Hotărâri de consiliu Mătăsari octombrie 2021

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂRE NR. 40

    Privind Rectificarea Bugetului la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

       AVÂND ÎN VEDERE:

 • Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.7082/22.10.2021;
 • Referatul de Aprobare din partea domnului Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mătăsari;
 • Prevederile Legii nr.15/2021, privind Bugetul de stat pe anul 2021;
 • În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                  HOTĂRĂŞTE:

        Art.1 Se aprobă Rectificarea Bugetului la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2021, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta.

       Art.2  Se aprobă rectificarea Programului de Investiții pe anul 2021, conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta.

       Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

         Art.4 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 28 Octombrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 10 consilieri și 3 abțineri din totalul de 13 consilieri în funcție.

          PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  

                   CONSILIER,                                                              SECRETAR-GENERAL,

    PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                   MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                             – CONSILIUL LOCAL –

                                                       Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                        HOTĂRÂREA  NR.  41

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Mătăsari, în Consiliul de Administrație al Liceului Mătăsari, județul Gorj, pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul Local Mătăsari,

       -Adresa nr. 5660/07.09.2021, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.5890/13.09.2021, din partea Liceului Mătăsari, județul Gorj.

       -Prevederile art. 7 din Ordinului nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ;

       -În temeiul art. 136 alin. (1) din OUG  nr. 57 din 3 iulie 2019-privind Codul Administrativ

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă desemnarea a 3 reprezentanți din partea Consiliului Local al comunei Mătăsari, în Consiliul de Administrație al Liceului Mătăsari, județul Gorj, pentru anul școlar 2021–2022, în următoarea componență:

    -Domnul, Copaci Sorin- cu votul pentru a 12 consilieri si 1abtinere din numarul total de 13 consilieri în functie;

    -Domnul, Dădălău Constantin cu votul pentru a 8 consilieri si 5 abtineri din numarul total de 13 consilieri în functie;

    -Domnul, Negomireanu-Curelea Ion cu votul pentru a 10 consilieri si 3 abtineri din numarul total de 13 consilieri în functie;

   Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Liceului Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

           Adoptată astăzi 28 octombrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                       CONSILIER,                                                      SECRETAR-GENERAL,

        PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                           MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                      – CONSILIUL LOCAL –

                                                  Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                        HOTĂRÂREA  NR.  42

  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Mătăsari în Comisia        

         pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la nivelul Liceului Mătăsari, județul Gorj,

                                                    pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul Local Mătăsari,

       -Adresa nr. 5660/07.09.2021, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.5890/13.09.2021, din partea Liceului Mătăsari, județul Gorj.

       -Prevederile art.7 din Ordinului nr.5154/30.08.2021, pentru aprobarea Metodologiei -cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ;

       -În temeiul art. 136 alin.(1) din OUG  nr. 57 din 3 iulie 2019 -privind Codul Administrativ

                                                          HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Ionescu Dorin -consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Mătăsari în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la nivelul Liceului Mătăsari, județul Gorj, pentru anul școlar 2021–2022.

    Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Liceului Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 28 octombrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 10 consilieri si 3 abtineri din numarul total de 13 consilieri în functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                       CONSILIER,                                                      SECRETAR-GENERAL,

        PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                         MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                         – CONSILIUL LOCAL –

                                                  Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                        HOTĂRÂREA  NR.  43

     privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Mătăsari, ca  

  membru în Grupul de acțiune anty-bulling înființat la nivelul Liceului Mătăsari, județul  

                                           Gorj, pentru anul școlar 2021-2022.

Consiliul Local Mătăsari,

       -Adresa nr. 5660/07.09.2021, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.5890/13.09.2021, din partea Liceului Mătăsari, județul Gorj.

       -Prevederile art.7 din Ordinului nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ;

       -În temeiul art. 136 alin. (1) din OUG  nr. 57 din 3 iulie 2019-privind Codul Administrativ

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Roman Ștefan-Raul -consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Mătăsari, în Grupul de acțiune anty-bulling înființat la nivelul Liceului Mătăsari, județul Gorj, pentru anul școlar 2021-2022.

    Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Liceului Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 28 octombrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 10 consilieri si 3 abtineri din numarul total de 13 consilieri în functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                       CONSILIER,                                                     SECRETAR-GENERAL,

         PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                          MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Mătăsari,

Judeţul Gorj

                                                              HOTĂRÂREA NR. 44

         Privind aprobarea Regulamentului privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității Primăriei Comunei Mătăsari și a tuturor instituției de interes local aflate în subordinea

                                                              Consiliului Local Mătăsari  

            Consiliul Local Mătăsari,

Luând în dezbatere Referatul de Aprobare, înregistrat sub nr.6777/12.10.2021, prezentat de domnii consilieri Buzărin Ion, Luță Antonie-Adrian și Vezure Constantin-Laurențiu;

Raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre;

             În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4, lit.d și f, art.139, alin.1, art.196 alin.1, lit.a, art.197 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se aprobă Regulamentul privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității  

  Primăriei Comunei Mătăsari și a tuturor instituțiilor de interes local aflate în subordinea                                                             Consiliului Local Mătăsari, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă la prezenta.

      Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare în termen de 90 de zile de la data adoptării.

      Art.3. (1)Primarul comunei Mătăsari, secretarul general al comunei Mătăsari, toate compartimentele/birourile/serviciile din cadrul aparatului de specialitate ale primarului și din cadrul Consiliului local Mătăsari care gestionează/produc documente din categoria celor precizate în Anexa acestei hotărâri, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                    (2) Secretarul general al comunei Mătăsari va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților relevante.

    Art.4. Dispozițiile acestei hotărâri vor completa Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei Comunei Mătăsari.

    Art.5.Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 28 Octombrie 2021, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari  cu votul pentru a 13 consilieri și 0 abțineri, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                   CONSILIER                                                            SECRETAR-GENERAL

      PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                           MOREGA DRAGOS-GHEORGHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

PRIMĂRIA COMUNEI MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI

                                                Anexa nr.1 la HCL nr.44/28 Octombrie 2021

              Regulament privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public

          Art.1   Pentru creșterea transparenței activității Primăriei comunei Mătăsari și a tuturor instituțiile publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului local al comunei Mătăsari, pe pagina de internet a Primăriei comunei Mătăsari se va crea o secțiune distinctă  numită ,, Cheltuieli publice ’’, care să includă câte o subsecțiune separată cu link active pentru fiecare instituție subordonată Consiliului local Mătăsari și o subsecțiune pentru Primăria comunei Mătăsari.

       Art.2    Materialele ce vor fi publicate în cadrul paginii web a Primăriei Mătăsari la secțiunea numită ,,Cheltuieli publice”, modificat potrivit articolului 1.

             Documente în legătură cu achizițiile publice:

             În cazul procedurilor de achiziție care se derulează prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice(SEAP), se va publica o înștiințare cuprinzând informații privind obiectul achiziției,numărul anunțului/invitației de participare din SEAP, documentația de atribuire și anunțul de atribuire sau,după caz, decizia de anulare a procedurii.

             În cazul procedurilor de achiziție care potrivit reglementărilor în vigoare nu se derulează prin SEAP, se vor publica invitația de participare, documentația de atribuire și anunțul de atrbuire sau, după caz decizia de anulare a procedurii.

             În cazul achizițiilor directe care se derulează potrivit art.45-46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice aprobate de Hotărârea Guvernului nr.395/ din 2 iunie 2016, se va publica o înștiințare privind achiziția efectuată, cuprinzând informațiile prevăzute la art.46 alin 6 din același act normativ.

           În cazul achizițiilor directe care se derulează potrivit art.43, alin 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice aprobate de Hotărârea Guvernului nr.395 din 2 iunie 2016, se va publica o invitație de participare conținând cerințele solicitate de autoritatea contractantă precum și o înștiințare privind achiziția efectuată, cuprinzând informațiile prevăzute la art.46 alin 6 din același act normativ.

           Toate contractele încheiate cu terții, indiferent de tipul de contract, obiect, valoare sau modul de atribuire, acte adiționale, facturi și ordine de plată prin care s-au achitat obligațiile contractuale aferente fiecărui contract în parte, în care figurează Primăria comunei Mătăsari ca parte contractuală.

            Toate contractele încheiate cu terții, indiferent de tipul de contract, obiect, valoare sau modul de atribuire, acte adiționale, facturi și ordine de plată prin care s-au achitat obligațiile contractuale aferente fiecărui contract în parte, în care figurează Consiliul local Mătăsari și instituțiile subordonate ca parte contractuală.

          Toate contractele de achiziții publice/acordurile cadru încheiate, grupate pe secțiuni anuale, inclusiv anexele și după caz, actele adiționale ale acestora.

           Programul anual al achizițiilor publice,inclusiv Anexa privind evidența achizițiilor directe.

           Documente în legătură cu ocuparea funcțiilor publice:

           Toate anunțurile privind organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice.

           Toate rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice.

           Documente în legătură cu activitatea de urbanism:

           Lista certificatelor de urbanism și cea a autorizațiilor de construire eliberate de Primăria Mătăsari, cu indicarea următoarelor informații: numărul și data actului, numele/denumirea solicitantului, adresa la care se referă actul emis, scopul în care a fost emis actul;

           Toate anunțurile de intenție privind elaborarea planurilor urbanistice de detaliu (PUD), însoțite de planuri de încadrare în zonă și de reglementările aferente.

           Documente financiare în legătură cu bugetul de venituri și cheltuieli:

           Proiect buget;

           Bugetul aprobat;

           Toate rectificările bugetare aprobate;

           Execuția bugetară –lunar, trimestrial și anual;

           Situația lunară a plăților efectuate, grupate pe aliniate și articole bugetare cu indicarea beneficiarului, a cantităților de bunuri, servicii și lucrări;

           Lista obiectivelor de investiții cu indicarea tuturor surselor de finanțare;

           Registrul de evidență a datoriei publice;

           Materiale în legătură cu activitatea consiliului local;

           Convocatoarele ședințelor de consiliu local (inclusiv data, ora și locul ședințelor);

           Hotărârile adoptate de consiliul local;

           Proiectele de hotărâri ale consiliului local, depuse;

           Procesele verbale ale consiliului local;

           Contractele de închiriere, concesiune, delegare;

           Contractele de închiriere cu toți agenții economici și persoane fizice;

           Contractele de concesiune și delegare cu toți agenții economici și persoane fizice;

    Art.3. Materialele prevăzute la art.2 vor fi publicate în cadrul paginii web a Primăriei Mătăsari, la meniul ,,Cheltuieli publice” modificat potrivit art.1, cu respectarea următoarelor termene:

1.Documentele privind achizițiile publice:

-documentele prevăzute la art.1, pct.1, lit.a, în cel mult 3 zile lucrătoare la publicarea lor în SEAP;

-documentele prevăzute la art.1, pct.1, lit.b, în cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobarea documentației de atribuire potrivit legii;

-documentele prevăzute la art.1, pct.1, lit c, în cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea achiziției directe;

-documentele prevăzute la art.1, pct.1, lit.d, în cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de achiziție (notă justificativă, caiet de sarcini/specificații);

-documentele prevăzute la art.1, pct.1, lit.e, se scanează și se postează în termen de maxim 10 zile de la data încheierii, emiterii sau efectuării plății pe pagina de internet a Primăriei Mîtăsari, în secțiunea ,,Cheltuieli Publice”, subsecțiunea aferentă instituției;

-documentele prevăzute la art.1, pct.1, lit.h, în 7 zile după adoptarea sau rectificarea bugetului (care modifică cuantumul surselor de finanțare ale achizițiilor publice)

2.Documentele privind anunțurile de ocupare a funcțiilor publice, prevăzute la art.1, alin2, vor fi publicate în ziua emiterii acestora.

3.Documentele privind activitatea de urbanism vor fi publicate astfel:

-Actualizarea listelor conținând certificatele de urbanism și autorizațiile de construire prevăzute la art.1, pct.3, lit.a, se va realize săptămânal astfel încât documentele respective să fie introduse în listă în cel mult 15 zile de la emitere;

-Documentele prevăzute la art.1, pct.3, lit.b, se vor publica în ziua emierii, însoțite de precizarea conform căreia în termen de 15 zile de la publicare cetățenii pot formula observații și comentarii utilizând interfața de preluare a petițiilor.

4.Documentele financiare în legătură cu bugetul de venituri și cheltuieli, prevăzute la art.1, alin.4, vor fi publicate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestora.

5.Materialele privind activitatea consiliului local, vor fi publicate astfel:

-Documentele prevăzute la art.1, pct.5, lit.a, în ziua transmiterii acestora către consilierii locali;

-Documentele prevăzute la art.1, pct.5, lit.b, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării oficiale către prefect, conform art.198, alin.2 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Documentele prevăzute la art.1, pct.5, lit.c, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora;

-Documentele prevăzute la art.1, pct.5, lit.e, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea acestora;

Toate contractele aflate în derulare ale Primăriei Mătăsari sau ale instituțiilor subordinate Consiliului Local Mătăsari vor fi scanate și publicate pe pagina de internet a Primăriei Mătăsari, respectiv a instituțiilor subordinate în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Persoana/persoanele responsabile pentru accesul la informațiile de interes public vor asigura crearea meniului ,,Cheltuieli Publice” din cadrul paginii web a Primăriei Mătăsari, astfel încât noua structură să ofere acces facil  la informații, acestea fiind organizate pe fiecare instituție (primărie și consiliu local) și pe categoriile prevăzute la art.1 (Achiziții publice, Concursuri de angajare, Informații Financiare, Urbanism și activitatea consiliului local).

Art.5. Responsabilii din cadrul aparatului de specialitate al primăriei, primarul sau secretarul general al comunei, după caz, vor transmite documentele produse/gestionate care se încadrează în categoriile prevăzute la art.2, astfel încât publicarea acestora să se realizeze în termenele corespunzătoare prevăzute la art.3.

Art.6.Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri aparține conducătorilor instituțiilor subordinate în cazul documentelor aferente acestor instituții, iar în cazul documentelor specificate aparținând Primăriei Mătăsari, responsabilitatea aparține responsabililor din cadrul aparatului de specialitate, primarului sau secretarului general al comunei Mătăsari.

Art.7.Nerespectarea termenelor și a prevederilor prezentei hotărâri constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, Primarul comunei Mătăsari va aplica măsurile de sancționare în forma și procedura prevăzută de lege și va informa Consiliul Local Mătăsari cu privire la sancțiunile aplicate.

Art.8.Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, nici un contract încheiat de instituțiile menționate la art.1, nu va mai avea clauză de confidențialitate cu excepția situațiilor în care legea o prevede sau în cazul în care documentele intră sub incidența prevederilor legale privind domeniul apărării țării, ordinea publică și securitatea națională.

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                     

                 CONSILIER,                                                                     SECRETAR-GENERAL,

   PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                    HOTĂRÂREA NR. 45

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022

Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

AVÂND ÎN VEDERE:

 • Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
 • Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil;
 • Art.56, din Constituția României;
 • Titlul IX – Impozite si taxe locale – din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Art.129, alin. (4), lit. c), art. 139 alin. (1), din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 • prevederile Legii nr.296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;
 • Directiva nr.1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri;
 • Rata inflatiei de 2,6 % conform comunicatului de presa nr.16/14.01.2021 al Institutului National de Statistica;
 • Rata de schimb a monedei euro in vigoare la 1 octombrie 2021, respectiv 4,9470 lei, conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene nr.C400/2;
 • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • In baza prevederilor art.196 alin.(1), lit.a), din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRÂRE:

       Art.1 Se aprobă nivelurile impozitelor şi taxelor pentru anul 2022, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta.

       Art.2 Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%  asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%, potrivit art.489 din LEGEA nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

       Art.3 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3%  asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%, potrivit art.489 din LEGEA nr.227/2015 privind Codul fiscal.

       Art.4 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4%  asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%, potrivit art.489 din LEGEA nr.227/2015 privind Codul fiscal.

    In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului /taxei pe cladiri este de 5%. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%.

        Art.5 Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08%  asupra valorii impozabile a cladirii.

         Art.6 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%  asupra valorii care poate fi:

1) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

2) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

3) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

          Art.7 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4%  asupra valorii impozabile a cladirii.

          În cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor de mai sus, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Codul fiscal.

          Art.8 Bonificaţia acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, teren, respectiv a impozitului pe mijloace de transport  conform art. 462, alin. (2), art. 467, alin.(2),si art. 472 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal este stabilită la nivelul de 10 %.

         Art.9 Bonificaţia acordată persoanelor juridice pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, terenuri, respectiv a impozitului pe mijloace de transport  conform art. 462, alin. (2), art. 467, alin.(2) și art. 472 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal este stabilită la nivelul de 10 %.

        Art.10 Chiria pentru terenul din domeniul public este de 0,15 lei/m2  pe zi pentru persoanele juridice şi 0,75 lei/m2 pe an pentru persoanele fizice.

        Art.11 Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        Art.12 Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică    locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 28 Octombrie 2021, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari  cu votul pentru a 13 consilieri și 0 abțineri, din totalul de 13 consilieri aflati in exercitiu .

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                   CONSILIER                                                                                       SECRETAR

      PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                              MOREGA DRAGOS-GHEORGHE

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

                                             ANEXA NR.1

La hotărârea nr.45/2021, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2022

CAPITOLUL II. Impozitul şi taxa pe clădiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 457 alin. (2)
 Tipul clădiriiValoarea impozabilă– lei/m2 –
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire(condiţii cumulative)Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic1129677
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic339226
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic226197
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic14284
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D75%din suma care s-ar aplica clădirii75%din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D50%din suma care s-ar aplica clădirii50%din suma care s-ar aplica clădirii

   Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii (IV  si  V ) şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform art. 457, alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457, alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

Zona în cadrul localităţii Rangul                localitatii
 0IIIIIIIVV
A2,602,502,402,301,101,05
B2,502,402,302,201,051,00
C2,402,302,202,101,000,95
D2,202,202,102,000,950,90
CAPITOLUL III. Impozitul şi taxa pe teren persoane fizice
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţi.
Art. 465 alin. (2)
Zona în cadrul localităţiiNivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi– lei/ha –
 0IIIIIIIVV
A8282-207066878-171946042-151065236-13090803 643 
B6878-171945199-129984215-105383558-8894577 433 
C5199-129983558-88942668-66701690-4226433 288 
D3558-88941690-42261410-3526984-2439282 144 
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan– orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii.
Art. 465 alin. (4)
 – lei/ha –
Nr. crt.ZonaABCD
Categoria de folosinţă
Teren arabil31211915
Păşune24191513
Fâneaţă24191513
Vie52352819
Livadă60473528
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră31211915
Teren cu ape17138x
Drumuri şi căi feratexxxx
Teren neproductivxxxx

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate în intravilan, la orice altă categorie decât cea de terenuri cu construcţii, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică un coeficient de corecţie de 1,10, ce corespunde satului Mătăsari, ca localitate de Rangul IV, si un coeficent de corectie de 1,00, ce corespunde satelor Croici, Runcurel, Bradet, Bradetel ca localitati de rangul V.

Impozit/Taxa pe terenurile aflate în extravilan- Art. 465 Alin (7)
Nr. crt.Categoria de folosinţăImpozit(lei)
1.Teren cu construcţii34
2.Teren arabil56
3.Păşune31
4.Fâneaţă31
5.Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.162
5.1.Vie până la intrarea pe rodx
6.Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.164
6.1.Livadă până la intrarea pe rodx
7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.118
7.1.Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţiex
8.Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole6
8.1.Teren cu amenajări piscicole38
9.Drumuri şi căi feratex
10.Teren neproductivx

       Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică un coeficient de corecţie, ce corespunde satului Matasari,ca localitate rurală de Rang IV, respectiv coeficientul 1,10, iar pentru satele Croici, Runcurel, Bradet, Bradetel, ca localitati rurale de Rang V, coeficientul de 1,05.

CAPITOLUL IV. Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 470 alin. (2)
Nr. crt.Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
                                                          I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv8
2.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm39
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv21
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv81
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv163
6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3328
7.Autobuze, autocare, microbuze27
8.Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv33
9.Tractoare înmatriculate21
II. Vehicule înregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrică:lei/200 cm3
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm33
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm35
2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată113 lei/an

Art. 470 alin. 3 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 60%.

Art. 470 alin. 4 În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50 % din impozitul pentru motocicletele respective.

Art. 470 alin. (5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
 Impozitul(lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I.două axe
 1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone0153
 2.Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone153425
 3.Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone425599
 4.Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone5991355
 5.Masa de cel puţin 18 tone5991355
II.3 axe
 1.Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone153267
 2.Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone267549
 3.Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone549712
 4.Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone7121098
 5.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone10981707
 6.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone10981707
 7.Masa de cel puţin 26 tone10981707
III.4 axe
 1.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone712722
 2.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone7221128
 3.Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone11281791
 4.Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone17912657
 5.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone17912657
 6.Masa de cel puţin 32 tone17912657

Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 Impozitul(lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I.2 + 1 axe
 1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone00
 2.Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone00
 3.Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone069
 4.Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone69158
 5.Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone158371
 6.Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone371480
 7.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone480866
 8.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone8661519
 9.Masa de cel puţin 28 tone8661519
II.2 + 2 axe
 1.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone148346
 2.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone346569
 3.Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone569836
 4.Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone8361009
 5.Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone10091657
 6.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone16572300
 7.Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone23003493
 8.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone23003493
 9.Masa de cel puţin 38 tone23003493
III.2 + 3 axe
 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone18302548
 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone25483463
 3.Masa de cel puţin 40 tone25483463
IV.3 + 2 axe
 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone16182246
 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone22463107
 3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone31074596
 4.Masa de cel puţin 44 tone31074596
V.3 + 3 axeV.
 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone9201113
 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone11131662
 3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone16622647
 4.Masa de cel puţin 44 tone16622647

Nota: În cazul autovehiculelor de peste 12 tone, ale căror caracteristici tehnice nr. axe/sarcina totală maximă autorizată) nu se regăsesc în clasificaţia din  tabelul de mai sus, vor fi asimilate, în vederea stabilirii impozitelor datorate, autovehiculelor prevăzute la art. 470 alin. (5) din Codul fiscal la ultima categorie.

Art.470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizatăImpozit– lei –
a) Până la o tonă, inclusiv9
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone38
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone58
d) Peste 5 tone73

Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal24
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri64
3. Bărci cu motor237
4. Nave de sport şi agrementÎntre 0 şi 1263
5. Scutere de apă237
6. Remorchere şi împingătoare:x
a) până la 500 CP, inclusiv631
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv1026
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv1578
d) peste 4000 CP2525
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta204
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:x
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv204
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv316
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone554

CAPITOLUL V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

Art. 474  alin. (1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural este egală cu 50 % din taxa stabilită conform tabelului de mai jos.– lei –
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 
a) până la 150 m2, inclusiv5
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv6
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv8
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv10
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv13
f) peste 1000 m216+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2
 Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egală 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte în sumă de 17 lei.Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire – anexă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii;Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusive valoarea instalaţiilor aferente.Art. 474 alin (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.Art. 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei construcţii este egală cu 0,1 % din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferente părţii desfiinţate.
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări7 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat
Art. 474 alin. (12) Taxa pentu eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
Art. 474 alin. (14) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor8 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie
Art. 474 alin. (15)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 15 lei, inclusiv, pentru fiecare racord
Art. 474 alin. (16)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, respectiv taxa pentru eliberarea certificatului constatator 8 lei
Art.475 alin. (1)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare23 lei
Art.475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător41 lei
Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol41 lei
Art. 475 alin. (3)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică– pentru suprafaţa de până la 500 m.p. 128 lei;- pentru suprafaţa mai mare de 500 m.p. 5027 lei
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare20 lei.

CAPITOLUL VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

 Art. 478 alin. (2)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
– lei/m2 sau fracţiune de m2 –
a) în cazul unui afişaj în locul în care persoana derulează o activitate economică35 lei
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate26 lei

CAPITOLUL VII. Impozitul pe spectacole

Art. 481 alin. (2)Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
a) spectacol de teatru, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie internă sau internaţională2% din suma înacasată din vânzarea biletelor şi abonamentelor;
b) orice alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)5% din suma înacasată din vânzarea biletelor şi abonamentelor;

CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE DEŢINUTE DE PERSOANELE JURIDICE

Pentru persoanele juridice impozitele se stabilesc dupa cum urmează respectându-se art. 460, respectiv art. 489 din Legea nr. 227/2015:  Art. 460 alin.1, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%. Art. 460 alin.2, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%.            Art. 460 alin.3, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%. Art. 460 alin.4, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. Art. 460 alin.6, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor  aflate în vigoare la data evaluării.            Art. 460 alin.8, respectiv Art. 489 alin. 1 şi alin. 2 În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează cu 10%. 

Impozitul şi taxa pe teren persoane juridice

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţii.
Art. 465 alin. (2)
Zona în cadrul localităţiiNivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi– lei/ha –
 0IIIIIIIVV
A8282-207066878-171946042-151065236-1309020181605
B6878-171945199-129984215-105383558-889414411082
C5199-129983558-88942668-66701690-42261082720
D3558-88941690-42261410-3526984-2439705361

   Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, precum si impozitul/taxa pe terenurile aflate în extravilan, persoane juridice, se stabileste conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

CAPITOLUL IX. Alte taxe locale

Art. 486 alin. (1) Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 5 lei/mp/zi. Art. 486 alin (4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa  564 lei. Art.486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 33 lei.  

CAPITOLUL X. Alte dispozitii comune

Art.  489   Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale

4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

(5) Se majorează impozitul pe cladiri cu 500%, pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan, ce aparțin persoanelor juridice.

(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

(7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

CAPITOLUL XI. Sancţiuni

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art. 493 alin. (3)Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 175 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de 400 lei.
Art. 493 alin. (4)Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 400 lei.
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Art. 493 alin. (5)(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

              CONSILIER,                                                                   SECRETAR-GENERAL,

  PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE        

                                                              – CONSILIUL LOCAL –

                                                        Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                               HOTĂRÂREA  NR.  46

                                   privind aprobarea atribuirii Contractului de Delegare pentru

                          activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale

               și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții,       

          inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente

                                                  electrice și electronice, baterii și acumulatori,

Consiliul Local Mătăsari,

Luând în dezbatere Referatul de Aprobare, prezentat de primarul comunei Mătăsari, precum şi raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre prin care se propune atribuirea directă a contractului de servicii de salubritate, respectiv activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și zăpadă către S.Matsalubris S.R.L.;

             În baza H.C.L. nr.2/29.10.2020, prin care a fost aprobat Regulamentul și Caietul de Sarcini pentru serviciul public de salubritate din localitatea Mătăsari;

             În baza H.C.L. nr.3/29.10.2020, prin care a fost aprobata modalitatea de gestiune pentru serviciul public de salubritate din localitatea Mătăsari;

             Prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice;

             În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                        H O T Ă R Ă Ș T E

    Art. 1. Se aprobă Contractul de Delegare pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, conform anexei care face parte integranta din prezenta, începând cu data de 01.11.2021, către S. MATSALUBRIS S.R.L.

   Art.2. Se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari domnul Gașpăr Gheorghe, să semneze contractele de servicii publice de salubrizare, respectiv pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, prin delegare către S. MATSALUBRIS S.R.L.  

   Art.4. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului Urbanism, din cadrul Primăriei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului buget –contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 28 octombrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri si 0 abtineri din numarul total de 13 consilieri în functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                       CONSILIER,                                                    SECRETAR-GENERAL,

        PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                          MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                                                    Anexa nr.1 la HCL nr.46/28.10.2021

Contract de delegare 

   activitatea: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

 nr.______________data_______________

În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, precum şi ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice şi Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare s-a încheiat prezentul contract de delegare,

CAPITOLUL I

Părţile contractante

Comuna Mătăsari, cu sediul în Mătăsari, judeţul GORJ, avand contul nr. RO71TREZ24510220XXXXX, deschis la Trezoreria MOTRU, cod de înregistrare fiscală nr. 4448385, reprezentată prin GHEORGHE GASPĂR, având funcţia de primar, în calitate de delegatar/concesionar, pe de o parte,

şi
    Operatorul S MATSALUBRIS SRL, codul unic de înregistrare RO23226130, cu sediul principal în Matasari, str. ………………….. nr. ….., bl. …, sc. …, et. …., ap. …, judeţul/sectorul Gorj, reprezentatã prin Blaj Fabian, având funcţia de administrator, pe de altã parte, în calitate de delegat, au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

   CAPITOLUL II

    Obiectul contractului

    Art. 1. – Obiectul contractului constã în dreptul şi obligaţia de a presta activitatea  colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitarã aferentã activitãţii în aria administrativ-teritorialã a comunei Mătăsari.

    Art. 2. – Obiectivele delegatarului sunt:

 1. îmbunãtãţirea condiţiilor de viaţã ale utilizatorilor prin promovarea calitãţii şi eficienţei acestor servicii;

 b) dezvoltarea durabilã a serviciilor;

 c) protecţia mediului înconjurãtor.

    Art. 3. – Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt urmãtoarele:
    a) bunuri de retur – sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegãrii şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bunã stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetãrii contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptãţit sã primeascã valoarea neamortizatã a bunurilor realizate din fondurile sale;
    b) bunuri de preluare – sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în mãsura în care acesta din urma îşi manifestã intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plãţii unei compensaţii, în condiţiile legii;
    c) bunuri proprii – sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rãmân în proprietatea delegatului.


   CAPITOLUL III

   Dispoziţii generale

   Art. 4. – Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe:

    a) caietul de sarcini privind prestarea serviciului;

    b) regulamentul serviciului;

    c) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor;

    d) tarife.

    CAPITOLUL IV

    Durata contractului

    Art. 5. – Durata contractului este de 1 an.    CAPITOLUL V

    Redevenţa şi tariful

    Art. 6. – Redevenţa este de 500(cinci sute) lei şi va fi plãtitã anual.

           6.1 Valoarea totala estimata a contractului fara tva este de 134820,82 lei:

P.F. estimat 1565 pers * 5,88 lei/pers * 12 luni = 110426,40 lei

P.J. estimat 0,4mc/luna * 28 P.J. * 118,19 lei/mc * 12 luni = 15884,74 lei

Inst.publice estimat 3 mc/luna * 2 inst.publice * 118,19 lei/mc * 12 luni = 8509,68 lei

    Art. 7. – Facturarea serviciului prestat către utilizatori se va afce la tarifele urmatoare:

a) Colectare si transport al deseurilor menajere – reziduale destinate a fi eliminate prin depozitare:

         -persoane fizice 5,88 lei/pers fara TVA

         -persoane juridice 118,19 lei/mc fara TVA, 337,65 lei/t fara TVA

 b) Gestionarea deseurilor menajere reciclabile(hârtie, plastic, metal,sticla):

         -persoane fizice 3,92 lei/mc/persoană

         -persoane juridice 79,92 lei/mc fara TVA, 228,30 lei/t fara TVA

   Art. 8. – Ajustarea şi modificarea tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor specificã serviciului delegat şi cu respectarea prevederilor legilor speciale.

    CAPITOLUL VI

    Drepturile pãrţilor


    Drepturile delegatului

   Art. 9. – Delegatul are urmãtoarele drepturi:

 1. sã exploateze în mod direct, pe riscul şi pe rãspunderea sa, bunurile, activitatea care face obiectul contractului;
 2. sã încaseze contravaloarea activitãţii prestate;
 3. sã iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificãrii reglementãrilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;
 4. sã aplice tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;    
 5. e) sã încheie contracte de prestare a serviciului/activitãţii cu toţi utilizatorii;
 6. sã propunã ajustarea şi modificarea tarifelor.


    Drepturile delegatarului
    Art. 10. – Delegatarul are urmãtoarele drepturi:
    a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotãrilor existente, cu consultarea delegatului;
    b) de a corela cu programele de dezvoltare economicosocialã a localitãţilor şi de amenajare a teritoriului efectuarea lucrãrilor de investiţii în scopul realizãrii acestora într-o conceptie unitarã;
    c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotãrilor publice aferente serviciului delegat;
    d) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului delegat;
    e) de a finanţa realizarea de lucrãri necesare serviciului delegat;

    f) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzare-cumpãrare cu privire la aceste bunuri.

    g) de a inspecta bunurile, serviciului delegat; de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfãcut interesul public; de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilã a delegatului şi în condiţiile prevãzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului;
    h) de a aproba structura şi ajustãrile de tarife propuse de cãtre delegat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectã obligaţiile asumate prin contractul de delegare.

    CAPITOLUL VII
    Obligaţiile pãrţilor

    Obligaţiile delegatului
    Art. 11. – Delegatul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã obţinã de la autoritãţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestãrii serviciului/activitãţii delegate;
    b) sã respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului şi ale celorlalte reglementãri specifice serviciului delegat;
    c) sã serveascã toţi utilizatorii din unitatea administrativ teritorialã unde i-a fost delegatã activitatea;
    d) sã respecte indicatorii de performanţã prevãzuţi în anexa la regulamentul serviciului delegat;
    e) sã furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi sã asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificãrii şi evaluãrii funcţionãrii şi dezvoltãrii serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
    f) sã aplice metode performante de management care sã conducã la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;
    g) sã preia de la delegatar, pe bazã de proces-verbal de predare-preluare bunurile concesionate, aferente realizãrii activităţii delegate;
    h) sã efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului şi caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţã;
    i) sã fundamenteze şi sã supunã aprobãrii tarifele ce vor fi utilizate pentru activitatea delegatã;
    j) sã nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegãrii;
    k) sã plãteascã redevenţa la valoarea prevãzutã şi la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;
    l) sã ia toate mãsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, sã nu fie afectatã capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;
    m) sã fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;
    n) sã propunã delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare;
    o) sã transmitã delegatarului modificãrile de patrimoniu apãrute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecãrui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;
    p) sã restituie bunurile de retur, în deplinã proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;
    r) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forţa majorã, delegatul este obligat sã asigure continuitatea prestãrii activitãţii în condiţiile stipulate în contract, pânã la preluarea acesteia de cãtre delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;
    s) sã notifice cauzele de naturã sã conducã la reducerea activitãţii şi mãsurile ce se impun pentru asigurarea continuitãţii activitãţii;
    ş) sã ia mãsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncã şi normele de protecţie a muncii;
    ţ) sã predea la încheierea contractului toatã documentaţia tehnico-economicã referitoare la serviciul gestionat;
    t) sã realizeze investiţii, conform angajamentelor asumate, anexã la contract;
    u) în cazul în care delegatul sesizeazã existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de naturã sã conducã la imposibilitatea realizãrii activitãţii ori serviciului public, va notifica de îndatã acest fapt autoritãţii publice, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitãţii activitãţii sau serviciului public;

     v) să atingă indicatorii de performanță (Anexa nr. 1 a OUG nr. 74/2018) care au fost stabiliți pentru următoarele activități:

Ø colectarea separată a deșeurilor municipale – cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale –in procent de 60% pentru anul 2021; Penalitatile pentru aceasta activitate vor fi de 1% din V.A.C.( Valoarea anuală a contractului (VAC)

    

    Obligaţiile delegatarului
    Art. 12. – Delegatarul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã predea delegatului la data intrãrii în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotãrile aferente întregii activitãţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bazã de proces-verbal de predare-preluare;
    b) sã notifice pãrţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;
    c) sã faciliteze delegatului autorizarea lucrãrilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    d) sã îşi asume pe perioada derulãrii contractului de delegare toate responsabilitãţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;
    e) sã ia toate mãsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel încât sã se pãstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;
    f) sã nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
    g) sã nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afarã de cazurile prevãzute expres de lege;
    h) sã notifice delegatului apariţia oricãror împrejurãri de naturã sã aducã atingere drepturilor acestuia;
    i) sã verifice periodic urmãtoarele: serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanţã şi aplicarea penalitãţilor pentru neîndeplinirea acestora; menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie; asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegat şi utilizatori; clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

    
    CAPITOLUL VIII
    Încetarea contractului

    Art. 13. – Prezentul contract de delegare a gestiunii înceteazã în urmãtoarele situaţii:
    a) la expirarea duratei convenite, dacã pãrţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
    b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilateralã de cãtre delegatar, cu plata unei despãgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului;
    c) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi, prin reziliere, cu plata unei despãgubiri în sarcina pãrţii în culpã;
    d) la dispariţia, dintr-o cauzã de forţã majorã, a sistemului sau în cazul imposibilitãţii obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fãrã plata unei despãgubiri;
     e) prezentul contract încetează de drept la data la care se va implementa menegementul integrat al deşeurilor şi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara constituită la nivel judeţean va desemna operatorul regional.    CAPITOLUL IX
    Forţa majorã

    Art. 14. – Niciuna dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor, total ori parţial, a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã.
    Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrţi în termen de … producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    Dacã în termen de … de la producere evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.
    

    CAPITOLUL X
    Rãspunderea contractualã

    Art. 15. – Nerespectarea doveditã de cãtre pãrţile contractante a obligaţiilor contractuale prevãzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage rãspunderea contractualã a pãrţii în culpã.
    Partea în culpã este obligatã la plata penalitãţilor prevãzute în caietul de sarcini, iar dacã acestea nu acoperã paguba, pentru partea neacoperitã este obligatã suplimentar la daune interese.
    

    CAPITOLUL XI
    Alte clauze

    Art. 16. – Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanţei judecãtoreşti competente, potrivit legii.
   Art. 17. – Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adiţional încheiat între pãrţile contractante.

    Prezentul contract de delegare a gestiunii intrã în vigoare la data de …………………… şi a fost încheiat în … exemplare.

                         Delegatar,

                                                                                                         Delegat,

          PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZĂ

            SECRETAR-GENERAL

  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE  

                                                              – CONSILIUL LOCAL –

                                                        Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

                                                               HOTĂRÂREA  NR.  47

              privind aprobarea atribuirii Contractului de Delegare al activității de curățare transport al zăpezii pe  

            căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț prin gestiune delegată

Consiliul Local Mătăsari,

Luând în dezbatere Referatul de Aprobare, prezentat de primarul comunei Mătăsari, precum şi raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre prin care se propune atribuirea directă a contractului de servicii de salubritate, respectiv activitatea de curățare/transport al zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț prin gestiune delegată;

             În baza H.C.L. nr.2/29.10.2020, prin care a fost aprobat Regulamentul și Caietul de Sarcini pentru serviciul public de salubritate din localitatea Mătăsari;

             În baza H.C.L. nr.3/29.10.2020, prin care a fost aprobata modalitatea de gestiune pentru serviciul public de salubritate din localitatea Mătăsari;

             Prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice;

             În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                                 H O T Ă R Ă Ș T E

    Art. 1. Se aprobă Contractul de Delegare al activității de curățare transport al zăpezii pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț prin gestiune delegată, conform anexei care face parte integranta din prezenta, începând cu data de 01.11.2021, către S. MATSALUBRIS S.R.L.

   Art.3. Se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari domnul Gașpăr Gheorghe, să semneze contractele de servicii publice de salubrizare, respectiv pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, prin delegare cu S. MATSALUBRIS S.R.L.  

   Art.4. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului Urbanism, din cadrul Primăriei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului buget –contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 28 octombrie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 10 consilieri si 3 abtineri din numarul total de 13 consilieri în functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                       CONSILIER,                                                                 SECRETAR-GENERAL,

        PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                           MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

Anexa 1 la HCL nr.47/28.10.2021

Contract de delegare 

activitatea de activitatea de curãţare şi transport al zãpezii de pe cãile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

nr.______________data_______________

În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, precum şi ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice şi Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare s-a încheiat prezentul contract de delegare,

CAPITOLUL I

Părţile contractante

Comuna Mătăsari, cu sediul în Mătăsari, judeţul GORJ, avand contul nr. RO71TREZ24510220XXXXX, deschis la Trezoreria MOTRU, cod de înregistrare fiscală nr. 4448385, reprezentată prin GHEORGHE GASPĂR, având funcţia de primar, în calitate de delegatar/concesionar, pe de o parte,

şi
    Operatorul S MATSALUBRIS SRL, codul unic de înregistrare RO23226130, cu sediul principal în Matasari, str. ………………….. nr. ….., bl. …, sc. …, et. …., ap. …, judeţul/sectorul Gorj, reprezentatã prin Blaj Fabian, având funcţia de administrator, pe de altã parte, în calitate de delegat,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

   CAPITOLUL II

   Obiectul contractului

    Art. 1. – Obiectul contractului constã în dreptul şi obligaţia de a presta activitatea de curãţare şi transport al zãpezii de pe cãile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitarã aferentã activitãţii în aria administrativ-teritorialã a comunei Mătăsari.

    Art. 2. – Obiectivele delegatarului sunt:

 • îmbunãtãţirea condiţiilor de viaţã ale utilizatorilor prin promovarea calitãţii şi eficienţei acestor servicii;

 b) dezvoltarea durabilã a serviciilor;

 c) protecţia mediului înconjurãtor.

    Art. 3. – Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt urmãtoarele:
    a) bunuri de retur – sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegãrii şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bunã stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetãrii contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptãţit sã primeascã valoarea neamortizatã a bunurilor realizate din fondurile sale;
    b) bunuri de preluare – sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în mãsura în care acesta din urma îşi manifestã intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plãţii unei compensaţii, în condiţiile legii;
    c) bunuri proprii – sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rãmân în proprietatea delegatului.


   CAPITOLUL III

   Dispoziţii generale

   Art. 4. – Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe:

    a) caietul de sarcini privind prestarea serviciului;

    b) regulamentul serviciului;

    c) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor;

    d) tarife.

    CAPITOLUL IV

    Durata contractului

    Art. 5. – Durata contractului este de 1 an.    CAPITOLUL V

    Redevenţa şi tariful

    Art. 6. – Redevenţa este de 500(cinci sute) lei şi va fi plãtitã anual.

    Art. 7. – Facturarea serviciului prestat către utilizatori se va face la tarifele urmatoare:

          7.1Valoarea totală estimată a contractului fără TVA este de 134.566,00 lei:

Nr. crt.DENUMIREUMTARIF -lei/UM-suprafata  (mp)nr interventii (media ultimilor 5 ani)Valoarea totala contract estimata
1Curățirea manuală a zăpezii afânateLei/100MP35.0039601520790.00
2Curățirea manuală a zăpezii îmbibate cu apăLei/100MP52.00396036178.60
3Curățirea manuală a zăpezii înghețateLei/100MP65.00396012574.00
4Împrăștiat manual material antiderapantLei/100MP26.0066002034320.00
5Încărcat zăpadă manualLei/MC5.807541740.00
6Deszăpezire tractor cu plugLei/1000MP5.002471422024714.20
7Împrăștiat manual material antiderapant mecanic (sărăriţă):Lei/1000MP5.0028800152160.00
8Transport zapadă tractor cu remorcăLei/MC10.0015557750.00
9Dezăpezire cu multifuncționalulLei/1000MP6.002461602029539.20
10Încărcare mecanică zăpadă, cu multifuncționalulLei/MC12.008054800.00
      134.566,00

   Art. 8. – Ajustarea şi modificarea tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor specificã serviciului delegat şi cu respectarea prevederilor legilor speciale.

    CAPITOLUL VI

    Drepturile pãrţilor


    Drepturile delegatului

   Art. 9. – Delegatul are urmãtoarele drepturi:

 • sã exploateze în mod direct, pe riscul şi pe rãspunderea sa, bunurile, activitatea care face obiectul contractului;
 • sã încaseze contravaloarea activitãţii prestate;
 • sã iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificãrii reglementãrilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;
 • sã aplice tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;    
 • e) sã încheie contracte de prestare a serviciului/activitãţii cu toţi utilizatorii;
 • sã propunã ajustarea şi modificarea tarifelor.


    Drepturile delegatarului
    Art. 10. – Delegatarul are urmãtoarele drepturi:
    a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotãrilor existente, cu consultarea delegatului;
    b) de a corela cu programele de dezvoltare economicosocialã a localitãţilor şi de amenajare a teritoriului efectuarea lucrãrilor de investiţii în scopul realizãrii acestora într-o conceptie unitarã;
    c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotãrilor publice aferente serviciului delegat;
    d) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului delegat;
    e) de a finanţa realizarea de lucrãri necesare serviciului delegat;

    f) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzare-cumpãrare cu privire la aceste bunuri.

    g) de a inspecta bunurile, serviciului delegat; de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfãcut interesul public; de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilã a delegatului şi în condiţiile prevãzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului;
    h) de a aproba structura şi ajustãrile de tarife propuse de cãtre delegat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectã obligaţiile asumate prin contractul de delegare.

    CAPITOLUL VII
    Obligaţiile pãrţilor

    Obligaţiile delegatului
    Art. 11. – Delegatul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã obţinã de la autoritãţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestãrii serviciului/activitãţii delegate;
    b) sã respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului şi ale celorlalte reglementãri specifice serviciului delegat;
    c) sã serveascã toţi utilizatorii din unitatea administrativteritorialã unde i-a fost delegatã activitatea;
    d) sã respecte indicatorii de performanţã prevãzuţi în anexa la regulamentul serviciului delegat;
    e) sã furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi sã asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificãrii şi evaluãrii funcţionãrii şi dezvoltãrii serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;
    f) sã aplice metode performante de management care sã conducã la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;
    g) sã preia de la delegatar, pe bazã de proces-verbal de predare-preluare bunurile concesionate, aferente realizãrii activităţii delegate;
    h) sã efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului şi caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţã;
    i) sã fundamenteze şi sã supunã aprobãrii tarifele ce vor fi utilizate pentru activitatea delegatã;
    j) sã nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegãrii;
    k) sã plãteascã redevenţa la valoarea prevãzutã şi la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;
    l) sã ia toate mãsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, sã nu fie afectatã capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;
    m) sã fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;
    n) sã propunã delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare;
    o) sã transmitã delegatarului modificãrile de patrimoniu apãrute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecãrui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;
    p) sã restituie bunurile de retur, în deplinã proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;
    r) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forţa majorã, delegatul este obligat sã asigure continuitatea prestãrii activitãţii în condiţiile stipulate în contract, pânã la preluarea acesteia de cãtre delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;
    s) sã notifice cauzele de naturã sã conducã la reducerea activitãţii şi mãsurile ce se impun pentru asigurarea continuitãţii activitãţii;
    ş) sã ia mãsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncã şi normele de protecţie a muncii;
    ţ) sã predea la încheierea contractului toatã documentaţia tehnico-economicã referitoare la serviciul gestionat;
    t) sã realizeze investiţii, conform angajamentelor asumate, anexã la contract;
    u) în cazul în care delegatul sesizeazã existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de naturã sã conducã la imposibilitatea realizãrii activitãţii ori serviciului public, va notifica de îndatã acest fapt autoritãţii publice, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitãţii activitãţii sau serviciului public;

    Obligaţiile delegatarului
    Art. 12. – Delegatarul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã predea delegatului la data intrãrii în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotãrile aferente întregii activitãţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bazã de proces-verbal de predare-preluare;
    b) sã notifice pãrţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;
    c) sã faciliteze delegatului autorizarea lucrãrilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    d) sã îşi asume pe perioada derulãrii contractului de delegare toate responsabilitãţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;
    e) sã ia toate mãsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel încât sã se pãstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;
    f) sã nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
    g) sã nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afarã de cazurile prevãzute expres de lege;
    h) sã notifice delegatului apariţia oricãror împrejurãri de naturã sã aducã atingere drepturilor acestuia;
    i) sã verifice periodic urmãtoarele: serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanţã şi aplicarea penalitãţilor pentru neîndeplinirea acestora; menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie; asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegat şi utilizatori; clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

    
    CAPITOLUL VIII
    Încetarea contractului

    Art. 13. – Prezentul contract de delegare a gestiunii înceteazã în urmãtoarele situaţii:
    a) la expirarea duratei convenite, dacã pãrţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
    b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilateralã de cãtre delegatar, cu plata unei despãgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului;
    c) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi, prin reziliere, cu plata unei despãgubiri în sarcina pãrţii în culpã;
    d) la dispariţia, dintr-o cauzã de forţã majorã, a sistemului sau în cazul imposibilitãţii obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fãrã plata unei despãgubiri;
     e) prezentul contract încetează de drept la data la care se va implementa menegementul integrat al deşeurilor şi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara constituită la nivel judeţean va desemna operatorul regional.    CAPITOLUL IX
    Forţa majorã

    Art. 14. – Niciuna dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor, total ori parţial, a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forţa majorã.
    Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrţi în termen de … producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.
    Dacã în termen de … de la producere evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrţile au dreptul sã îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.

    

    CAPITOLUL X
    Rãspunderea contractualã

    Art. 15. – Nerespectarea doveditã de cãtre pãrţile contractante a obligaţiilor contractuale prevãzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage rãspunderea contractualã a pãrţii în culpã.
    Partea în culpã este obligatã la plata penalitãţilor prevãzute în caietul de sarcini, iar dacã acestea nu acoperã paguba, pentru partea neacoperitã este obligatã suplimentar la dauneinterese.
    

    CAPITOLUL XI
    Alte clauze

    Art. 16. – Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanţei judecãtoreşti competente, potrivit legii.
   Art. 17. – Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adiţional încheiat între pãrţile contractante.

    Prezentul contract de delegare a gestiunii intrã în vigoare la data de…………………. şi a fost încheiat în … exemplare.

               Delegatar,

                                                                                                        Delegat,

PRESEDINTE DE SEDINTA,

    CONTRASEMNEAZĂ,

                SECRETAR-GENERAL

       MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE  

CONSILIUL  LOCAL –

 Comuna Mătăsari,

Judeţul Gorj                             

                                                        HOTĂRÂREA NR.48

       Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții Construire  pod peste pârâul Jilț pe DS40, comuna Mătăsari, județul Gorj, pentru finanțarea acestuia

                                                   în Programul Național de Investiții Anghel Saligny

Consiliul Local Mătăsari,

Luând în dezbatere Referatul de Aprobare, prezentat de primarul comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe;

Raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre;

             Prevederile O.U.G. nr.95/2021, privind aprobarea Programului Național de investiții Anghel Saligny;

             Prevederile Ordinului MDLPA nr.1333/21.09.2021, privind normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny;

             În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4, lit.d și f, art.139, alin.1, art.196 alin.1, lit.a, art.197 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                          HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții ,,Construire pod peste pârâul jilț pe DS40, comuna Mătăsari, județul Gorj”, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finanțarea acestuia în Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

   Art.2. Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiții, precum și valoarea totală a investiției Construire pod peste pârâul jilț pe DS40, comuna Mătăsari, județul Gorj, în cuantum de 1.891.118,05 lei (TVA inclus), conform anexei nr.2, pentru finanțarea acestuia în Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

   Art.3. Se aprobă asigurarea de la bugetul local a sumei de 155.037,70 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.

  Art.4. Se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe, să semneze toate actele necesare pentru obținerea finanțării și încheierea contractului de finanțare, să semneze contractul de finanțare și toate înscrisurile necesare pentru obținerea finanțării, implementarea proiectului și decontarea cheltuielilor aferente.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Mătăsari, județul Gorj și aparatul de specialitate.

Art.6.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului urbanism –din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 28 Octombrie 2021, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari  cu votul pentru a 13 consilieri și 0 abțineri, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                   CONSILIER                                                                         SECRETAR-GENERAL

      PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                    MOREGA DRAGOS-GHEORGHE

CONSILIUL  LOCAL –

 Comuna Mătăsari,

Judeţul Gorj

                                                              HOTĂRÂREA NR. 49

           Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții Extindere  

 sistem de canalizare ape uzate menajere, comuna Mătăsari, satele Mătăsari parțial, Brădet și Brădețel, județul  

                     Gorj, pentru finanțarea acestuia în Programul Național de Investiții Anghel Saligny

Consiliul Local Mătăsari,

Luând în dezbatere Referatul de Aprobare, prezentat de primarul comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe;

Raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre;

             Prevederile O.U.G. nr.95/2021, privind aprobarea Programului Național de investiții Anghel Saligny;

             Prevederile Ordinului MDLPA nr.1333/21.09.2021, privind normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny;

             În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4, lit.d și f, art.139, alin.1, art.196 alin.1, lit.a, art.197 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                  HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții ,,Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere, comuna Mătăsari, sat Mătăsari parțial, Brădet și Brădețel, județul Gorj”, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finanțarea acestuia în Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

   Art.2. Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiții, precum și valoarea totală a investiției ,,Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere, comuna Mătăsari, sat Mătăsari parțial, Brădet și Brădețel, județul Gorj”, în cuantum de 15.256.494,22 lei (TVA inclus), conform anexei nr.2 pentru finanțarea acestuia în Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

   Art.3. Se aprobă asigurarea de la bugetul local a sumei de 1.923.243,66 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.

  Art.4. Se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe, să semneze toate actele necesare pentru obținerea finanțării și încheierea contractului de finanțare, să semneze contractul de finanțare și toate înscrisurile necesare pentru obținerea finanțării, implementarea proiectului și decontarea cheltuielilor aferente.

   Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Mătăsari, județul Gorj și aparatul de specialitate.

   Art.6.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului urbanism –din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 28 Octombrie 2021, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari  cu votul pentru a 13 consilieri și 0 abțineri, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                   CONSILIER                                                                             SECRETAR-GENERAL

      PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                           MOREGA DRAGOS-GHEORGHE

CONSILIUL  LOCAL –

 Comuna Mătăsari,

Judeţul Gorj

                                                              HOTĂRÂREA NR. 50

         Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Înființare  sistem de canalizare ape uzate menajere, comuna Mătăsari, satul Croici, județul Gorj”,  

                  pentru finanțarea acestuia în Programul Național de Investiții Anghel Saligny

Consiliul Local Mătăsari,

Luând în dezbatere Referatul de Aprobare, prezentat de primarul comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe;

Raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, judeţul Gorj, asupra proiectului de hotărâre;

             Prevederile O.U.G. nr.95/2021, privind aprobarea Programului Național de investiții Anghel Saligny;

             Prevederile Ordinului MDLPA nr.1333/21.09.2021, privind normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny;

             În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4, lit.d și f, art.139, alin.1, art.196 alin.1, lit.a, art.197 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții ,,Înființare sistem de canalizare ape uzate menajere, comuna Mătăsari, satul Croici, județul Gorj”, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finanțarea acestuia în Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

   Art.2. Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului de investiții, precum și valoarea totală a investiției ,,Înființare sistem de canalizare ape uzate menajere, comuna Mătăsari, satul Croici, județul Gorj”, în cuantum de 8.647.634,24 lei (TVA inclus), conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finanțarea acestuia în Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

   Art.3. Se aprobă asigurarea de la bugetul local a sumei de 427.436,48 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.

  Art.4. Se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe, să semneze toate actele necesare pentru obținerea finanțării și încheierea contractului de finanțare, să semneze contractul de finanțare și toate înscrisurile necesare pentru obținerea finanțării, implementarea proiectului și decontarea cheltuielilor aferente.

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Mătăsari, județul Gorj și aparatul de specialitate.

 Art.6  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului urbanism –din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 28 Octombrie 2021, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari  cu votul pentru a 13 consilieri și 0 abțineri, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                   CONSILIER                                                              SECRETAR-GENERAL

      PURDESCU CLAUDIU-MIHAIL                                           MOREGA DRAGOS-GHEORGHE