Hotărâri de consiliu Negomir, martie 2022

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTÂRÂRE   NR. 13

privind aprobare programului de măsuri ce trebuie îndeplinit pentru realizarea

curățeniei și înfrumusețării satelor comunei

              Consiliul Local al  comunei Negomir, județul Gorj.

              Având în vedere :

              – Referatul  de aprobare  prezentat de domnul primar ec. Oiță Tudor;

              – Raportul de specialitate   prezentat de compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite locale.

             – raportul Comisiei de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copii, tineret și sport:   

              – raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

              – raportul de avizare al Comisie  pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

              –  prevederile Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localităților urbane si rurale, actualizată;

              – prevederile  art. 129, alin. (2), lit. d coroborat cu alin. (7) lit. g, lit.i, lit.m și lit. n din Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

              – prevederile Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr.195/2005, privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;

              – prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată.

             În temeiul art. 196  alin. 1, lit.a, coroborat cu prevederile art. 139 alin. (3) din Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                               HOTĂRĂȘTE:

              Art. 1. Se adoptă Programului de măsuri ce trebuie îndeplinit pentru realizarea  curățeniei și   înfrumusețării satelor comunei, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Art. 2. Se aprobă alocarea sumei   40.000 lei , fără t.v.a pentru achiziția uneltelor, materialelor și serviciilor cuprinse în anexa 2.

              Art. 3. Nerespectarea obligațiilor  și responsabilităților stabilite prin programul menționat la art.1, de către primar, instituții publice, agenți economici și cetățeni, atrage

răspunderea disciplinară, civilă, contravenționala sau penală, dupa caz, a persoanelor vinovate și se sancționeaza potrivit Ordonanței Guvernului nr.21/2001 privind gospodărirea

                                                             -2 –

localităților urbane și rurale, actualizată și articolului nr.6 din Programul mentionat la art.1 al prezentei hotărâri, completate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată .

               Art.4. Pentru coordonarea lucrărilor în vederea realizării programului prevazut la art.1 se împuternicește domnul viceprimar al comunei Negomir .

               Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei va fi adusă la cunostința locuitorilor prin afișare la sediul primariei și în locuri publice din satele componente iar extrase din aceasta vor fi înaintate tuturor conducerilor de instituții și agenti economici ce desfașoara activitate pe raza comunei Negomir.

               Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituțieie Prefectului – județul Gorj, domnului primar, domnului viceprimar,compartimentul  financiar, contabilitate, taxe și impozite locale și se   afișează la panoul publicitar.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în
              ședința  ordinară  din  24 martie 2022 , cu un număr de  13 voturi pentru,
              un număr de  0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13          
              consilieri în  funcție   și  13  prezenți la ședință.

          PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                      SECRETAR GENERAL

         MIHĂIȚĂ MĂRGINEANU                           JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                                                                                                       Anexa  nr. 1

                                                                                           la H.C.L. nr. 13 din24.03.2022

ROMANIA                                                                        

JUDETUL GORJ

COMUNA NEGOMIR

CONSILIUL LOCAL

PROGRAMUL

de măsuri ce trebuie îndeplinit pentru realizarea curățeniei și înfrumusețării

satelor comunei

DISPOZIȚII GENERALE

                  Art.1. – (1) Asigurarea și păstrarea curațeniei și ordinii pe teritoriul localităților , buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igiena constituie o obligație fundamentală a instituțiilor,Administrației publice locale , a instituțiilor publice , agenților economici și a altor persoane juridice ,precum și a cetațenilor.

                 (2) Consiliul local și Primarul răspund de organizarea conducerea și controlul intregii activități de gospodarire și înfrumusețare a localităților , de păstrarea ordinii si curațeniei în comuna Negomir .

                 Art.2. – (1) Prezentul program cuprinde măsuri ce se impun pentru organizarea participării

cetătenilor, a instituțiilor publice și agenților economici cu sau fara personalitate juridică, la realizarea

acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curațeniei în interiorul localităților și în afara acestora , la efectuarea la timp a activităților gospodărești.

                  (2) Autoritățile și instituțiile publice , precum și agenții economici au obligația să efectueze lucrări de întreținere și curațenie a clădirilor aflate în proprietatea sau folosința lor , a anexelor și a oricaror alte spații utilizate de acestea .

                  (3) Cetățeni  au obligația să asigure îngrijirea locuințelor aflate în proprietatea sau folosința lor, a

anexelor gospodărești, curților, împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curațenia pe străzi, drumuri, în

piețe parcuri și grădini și  în celelalte locuri publice.

OBLIGAȚIILE  ȘI RĂSPUNDERILE CONSILIULUI LOCAL ȘI ALE

PRIMARULUI  COMUNEI  NERGOMIR, JUDETUL GORJ

              Art.3. –Consiliul local și Primarul comunei Negomir  împreună cu aparatul de specialitate al primarului vor realiza urmatoarele măsuri:

              a) asigurarea protecției sănătății publice cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate ale statului prin controlul calității apei din sursele publice de alimentare cu apă din comuna , controlul igienei localurilor publice de desfacere și a produselor alimentare și nealimentare puse în vânzare către populație luând măsurile legale ce se impun .

              b) asigurarea protecției și conservării mediului prin controlul depozitării necontrolate a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni pe malul cursurilor de apă , sau în alte locuri decât cele special amenajate în acest scop în fiecare localitate .

             c) respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate precum și a normelor privind executarea construcțiilor, a împrejmuirilor, prin controale la toate construcțiile noi urmărind autorizarea și respectarea autorizațiilor de construcție și a termenelor de realizare aplicand măsurile prevazute de lege;

            d) asigurarea reparării și întreținerii străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podețelor, curățarea și amenajarea șanțurilor, modernizarea drumurilor existente prin surse proprii de la bugetul local cât și fonduri obținute de la Consiliul Județean sau prin programe cu finanțare externă, antrenând cetățenii zonelor respective cât și beneficiarii de ajutor social care au obligația de a presta munca la solicitarea   primarului conform Legii nr.416/2001 ;                                                                         

            e) se va urmări finalizarea investițiilor începute, întreținerea în buna stare a celor existente, repararea

și zugravirea periodică a acestora, organizand acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localităților ;

                                                                                      – 2 –

             f) se vor organiza acțiuni pentru întreținerea malurilor cursurilor de apă și a albiilor acestora, protecție împotriva inundățiilor, asigurarea scurgerii apelor de pe drumuri și terenuri agricole, prevenirea poluării apelor;

            g) se va urmări cu sprijinul organelor sanitare și a celor de poliție din comuna a respectării stricte a

normelor igienico-sanitare în în toate unitățile comerciale din comună;

            h) se va organiza păstrarea , conservarea, repararea și restaurarea în condițiile legii a monumentelor de pe teritoriul comunei ;

OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE INSTITUȚIILOR PUBLICE,

AGENȚILOR ECONOMICI ȘI A ALTOR PERSOANE JURIDICE

              Art.4. – Instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice din comuna Negomir, le revin urmatoarele obligații:

              a) să întrețină în stare corespunzatoare imobilele în care-și desfașoara activitatea, prin efectuarea

lucrărilor de reparații, amenajari și a altor lucrări specifice astfel încât acestea să fie permanent într-o

stare corespunzatoare de igiena și curațenie;

             b) să asigure repararea, spalarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor în care își deșfașoara activitatea, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea

periodică a acestora;

            c) să asigure curațenia la locurile de depozitare, în curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care le

dețin, precum și pe căile de acces;

            d) să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățare,

dezinsecție și deratizare;

            e) să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum și materiale refolosibile numai în locurile special amenajate din incinta proprie sau stabilite de consiliul local;

            f) să efectueze și să mențină curațenia trotuarelor, a părții carosabile a  drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și să îndepărteze zăpada și ghiața de pe trotuarul din dreptul imobilelor și incintelor în care își desfașoară activitatea;

            g) să asigure curătarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumuri publice și să nu circule cu mașini si utilaje grele pe drumurile neamenajate pe timp ploios.

OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR

              Art. 5. – Cetățenilor, locuitori și satelor componente ale comunei Negomir, județul Gorj în realizarea obligațiilor de la art. 1, le revin urmatoarele sarcini:

              a) întreținerea și curațenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau chirie, a anexelor gospodărești, a curților și împrejmuirilor acestora;

              b) curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugravirea periodică a acestora;

              c) finalizarea construcțiilor începute pe baza autorizățiilor eliberate de primarie, în condițiile și în

termenele stabilite de acestea;

              d) repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor;

              e) menținerea curațeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a drumului, întreținerea spațiilor verzi și a malurilor cursurilor de apă pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

              f) îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

              g) păstrarea curațeniei pe arterele de circulație, în  locurilor de joacă pentru copii și în alte locuri publice;

              h) respectarea măsurilor stabilite de Consiliul local pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei în localități;

                                                                   – 3 –

              i) depozitarea reziduurilor menajere și a deșeurilor numai dupa ce au fost selectate pe categorii și

numai în locurile special amenajate de Consiliul local, fiind interzisă depozitarea acestora pe malurile sau în albiile cursurilor de apă sau în alte locuri neamenajate, pe marginea drumurilor sau pe câmp;

               j) se interzice depozitarea pe domeniul public , spațiilor verzi din fața gospodăriilor a utilajelor agricole sau a altor categorii de utilaje , materiale de orice natură ;

              k) curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice amenajate cu piatră și

interzicerea circulației cu mașini, tractoare, pe drumurile neamenajate cu piatra pe timp ploios;

             l) se interzice cu desăvîrşire păşunatul animalelor în curţile instituţiilor publice sau pe drumurile proprieate publică (drumul judeţean  674 B Negomir – Borăscu şi drumurilor comunale sau stradale).

            m)  se interzice  introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de pașunat.

SANCȚIUNI

               Art. 6. – Nesocotirea sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite conform art. 4 si 5 din prezentul program atrage răspunderea contravenționala a persoanelor vinovate și se sancționează astfel:

              a) Cu amendă de la 50 lei  la 100 lei  pentru neîndeplinirea obligațiilor prevazute la art. 4 lit. a) și b) și art. 5 lit. a) și b).

              b) Cu amendă de la 100 lei  la 200 lei  pentru neîndeplinirea obligațiilor prevazute la art. 4 lit. c), d), f) și g) și art. 5 lit. d), e), f), g) , k) și l.

             c) Cu amenda de la 200 lei la 500 lei  pentru neîndeplinirea obligațiilor prevazute la art. 4 lit. e) si art. 5 lit. h) ,i) si j).

             d) Cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridica pentru neîndeplinirea obligațiilor prevazute la art.  5 lit.  m).

CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR ŞI CĂILE DE ATAC

               Art.7. – (1) Contravenția  se  constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele, denumite în mod generic agenți constatatori.

              (2) Constatarea şi sancționarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către

Primarul comunei Negomir, viceprimar sau împuterniciții acestuia și polițiști din cadrul Postului de Poliție Negomir. .

              Art. 8. Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator la cererea acestuia actul de identitate , iar în cazul cetățenilor străini, persoane fără cetățenie sau a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate seria și numărul  pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.

               Art.9. Contravențiile se constată prin proces verbal, ce va fi înmânat sau, după caz, comunicat în copie contravenientului în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

              (2) Comunicarea se va face de către organul care a aplicat sancțiunea. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși  prezent, refuză să semneze proces verbal, comunicarea acestuia precum și înștiințarea de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

              (3) Dacă contravenientul a fost obligat și la plata de despăgubiri, odată cu procesul verbal i se va comunica și înștiințarea de plată pe care se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirii în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

               Art. 10. (1) Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate formula plângere în termen de 15 de zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, potrivit Ordonanței  Guvernului nr. 2/2001 cu modificările și completările ulterioare.

             (2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se va soluționa de către Judecătoria Târgu – Jiu.      

             Art. 11. (1) Punerea în executarea a amenzii și a despăgubirilor se va face de către organul din care face agentul constatator dacă nu s-a promovat calea de atac împotriva procesului verbal.

            (2) În vederea executarea amenzii, organele menționate mai sus vor comunica din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creanțelor bugetrare, în a căror rază

  • 4 –

teritorială domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii, neatacat în termen.

               Art. 12. Prevederile prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător cu procedura de constatare, sancționare și căile de atac din Ordonanța de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificarile și completările ulterioare.

               Art. 13. În cadrul prezentului Program în anul 2022  în comuna Negomir se vor realiza următoarele obiective:

               – întreținerea în stare de  viabilitate a drumurilor comunale prin decolmatarea șanțurilor, eliminarea bălților de apă, astuparea gropilor și revizuirea semnelor de circulație în toate satele prin fonduri și forță proprie;

              – curățarea cursurilor de apă, a malurilor acestora prin eliminarea deșeurilor și gunoielor depozitate necorespunzător în aceste locuri prin fonduri și forțe proprii.

          PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                            SECRETAR GENERAL

         MIHĂIȚĂ MĂRGINEANU                                 JR.VALENTINA CAUC   

                                                                                             Anexa  nr. 2

                                                                                la H.C.L. nr.  13  din 24.03.2022

TABEL

             cu materialele și uneltele necesare pentru ducerea la îndeplinire a  programului

              de măsuri  pentru realizarea  curățeniei și înfrumusețării satelor comunei

Nr. crt.Denumire produs
1Arbuşti şi arbori ornamentali (tuia, brazi, trandafiri, flori, pomi fructiferi)
2Gazon
3Flori pentru sădit
4Saci menajeri mari
5Galeţi cauciuc 12 l
6Stropitoare 10 l
7Greblă
8Lopeţi cu coadă
9Sape cu coadă
10Foarfeci tăiat crengi
11Foarfeci grădină
12Mănuşi
13Roabă
14Bidinele
15Făraşe din tablă
16Mături mari stradale
17Mături mici
18Pensule
19Var praf (20kg)
20Var hidratat pastă sac (5kg-10kg-15kg-20kg)
21Piatră ornamentală 2-4 cm
22Perie de sârmă
23Diluant
24Vopsea
25Feruginol
26Fir tăietor motocoasă – rolă
27Autocut – motocoasă
28Vaselină motocoasă, drujbă
29Ulei amestec
30Ulei lanţ drujbă
31Lanţ drujbă
32Lamă drujbă
33Set pile drujbă
34Ulei de schimb tractoraş tuns gazon
35Ulei de schimb maşină de tuns gazon
36Ulei de schimb generator electric mare
37Electrozi supertit 3,25
38Discuri tăietoare polizor 220
39Securi
40Săpători
41Salopete
42Ochelari
43Cuptoare
44Set cuțite motocoasă și tractoraș
45Țeavă pătrată 20x20x2 –  5 buc
46Țeavă pătrată 1,5×1,5×2 – 5 buc.

          PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                            SECRETAR GENERAL

         MIHĂIȚĂ MĂRGINEANU                                  JR.VALENTINA CAUC   

––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂRE   nr. 19

privind  aprobarea cuantumului și a numărului de  burse acordate  elevilor  din

învățământul preuniversitar de stat din comuna Negomir, județul Gorj.

                Consiliul local al comunei Negomir, judeţul Gorj.

                Având în vedere:

               – referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;

               – raportul compartimentului de specialitate;

               – raportul de avizare al Comisie  pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism            

               – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate ,familie,activităţi social-culturale,culte,muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport.

                – prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2021

                – adresa  nr. 150 din 22 martie 2022 a Școlii Gimnaziale nr. 1 Negomir;

                – prevederile  Ordinul Ministrului Educației nr. 5870 din 22.12.2021 privind

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat ;                

                – prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (4) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

               În temeiul  art. 139, alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

             Art. 1. Se aprobă  cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din  învățământul preuniversitar de stat din comuna Negomir, precum și numărul beneficiarilor, pentru  semestrul II al anului școlar 2021 – 2022:

             –  1 bursă de studiu în cuantum de 150 lei/lună

             –  42  burse de merit în cuantum de 200 lei/lună  

             –  35  burse de ajutor social în cuantum de 200 lei/lună.

             Art. 2. (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.

             (2) Directorii și consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Negomir stabilesc măsurile organizatorice necesare  

                                                 – 2 –

astfel încât acordarea burselor să se facă potrivit criteriilor cumulative și imperative cuprinse în anexa la Ordinul nr. 5870 din 22.12.2021.

              Art. 3. (1) Bursele  de merit și studiu se acordă pe perioada cursurilor școlare iar bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi, care se încadrează în situațiile prevăzute  în OME  nr. 5870 din 22.12.2021.

              Art. 4. Bursele școlare vor fi acordate din bugetul local al comunei Negomir, în limita bugetului aprobat pentru unitatea de învățământ.

              Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei , în termenul prevăzut de lege, autorităților și persoanelor  interesate.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în
              ședința  ordinară  din  24 martie 2022 , cu un număr de  13 voturi pentru,
              un număr de  0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13          
              consilieri în  funcție   și  13  prezenți la ședință.

          PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                      SECRETAR GENERAL

         MIHĂIȚĂ MĂRGINEANU                            JR.VALENTINA CAUC   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                        

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE Nr. 14

privind alocarea sumei de  15.000 lei de la bugetul local pe anul 2022 biserici  ,,Sf.   Voievozii” , Parohia  Raci, din satul Condeiești,  pentru  cumpărarea de materiale pentru terminarea lucrărilor la Clopotnița din curtea Biserici Parohiale Raci.

             Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj. 

              Având în vedere:

              – referatul de aprobare al primarului comunei Negomir;    

              – raportul de specialitate al compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale ;

              – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

               – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate,familie,activităţi social-culturale,culte,muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport;

               – raportul de avizare al comisiei  pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;  

               – prevederile Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
               – prevederile H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicare 2013. Hotararea 1470/2002 republicata 2013;

                –  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

              – cererea înregistrată la numărul  01  din  14.03.2022 prin care Preotul Paroh  

Salavat Ionuț – Cristian solicită acordarea sumei  de 15.000  lei pentru   pentru  cumpărarea de materiale pentru terminarea  lucrărilor la Clopotnița din curtea Biserici Parohiale Raci.

               În temeiul   art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

             Art.1.  Se   aprobă alocarea sumei de  15.000  lei  de la bugetul local pe anul 2022 biserici ,, Sf. Voievozii”, Parohia  Raci din satul Condeiești pentru  cumpărarea de materiale  pentru  terminarea lucrărilor la Clopotnița din curtea Biserici Parohiale Raci.

  • 2 –

              Art. 2. Documentele justificative vor fi transmise compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale  în termen de 90 de zile.

              Art. 3. Primarul comunei Negomir , compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și preotul paroh Salavat Ionuț – Cristian  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei Negomir prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, se înaintează și se comunică: Instituției Prefectului Județului Gorj, compartimentului financiar, contabilitate, impozite și taxe locale și Parohiei Raci.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în
              ședința  ordinară  din  24 martie 2022 , cu un număr de  13 voturi pentru,
              un număr de  0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13          
              consilieri în  funcție   și  13  prezenți la ședință.

             PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                    SECRETAR GENERAL

            MIHĂIȚĂ MĂRGINEANU                                      JR.VALENTINA CAUC