Hotărâri de consiliu Mătăsari, martie 2022

                                            COMUNA  MĂTĂSARI

                    SAT MĂTĂSARI, COMUNA MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

                                  TELEFON 0253 376551, FAX 0253 376782,

                                      EMAIL: matasariprimaria@yahoo.com

                                                                HOTĂRÂREA   NR. 16

               privind  aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Mătăsari și

                                          a situațiilor financiare anuale aferente anului 2021.

                                                 Primarul Comunei Mătăsari, Gașpăr Gheorghe,

                                                                    Având în vedere:

 • Referatul de Aprobare la proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Mătăsari și a situațiilor financiare anuale aferente anului 2021;
 • Prevederile articolului 57, alin (1), alin (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;
 • Prevederile Legii nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii, republicată și actualizată;                                                                       
 • Prevederile art. 155 alin.(1) lit. c) și alin. (4) lit. a) și b) din OUG nr. nr. 57 din 3 iulie 2019-privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Raportul  de specialitate al Biroului Financiar-contabil, înregistrat sub nr.2216/24.03.2022;

            În temeiul art. 196 alin. (1) din OUG  nr. 57 din 3 iulie 2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

       Art.1 Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local al comunei Mătăsari la data de 31.12.2021, în sumă de 9.979.900 lei, reprezentând prevederi bugetare inițiale, realizarea în contul de execuție fiind în sumă de 11.518.000 lei, la partea de venituri și suma de 12.779.900 lei, reprezentând prevederi bugetare definitive, realizarea în contul de cheltuieli fiind în sumă de 10.224.696 lei,  la partea de cheltuieli, conform anexei 1 și anexei 2, ce fac parte integrantă la prezenta;

      Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroul financiar contabil.

      Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Mătăsari, afișare la sediul Primăriei Mătăsari de către secretarul general al  comunei Mătăsari și se comunică Primarului Comunei Mătăsari, Compartimentului Buget Contabilitate și Instituției Prefectului județului Gorj, în conformitate cu art. 197 alin (1) și (4) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

      Adoptată astazi 31 Martie 2022, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 10 consilieri și 3 împotrivă din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

         CONSILIER                                                                               SECRETAR-GENERAL

   STĂNILOIU CONSTANTIN                                                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                     HOTĂRÂREA  NR. 17

                      Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/30.09.2021, prin care a fost aprobată   

                         schimbarea destinaţiei imobilului denumit Atelier Şcoală în Centrul de Permanenţă

                                                                 şi Clubul Pensionarilor

             Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

             Având în vedere:

            -Adresa nr.1097/22.02.2022, transmisă din partea Instituției Prefectului județului Gorj, înregistrată în cadrul Primăriei Mătăsari sub nr.1450/28.02.2022, prin care se dispune reanalizarea în vederea revocării   Hotărârea Consiliului Local nr.39/30.09.2021, hotărâre prin care a fost aprobată schimbarea destinaţiei imobilului denumit Atelier Şcoală în Centrul de Permanenţă şi Clubul Pensionarilor, pe motivul că nu a fost obținut în prealabil avizul conform al ministerului educației și cercetării;

            -Referat de Aprobare la proiectul de hotărâre;

            -Rapoartele de avizare  ale comisiilor pe domenii de specialitate;

             -In baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                      HOTĂRĂȘTE:

            Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/30.09.2021, prin care a fost aprobată schimbarea destinaţiei imobilului denumit Atelier Şcoală în Centrul de Permanenţă şi Clubul Pensionarilor;

           Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Secretarul General al Comunei Mătăsari;

           Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

       Adoptată astazi 31 Martie 2022, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 13 consilieri, 0 împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu, 13 fiind prezenți.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

            CONSILIER,                                                                              SECRETAR-GENERAL,

        Stăniloiu Constantin                                                                         Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                                                     

CONSILIUL LOCAL

                                                  HOTĂRÂREA NR. 20

privind susținerea Consiliului Județean Gorj, în demersurile de accesare a fondurilor UE pentru implementarea măsurilor în domeniul managementului deșeurilor la nivelul județului Gorj

                                  Consiliul Local al Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                                                          Având în vedere:

– Înstiințarea Consiliului Județean Gorj nr.3370/25.02.2022, înregistrată la Primăria Comunei Mătăsari cu nr. 1466/28.02.2022;

 • Referatul de aprobare nr.2228/24.03.2022, al Primarului Comunei Mătăsari;
 • Raportul de specialitate nr.2229/24.03.2022, al Secretarului General al Comunei Mătăsari;

– Prevederile art.17, alin. 5 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

– Prevederile art.129, alin. 2, lit. d și alin. 7, lit. i din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • Avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art.139, alin. 3, lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

                                                                     HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă susținerea Consiliului Județean Gorj, în demersurile de accesare a fondurilor UE pentru implementarea măsurilor în domeniul managementului deșeurilor la nivelul județului Gorj.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Secretarul General al Comunei Mătăsari şi Compartimentul Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică de către Secretarul General al Comunei Mătăsari, Compartimentului Urbanism, Consiliului Județean Gorj, Primarului Comunei Mătăsari și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

  Adoptată astăzi  31 Martie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 13 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri în functie.

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER,                                                  SECRETAR-GENERAL,

       STĂNILOIU CONSTANTIN                          MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                                                     

CONSILIUL LOCAL

                                                        HOTĂRÂREA  NR.21

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Liceul Mătăsari aferent anului

 2022 Sursa D

                                  Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

                                                         Având în vedere;

 –  Referatul cu nr.2267/22.03.2022, din partea Liceului Mătăsari, județul Gorj, înregistrat în cadrul Primăriei Mătăsari sub nr.2202/24.02.2022;

 –   Prevederile art.7 din OUG nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe  

     nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiului Economic European 2014-

     2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;

 –   Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2230/24.03.2022;

 –   Referatul de aprobare al domnului primar Gaşpăr Gheorghe;

     În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind  

    Codul Administrativ:                                                        

                                                       HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Liceul Mătăsari, județul Gorj, aferent anului 2022 Sursa D astfel:

 • la partea de venituri, Sursa D – fonduri nerambursabile,
 • 42.75.00 – cofinanţare publică 4.500 lei
 • 48.31.03. – FEN                     25.500
 • la partea de cheltuieli, Sursa D – fonduri externe nerambursabile,

Mecanismele financiare SEE şi Norvegian 2014-2021 la capitolul de cheltuieli corespunzător, iar pe clasificaţia economică, astfel:

 • 58.31.01. finanţare naţională                        4.500 lei
 • 58.31.02 finanţare externă nerambursabilă 25.500 lei 

     Art.2. Se rectifica programul de investitii pe anul 2022, conform anexei nr.1, ce face parte integranta la prezenta.

       Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Comunei Mătăsari şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Mătăsari.

      Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Secretarul General al Comunei Mătăsari, Liceului Mătăsari Gorj, Primarului Comunei Mătăsari și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

  Adoptată astăzi  31 Martie 2022‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu 13 voturi pentru  şi 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri în funcție.

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER,                                                   SECRETAR-GENERAL,

       STĂNILOIU CONSTANTIN                            MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                            H O T Ă R Â R E A  NR. 22

               Privind  aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Mătăsari  

                                     Consiliul Local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

                                                         Având în vedere:

Referatul de aprobare al domnului Gașpăr Gheorghe -Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj, înregistrat sub nr.2231/24.03.2022;

Raportul de specialitate întocmit de către doamna Dragotoiu Gheorghița, referent S.V.S.U, înregistrat sub nr.2244/25.03.2022;

Prevederile art.6, alin.1 și alin.2 din Anexa nr.1 la O.M.A.I.nr.132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza și acoperire a riscurilor și a structurii –cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

Prevederile art.13, lit.a din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.14, alin.2 din H.G.nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările ulterioare;

Prevederile art.3, alin.1, lit.a și art.10, lit.d din Legea nr.481/2004 privind protectia civilă, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În baza prevederilor art.139, alin.1 și prevederile art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de  

     Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                 HOTĂRĂȘTE:

           Art.1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor  al comunei Mătăsari, pe anul 2022, conform anexei care face parte integranta la prezenta.

          Art.2. Secretarul comunei Matasari, va face publică prin afișare prezenta hotarare, comunicând un exemplar:

            Instituției Prefectului -Județului Gorj;

            -Primarului Comunei Mătăsari;

            -Compartimentului S.V.S.U.-din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

             Adoptată astăzi 31 Martie 2022, în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

              CONSILIER,                                                                    SECRETAR-GENERAL,

     STĂNILOIU CONSTANTIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE