Hotărâri consiliu Fărcășești, ianuarie 2022

Loading

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 1

privind stabilirea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, în anul 2022

Având în vedere :

–   Proiectul de hotărâre nr. 158/06.01.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,   

–   referatul Compartimentului Asistență, nr.34/03.01.2022;

–    prevederile art. 6 al. (2), (4), (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 28 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

–   Referatul de aprobare al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–   Raportul de specialitate nr.599/25.01.2022 al Compartimentului Asistență Socială

–   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social în anul 2022, conform anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se va face după cum urmează:

– se va întocmi lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

– se va ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către beneficiarii de ajutor social într-un registru;

– se va asigura periodic, conform legii, instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii;

– se va afişa lunar la loc vizibil la sediul Primăriei Comunei Fărcășești planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele apte de muncă dintre aceştia care urmează să efectueze orele de muncă.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Fărcășești.

        Art. 4. Secretarul General  UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 31.01.2022, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICĂ    

                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA   

Anexa nr. 1 la HCL nr.1/31.01.2022

PLAN DE ACŢIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social în anul 2022

Nr.crt.ObiectivAcţiuni şi măsuri întreprinseTermene de realizare
1Reabilitarea a zonei Centrale( dispensar uman, dispensarveterinar, poliţie, farmacie)Toaletare arbori ornamentali, plantarea  speciilor floricole în spaţiile amenajate din comună şi întreţinerea spaţilor verzipermanent
2Intretinere bază sportivă Peşteana de Jos.Curatat santuri de scurgere, tăiat iarba, colectarea gunoaielor etc.permanent
3Intretinere și curățarea albiilor pâraielor ce traversează comuna Fărcășești.Curatarea de maracinisuri, resturi vegetale,colectarea gunoaielor depozitate etc.,îndepartarea si asigurarea transferului acestora la locuri special amenajate.permanent
4Intretinere capete pod traversare DJ 674 a canalelor din comuna FărcăşeştiIndepartarea vegetatiei specifice, decolmatare,sapaturi manualepermanent
5Lucrari de intretinere zonacimitirelor:Peşteana de Jos,Aninoasa, Valea cu Apă,Zătreana, Broşteniţa, Roşia-Jiu,Rogojelu, Timişeni.Indepartarea maracinisurilor, a resturilor vegetale, tăiat iarba, colectare gunoaie,  etc.permanent
6Intretinere zona camin culturalIndepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor , etc.permanent
7Lucrari de intretinere  zonabisericilor: Peşteana de Jos,Aninoasa, Valea cu Apă,Zătreana, Broşteniţa, Roşia-Jiu,Rogojelu, TimişeniIndepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, agunoaielor, tăiat iarba etc.permanent
8Intretinerea şanţurilor de scurgere : uliţa Zătreana, biserică Broşteniţa catre şanţuri  DJ 674Indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, agunoaielor, sapaturi manualepermanent
9Strângerea deseurilor de peraza comunei  FărcăşeştiColectarea selectiva a deseurilor din materiale reciclabile de pe acostamentele şi şanţurile drumurilor comunale şi a DJ 674permanent
10Lucrari de intretinere a zoneiCentrale ( dispensar uman,dispensar veterinar, poliţie,farmacie)Curatarea santurilor de scurgere a apei rezultata din ploi si zapezi, indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea acostamentelor, etcpermanent
11Lucrari de intretinere aacostamentului pe lungimeadrumurilor comunale si judetene, aflate pe raza comunei FărcăşeştiIndepartarea mâlului si a altor resturi, ramase in aceste zone ca urmare a  scurgerii apei rezultate din precipitatii. permanent
12Lucrari de curatare a resturilorvegetale aflate pe margineadrumurilor comunale si judetene,pe raza comunei FărcăşeştiCuratarea santurilor de scurgere a apei rezultata din ploi si zapezi, indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea acostamentelorpermanent
13Lucrari de intretinere inincinta si curtile institutiilorpublice comuna FărcăşeştiIndepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, curatenia in incinta institutilor, intretinerea acostamentelor  etc.permanent
14Intretinerea santurilor descurgere a apei pluvialede pe raza comunei FărcăşeştiIndepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor, sapaturi manual.permanent
15Asigurarea depozitelor de combustibil solid( lemn si carbune).Spargerea lemnelor si stocarea lor la scoli si primarie.permanent 
16Lucrari de demolare aconstructiilor dezactivate dindomeniul privat al comuneiDemolarea propriu-zisa, selectari materialelor refolosibile si transferul acestora catre locuri specialamenajate, pregatirea terenurilor in vederea redarii unei noi destinatiiinterventiiocazionale
17Alte activitati de interes siutilitate publica  Diferite activitati de intretinere si reparatii,ocazionate de producerea unor fenomene naturale(ploi torentiale, vant puternic, incedii, cutremure,inundatii)interventiiocazionale
18Intretinearea in sezonul rece a cailor de acces institutii publice, a drumurilor comunale și sătești de pe raza comunei FărcăşeştiIndepartarea zapezii cu mijloace mecanice si manuale, imprastierea materialelor antiderapante, Lunile01 – 0311 – 12 
19Lucrari de intretinere de-a lungul DJ 674, DC 70, DC 71Varuirea podurilor si podetelor , a copacilor de- a lungul DJ 674, DC 70, DC 71.Lunile: 03-04
20Alte activitatiSapat gropi la cimitir pentru persoanele decedate ale caror familii nu au posibilitati materiale.ocazional

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICĂ

                                                                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 2

privind aprobarea rețelei de invățământ preuniversitar de  stat de pe raza teritorială a UAT Fărcășești, pentru anul școlar 2022-2023

Având în vedere :

–   Proiectul de hotărâre nr. 3/03.01.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,   

–   adresa Inspectoratului Școlar Județean  Gorj, nr. 21872/08.11.2021, înregistrată la Primăria Fărcășești sub nr.8657/10.11.2021,

  • adresa Inspectoratului Școlar Județean  Gorj, nr. 22438/10.11.2021, înregistrată la Primăria Fărcășești sub nr.8714/12.11.2021,

–   adresa Primăriei Fărcășești nr.9136/02.12.2021

–    avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean  Gorj, nr. 24118/20.12.2021, înregistrat la Primăria Fărcășești sub nr.10057/29.12.2021

–   prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

–   prevederile O.M.E.C. nr. 5511/2021

–   Referatul de aprobare nr.4/03.01.2022 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–   Raportul de specialitate nr.612/ 25.01.2022 al Secretarului General

–   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

         Art.1. Se aprobă Rețeaua de invățământ preuniversitar de  stat de pe raza teritorială a UAT Fărcășești, pentru anul școlar 2022-2023, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

         Art.2. Se împuternicesc pentru ducerea la îndeplinire Primarul comunei Fărcășești, directorul Liceului Tehnologic Roșia Jiu și Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

              Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 31.01.2022, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0„împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICĂ    

                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA   

Anexa nr. 1 la HCL nr.2 /31.01.2022

Rețeaua

de invățământ preuniversitar de  stat de pe raza teritorială a UAT Fărcășești, pentru anul școlar 2022-2023

1.Liceul Tehnologic Roșia Jiu (GIM/PRI,LIC/LIC TEH)- unitate cu personalitate juridică- PJ
a)  Grădinița cu Program Normal-AR 
PRE 
Sat Roșia Jiu, comuna Fărcășești 
b)  Școala Gimnazială “ Victor Popescu ” Valea cu Apă – AR 
GIM/PRI/PRE 
Sat Valea cu Apă, comuna Fărcășești 
c) Grădinița cu Program Normal-AR 
PRE 
Sat Peșteana de Jos, comuna Fărcășești 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICĂ    

                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                             UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                            BÎZU LIDIA   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 3

privind aprobarea prelungirii , prin act adițional, a Contractului de închiriere 1296/12.02.2014, încheiat între  UAT Fărcășești și SC Absinthifarm SRL , pentru desfășurarea activității de farmacie

Având în vedere :

–   Proiectul de hotărâre nr.385 /17.01.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,   

–   cererea nr.17/08.12.2021 a doamnei Dina Ana, reprezentant legal al SC Absinthifarm SRL, înregistrată la Primăria Fărcășești sub nr. 9468/10.12.2021,

–    Contractului de închiriere nr. 1296/12.02.2014,

–     prevederile art. 129 alin. (6), lit. a), art. 297 alin. (1), lit. c) din din OUG nr. 57/    2019-Codul administrativ

–   Referatul de aprobare nr.386/17.01.2022 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–   Raportul de specialitate nr.611/25.01.2022 al Secretarului General

–   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

      Art.1. Se  aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 1296/12.02.2014, prin act adițional, încheiat între  UAT Fărcășești și SC Absinthifarm SRL pentru spațiului, care se află în imobilul situat în comuna Fărcășești, sat Fărcășești, nr.59 , județul Gorj,cu destinația farmacie, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 17.02.2022.

       Art.2.Se aprobă modificarea chiriei de la 25 lei/lună la  50 lei/lună.

       Art.3.Se împuternicește pentru ducerea la îndeplinire a prezentei, Primarul comunei Fărcășești.  

        Art.4. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 31.01.2022, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICĂ    

                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 4

privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare,

pe raza comunei Fărcășești, pentru anul 2022

Având în vedere :

–   Proiectul de hotărâre nr.638 /25.01.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,   

 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, art.1, alin.(1), alin.(2),lit.e), alin.(3),  alin.(4), lit.a) – l)  

– Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, art.3, lit.f), art.24,art.25,

– Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, anexa nr.1,pct.24, pct. 25,

– Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,

– Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS,, Gorj,

 – Hotărârea nr.39/ 10.01.2022 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS,, Gorj,

 – art. 484 și art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 – art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 – Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019-Codul administrativ,

–   Referatul de aprobare nr.639/25.01.2022 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–   Raportul de specialitate nr.654/ 25.01.2022 al Compartimentului Taxe și Impiozite

–   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

      Art.1. Se  aprobă, începând cu data de 01.01.2022, trecerea de la taxa specială de salubrizare pe gospodărie la taxă specială de salubrizare pe persoană. 

       Art.2. Se aprobă, începând cu data de 01.01.2022, instituirea taxei speciale de salubrizare în valoare de 5,15 lei/persoană/lună.

       Art.3. Instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare,  pentru anul 2022, se realizează în modalitatea și condițiile stabilite prin Regulamentul pentru instituirea și administrarea  taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

        Art.4. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 31.01.2022, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 2 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICĂ    

                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA   

Anexa nr. 1 la HCL nr.4 /31.01.2022

REGULAMENT

privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare,

pe raza comunei Fărcășești, pentru anul 2022

     Art.1. În cuprinsul prezentului regulament termenii și noțiunile de mai jos au următoarele înţelesuri:

 Beneficiar – persoană fizică, ce locuiește/deţine în proprietate o clădire rezidențială, pe teritoriul comunei Fărcășești;

Imobil – clădirea sau partea de clădire pe care proprietarul, chiriașul sau utilizatorul cu orice titlu o deține/foloseşte;

Operator – persoană juridică care are delegat serviciul de colectare și transport a deşeurilor pe teritoriul comunei Fărcășești ;

Taxa specială de salubrizare – taxă instituită de Consiliul Local pentru persoanele fizice care beneficiază de servicii de salubrizare;

Contract – acord de voință încheiat de utilizatorii non – casnici și operatorul autorizat în vederea prestării serviciului de colectare a deşeurilor;

Producător de deșeuri– orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri (producător iniţial de deşeuri) sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

Utilizatori casnici – membri comunităţilor locale considerate în întregul lor sau comunităţile locale componente ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităţilor specifice serviciului public de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare se achită de autorităţile administraţiei publice locale de la bugetul local. 

Utilizatori non – casnici – utilizatorii, alţii decât utilizatorii casnici şi în special persoanele juridice precum: agenţi economici, instituţii publice, asociaţii, fundaţii, etc.

         Art. 2. Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare,

pe raza comunei Fărcășești, pentru anul 2022, are la bază următoarele  prevederi legale :

   –  art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, consiliile locale aprobă taxe speciale. Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective;

   –  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale;

   –  art. 6 alin. (1) lit. k), art. 26 alin. (1), (3), (5) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, în cazul în care are încheiat contract cu operatorul de servicii sau prin taxă specială în cazul în care nu are încheiat contract cu prestatorul de serviciu.

     – Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS,, Gorj,

     –  Hotărârea nr.39/ 10.01.2022 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS,, Gorj,

     –  Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

  Art.3. (1)Taxa specială de salubrizare pentru anul 2022, se instituie începând cu data de 01.01.2022, pentru toate persoanele care au domiciliul sau reședința pe teritoriul comunei Fărcășești și care potrivit OUG nr. 92/2021, Anexa nr. 1, punctele nr. 24 și nr. 25 au calitatea de producători de deșeuri și se aduce la cunoștință prin emiterea Deciziei de impunere privind taxa specială de salubrizare, emisă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

             (2) Taxa specială de salubrizare se datorează anual, în două rate egale , cu termene de plată la 30.06.2022 și 31.12.2022.

             (3) Taxa specială de salubrizare poate fi achitată lunar în cuantum de 1/12 din suma totală sau  anticipat, ținând cont de termenele prevăzute la alin.(2).

              (4) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează majorări de întârziere, precum și aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală.

              (5) Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, în condițiile legale în vigoare.

   Art.4. Sunt utilizatori ai serviciului public de salubritate, potrivit art. 24, alin.(1), lit. a) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,  membri comunităţilor locale considerate în întregul lor sau comunităţile locale componente ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităţilor specifice serviciului public de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare se achită de autorităţile administraţiei publice locale de la bugetul local. 

  Art.5. (1)Taxa specială de salubrizare pentru anul 2022, instituită conform art. 3 , datorată de utilizatorii serviciului public de salubritate, potrivit art.4, se stabilește și se impune capului de gospodărie, pentru toți membrii acesteia, așa cum este înscris în evidența Registrului agricol al comunei Fărcășești, conform art. 26, alin.(1), lit. b) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006.

            (2) În cazul construirii/dobândirii unui imobil rezidențial în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună declarația (anexa nr. 1 la prezentul Regulament), în termen de 30 de zile de la data construirii/dobândirii imobilului, conform Legii nr. 227/2015, art. 461, alin.(3), sau data dobândirii.

  Art.6. (1) Pentru situația în care, persoanele aflate în componența gospodăriei, așa cum este înscris în evidența Registrului agricol al comunei Fărcășești, din diferite motive (studii, muncă în străinătate, etc.) nu locuiesc în permanență în aceasta, capul de gospodărie , prin declarație pe propria răspundere, poate notifica Primăria comunei Fărcășești, pentru stabilirea corespunzătoare a taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, prin diminuarea acesteia, în funcție de numărul persoanelor care locuiesc efectiv în gospodărie (anexa nr. 1 la prezentul Regulament)

              (2) Prevederile alin.(1) se aplică începând cu luna următoare celei în care s-a depus declarația pe propria răspundere.

              (3) Prin excepție de la prevederile alin.(2), pentru declarațiile prevăzute la alin.(1), depuse în termen de 30 de zile de la primirea Deciziei de impunere, taxa specială de  salubrizare se stabilește, pentru numărul de persoane declarat, începând cu data de 01.01.2022.

                (4) În toate situațiile în care are loc o modificare a numărului de persoane din gospodărie, pentru care se datorează taxa specială de salubrizare, se emite o nouă Decizie de impunere.

  Art.7. În aplicarea art.4, se consideră persoană care nu locuiește efectiv în gospodărie, persoana care, în perioada unei luni calendaristice,  nu locuiește în aceasta un număr de cel puțin 20 de zile consecutive.

   Art.8. (1) În situația în care motivele prevăzute la art. 4, alin. (1) încetează, capul de gospodărie are obligația de a notifica, în termen de 5 zile de la încetarea acestora, Primăria comunei Fărcășești, prin declarație pe propria răspundere, pentru stabilirea corespunzătoare a taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022(anexa nr. 1 la prezentul Regulament).

             (2) Prevederile prezentului articol se aplică începând cu luna următoare celei în care s-a depus declarația pe propria răspundere.

              (3) În situația în care capul de gospodărie nu îndeplinește obligația prevăzută la alin.(2),iar în urma verificărilor efectuate de Primăria comunei Fărcășești se constată acest lucru,  taxa specială de salubrizare pentru anul 2022, se impune și pentru  perioada cuprinsă între data declarației pe propria răspundere, prevăzute la art. 4 , alin.(1) și data constatării încălcării prevederilor art.6, alin.(1).

    Art.9. În cazuri de deces/înstrăinare a imobilului, taxa de salubrizare va fi sistată începând cu data de întâi a lunii următoare. Sistarea plăţii/obligaţiei de plată se face pe bază de cerere însoţită de documente justificative.

   Art.10. Executarea silită a sumelor restante reprezentând taxa specială de salubrizare, se va face de către UAT Fărcășești prin Compartimentul impozite şi taxe locale, conform reglementările legale în vigoare aplicabile impozitelor şi taxelor locale – Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    Art.11. Pentru lunile în care operatorul nu presteaza serviciul de salubrizare nu se datorează taxa de salubrizare.

    Art.12. (1) Sunt exceptate de la plata taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, următoarele categorii de persoane :

a) Persoanele care locuiesc în zone în care din cauza infrastructurii rutiere ( drumuri pe care accesul autospecialelor de ridicare a gunoiului menajer este imposibil de realizat) nu poate fi prestat serviciul public de salubrizare, conform art. 30, alin. (6) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.Zonele în care nu poate fi prestat serviciul public de salubrizare se stabilesc și se modifică prin Dispoziția Primarului, în funcție de autospecialele de ridicare a gunoiului menajer de  care operatorul de salubritate dispune.

    Art.13. (1) Compartimentul impozite şi taxe locale va întocmi şi va păstra într-un dosar deschis pentru fiecare contribuabil toate documentele justificative care au stat la baza identificării, stabilirii, luării în evidenţă, modificării, sistării, taxei speciale de salubrizare. Documentele sunt necesare pentru:

   –   justificarea modului de stabilire a taxei;

    –  soluţionarea contestaţiilor;

    –  în cadrul procedurii de executare silită.

             (2) Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a Consiliului Local, conform prevederilor legale.

             (3) Prezentul regulament se modifică în funcție de actele normative care se adoptă ulterior și care au incidență asupra acestuia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICĂ    

                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA   

Înregistrată sub nr…………………. din………………………………La organul fiscal local din raza administrativ-teritorială unde se află situatălocuinţa
Funcţionarul Public…………………………………………S.S.
Rol Nominal Unic nr. ……………….

                              Anexa nr. 1 la

                             REGULAMENTUL

privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare,pe raza comunei    Fărcășești, pentru anul 2022

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar/utilizator/chiriaş al locuinţei situată în comuna Fărcășești, sat ___________________, nr.___, judeţul Gorj, domiciliat(ă) în localitatea ______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , judeţul ____________, născut(ă) la data de __________________,  posesor al B.I/C.I seria ___ , nr.___________, C.N.P ________________________, declar pe proprie răspundere că unitatea locativă are în componenţă, începând cu data de _________ următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi):

Numele şi prenumeleCalitatea (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi)Cod numeric personal
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Se vor  trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care completează declaraţia de impunere (daca domiciliază la adresa menţionată). Pentru locuinţele închiriate persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa menţionată.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal referitoare la falsul în declaraţii, că toate datele furnizate în această declaraţie precum şi documentele ataşate sunt conforme cu realitatea.

Data________________ Semnătura________________