Hotărâri de consiliu Negomir martie 2021

ROMÂNIA                                                                                                                                                                        

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  Nr. 10

privind aderarea Comunei Negomir la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități

publice pentru serviciul de de transport  public local  „Asociația Jiul de Transport Public Local

            Consiliul local al  comunei Negomir , judetul Gorj .

            Având în vedere :

            – referatul de aprobare al Primarului comunei Negomir;

– raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negomir;

            – comisia  pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

            – comisia pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor;

– prevederile  art. 84, alin. 4 și alin. 5, art. 89, alin. 1 – 8, art. 90, art. 91, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. e  și alin. 9, lit. c din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 35, alin. 3, alin. 4 și alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 –  adresa U.A. T. oraș Rovinari înregistrată la  nr. 8158 din 2.03.2021 privind propunerea de aderare la „Asociația Jiul de Transport Public Local”.

             În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), lit. d și lit. h, coroborat cu art. 196, alin.(1), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă aderarea comuneiNegomir, prin Consiliul Local al comunei Negomir, în calitate de asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de de transport  public local  „Asociația Jiul de Transport Public Local”.

Art. 2 – Se aprobă actul constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de de transport  public local „Asociația Jiul de Transport Public Local”, valabile la data aderării.

Art. 3 – Se aprobă încheierea Actelor adiționale la Actul constitutiv și la Statutul  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de de transport  public local „Asociația Jiul de Transport Public Local” privind menționarea corespunzătoare a comunei Negomir în calitatea de asociat.

Art. 4 – Se mandatează domnul Oiță Tudor, domiciliat în comuna Negomir, sat Artanu, județul Gorj, posesor CI, seria GZ , nr. 661444 să semneze actele necesare aderării comunei Negomir  la

                                                           – 2-

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de de transport  public local  „Asociația Jiul de Transport Public Local”.

Art. 5 – Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Negomir și aparatul de specialitate al acestuia.

Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Gorj, primarului comunei Negomir, Asociației Jiul de Transport Public Local, se publică pe site și se afișează la avizierul instituției.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                ordinară  din 25 martie 2021 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr

                de 0   voturi împotrivă, un număr de  0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                și 13  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                VASILICĂ – CĂTĂLIN MIRCEA                                JR. VALENTINA CAUC