Hotărâri de consiliu Fărcășești martie 2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 15

privind modificarea taxei speciale de salubrizare,

pe raza comunei Fărcășești, începând cu data de 01.03.2022

Având în vedere :

–     Proiectul de hotărâre nr.3780/24.03.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,      

–     Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, art.1, alin.(1), alin.(2),lit.e), alin.(3),  alin.(4), lit.a) – l)  

      –      Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, art.3, lit.f), art.24,art.25,

      –     Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, anexa nr.1,pct.24, pct. 25,

      –     Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,

–     Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS,, Gorj,

       –    Hotărârea Consiliului Local Fărcășești nr.4/31.01.2022,

–    Hotărârea nr.39/ 10.01.2022 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS,, Gorj,

 –    Hotărârea nr.8/ 03.03.2022 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS,, Gorj,

 –    art. 484 și art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 –   art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

      –    Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019-Codul administrativ,

Referatul de aprobare nr.3781/24.03.2022 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

      –    Raportul de specialitate nr. 3790/24.03.2022 al Comp.Taxe și Impozite.

      –    Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

         Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.03.2022, modificarea  taxei speciale de salubrizare la valoarea de 8,00 lei/persoană/lună.

        Art.2. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 30.03.2022,în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICĂ    

                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                                      UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                           (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                                                   BÎZU LIDIA   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 16

privind susținerea demersurilor Consiliului Județean Gorj de accesare a fondurilor UE pentru implementarea măsurilor în domeniul managementului deșeurilor, la nivelul județului Gorj, în vederea depunerii cererii de finanțare

Având în vedere :

–  Proiectul de hotărâre nr.3782/24.03.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,      

–   Înștiințarea Consiliului Județean Gorj, nr. 3370/25.02.2022, înregistrată la Primăria comunei Fărcășești sub nr. 2897/28.02.2022,

–   Referatul de aprobare nr.3783/24.03.2022 al domnului Drăgoescu Constantin –Primar,

     –   Raportul de specialitate nr. 3789/24.03.2022 al Secretarului General.

      –   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

       Art.1. Se aprobă susținerea demersurilor Consiliului Județean Gorj de accesare a fondurilor UE pentru implementarea măsurilor în domeniul managementului deșeurilor, la nivelul județului Gorj, în vederea depunerii cererii de finanțare.

        Art.2. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 30.03.2022,în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BELGIU ROBERT ANTONICĂ    

                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                          UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                               BÎZU LIDIA