imagine corporală”, „Comportamentul sexual responsabil – atitudini faţă de debutul sexual” (educaţie pentru sănătate); „Interese şi valori personale”, „Valorile în care cred”, „Să ne cunoaştem drepturile – drepturile copiilor” (dezvoltarea cetăţeniei active).
Deosebit de interesantă în formarea competenţelor antreprenoriale s-a dovedit a fi şi vizita-exerciţiu realizată de elevi, sub coordonarea prof. Claudia Ivancu şi Aurelia Savu, la SC „Vel Pitar” din Târgu-Jiu, întâlnirile pe care aceştia le-au avut cu specialişti şi lucrătorii de aici. Cele două şcoli au întocmit proiectele pentru excursiile cu activităţi aplicative care s-au organizat în Vacanţa de Vară 2011, în zona Horezu din Judeţul Vâlcea. La aceste activităţi au participat 60 de elevi, profesori şi părinţi.
Acestea sunt numai câteva din aspectele care vorbesc despre importanţa derulării acestui proiect pentru realitatea de azi a şcolii gorjene. Finalităţile la care se va ajunge ne fac să credem că implementarea proiectului a reprezentat un câştig pentru elevi, profesori, părinţi şi comunitatea locală. Ceea ce ne determină să nu ne oprim aici. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată de conducerile şcolilor implicate, prin dezvoltarea de noi iniţiative cu comunitatea locală. Pentru că şcoala are nevoie de astfel de proiecte, în vederea modernizării şi creşterii calitative a procesului educaţional.

Prof. Ion Işfan, Inspector Şcolar General al IŞJ Gorj,
Manager Proiect ID 27759