INFORMARE privind modul de soluţionare al deficienţelor întîmpinate în aplicarea legilor fondului funciar, reieşite din şedinţele de instruire a comisiilor locale desfăşurate în perioada 10.09.2012-05.10.2012 şi propuneri de înbunătăţire a activităţii acestora

Primăriile duc lipsă de specialiști în domeniul topografiei,  cei mai buni plecând în mediul privat
Primăriile duc lipsă de specialiști în domeniul topografiei, cei mai buni plecând în mediul privat

Membrii Comisiei judeţene Gorj şi ai Colectivului de lucru constituit în vederea sprijinirii activităţii acesteia, s-au întrunit în şedinţă de lucru în data de 21.01.2013 şi au analizat punctual aspectele şi disfuncţionalităţile întâlnite în practică, referitor la aplicarea legilor proprietăţii, aspecte sesizate de către reprezentanţii comisiilor locale de fond funciar la întâlnirile desfăşurate în perioada menţionată mai sus, după cum urmează :
Aspectul nr.l : Lipsa specialiştilor în cadastru şi topografie la nivelul comisiilor locale de fond funciar, datorită volumului mare de lucru şi a responsabilităţilor ce cad în sarcina acestora, necorelate cu retribuţia acordată pentru munca desfăşurată;
Soluţia: înfiinţarea de posturi cu specialişti topografi în cadrul unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară, specialişti ce vor desfăşura activitate în U.A.T.- uri pe anumite perioade de timp, cu scopul întocmirii şi definitivării planurilor parcelare;
– Gestionarea procedurilor prevăzute de OUG nr. 34/2009, cu privire la deblocarea posturilor şi înaintarea documentaţiilor necesare către MAI.

Aspectul nr.2 : Procedura de rectificare a unor erori materiale în titlurile de proprietate şi de eliberare a duplicatelor pentru titlurile de proprietate pierdute;
Soluţia în cazul rectificărilor: rectificarea titlurilor de proprietate presupune îndreptarea unor erori materiale înscrise în acestea la momentul emiterii, îndreptare ce se poate realiza pe cale administrativă prin hotărârea comisiei judeţene, la propunerea temeinic justificată a comisiei locale, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 18/1991 prin Legea nr. 219/2012. Documentaţia necesară rectificării titlurilor de proprietate este următoare : cererea persoanei/persoanelor îndreptăţite adresată comisiei locale şi actele de stare civilă, eventual dovada calităţii de moştenitor,
propunere din partea comisiei locale prin care se solicită motivat rectificarea, orice acte doveditoare din care să rezulte existenţa erorii materiale, titlul de proprietate în original, declaraţia solicitantului/solicitanţilor rectificării, cu privire la faptul că terenul înscris în titlul de proprietate nu a făcut obiectul unor acte translative a dreptului de proprietate, declaraţie dată în faţa secretarului UAT- ului,
– în cazul în care erorile materiale se referă la date de identificare cadastrală (tarla, parcelă, vecinătăţi, numele localităţii, etc.) documentaţia va cuprinde în mod obligatoriu şi planul parcelar privind încadrarea în zonă a terenului înscris în titlul ce face obiectul rectificării, plan avizat de către OCPI Gorj şi tabelul centralizator cu proprietarii din tarlaua respectivă
Soluţia în cazul eliberării duplicatelor :
în cazul pierderii titlurilor de proprietate sunt aplicabile dispoziţiile art. 36, alin. 7 din HG nr. 890/2005, în sensul că persoana îndreptăţită (proprietar, coproprietar, moştenitor al proprietarului) va face dovada publicării în MO partea III- a, a declaraţiei de pierdere sau distrugere şi se va adresa cu o cerere scrisă direct Comisiei Judeţene Gorj în vederea eliberării unui duplicat.
După înştiinţarea comisiei judeţene, cererea persoanei îndreptăţite însoţită de dovada publicării în M.O., va fi transmisă OCPI Gorj pentru scrierea duplicatului conform cu datele înscrise în partea nedetaşabilă (cotorul) titlului de proprietate iniţial, existent în arhiva acestei instituţii.
Aspectul nr.3 : Nesemnarea de către şefii ocoalelor silvice a proceselor verbale de punere în posesie întocmite în baza hotărârilor judecătoreşti acolo unde Direcţia Silvică Gorj prin reprezentanţii săi nu a fost parte în procesele derulate în justiţie;
Soluţia : emiterea unor hotărâri ale comisiei judeţene, pe baza documentaţiei comisiei locale, prin care se va dispune punerea în executare a hotărârii judecătoreşti, conform recomandărilor A.N.R.P. Bucureşti, transmise cu adresa nr. 7421/DFF/21.10.2010.
Aspectul nr.4 : Pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti ce dispun reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie pe terenuri cu vegetaţie forestieră, unde există titluri de proprietate eliberate la Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 1/2000;
Soluţia : Hotărârile irevocabile pronunţate de instanţa de judecată se vor pune în aplicare necondiţionat în forma dispusă.
Aspectul nr.5 : Neconcordanţe între planurile cadastrale existente la OCPI Gorj şi planurile silvice;
Soluţia : Centrul Naţional de Cartografie în colaborare cu ICAS va proceda la suprapunerea hărţilor cadastrale cu hărţile silvice, creând un produs cartografic în format digital, acţiune ce se va realiza cu sprijinul ANCPI, urmare solicitării OCPI Gorj.
în acest sens, OCPI Gorj cu adresa nr. 3/13306/10.10.2012 a înaintat către ANCPI Bucureşti o astfel de propunere.
Aspectul nr. 6 : Colaborarea defectuoasă între comisiile locale şi ocoalele silvice, în sensul că reprezentanţii acestora nu participă la şedinţele de fond funciar şi totodată se realizează de către Direcţia Silvică Gorj marcări de masă lemnoasă în suprafeţele ce urmează a fi retrocedate;
Soluţia : Comisiile locale vor înştiinţa în scris reprezentanţii structurilor silvice cu privire la data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor comisiilor locale.
Direcţia Silvică Gorj va realiza exploatarea suprafeţelor forestiere deţinute în administrare în concordanţă cu amenajamentele silvice, iar comisiile locale vor urgenta punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite.
Aspectul nr.7 : Dificultatea închiderii tarlalelor din planurile parcelare.
Soluţia: Realizarea unor planuri parcelare pe subdiviziuni, respectiv pe sectoare cadastrale având ca limite repere naturale.
Aspectul nr.8 : Eliberarea titlurilor de proprietate pentru terenurile ce nu au făcut obiectul unor preluării abuzive în perioada 1945 – 1989 şi pentru care persoanele îndreptăţite nu au formulat cereri în termenele prevăzute de legile fondului funciar.
Soluţia: în această situaţie, înaintarea unor propuneri din partea comisiilor locale pentru eliberarea titlurilor de proprietate are ca temei legal art. 27, alin. 2 indice 1 din Legea 18/1991.
Titlul de proprietate eliberat în aceste condiţii are un caracter recognitiv, potrivit art. 11, alin. 2 indice 1 din Legea nr. 18/1991, aceste terenuri revenind „ope legis,, în proprietatea persoanelor îndreptăţite, care nu au pierdut niciodată calitatea de proprietar, întrucât nu au predat şi nu le-au fost preluate terenurile în cauză.
Astfel, învederăm că această categorie de persoane se pot adresa oricând prefectului, prin intermediul comisiei locale, cu o cerere pentru eliberarea titlului de proprietate, nefiind aplicabile prevederile referitoare la termenul de decădere prevăzut de legislaţia în materie, fapt ce rezultă şi din adresa ANRP Bucureşti nr. 51252/51545/09.03.2009
NOTĂ:
Prezentul material va fi multiplicat şi distribuit, prin grija secretarului fiecărei unităţi administrativ teritoriale, tuturor membrilor ce fac parte din comisiile locale de fond funciar.
Întocmit:
Diaconescu Liviu
Zegrean Ioan-Miron
Bivolaru Danie
Carigoiu Maria
Aprob,
Prefect,
Ion Claudiu Teodorescu