Hotărâri de consiliu Negomir, ianuarie 2022

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                                                                        

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                      

HOTĂRÂRE  Nr. 1

privind aprobarea Planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de  muncă

pentru familiile beneficiare de ajutor social

               Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Avînd în vedere :

               -referatul de aprobare al primarului comunei Negomir;

               – raportul de specialitate al compartimentului asistență socială și protecție socială;

               – raportul de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copiilor, tineret și sport;

               –  prevederile art. art.6 alin.(7), (8) şi (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
               –  prevederile art.28 alin. (1), (2) şi (3) din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

                – prevederile art. 129 alin. (1),( 2), lit. a,d, alin. (4) lit. e, alin. (7 ) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
                În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

               Art. 1. Aprobarea Planului de acţiuni  și de interes local  pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar  de către persoanele majore apte de muncă din  familia beneficiară de  ajutor social pentru anul 2022, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărîre. 

              Art.2. Programul de desfăşurare a activităţii, de către beneficiarii de ajutor social apţi de muncă se stabileşte în zilele de luni, marţi, miercuri, joi și vineri ale săptămânii în intervalul orar 09 – 14.

               Art. 3.  Realizarea instructajului privind protecţia muncii, efectuarea pontajului zilnic şi comunicarea numărului de beneficiari prezenţi, pentru a putea realiza lucrările planificate, se vor efectua de către  compartimentul asistență socială și protecție socială și de domnul  Cîrciumaru Cristian,viceprimar.
              Art. 4. Supravegherea beneficiarilor de ajutor social, apţi de muncă, pe toată durata desfăşurării lucrărilor se va efectua de către domnul  Cîrciumaru Cristian.

              Art.5. Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local  cuprinzând beneficiarii de ajutor social, vor fi afişate la locul special amenajat de la sediul Primărie.

              Art.6 . Prevederile prezentei hotărârii vor fi duse la îndeplinire de  compartimentul  asistență socială și protecție socială  și de domnul viceprimar Cîrciumaru Cristian.

             Art.7. Prin grija doamnei Cauc Valentina, secretar  general al comunei Negomir, prezenta hotărâre se  comunică către: Instituţia Prefectului –  judeţului Gorj ; Primarul comunei Negomir; Compartimentul de  asistență socială și protecție socială; domnul  Cîrciumaru Cristian  şi se va afişa spre luare la cunoştinţă de cei interesaţi.

         Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința  ordinară  
           din  31 ianuarie 2022 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de  0 voturi împotrivă, un    
           număr de 0  abţineri, din totalul de 13 consilieri în  funcție   și  13  prezenți la ședință.

          PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ              

                      CONSILIER                                      SECRETAR GENERAL

                 ELENA    ȘURCĂ                                  JR.VALENTINA CAUC  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                       

COMUNA NEGOMIR                                                                       

CONSILIUL LOCAL                                                                      

HOTĂRÂRE  NR. 2

                     privind stabilirea   rețelei  școlare  pentru anul de învățământ 2022 – 2023 în  comuna

                     Negomir, judeţul Gorj

               Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Avînd în vedere:   

               – referatul de aprobare;

              – raportul de specialitate  întocmit de secretarul general al comunei;

              – raportul de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, activități social- culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copii, tineret și sport;

             – prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

             – prevederile Ordinului M.E.N.  nr.  5090/30.08.2019  pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de  preșcolari și elevi școlarizați în  învățământul particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ  preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023;

             – prevederile art. 129 alin.  (7), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

             – adresa Inspectoratului Școalar Județean Gorj nr. 24141 din 22 decembrie 2021;

             – adresa Şcolii Gimnaziale  Nr. 1 Negomir înregistrată la numărul 980 din 11.11.2021.

             În temeiul   art. 136, alin. (8), art.196, alin.(1), lit. ”a” și art. 243 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

               Art.1. Se aprobă  Reţeaua şcolară a comunei Negomir, pentru anul şcolar 2022-2023  ce va  funcţiona în următoarea structură:

               1. Şcoala Gimnazială nr. 1 Negomir – unitate de învățământ cu personalitate juridică;

               2. Grădinița cu Program Normal nr. 2 Ursoaia,  Negomir  –structură;

               3. Grădinița cu Program Normal nr. 3 Artanu, Negomir– structură;

               4. Grădinița cu Program Normal Raci, Negomir – structură;

               5. Şcoala  Primară Ursoaia, Negomir – structură;

               6. Şcoala Gimnazială Raci, Negomir – structură.

               Art.2. Începând cu data adoptării prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 26 noiembrie 2021.

               Art. 3. Domnul Carcalicea Ion, Directorul  Școalii Gimnaziale nr. 1 Negomir  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

               Art.4. Prin grija doamnei Cauc Valentina, secretar general  al comunei Negomir, prezenta hotărâre se  comunică către: Instituţia Prefectului –  judeţului Gorj ; Primarul comunei Negomir  şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Negomir. 

            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința  ordinară  
           din  31 ianuarie 2022 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de  0 voturi împotrivă, un    
           număr de 0  abţineri, din totalul de 13 consilieri în  funcție   și  13  prezenți la ședință.

          PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ              

                      CONSILIER                                      SECRETAR GENERAL

                 ELENA    ȘURCĂ                                  JR.VALENTINA CAUC   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                        

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

H O T Ă R Â R E  nr. 4

privind   modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60 din 26.11.2021 privind   stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022

              Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare a primarului comunei;

              –  raportul de specialitate  al compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale,

              – raportul de avizare al comsiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism,

              – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport,

              – raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

               – art. 16 alin (2) şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

               -art.I pct. 215 din Legea nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

              -Titlul IX –Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul  art 129 alin (1), (2) lit b), alin (4) lit c), art 139 alin (3) lit c), art 154 alin. (1), art 196 alin (1) lit a)și art. 243 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guverbnului nr.  57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

                                                       HOTĂRĂȘTE:

               Art. 1. (1) Se modifică art. 457, alin. (2), coloana 4, art. 465 alin. (7), coloana 3,  rîndul 5 și 470 alin. (5) și (6) prevăzute în anexe la H.C.L nr. 60/26.11.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022.

               (2) Se stabilesc nivelurile în sume fixe pentru impozitul pe mijloacele de transport prevazute la pct.1.3 art. 470 alin 5 si art. 470 alin. 6 începând cu anul 2022, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.

               Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

               Art. 3. (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredițează: Primarul comunei Negomir și compartimentul financiar,contabilitate, impozite și taxe locale.

               (2)  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Gorj în vederea exercitării controlului cu privire lla legalitate, compartimentuui financiar, contabiitate, impozite și taxe locale și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința  ordinară  
           din  31 ianuarie 2022 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de  0 voturi împotrivă, un    
           număr de 0  abţineri, din totalul de 13 consilieri în  funcție   și  13  prezenți la ședință.

          PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ              

                      CONSILIER                                      SECRETAR GENERAL

                 ELENA    ȘURCĂ                                  JR.VALENTINA CAUC   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                       

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL            

HOTĂRÂREA NR. 5

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  o perioadă de trei luni

             Consiliul Local Negomir, Județul Gorj.

             Având în vedere:

             – Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  o perioadă de trei luni – întocmit de domnul primar  ec. Oiță Tudor.

            – Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  o perioadă de trei luni.

            – Raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.

            – Prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Negomir, județul Gorj aprobat prin Hotărârea nr. 48 din 28.10.2021.

           – Prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

           În temeiul art.139 alin. 1  și art. 196, alin. 1, litera a  din Ordonanța de urgență  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

             Art.1. Se aprobă președintele de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna februarie 2022, domnul  consilier local Mărgineanu Mihăiță.

             Art.2. Președintele de ședință exercită, conform art.123 alin.4 din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare următoarele atribuții principale:

             a) conduce şedinţele consiliului local; 

             b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 

            c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 

            d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

            e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local; 

            f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin.HYPERLINK „act:3416837%20291969482”(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

  • 2-

            g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

           Art. 3 Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de domnul Oiță Tudor – primarul comunei Negomir, județul Gorj, precum și aparatul de specialitate din subordinea primarului.

Art.4 (1) Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului – Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Negomir, județul Gorj.

            (2) Hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în
              ședința  ordinară  din  31 ianuarie 2022 , cu un număr de  13 voturi pentru,
             un număr de  0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13          
             consilieri în  funcție   și  13  prezenți la ședință.

          PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                      SECRETAR GENERAL

                 ELENA    ȘURCĂ                                  JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                                                                                                               ANEXA NR. 1

                                                                                                                                                                                 LA  H.C.L .  nr.  4 din 31.01.2022

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI
Art. 457 alin. (1)COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
0,1%0,1 %
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         – lei/m² –
   Tipul clădirii VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
Valoarea impozabilăValoarea impozabilă
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzireCu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire
A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 1100 660 1129 677
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 330 220 339 226
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic   220 193 226 198
D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic   138 83 142 85
Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     – lei/ha –
        Categoria de folosințăNIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCALPENTRU ANUL 2022
1Teren cu construcții22  – 31 26
2Teren arabil42 – 5048
3Pășune20 -2825
4Fâneață20 -2824
5Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.148- 5554
5.1Vie până la intrarea pe rod00
6Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.148 – 5654
6.1Livadă până la intrarea pe rod00
7Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.18-1610
7.1Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție00
8Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole1 -62
8.1Teren cu amenajări piscicole26-3430
9Drumuri și căi ferate00
10Teren neproductiv00

CAPITOLUL IV- IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 470 alin. (5)      Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisăNIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL CONFORM DIRECTIVEI 1999/62/CE PENTRU ANUL 2022
Impozitul (în lei/an)Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoareAx(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute (1)Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
Idouă axe
 1Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică  de 13 tone01560153
 2Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone156434153425
 3Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone434610425599
 4Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone6101.3835991355
 5Masa de cel puțin 18 tone6101.3835991355
II 
 1Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone156273153267
 2Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone273560267549
 3Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone560727549712
 4Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone72711217121098
 5Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone11211.74110981707
 6Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone11211.74110981707
 7Masa de cel puțin 26 tone11211.74110981707
III 
 1Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone727737712722
 2Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone73711507221128
 3Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone11501.82711281791
 4Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone1.8272.71017912657
 5Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone1.8272.71017912657
 6Masa de cel puțin 32 tone1.8272.71017912657
Art. 470 alin. (6)      
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisăNIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL CONFORM DIRECTIVEI 1999/62/CE PENTRU ANUL 2022
Impozitul (în lei/an)Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscutealte sisteme de suspensie pentru axele motoareAx(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, majoratealte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate
I2 + 1 axe
 1Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone0000
 2Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone0000
 3Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone070069
 4Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone7016269158
 5Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone162378158371
 6Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone378489371480
 7Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone489883480866
 8Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone88315498661519
 9Masa de cel puțin 28 tone88315498661519
II2 + 2 axe
 1Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone152353148346
 2Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone353581346569
 3Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone581852569836
 4Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone85210298361009
 5Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone1029169010091657
 6Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone1690234616572300
 7Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone2346356223003493
 8Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone2346356223003493
 9Masa de cel puțin 38 tone2346356223003493
III2 + 3 axe
 1Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone1868259918302548
 2Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone2599353225483463
 3Masa de cel puțin 40 tone2599353225483463
IV3 + 2 axe
 1Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone1650229116182246
 2Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone2291316922463107
 3Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone3169468831074596
 4Masa de cel puțin 44 tone3169468831074596
V3 + 3 axe
 1Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone93811359201113
 2Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone1135169611131662
 3Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone1696269911622647
 4Masa de cel puțin 44 tone1696269911622647

                                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                              CONSILIER,                                                                                                SECRETAR GENERAL