Hotărâri de consiliu Negomir, septembrie 2021

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

                                                    HOTĂRÂRE  Nr. 42

          privind neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a

          contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii        

          pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei în

          perioada 2017 – 2023, la  nivelul comunei Negomir, judeţul Gorj

              Consiliul Local al  comunei Negomir,  Judetul Gorj.

  Având în vedere :

             – Referatul de aprobare al primarului la proiectul de hotărâre.

             – Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre inițiat.

             – Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Negomir, judetul Gorj.

             –  Adresa nr. 14720 din 20.09.2021 emisă de Consiliul Județean Gorj referitor la adoptarea unei  hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității consiliilor locale în implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023, anul școlar 2021 – 2022.

              – Prevederile art.129 alin.7 lit.a  din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificari și completari ulterioare.

              –  Prevederile Hotărârii de Guvern nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023  cu modificările și completările ulterioare.

             – Prevederile  Ordonanței Guvernului  nr.13/2017 privind aprobarea participării României

la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, modificată şi completată prin Legea nr.55/2018.

             În temeiul prevederilor art.133 alin(1), art 134 alin. (1) lit. a, art.136 alin. (1) și alin(8),  140 alin. (1), art. 196 alin.(1), lit.a, art. 197 și art 243 alin. (1) lit. a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificari si completari ulterioare;

                                                     H O T ĂR Ă Ș T E :

              Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilităților autorităților locale ale Comunei Negomir, Județul Gorj  pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, la nivelul U.A.T. Negomir, județul  Gorj, pentru perioada 2021 – 2022.

              Art. 2. – Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei Negomir  prin compartimentele de specialitate.

              Art. 3. Prezenta se comunică prin intermediul secretarului general al comunei  Negomir, în termenul prevăzut de lege : Primarului Comunei Negomir, Instituției Prefectului- județul Gorj, Consiliului Județean Gorj  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu și  în monitorul oficial local.                                      

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  30 septembrie  2021 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de        

              0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13  prezenți la ședință.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                          SECRETAR GENERAL

            BENONII – VIOREL IOSU                                             JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTARARE  Nr. 43

privind aprobarea organizarii manifestarilor legate de sărbatorirea

Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie 2021

             Consiliul Local al  comunei Negomir,  Judetul Gorj.

  Având în vedere :

             – Referatul de aprobare al primarului la proiectul de hotărâre.

             – Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre inițiat.

             – Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Negomir, judetul Gorj.

             – prevederile art. III, alin. (2), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012

privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. 

              – prevederile art. 129 alin (4), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificari si completari ulterioare.           

              – prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 12/19.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021.

  – prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată,               

  – prevederile Legii  nr. 98/2016 din privind achiziţiile publice,

            –  prevederile  H.G.  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.              

            În temeiul art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. Se aproba organizarea manifestarilor legate de sărbătorirea Zilei Naționale a României la data de 1 Decembrie 2021.

 Art.2. Se aproba programul de activități și devizul estimativ pentru organizarea activităților specifice Zilei Nationale a României la 1 Decembrie 2021, organizate în comuna Negomir, județul Gorj, conform Anexei nr. 1  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

 Art.3. (1) Se împuternicește primarul comunei să dispună la constituirea unei comisii în vederea organizării acestui eveniment.

                                                      – 2 –

  (2) Sumele prevăzute pentru bunurile și serviciile din devizul estimativ, menționat la art. 2, sunt prevăzute în bugetul local la Capitolul ”67.02 – Cultură, recreere, religie” și vor putea fi modificate între articole de către comisia de organizare, cu respectarea sumei totale aprobată pentru eveniment.

  Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul comunei, compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și comisia nominalizata la art 3.

             Art. 5. Prezenta se comunică prin intermediul secretarului general al comunei  Negomir, în termenul prevăzut de lege : Primarului Comunei Negomir, Instituției Prefectului- județul Gorj, compartimentului financiar, contabil, taxe și impozite locale, compartimentului cultură  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  30 septembrie  2021 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de        

              0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13  prezenți la ședință.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                          SECRETAR GENERAL

            BENONII – VIOREL IOSU                                             JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                                                          ANEXA nr. 1

                                                                                          la H.C.L. nr.____din__________

1 Decembrie 2021

Programul manifestărilor și devizul detaliat al evenimentului

 În jurul orei 10.00 se vor succeda o serie de activități precum: primirea oficialităților, ridicarea drapelului și intonarea imnului de stat, slujba religioasă oficiată de preoții parohi din comuna Negomir, cuvântul  domnului Primar al comunei Negomir, înălțarea baloanelor în culorile tricolorului. Se vor împărți baloane și stegulețe în toate localitățile, se vor tipări invitații pentru personalități și pentru instituțiile invitate să depună coroane, se vor achiziționa aranjamente florale și o pâine tradițională pentru primirea oficialităților, se vor depune coroane de flori din partea instituțiilor, iar la finalul evenimentului se va organiza o masă tradițională. Vor fi tipărite și distribuite afișe, iar pentru promovarea evenimentului în afara localității se vor achiziționa anunțuri în presa scrisă, radio sau tv.

 Instituțiile din localitate vor depune coroane de flori la cele două monumente ridicate în cinstea eroilor: Primarul comunei Negomir și Consiliul Local Negomir.

 Lansarea celor două cărți: ,, Victor Popescu – simbol al luptei poporului român pentru Întregire Națională” și ,, Eroii   Negomirului. Constantin Cojocaru – notarul martir”.

 Minispectacol cu formația de fluierași ,, Izvorașul”.

 Editare volum. Se va distribui gatuit invitaților la evenimentul cultural și istoric dedicat zilei de 1 Decembrie.

    Se vor respecta măsurile de distanțare fizică, dezinfectare a mâinilor și purtare a măștilor de protecție, astfel încât să nu pună în pericol sănătatea celor prezenți la activități.

    În funcție de măsurile de sănătate conforme situației pandemice în care ne vom afla, comisia de organizare poate modifica programul și devizul manifestărilor, fără a se depăși suma totală.

            Cheltuieli estimate pentru activitatea de 1 Decembrie:

            1. Produse masă tradițională  – 5.000 lei.

            2. Butelii cu heliu pentru aproximativ 100 de baloane- 1000 lei fără TVA;

            3. Stegulețe- 100 bucăți x 10 lei= 1000 lei fără TVA;

            4. Insigne tricolor- 50 bucăți x 15 lei= 750 lei fără TVA;

            5. Promovarea evenimentului prin anunțuri/ articole în presa scrisă, radio și Tv- 1000 lei fără TVA;

               6. Editarea și tipărirea lucrării ,, Victor Popescu – simbol al luptei poporului român pentru Întregire Națională” ( 332 de pagini, format B5, 25 de pagini cu poze) – 250 exemplare x 40 lei/ex. = 10.000 lei, cu t.v.a.

               7. Editarea și tipăruirea lucrări ,, Eroii   Negomirului. Constantin Cojocaru – notarul martir”

( 220 pagini, format A5, 10 pagini cu poze) – 150 exemplare x 28 lei/ex. = 4.200 lei

               8. Autorul celor două lucrări: ,, Victor Popescu – simbol al luptei poporului român pentru Întregire Națională” și ,, Eroii   Negomirului. Constantin Cojocaru – notarul martir” va primi suma de 8.000 lei.

            Total estimat eveniment 30.950   lei cu  TVA.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                          SECRETAR GENERAL

            BENONII – VIOREL IOSU                                             JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4