Hotărâri consiliu Fărcășești octombrie 2021

ROMANIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL FĂRCĂȘEȘTI

HOTARAREA NR.45

privind aprobarea includerii obiectivului de investiții

“MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA AL COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ” în Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”

Avand in vedere:  

Proiectul de hotărâre nr.8198/28.10.2021, inițiat de domnul Drăgoescu Constantin – Primar;

Prevederile art.129 alin.(l), alin.(2) lit. b), c), d), alin.(6), lit. b), alin.(7) lit. n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Prevederile O.UG.  nr. 95/2021 pentru  aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel    Saligny”;

Prevederile din Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă includerea obiectivului de investiții “MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA AL COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, în Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”.

Art.2.Se aprobă  Cererea de Finanțare pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA AL COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”  conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă Devizul General al obiectivului de investiții “MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA AL COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ” , conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă indicatori tehnico-economici al obiectivului de investiții “MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA AL COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, după cum urmează:

  1. Valoarea totală  a investiției  INV  = 2.483.263,03  lei (cu TVA)

 = 2.087.934,49 lei (faraTVA)

      Din care valoarea de construcţii-montaj C+M =  623.201,25  lei (cu TVA) 

      = 523.698,52  lei (fara TVA)

 Necesar Finanare de la bugetul de stat  (lei cu TVA): 2.326.539,12 lei

Necesar Finantare de la bugetul local (lei cu TVA) : 156.723,91 lei

b) Indicatori tehnici – elemente fizice/capacităţi fizice :

CapacitatiIn unitati fizice
Sursa de apa1 buc
Statia de tratare a apei3 buc
Statia de pompare si repompare a apei potabile1 buc 
Retelele de distributie4500 m
Bransamente individuale130 buc
Racord electric gospodarii apa1 buc

Art.5.Se desemnează domnul Drăgoescu Constantin, primarul comunei Fărcășești conform Încheierii nr.5420/2020 a Judecătoriei Tg. Jiu, ca reprezentant legal al Comunei Fărcăsesti, să semneze în numele și pe seama Comunei Fărcăsesti, județul Gorj, toate documentele necesare pentru derularea și implementarea obiectivului de investiții “MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA AL COMUNEI FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Fărcăsesti și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Fărcăsesti, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Fărcasesti și prefectului județului Gorj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariafarcasesti-gj.ro.

Adoptată astăzi 28.10.2021, cu un număr de 12 voturi ,,pentru”, 0 ,,impotrivă” și 0 ,,abțineri”. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

SECRETAR GENERAL

    UAT FĂRCĂȘEȘTI

      (exercitare cu caracter temporar)

           BÎZU LIDIA


ROMANIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL FĂRCĂȘEȘTI

HOTARAREA NR.46

privind aprobarea includerii obiectivului de investiții

“ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ” în Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”

Avand in vedere:  

  • Proiectul de hotărâre nr.8202/28.10.2021, inițiat de domnul Drăgoescu Constantin – Primar;

Prevederile art.129 alin.(l), alin.(2) lit. b), c), d), alin.(6), lit. b), alin.(7) lit. n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Prevederile O.UG.  nr. 95/2021 pentru  aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel    Saligny”;

Prevederile din Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă includerea obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ” în Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”.

Art.2.Se aprobă  Cererea de Finanțare  pentru obiectivul de investiții, “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă Devizul General al obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă indicatori tehnico-economici al obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”,, după cum urmează:

  1. Valoarea totală  a investiției  INV  = 19.418.580,55 lei (cu TVA)

 = 16.342.340,58 lei (fara TVA)

      Din care valoarea de construcţii-montaj C+M =  12.950.047,20  lei (cu TVA) 

     =  10.882.392,61 lei (fara TVA)

Necesar Finanare de la bugetul de stat  (lei cu TVA):18.681.043,27 lei

Necesar Finantare de la bugetul local (lei cu TVA) : 737.537,28 lei

b) Indicatori  tehnici – elemente fizice/capacităţi fizice :

CapacitatiIn unitati fizice
Statie de epurare1 buc
Statii de pompare si repompare a apei, apa uzata7 buc
Retea de canalizare apa uzataL = 24.752 m 
Conducta de evacuare a apei epurate in emisar1 buc
Guri de varsare in emisar1 buc
Racorduri individuale906 buc

Art.5.Se desemnează domnul Drăgoescu Constantin, primarul comunei Fărcășești conform Încheierii nr.5420/2020 a Judecătoriei Tg. Jiu, ca reprezentant legal al Comunei Fărcăsesti, să semneze în numele și pe seama Comunei Fărcăsesti, județul Gorj, toate documentele necesare pentru derularea și implementarea obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”. 

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Fărcăsesti și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Fărcăsesti, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Fărcasesti și prefectului județului Gorj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariafarcasesti-gj.ro.

Adoptată astăzi 28.10.2021, cu un număr de 12 voturi ,,pentru”, 0 ,,impotrivă” și 0 ,,abțineri”. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

SECRETAR GENERAL

    UAT FĂRCĂȘEȘTI

      (exercitare cu caracter temporar)

           BÎZU LIDIA


ROMANIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL FĂRCĂȘEȘTI

HOTARAREA NR.47

privind aprobarea includerii obiectivului de investiții

“ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE IN SATELE ROGOJEL SI ROSIA JIU DIN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ” în Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”

Proiectul de hotărâre nr.8206/28.10.2021, inițiat de domnul Drăgoescu Constantin – Primar;

Prevederile art.129 alin.(l), alin.(2) lit. b), c), d), alin.(6), lit. b), alin.(7) lit. n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Prevederile O.UG.  nr. 95/2021 pentru  aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel    Saligny”;

Prevederile din Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă includerea obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE IN SATELE ROGOJEL SI ROSIA JIU DIN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, în Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”.

Art.2.Se aprobă  Cererea de Finanțare pentru obiectivul de investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE IN SATELE ROGOJEL SI ROSIA JIU DIN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă Devizul General al obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE IN SATELE ROGOJEL SI ROSIA JIU DIN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă indicatori tehnico-economici al obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE IN SATELE ROGOJEL SI ROSIA JIU DIN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, după cum urmează:

  1. Valoarea totală  a investiției  INV  = 9.931.014,17 lei (cu TVA)

 = 8.357.713,98 lei (fara TVA)

      Din care valoarea de construcţii-montaj C+M =  5.110.946,56  lei (cu TVA) 

      = 4.294.913,07 lei (fara TVA)

Necesar Finanare de la bugetul de stat  (lei cu TVA):9.434.994,52 lei

Necesar Finantare de la bugetul local (lei cu TVA) : 496.019,66 lei

b) Indicatori tehnici – elemente fizice/capacităţi fizice :

CapacitatiIn unitati fizice
Statie de epurare1 buc
Statii de pompare si repompare a apei, apa uzata7 buc
Retea de canalizare apa uzataL = 5435 m 
Conducta de evacuare a apei epurate in emisar1 buc
Guri de varsare in emisar1 buc
Racorduri individuale500  buc

Art.5.Se desemnează domnul Drăgoescu Constantin, primarul comunei Fărcășești conform Încheierii nr.5420/2020 a Judecătoriei Tg. Jiu, ca reprezentant legal al Comunei Fărcăsesti, să semneze în numele și pe seama Comunei Fărcăsesti, județul Gorj, toate documentele necesare pentru derularea și implementarea obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM CANALIZARE IN SATELE ROGOJEL SI ROSIA JIU DIN COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Fărcăsesti și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Fărcăsesti, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Fărcasesti și prefectului județului Gorj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariafarcasesti-gj.ro.

Adoptată astăzi 28.10.2021, cu un număr de 12 voturi ,,pentru”, 0 ,,impotrivă” și 0 ,,abțineri”. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

SECRETAR GENERAL

    UAT FĂRCĂȘEȘTI

      (exercitare cu caracter temporar)

           BÎZU LIDIA


ROMANIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL FĂRCĂȘEȘTI

HOTARAREA NR.50

privind aprobarea includerii obiectivului de investiții

“REABILITARE SI REPARARE DRUM DC72, COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ” în Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”

Avand in vedere:  

Proiectul de hotărâre nr.8388/03.11.2021, inițiat de domnul Drăgoescu Constantin – Primar;

Prevederile art.129 alin.(l), alin.(2) lit. b), c), d), alin.(6), lit. b), alin.(7) lit. n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

      –    Prevederile O.UG.  nr. 95/2021 pentru  aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel    Saligny”;

Prevederile din Ordinul nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă includerea obiectivului de investiții “REABILITARE SI REPARARE DRUM DC72, COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, în Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”.

Art.2.Se aprobă  Cererea de Finanțare pentru obiectivul de investiții “REABILITARE SI REPARARE DRUM DC72, COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă Devizul General al obiectivului de investiții “REABILITARE SI REPARARE DRUM DC72, COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă indicatori tehnico-economici al obiectivului de investiții “REABILITARE SI REPARARE DRUM DC72, COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”, după cum urmează:

  1. Valoarea totală  a investiției  INV  = 7.292.142,71 lei (cu TVA)

 = 6.136.720,24 lei (fara TVA)

      Din care valoarea de construcţii-montaj C+M =  6.009.429,26 lei (cu TVA) 

      = 5.049.940,55 lei (fara TVA)

Necesar Finanare de la bugetul de stat  (lei cu TVA):6.951.427,61 lei

Necesar Finantare de la bugetul local (lei cu TVA) : 340.715,10 lei

b) Indicatori tehnici – elemente fizice/capacităţi fizice :

CapacitatiIn unitati fizice
Lungime drum – strat de baza 5.570 m
Lungime drum – imbracaminte rutiera5.570 m
Latime parte carosabila6 m

Art.5.Se desemnează domnul Drăgoescu Constantin, primarul comunei Fărcășești conform Încheierii nr.5420/2020 a Judecătoriei Tg. Jiu, ca reprezentant legal al Comunei Fărcăsesti, să semneze în numele și pe seama Comunei Fărcăsesti, județul Gorj, toate documentele necesare pentru derularea și implementarea obiectivului de investiții “REABILITARE SI REPARARE DRUM DC72, COMUNA FĂRCĂȘEȘTI, JUDEȚUL GORJ”.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Fărcăsesti și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Fărcăsesti, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Fărcasesti și prefectului județului Gorj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariafarcasesti-gj.ro.

Adoptată astăzi 04.11.2021, cu un număr de 8 voturi ,,pentru”, 0 ,,impotrivă” și 0 ,,abțineri”. (13 consilieri convocați și în funcție, 8 consilieri prezenți și în funcție).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

SECRETAR GENERAL

    UAT FĂRCĂȘEȘTI

      (exercitare cu caracter temporar)

           BÎZU LIDIA