Hotărâri de consiliu Mătăsari, septembrie 2021

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                  HOTĂRÂRE NR. 33

    Privind Rectificarea Bugetului la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

       AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.6142/23.09.2021;

Decizia nr.15/15.09.2021, transmisă din partea Ministerului Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj;

Rapoartele de avizare ale comisiilor pentru plan, buget şi comisiei pentru administraţie publică;

Referatul de Aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe –Primarul Comunei Mătăsari;

Prevederile Legii nr.15/2021, privind Bugetul de stat pe anul 2021;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                  HOTĂRĂŞTE:

        Art.1 Se aprobă Rectificarea Bugetului la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2021, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta.

       Art.2  Se actualizează Programul de Investiții pe anul 2021, conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta.

       Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

         Art.4 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 30 Septembrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 12 consilieri, din totalul de 13 consilieri în functie.

      PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  

              CONSILIER,                                                              SECRETAR-GENERAL,

PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                   MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                     

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL                                                     

                                                       HOTĂRÂRE NR. 34

           privind aprobarea Organigramei precum și modificarea și completarea Planului de ocupare  

         a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj,  

             precum și Statul de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari

      Consiliul local al Primăriei Matasari, judeţul Gorj;

     Având în vedere;

    -Raportul de Specialitate nr.6154/23.09.2021, întocmit de doamna Negomireanu  Ioana, inspector resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari;

    -Referatul de Aprobare din aprtea domnului Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari;

    -Potrivit prevederilor art.129 alin.2, lit.a, alin.3 lit.c din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, consiliul local aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea organizarea și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local.

    -Având în vedere prevederile art.370, art.371, art.372, art.409 alin.1 și art.534 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, funcțiile publice locale sunt funcții publice stabilite, prin lege, în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale prevăzute la art.385 alin.3 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ.

     -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;                                                        

                                                                      HOTĂRĂŞTE:

    Art. 1.Se aprobă Organigrama precum modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj și Statul de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari, în sensul că:  

        -Se propune transformarea postului de referent clasa III, grad profesional asistent, cod 436561 din cadrul Serviciului Contabilitate, Impozite și Taxe, Urmărire Contracte în inspector clasa I, grad superior;

        -Se propune desființarea postului de referent, grad professional principal, cod post 417957 din cadrul Compartimentului Probleme Agricole, Dezvoltare Rurală și Cadastru, urmând a se inființa postul de inspector clasa I, grad professional debutant la Compartimentul Juridic, Relații cu Publicul, Resurse Umane și Stare Civilă;

          Transformarea se face în baza prevederilor art.129, alin.1, alin.2, lit.a, alin.3, litera c, din O.U.G.nr.57/2019 și Ordinul Prefectului nr.164/09.04.2021.

 Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa pe site-ul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului Resurse-Umane, din cadrul Primăriei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 30 Septembrie  2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 12 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

             CONSILIER,                                                                 SECRETAR-GENERAL

          PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                    MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE        

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                 

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                            

CONSILIUL LOCAL

                                                        HOTĂRÂREA NR.35

Privind Atestarea Apartenenței la Domeniul Privat al comunei Mătăsari, județul Gorj a

imobilelor Școala Runcurel, Local(Fosta Primărie Runcurel) conform

anexei care face parte din prezenta hotărâre

                                                              Având în vedere:

     -Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre, întocmit de domnul Rasoveanu Marius-Irinel –inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

      -Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Mătăsari, a imobilelor Școala Runcurel, Local(Fostă Primărie Runcurel) precum și drumurile sătești.

     -Hotărârea Consiliului Local nr.33/25 Octombrie 2018, prin care imobilele – Școala Runcurel, Local(Fostă Primărie Runcurel, și drumurile sătești, au fost trecute din domeniul public al comunei Mătăsari în domeniul privat al comunei Mătăsari;

     -Prevederile art.858-865 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil republicat;

     -În temeiul art.129 alin.(2), lit.c) și alin.(6), art.196 alin.(1) lit.a), art.607 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                              HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se atestă apartenența la domeniul privat al Comunei Mătăsari, a imobilelor Școala Runcurel și Local(Fostă Primărie Runcurel),  conform anexei ce face parte integrantă la prezenta.

      Art.2 Se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe, în vederea îndeplinirii procedurii de negociere (vânzare-cumpărare), în relațiile cu Societatea Complexului Energetic Oltenia S.A. și în relațiile cu orice birou notarial în vederea perfectării documentelor autentificate.

     Art.3 Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului -Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Mătăsari județul Gorj.

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,

           PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                       SECRETAR-GENERAL

                                                                                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

Adoptată astăzi  30 Septembrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 12 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRIMĂRIA COMUNEI MĂTĂSARI                                      ANEXĂ LA H.C.L. NR.35/30.09.2021

JUDEȚUL GORJ

                                 INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC

                                   DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MĂTĂSARI

Nr.crt.Denumirea bunuluiElemente de IdentificareAnul Dobândirii sau după caz folosințăSituația Juridică Actuală
14Școala RuncurelLocalitatea Mătăsari, sat Runcurel, nr.6Clădire școală-sup.constr.135,61 mp.,-sup.desfășurată=135,61 mp.;b)magazie;-sup.constr.=27,5 mp;-sup.drsfășurată=27,5 mp.;c)WC-sup.constr.=8,35 mp.;-sup.desfășurată =8,38 mp.;d)împrejmuire=143 ml.;e)teren aferent=1057,5 mp:;1927 1950     1998Domeniu privat al comunei, Mătăsari
15Local fosta primărie Runcurel-Localitatea Mătăsari,Sat Runcurela)clădire fostă Primărie:-supr.constr.66 mp.;-sup.desfășurată=66 mp.;b)magazine;-sup.constr.=24 mp., -sup.desfășurată=24 mp.;c)WC;d)împrejmuire;e)teren aferent=216 m.;1927    1950Domeniu privat al comunei, Mătăsari

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           SECRETAR-GENERAL,

                  CONSILIER                                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

    PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA                                            JUDEŢUL GORJCONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI 

                                                  H O T Ă R Â R E A  NR. 36

privind eliberarea din funcţia de viceprimar al Comunei Mătăsari, județul Gorj, a domnului Buzărin Ion

Având în vedere prevederile:

  • Art.152 alin 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Luând act de:   

Propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie înregistrată sub nr.6006/20.09.2021,întocmită de către iniţiatorii proiectului de hotărâre;

Raportul de specialitate întocmit de către secretarul general al comunei Mătăsari,  județul Gorj, înregistrat sub nr. 6162/23.09.2021;

– Procesul verbal nr.6455/30.09.2021 privind consemnarea rezultatului votului secret exercitat de către membrii Consiliului local Mătăsari.

– Hotărârea Consiliului local al comunei Mătăsari privind alegerea viceprimarului comunei Mătăsari cu nr.15 din data de 26.11.2020.

   În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) litera a),coroborat cu art.152 alin 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă eliberarea din funcţia de viceprimar al comunei Mătăsari, județul Gorj, a domnului consilier local Buzărin Ion, ca urmare a rezultatului votului consilierilor locali şi declararea vacantă a funcţiei de viceprimar.

Art.2.Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de Contencios Administrativ, în condiţiile Legii nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Ĩn temeiul art.197 si art.199 din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţului Gorj, Primarului comunei Mătăsari, domnului Buzărin Ion şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ,

           CONSILIER,                                                                SECRETAR-GENERAL

PURDESCU CLAUDIU MIHAIL                                    MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

Adoptată astăzi 30 Septembrie 2021, în ședința ordinară, cu votul a 10 consilieri pentru, 0 împotrivă şi 2 abţineri din totalul de 12 consilieri prezenţi.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                                      HOTĂRÂREA NR. 37

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023, la  nivelul comunei Mătăsari, judeţul Gorj

         Consiliul local al comunei Mătăsari, judeţul Gorj

         Având în vedere:

     – Raportul de specialitate nr.6372/29.09.2021 la proiectul de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente  ,, Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 ’’

     –  Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente  ,, Programului pentru şcoli al României în perioada 2017- 2023 ’’

     –  Adresa nr. 14720 din 20.09.2021 emisă de Consiliul Județean Gorj, referitoare la adoptarea unei  hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității consiliilor locale în implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023, anul școlar 2021 – 2022.

     – Prevederile art.129 alin.7 lit.a  din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

     –  Prevederile Hotărârii de Guvern nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023  cu modificările și completările ulterioare.

      – Prevederile  Ordonanței Guvernului  nr.13/2017 privind aprobarea participării Românieila Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, modificată şi completată prin Legea nr.55/2018.

             În temeiul prevederilor art.133 alin(1), art 134 alin. (1) lit. a, art.136 alin. (1) și alin(8),  140 alin. (1), art. 196 alin.(1), lit.a, art. 197 și art 243 alin. (1) lit. a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                  HOTĂRĂŞTE

            Art.1 Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, în vederea derulării ,, Programului pentru şcoli al României în perioada 2017- 2023’’, anul şcolar 2021-2022, de către consiliul local Mătăsari.

            Art.2 Hotărârea se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Mătăsari prin compartimentele de specialitate.

           Art. 3. Prezenta se comunică prin intermediul secretarului general al comunei  Mătăsari, în termenul prevăzut de lege: Primarului Comunei Mătăsari, Instituției Prefectului- județul Gorj, Consiliului Județean Gorj  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu și  în monitorul oficial local.

       Preşedinte de şedinţă,                                                                     Avizat pentru legalitate,

           Consilier,                                                                                       Secretar general                                                 

   Purdescu Claudiu-Mihail                                                               Morega Dragoş-Gheorghe

          Adoptată astăzi 30 Septembrie 2021, în ședința ordinară, cu votul a 10 consilieri pentru, 2 împotrivă şi 0 abţineri din cei 12 consilieri prezenţi la şedinţă din totalul celor 13 consilieri în funcţie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                                    HOTĂRÂREA NR. 38

         privind trecerea unui imobil – teren şi construcţii din domeniul public al UAT Mătăsari în domeniul public al  UAT – Județul  Gorj

       Consiliul local al comunei Mătăsari

Având în vedere:

     –     Raportul de specialitate nr.6390/29.09.2021 la proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren şi construcţii din domeniul public al UAT Mătăsari în domeniul public al UAT – judeţul Gorj

     –    Referatul de aprobare nr. 6426/29.09.2021 la proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren şi construcţii din domeniul public al UAT Mătăsari în domeniul public al UAT – judeţul Gorj

    –  Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Gorj nr.13170/17.06.2021 înregistrată în cadrul Primăriei Mătăsari sub nr.4053/18.06.2021.

     –   Adresa UAT Mătăsari nr.5976/16.09.2021 înregistrată în cadrul Consiliului Judeţean Gorj sub nr.14548/16.09.2021

     –  Cartea funciară nr.39143 a comunei Mătăsari şi Planul de amplasament.

     – Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.32 din 29.09.2021 privind inițierea formalităților de trecere  interdomenială a unui imobil – teren şi construcţii din domeniul public  al Mătăsari în domeniul  public al Județului Gorj;

     –  prevederile art. 294, alin.(3), alin. (4) și (5)  din Ordonanța  de Urgență  a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ cu modificările și comunicările ulterioare;

  –    prevederile art. 557, alin.2  din Legea  nr.287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările  ulterioare;

            În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a)  din Ordonanta de Urgenta a Guvenului nr.57  din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

                                                            HOTĂRĂŞTE

            Art.1 Se aprobă trecerea unui imobil – teren şi construcţii din domeniul public al UAT Mătăsari în domeniul public al UAT – Județul Gorj având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

            Art.2. Trecerea imobilului prevăzut la articolul 1 se face pentru înfiinţarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Gorj a unui Serviciu Social cu Cazare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilităţi iar în cazul în care, în termen de 3 ani, nu se realizează scopul pentru care a fost transferat, acest imobil revine de drept în patrimoniul UAT Mătăsari.

           Art.3. Prezenta hotărâre are valoarea juridică de trecere a imobilului din domeniul public al UAT  Mătăsari în domeniul public al UAT Județul Gorj;

           Art.4. Trecerea efectivă a imobilului – teren şi construcţii din domeniul public al UAT Mătăsari în domeniul public al UAT- Judetul Gorj se va face după adoptarea prezentei hotărâri prin protocol de predare – primire încheiat între Consiliul Local Mătăsari și Consiliul Județean Gorj

           Art.5.Primarul comunei Mătăsari și personalul  aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale care reglementează acest aspect.

           Art.6. Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de către cei intresați în condițiile legii Contenciosului Administrativ nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare;

          Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – județul Gorj, Consiliului Judetean Gorj,  Primarului comunei Mătăsari şi Biroului Financiar – Contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Mătăsari și va fi adusă la cunoștiința publică, conform prevederilor legale, care reglementeaza acest aspect.

          Preşedinte de şedinţă,                                                                   Avizat pentru legalitate,

               Consilier,                                                                                        Secretar general                                                 

        Purdescu Claudiu-Mihail                                                               Morega Dragoş-Gheorghe  

Adoptată astăzi 30 Septembrie 2021, în ședința ordinară, cu votul a 12 consilieri pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri din cei de 12 consilieri prezenţi la şedinţă din totalul celor 13 consilieri în funcţie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMANIA                                            Anexa la H.C.L. nr. 38 din 30.09.2021

JUDEȚUL GORJ        

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                                  DATELE  DE  IDENTIFICARE

ale bunului imobil – teren şi construcţii propus pentru preluare din proprietatea publică a UAT – Comuna Mătăsari în proprietatea publică a Județului Gorj

Cod de clasificareLocul unde este situat bunul imobilPersoana juridica care transmite bunul imobilPersoana Juridica la care se transmite  bunul – imobil   Elemente de identificare a bunului – imobil
1.6.2.Comuna Mătăsari sat Mătăsari, Judetul GorjUAT – Mătăsari, Judetul Gorj   UAT – Judetul Gorj, Consiliul Judetean GorjPunctul 1  C1 – Centru de sănătateSuprafață construită la sol = 698 mp;Suprafață construită desfășurată = 698 mp;Suprafață desfășurată = 698 mp Construită din cărămidă, acoperit cu țiglă, edificat în 1960.Număr cadastral 39143 – C1; C2 – Construcție anexă – garajSuprafață construită la sol = 78 mp;Suprafață construită desfășurată = 78 mp;Suprafață desfășurată = 78 mp;Construită din cărămidă, acoperit cu placă beton, edificat în 1960 Număr cadastral 39143 – C2; Teren intravilan = 2.923  mp; Tarlaua nr. 7; Parcela nr. 307;Număr cadastral 39143; Carte funciară nr. 39143 a localității Mătăsari;Împrejmuit fier între punctele 2-5 și gard plasă între punctele 7-12-1, în rest neîmprejmuit;Vecinătăți:   Nord – Proprietate particulară Popescu Nicolae;    Sud – Domeniu public;    Est –  Domeniu public: nr. cadastral  37784,   37742, 37746;    Vest – CE Oltenia – nr. cadastral  36042;Valoare totală construcții: 1.331.800 lei, din care:C1 – 1.296.805 lei;C2 – 34,995 lei.  Valoare teren – 71.900 leiValoare totală de inventar = 1.403.700 lei 

 Preşedinte de şedinţă,   

        Consilier,                                                                                        Contrasemneaza

Purdescu Claudiu-Mihail                                                                         Secretar general                                                 

                                                                                                          Morega Dragoş-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                            

CONSILIUL LOCAL

                                                                  HOTĂRÂREA NR.39

Privind schimbarea destinației imobilului Atelier Școală în ,,Centru de Permanență” și ,,Clubul Pensionarilor”

         Având în vedere:

         – Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației prin împărțirea imobilului Atelier Școală în ,,Centru de Permanență” și ,,Clubul Pensionarilor”, prezentat de către domnul Primar al comunei Mătăsari, județul Gorj;

     –  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

     –   Prevederile art.858-865 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil republicat;

     –  În temeiul art.129 alin.(2), lit.c) și alin.(6), art.196 alin.(1) lit.a), art.607 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                              HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă schimbarea destinației imobilului denumit Atelier Școală cu suprafața utilă de 227 mp. în Centru de Permanență și Clubul Pensionarilor, respectiv:

                – Centrul de Permanență va avea o suprafață utilă de 69 mp.;

                – Clubul Pensionarilor: Camera 1 va avea o suprafață utilă totală de 50 mp.

                                                      Camera 2 va avea o suprafață utilă de 108 mp.

       Art.2 Imobilul a cărei destinație se dorește a fi schimbată face parte din domeniul public al comunei Mătăsari, fiind cuprins în Anexa nr.44, la poziția nr.82, ce cuprinde inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.16/25.10.1999, aprobat prin H.G.nr.973/05 septembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României nr.668bis din data de 9 septembrie 2002;

       Art.3 Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului-general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului -Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Mătăsari județul Gorj.

       Adoptată astăzi  30 Septembrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 12 consilieri din numarul total de 13 consilieri în functie.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,

           PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                         SECRETAR-GENERAL

                                                                                                   MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE