Hotărâri de consiliu Negomir, ianuarie 2021

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                                                                        

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂRE  Nr. 1

privind aprobarea Planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de  muncă

pentru familiile beneficiare de ajutor social

               Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Avînd în vedere :

               – referatul de aprobare al primarului comunei Negomir;

               – raportul de specialitate al compartimentului asistență socială și protecție socială;

               – raportul de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copiilor, tineret și sport;

               –  prevederile art. art.6 alin.(7), (8) şi (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
               –  prevederile art.28 alin. (1), (2) şi (3) din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

                – prevederile art. 129 alin. (1),( 2), lit. a,d, alin. (4) lit. e, alin. (7 ) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
                În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1. Aprobarea Planului de acţiuni  și de interes local  pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar  de către persoanele majore apte de muncă din  familia beneficiară de  ajutor social pentru anul 2021  , conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărîre. 

           Art.2. Programul de desfăşurare a activităţii, de către beneficiarii de ajutor social apţi de muncă se stabileşte în zilele de luni, marţi, miercuri, joi și vineri   ale săptămânii în intervalul orar 09 – 14.

          Art. 3.  Realizarea instructajului privind protecţia muncii, efectuarea pontajului zilnic şi comunicarea numărului de beneficiari prezenţi, pentru a putea realiza lucrările planificate, se vor efectua de către  compartimentul asistență socială și protecție socială și de domnul  Cîrciumaru Cristian.
            Art. 4. Supravegherea beneficiarilor de ajutor social, apţi de muncă, pe toată durata desfăşurării lucrărilor se va efectua de către domnul  Cîrciumaru Cristian.

         Art.5. Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local  cuprinzând beneficiarii de ajutor social, vor fi afişate la locul special amenajat de la sediul Primărie.

            Art.6 . Prevederile prezentei hotărârii vor fi duse la îndeplinire de  compartimentul  asistență socială și protecție socială  și de domnul viceprimar Cîrciumaru Cristian.

            Art.7. Prin grija doamnei Cauc Valentina, secretar  general al comunei Negomir, prezenta hotărâre se  comunică către: Instituţia Prefectului –  judeţului Gorj ; Primarul comunei Negomir; Compartimentul de  asistență socială și protecție socială   şi se va afişa spre luare la cunoştinţă de cei interesaţi.

         Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

ordinară  din  29 ianuarie 2021 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr

   de  0   voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  

         funcție și 13  prezenți la ședință.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                   CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                     SECRETAR GENERAL                                                   

      CRISTIAN CÎRCIUMARU                                 JR. VALENTINA CAUC


ROMÂNIA                                                                                                                                                                       

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂREA NR. 3

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  perioada februarie  – aprilie 2021

             Consiliul Local Negomir, Județul Gorj.

             Având în vedere:

             – referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de    ședință al Consiliului Local al comunei  Negomir pentru perioada februarie  – aprilie  2021 – întocmit de domnul primar  ec. Oiță Tudor;

            – raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru perioada februarie  – aprilie 2021;

            – prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Negomir, județul Gorj aprobat prin Hotărârea nr. 60  din 13.12.2019;

            – prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art.139 alin. 1  și art. 196, alin. 1, litera a  din Ordonanța de urgență  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

              Art.1. Se aprobă președintele de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru perioada februarie  – aprilie 2021, domnul  consilier local  Mircea Cătălin – Vasilică.

              Art.2. Președintele de ședință exercită, conform art.123 alin.4 din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare următoarele atribuții principale:

               a) conduce şedinţele consiliului local; 

               b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 

               c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 

               d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

                e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local; 

                f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin.HYPERLINK „act:3416837%20291969482″(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

                g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

                Art. 3 Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de domnul Oiță Tudor – primarul comunei Negomir, județul Gorj, precum și aparatul de specialitate din subordinea primarului.

     Art.4 (1) Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului – Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Negomir, județul Gorj.

               (2) Hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției.

        Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                     ordinară  din  29 ianuarie 2021 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr

  de  0   voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  

                     funcție și 13  prezenți la ședință.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                   CONSILIER                                                                                       

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                   SECRETAR GENERAL                                                   

         CRISTIAN CÎRCIUMARU                             JR. VALENTINA CAUC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE Nr.  4

privind transformarea unei funcții publice de execuție din  statul de funcţii al   aparatului    de

specialitate   al  primarului comunei  Negomir

                Consiliul local al    comunei Negomir, judeţul Gorj.

                Având în vedere:

               – referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  nr. 8002 din 22.01.2021 la proiectul de hotărâre, elaborat în temeiul art. 136 alin. (8) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; ;

               – raportul compartimentului de specialitate;

               – avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Negomir;

               – prevederile art. 31 alin. (2) – (8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

               – prevederile   art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                    – prevederile art. 40, alin. (1), lit. a din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Negomir nr. 8 din 27 noiembrie 2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate   al  primarului comunei  

Negomir pentru  anul 2020.

                   În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a  și art. 243 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

                  Art. 1. Se transformă funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale, aflată la poziția 12 din statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Negomir aprobat prin Anexa nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Negomir nr. 8 din 27 noiembrie 2020, în inspector clasa I, grad profesional superior ca urmare a promovării examenului de promovare în grad profesional de către titularul postului.

                 Art. 2. Primarul și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negomir, județul Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

                 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei Negomir în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Negomir, compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

        Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

ordinară  din  29 ianuarie 2021 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr

   de  0   voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  

                     funcție și 13  prezenți la ședință.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                   CONSILIER                                                               CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                       SECRETAR GENERAL                                                   

      CRISTIAN CÎRCIUMARU                                                   JR. VALENTINA CAUC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                        

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  Nr. 7

               privind aprobarea întocmirii Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții             

                  (D.A.L.I.) și a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții ”Cresterea  

                  eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Scoala Gimnaziala nr.1

                  Negomir, comuna Negomir, judetul Gorj”

            Consiliul local al  comunei Negomir , judetul Gorj ;

            Având în vedere :

            – referatul de aprobare al Primarului comunei Negomir;

            – raportul de specialitate  al compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, mediu;

             –  Comisia  pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism

             – prevederile din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

            – prevederile din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

            – prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,

            – prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată și completată, 

            – prevederile H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată și completată ,

            – prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare.

           În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1. Se aprobă întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.)  și a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții ” Cresterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Scoala Gimnaziala nr.1 Negomir, comuna Negomir, judetul Gorj”.

            Art.2. Se aproba Nota conceptuala, Tema de Proiectare si Caietul de sarcini pentru întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.)  și a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții ”Cresterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Scoala Gimnaziala nr.1 Negomir, comuna Negomir, judetul Gorj”, conform anexelor nr.1-3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

            Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei, fără TVA, prevăzută în bugetul local la Capitolul ”65.02-Învățământ”, pentru achiziţia serviciilor menţionate la articolul precedent.

            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Negomir  și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                ordinară  din  29 ianuarie 2021 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr

                de  0   voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                și 13  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                     CRISTIAN CÎRCIUMARU                                      JR. VALENTINA CAUC

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  NR. 8

privind aprobarea tarifelor  ajustate  cu economia circulară pentru colectare , transportul și depozitarea deșeurilor menajere și similare  de la persoane fizice și persoane juridice din U.A.T Negomir

              Consiliul local al  comunei Negomir, judeţul Gorj.

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare a primarului comunei Negomir;

              – raportul de specialitate al compartimentului financiar,contabilitate, taxe și impozite locale;

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              – raportul de avizare al comisiei  pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

              – Hotărârea Consiliului Local al comunei Negomir nr.  din 16 mai 2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Negomir către  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS” Gorj;

              –  Hotărârea nr. 23 din 25 ianuarie 2021  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj – ADIS Gorj;

              – prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7 lit. n  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

              –  prevederile art. 1  din  Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 privind introducerea taxei pe economia circulară prevăzută Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

              – prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților.

              În temeiul  art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.   57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:  

  Art. 1. Se aprobă tarifele ajustate cu economia circulară  pentru colectare , transportul

și depozitarea  deșeurilor menajere și similare  de la persoane fizice și de la persoane juridice,  astfel:

               –  16 lei/gospodărie/lună cu t.v.a.  

               –    8 lei /lună/gospodărie cu o singură persoană cu t.v.a.

              Art. 2. Noile tarife prevăzute la art. 1, se aplică începând cu 1 februarie 2021.              

        Art.3. Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi  comunicată primarului comunei, compartimentul financiar ,contabilitate, impozite și taxe locale și Instituției Prefectului – judeţul Gorj .

                Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                ordinară  din  29 ianuarie 2021, cu un număr de  12 voturi pentru, un număr

                de  0   voturi împotrivă, un număr de 1  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                și 13  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                     CRISTIAN CÎRCIUMARU                                       JR. VALENTINA CAUC