Hotărâri de consiliu Fărcășești, septembrie 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 35

privind predarea către Ministerul Dezvoltării ,Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport școlară Școala Gimnazială “Victor Popescu”, sat Valea cu Apă, comuna Fărcășești, judeţul Gorj”

Având în vedere :

 • Proiectul de hotărâre nr. 7170 / 23.09.2021, inițiat de dl. Mihai Vasile – Viceprimar,
 • Solicitarea privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „ SALĂ DE SPORT- PROIECT TIP”, nr. 4577/09.05.2018, înregistrată la Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. sub nr. 6359/14.05.2018,
 • Extras de carte funciară nr.35855 Fărcășești,
 • Plan de Amplasament și Delimitare al obiectivului de investiții „Sală de sport școlară Școala Gimnazială “Victor Popescu”, sat Valea cu Apă, comuna Fărcășești, judeţul Gorj”
 •  Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;
 • Referatul de aprobare nr.7171/23.09.2021 al domnului Mihai Vasile – Viceprimar
 •  Raportul de specialitate nr.7172/23.09.2021 al Compartimentului Contabilitate,
 • Raportul de specialitate nr.7173/23.09.2021 al Compartimentului Topografie,
 • Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării ,Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în intravilanul   satului Valea cu Apă, comuna Fărcășești, judeţul Gorj, aflat în proprietatea Comunei Fărcășești, în suprafaţă de 3288 mp,  identificată conform PAD, anexă la prezenta, din totalul de 10.084 mp, teren intravilan, identificat potrivit Cărții funciare nr. 35855, nr. topografic 35855, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Sală de sport școlară Școala Gimnazială “Victor Popescu”, sat Valea cu Apă, comuna Fărcășești, judeţul Gorj”

       Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

       Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Fărcășești, județul Gorj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

       Art.4. Consiliul Local al comunei  Fărcășești,  se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi organizarea şantierului ;

       Art.5. Consiliul Local al Comunei Fărcășești se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

       Art.6. Se împuternicește pentru ducerea la îndeplinire a prezentei, Primarul comunei Fărcășești.      

       Art.7. Secretarul General UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 23.09.2021, cu un număr de 8 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri.

          (13 consilieri convocați și în funcție, 8 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIPOREANU OVIDIU

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                         Cf. Dispoziției nr. 72/ 17.05.2021,

                                                                                           BÎZU LIDIA

Red. 5 ex.


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 36

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al

comunei Fărcășești, județul Gorj

Având în vedere :

 • Proiectul de hotărâre nr. 7161 / 23.09.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin  – Primar,
 • Prevederile art.289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 • Adresa MINISTERULUI DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI nr. MDLPA-79947/DPFBL-3321/ 26.08.2021, înregistrată la Primăria Fărcășești sub nr. 6675 / 07.09.2021
 •  Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 • Prevederile Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor
 • Hotărârea Consiliului Local Fărcășești nr. 64/15.05.2012 privind încadrarea în categorii funcționale a tronsoanelor de drumuri Roșia Jiu-Rogojel, Rogojel-hotar comuna Câlnic și Fărcășești – Fărcășești Moșneni
 • Hotărârea Consiliului Local Fărcășești Fărcășești nr. 12/ 31.03.2021 privind însușirea propunerii Comisiei speciale de inventariere a domeniului public pentru actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Fărcășești,
 • Anexa nr. 35 „ Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești” la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor, și comunelor din județul Gorj cu modificările și completările ulterioare
 • Referatul de aprobare nr.7162/23.09.2021 al domnului Drăgoescu Constantin  – Primar,
 •  Raportul de specialitate nr.7195/24.09.2021 al Secretarului General al UAT Fărcășești,
 • Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

                   Art.1. În inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești, județul Gorj, însușit prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 11/1999, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 35 „ Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești” la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor, și comunelor din județul Gorj cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I „ Bunuri imobile”, după poziția nr. 112 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 113, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

         Art.2.Primarul comunei Fărcășești va efectua toate demersurile necesare pentru inregistrarea în evidențele UAT comuna Fărcășești a bunului atestat prin prezenta hotărâre.

          Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta hotărâre, care constituie anexă la Statutul comunei Fărcășești și se publică pe pagina de internet a comunei Fărcășești, în monitorul oficial local.

Adoptată astăzi 30.09.2021, cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri.

          (13 consilieri convocați și în funcție, 9 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIPOREANU OVIDIU

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA

Red. 5 ex.

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                            Anexa la HCL nr. 36/30.09.2021

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL FĂRCĂŞEŞTI

 Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești, județul Gorj ”

 
 Nr.crt. Codul de clasificare Denumirea bunului  Elemente de identificareAnul dobândirisau dupăcaz al dăriiîn folosință Valoarea de inventar Situația juridică
0123456
1131.3.7.3Drum comunalDC 73Origine și destinație: km 0+000– km 1+795 Suprafață aferentă drumului =28.603 mp,Tip îmbrăcăminte- beton de cimentLungime drum =1,795 km,Lățime parte carosabilă drum =variabilă 6 – 6,5 m,Suprafață parte carosabilă drum= 10.770 mp,Nr. podețe = 5 buc. Vecinătăți:N- proprietate particulară,SC CEO SA, OS PeșteanaS-  proprietate particulară ,SC CEO SA, E-  proprietate particulară , SC CEO SAV-  proprietate particulară ,Număr cadastral 38111 Fărcășești    2012Valoare =149.455 leiHCL nr. 64/15.05.2012OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilorHCL nr. 12/31.03.2021Carte funciară nr. 38111 Fărcășești

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIPOREANU OVIDIU

                                                                                                                                                                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                                                                                      UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                                                                                                       (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                                                                                                                                              BÎZU LIDIA


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 37

                 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor

                                             cu handicap grav pentru Semestrul  I al anului 2021

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr. 7088 / 21.09.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,

–    referatul Nr.6787/13.09.2021 întocmit de Compartimentul Asistență socială;

în conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicată cu modificările și completările ulterioare Compartimentul  Asistență  Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Fărcășești ,referitor  la întocmirea și prezentarea unui raport semestrial către Consiliul Local cu privire la activitatea asistenților personali ;

–     prevederile art.29 din H.G  nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea  drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

–    Referatul de aprobare nr.7090/21.09.2021 al domnului Drăgoescu Constantin  – Primar,

–     Raportul de specialitate nr.7089/21.09.2021 al Compartimentului Asistență socială,

–     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

–     Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1.  Se aprobă  Raportul de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru Semestrul  I  al anului 2021;

Art.2.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Comunei Fărcășești și Compartimentul Asistență Socială;

            Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 30.09.2021, cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri.

          (13 consilieri convocați și în funcție, 9 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIPOREANU OVIDIU

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA                                                                                                                                        

Red. 5 ex.

ROMÂNIA                                                                                 Anexă  la HCL nr.37/30.09.2021

JUDEȚUL GORJ

PRIMĂRIA COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI

DESFĂȘURATĂ ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2021

     Potrivit art.40 alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap,republicată ,modificată și completată   Compartimentul de Asistență Socială al Comunei Fărcășești ,Județul Gorj controlează periodic activitatea asistenților personali și prezintă semestrial un raport consiliului local care conține următoarele:

 1. Dinamica angajării asistenților personali;
 2. Informații privind numărul de asistenți personali instruiți;
 3. Numărul de controale efectuate și problemele sesizate;
 4. Informații privind modul modul în care se asigură înlocuirea asistentului  personal pe perioada concediului de odihnă;

        Cu privire la dinamica angajării asistenților personali:

 În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,rolul Compartimentului de Asistență Socială din aparatul de specialitate al Primarului  Comunei  ,este de a monitoriza în condiții optime ,atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în vederea ameliorării situației acestora ,astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care situația lor o cere ,pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi  personale,fizice sociale și spirituale ale dumnealor;

În semestrul  I sau efectuat un număr de 2 angajări asistenți personali,o încetare conform decesului persoanei cu handicap grav , o încetare la cererea asistentului personal ,căreia i s-a acordat indemnizație lunară de însoțitor și o suspendare ca urmare a arestării preventive a asistentului personal în perioada 26.05.2021-13.07.2021;

În ceea ce privește evoluția încadrării asistenților personali pe categorii de beneficiari ,respectiv minori și persoane majore cu handicap grav în perioada Ianuarie –Iunie 2021,evidențiem următoarele aspecte :

        Asistenți personali:

-adulți -20

-copii-7

        Indemnizații

-adulți-9

-copii-2

Total : – 27 asistenți personali

     -11 indemnizații

        Au fost aprobate un număr de 30 posturi pentru încadrarea cu contract individual de muncă în funcția de asistent personali,din care angajați un număr total de 27 asistenți personali,17  sunt încadrați pe perioadă nedeterminată și 10 pe perioadă determinată ,conform valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap;

        În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor drepturilor persoanelor cu handicap,republicată cu modificările și completările ulterioare Compartimentul de asistență socială dispune efectuarea de controale periodice asupra asistenților personali;

      Activitatea asistenților personali precum și controlul periodic al acestora de către Compartimentul de Asistență Socială de la nivelul Primăriei Comunei Fărcășești se efectuează și se materializează prin întocmirea unor anchete sociale verificative;

    Aceste anchete sociale la domiciliu în care au fost evidențiate climatul familial ,rețeaua socială,situația economică,educație,condiții de locuit,nevoile medicale stau la baza angajării acestora precum și continuării activității pe care o desfășoară;

     În urma vizitelor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite ;

     În urma acestor verificări s-a constatat faptul că asistenții personali și-au îndeplinit în general obligațiile prevăzute în contractul individual de muncă ,respectiv fișa postului asigurând pentru persoanele cu handicap grav ,servicii de îngrijire personală de bază și instrumentale ale vieții zilnice după cum urmează :

  -ajutor pentru igiena personală ,îmbrăcare și dezbrăcare ,comunicare,hrănire ,mobilizare ,deplasare în interior/exterior ,ajutor pentru prepararea hranei,efectuarea de cumpărături,activități de menaj,însoțirea în mijloacele de transport ,conformarea la recomandările medicale în vederea îndelinirii planului de recuperare elaborate de comisiile de expertiză medicală ,activități de petrecere a timpului liber;

    Nu sau înregistrat abateri disciplinare ale asistenților personali care să impună luarea unor măsuri de sancționare disciplinară conform Codului Muncii;

   Persoanele cu handicap grav nu au sesizat aspecte negative legate de activitatea asistenților personali;

   În conformitate cu prevederile art.37,alin.(1),lit.c din Legea 448/2006 ,republicată cu modificările și completările ulterioare ,asistentul personal are dreptul la concediul anual de odihnă ,angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal inclusiv în cazul în care asistentul personal nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal,persoanei cu handicap i se acordă o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro;

     În acest context ,la nivelul Comunei Fărcășești nu funcționează centre de tip respiro care să asigure găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal;

    Menționăm de asemenea că în evidențele instituției noastre nu se regăsesc înregistrate cereri prin care se solicită angajarea pe perioada concediilor de odihnă a asistenților personali a altor asistenți personali,iar pe de altă parte ,persoanele încadrate în grad de handicap nu doresc să beneficieze de îngrijire din partea altui asistent personal;

    Față de situația existentă ,protecția persoanei cu handicap grav se asigură prin acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar ,altele decât cele cu paturi ,prevăzută de lege;

    Persoanele cu handicap beneficiază de carduri legitimație pentru locuri de parcare gratuite;

    Serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin intermediul Compartimentului de Asistență Socială ,din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Fărcășești,în speță sunt monitorizate de șeful ierarhic superior compartimentului de specialitate,iar prin acțiunea preventivă a acestora s-a evitat apariția conflictelor și foarte important rămânerea în familie a persoanei cu handicap.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIPOREANU OVIDIU

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA                                                                                                                                        


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 38

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Fărcășești în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Roșia Jiu, pentru anul şcolar 2021-2022

Având în vedere :

 • Proiectul de hotărâre nr. 7185 / 24.09.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,

      –    adresa Liceului Tehnologic Roșia Jiu nr.2611/16.09.2021,înregistrată la Primaria Fărcășești sub nr. 7110/22.09.2021,

      –    OMEN NR. 4619/2014 actualizat,

 •  prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • Referatul de aprobare nr.7186/24.09.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,
 •  Raportul de specialitate nr.7194/24.09.2021 al Secretarului General al UAT Fărcășești,
 • Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1. Se aprobă desemnarea ca reprezentanți ai Consiliului Local Fărcășești în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Roșia Jiu, pentru anul şcolar 2021-2022, a următorilor trei consilieri locali:

1. Constantinescu Nicolae,

2. Priporeanu Ovidiu,

3. Belgiu Robert Antonică

       Art.2. Se împuternicesc pentru ducerea la îndeplinire a prezentei persoanele nominalizate și directorul  Liceului Tehnologic Roșia Jiu.

        Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 30.09.2021, cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri.

          (13 consilieri convocați și în funcție, 9 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIPOREANU OVIDIU

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                        UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA                                                                                                                                        

Red. 6 ex.