Hotărâri de consiliu Mătăsari, mai 2021

  ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL

                             HOTĂRÂREA NR. 18

privind aprobarea acordării sumei de 2.500 lei din venituri proprii ale  Colegiului Tehnic Mătăsari în vederea premierii elevilor care au obținut rezultate notabile la încheierea cursurilor

      Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

      Având în vedere:

  –  Adresa cu nr.3063/25.05.2021 din partea Colegiului Tehnic Mătăsari

       – Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3631/27.05.2021 întocmit de către domnul            Rasoveanu Marius Irinel

  –   Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;

  –   Referatul de Aprobare din partea domnului Primar –Gașpăr Gheorghe;

  –  În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                              HOTĂRĂȘTE:

     Art.1.  Se aprobă acordarea sumei de 2.500 lei din veniturile proprii ale Colegiului Tehnic Mătăsari, reprezentând împrumut din excedentul anului anterior, în vederea premierii elevilor care au obținut rezultate notabile la încheierea cursurilor unității de învățământ.

       Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj şi compartimentul contabilitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

    Art. 3.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

        – Compartimentului contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

    Adoptată astazi 27 Mai 2021, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, 0 abțineri, 0 împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

           CONSILIER,                                                         SECRETAR-GENERAL,

    STĂNILOIU CONSTANTIN                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL

                     HOTĂRÂREA  NR. 19

privind aprobarea sumei de 10.000 lei în vederea organizării Zilei Internaționale a Copilului în  cadrul Colegiului Tehnic Mătăsari

      Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

      Având în vedere:

  –  Adresa cu nr.3078/26.05.2021 din partea Colegiului Tehnic Mătăsari

       – Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3632/27.05.2021 întocmit de către domnul            Rasoveanu Marius Irinel

–    Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;

–    Referatul de Aprobare din partea domnului Primar –Gașpăr Gheorghe;

–   În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                      HOTĂRĂȘTE:

     Art.1. Se aprobă acordarea sumei de 10.000 lei în vederea organizării Zilei Internaționale a Copilului în cadrul Colegiului Tehnic Mătăsari;

     Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj şi compartimentul contabilitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

    Art. 3.   Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

        – Compartimentului contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

    Adoptată astazi 27 Mai 2021, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, 0 abțineri, 0 împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,

           CONSILIER,                                                               SECRETAR-GENERAL,

    STĂNILOIU CONSTANTIN                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  ROMÂNIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL

                        HOTĂRÂREA  NR. 20

privind aprobarea Caietului de Sarcini și a Documentației de atribuire  referitoare la concesionarea imobilului ”Punct Termic nr.3” situat pe terenul în suprafață de 200 mp., în comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală

    Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

    Având în vedere:

    -Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.3550/24.05.2021, întocmit de compartimentul juridic din cadrul Primăriei Mătăsari;

    -Referatul de Aprobare din partea domnului primar Gașpăr Gheorghe;

    -Studiul de Oportunitate aprobat prin H.C.L.nr.16/22.04.2021;

    Prevederile art.308, art.309, art.312 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, art.466, alin.8, art.467, alin.5 din Legea nr.227/2015 Cod Fiscal, precum și prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;

     În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                        HOTĂRĂȘTE:

    Art.1.  Se aprobă Caietul de Sarcini referitor la concesionarea imobilului ”Punct Termic nr.3” situat pe terenul în suprafață de 200 mp., în comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală;

    Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire referitoare la concesionarea imobilului ”Punct Termic nr.3” situat pe terenul în suprafață de 200 mp., în comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală;

    Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj, compartimentul urbanism şi compartimentul contabilitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

    Art.4. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului urbanism și compartimentului contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

    Adoptată astazi 27 Mai 2021, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 13 consilieri prezenți, 0 abțineri, 0 împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

           CONSILIER,                                                        SECRETAR-GENERAL,

    STĂNILOIU CONSTANTIN                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

 –––––––––––––––––––––––––––––––––-
                            Anexa nr.   ________
                                                                                           la HCL nr.20______________

CAIET DE SARCINI

pentru concesionarea prin licitație publică a punctului termic nr.3, situat pe terenul în suprafață de 200 mp.,ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari, în vederea desfășurării unor activități comerciale și prestări servicii

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

1.1.   Obiectul concesiunii îl constituie punctul termic nr.3, situat în Loc. Mătăsari, Judeţ Gorj, clădire care se află într-o stare de degradare fizică, fapt pentru care necesită reparații pentru a putea fi folosită.

                    Reabilitarea clădirii intră în sarcina concesionarului.

          1.2.  Construcția este proprietatea Comunei Mătăsari și este înscrisă în Cartea funciară numărul 39117 al comunei Mătăsari, având număr cadastral 39117, situată în comuna Mătăsari, sat Mătăsari, judeţul Gorj, tarlaua 14, parcela 568/104, în suprafaţă măsurată de 200 mp.

                  Imobilele au fost înregistrate în planul cadastral vizat de OCPI Gorj.

CAP. II. OBIECTIVE PROPUSE

2.1. Prin concesionarea punctului termic nr.3, Comuna Mătăsari urmărește:

• utilizarea amplasamentului la potențial maxim atât din punct de vedere al concendentului cât și al concesionarului;

• atragerea de venituri la bugetul local al Comunei Mătăsari;

• crearea de funcțiuni care să satisfacă cerințele populației.

2.2. Din punct de vedere social, realizarea obiectivului va conduce la crearea unor noi locuri de muncă atât pe perioada executării lucrărilor de amenajare a obiectivului impus, cât și locuri de muncă permanente, după finalizarea amenajării construcției.

CAP. III. MOTIVAŢIA CONCESIONĂRII

Motivele de ordin legislativ, tehnic, economic, financiar, social și de mediu care justifică concesiunea punctului termic nr.3 sunt:

• prevederile art. 13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

          • atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, concretizate plin plata unei redevențe anuale;

• crearea unor locuri noi de muncă;

• salubrizarea și întreținerea curățeniei în zonă, inclusiv a spațiilor verzi;

• atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale precum și dezvoltarea localitășii și, implicit, a economiei comunei Mătăsari.

CAP. IV. CARACTERISTICILE INVESTIŢIEI

A. INVESTIȚII NECESARE

4.1.Pentru atingerea obiectivelor propuse la capitolul 2 din prezentul caiet de sarcini, se impun următoarele:

           Consolidarea și restaurarea construcției, în condițiile legii, în urma:

•obținerii tuturor avizelor necesare reabilitării construcției;

4.2. Ca acțiuni adiacente obiectivelor din prezentul caiet de sarcini, se impun următoarele:

•Salubrizarea zonei proximale construcției;

•Întreținerea curățeniei și a spațiilor verzi în zona proximală construcției;

•Îndeplinirea măsurilor prevăzute de lege pentru protejarea mediului;

•Asigurarea condițiilor de evacuare a apelor pluviale la sistemul de canalizare;

•Asigurarea a cel puțin două locuri noi de muncă.

B. TERMENELE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

4.3.Durata maximă pentru realizarea obiectivelor precizate este de maxim 12 luni de la semnarea contractului de concesiune, dar nu mai mult de 6 luni de la data obținerii autorizației de construire.

4.4.Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii lui.

4.5.În cazul în care câștigătorii licitației nu încep demersurile necesare pentru realizarea obiectivelor, așa cum au fost acestea enumerate mai sus, în termen de 2 luni de la data încheierii contractului de concesiune, respectiv nu obțin autorizația de construire în termen de 6 luni de la însușirea documentațiilor topo-cadastrale de către Primăria comunei Mătăsari și, respectiv, nu definitivează investiția în termenul prevăzut în prezentul caiet de sarcini, concesiunea se anulează de drept și garanția de participare la licitație va fi pierdută, urmând ca licitația să fie reorganizată ulterior.

CAP.V. CONDIȚII DE MEDIU

Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului.

CAP. VI. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii va fi de 25 ani, perioadă care se poate prelungi  cu o durată cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, prin acordul de voință al părților, având în vedere prevederile art. 7, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.VII. ELEMENTE DE PREŢ

A. REDEVENȚA

7.1. Redevența minimă este de 4923 lei/an.

7.2. Plata redevenței valorice se poate face în numerar, la casieria Primărie Comunei Mătăsari, sau în contul concedentului RO87TREZ33821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Motru.

7.3. Sumele reprezentând redevența, vor fi plătite lunar, scadența fiind ultima zi a lunii.

     Întârzierile la plată se vor penaliza conform reglementărilor legale în vigoare. În cazul întârzierilor mai mari de 90 de zile se va proceda la rezilierea contractului de concesiune, fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres).

7.4. Redevența adjudecată în urma licitației va fi indexată semestrial cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

B. GARANȚII

7.5. Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător, respectiv echivalentul prețului minim al redevenței pentru primul an de contract, calculat la prețul de pornire, în sumă de 4.923 lei se reține de concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune.

7.6. Garanția de participare la licitație se va constitui prin una din următoarele modalități:

• depunerea sumei în contul RO87TREZ33821A30050XXXX al Primăriei comunei Mătăsari, CUI 4448385, deschis la Trezoreria Motru, având înscris la explicații: „Garanție participare la licitație concesionare clădire publică”;

• plata în numerar la casieria Primăriei comunei Mătăsari, având înscris la explicații pe chitanță: „Garanție participare la licitație concesionare clădire publică”.

7.7. Garanția de participare la licitație se reține de concedent în cazul în care ofertantul stabilit câștigător nu încheie contractul de concesiune în termen de 60 de zile de la comunicarea adjudecării.

7.8.Garanţia de participare va fi restituită de către concedent tuturor ofertanţilor necâştigători în termen de 7 zile de la semnarea contractului între ofertantul câştigător şi concedent, în baza unei solicitări scrise, depusă la sediul ofertantului.

   7.9. Garanţia de participare se pierde în cazul în care ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia sau, în cazul în care, fiind declarat câştigător al licitaţiei, nu semnează din culpa sa, contractul de concesiune.

7.10. În termen de 90 de zile de la încheierea contractului, concedentul are obligația depunerii cu titlu de garanție a sumei de 4923 lei, reprezentând echivalentul prețului redevenței pentru primul an de contract, calculat la prețul de pornire, în caz de necesitate, din aceasta vor fi prelevate penalități și sume datorate concedentului de către concesionar. Ca urmare, garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător poate rămâne drept garanție la contractul de concesiune.

C. ALTE CLAUZE FINANCIARE

7.11. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de  50 lei.

          7.12. Contravaloarea caietului de sarcini, a documentației necesare și taxa de participare nu se restituie.

          7.13. Câștigătorul licitației devine debitor față de Comuna Mătăsari din momentul încheierii contractului de concesiune.

CAP. VIII. Acordarea concesiunii

8.1. Modalitatea de acordare a concesiunii, în conformitate cu art.312 din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, se va face prin licitație publică deschisă cu ofertă în plic închis, prin care orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, poate prezenta o ofertă.

8.2. Desfășurarea licitației se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, ale Normelor metodologice aprobare prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 și ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. IX. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

9.1. Concedentul are următoarele obligaţii:

a) Să predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de predare/primire.

b) Concedentul are obligaţia de a nu-l tulbura pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

c) De asemenea, concedentul garantează pe concesionar că bunul concesionat nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat și nu face obiectul vreunui litigiu sau al unei revendicări.

d) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

9.2. Concesionarul are următoarele obligaţii:

a)  să realizeze lucrările de investiţii corespunzătoare proiectului aprobat și avizelor legale;

b) are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la  P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor angajate în realizarea investiţiei, organizările de şantier, etc;

c) este obligat să realizeze obiectivul de investiţii în scopul căruia s-a realizat concesionarea, potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul de concesiune şi în acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat;

d) să administreze obiectul concesiunii;

e) să achite redevenţa în condiţiile şi la termenele stabilite;

f) are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă stabilită de acesta;

g) să nu subconcesioneze, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii;

h) concesionarul va înregistra contractul de concesionare şi va face operările necesare în Cartea funciară în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului, cheltuielile pentru aceste operaţiuni fiind suportate de acesta;

i) la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini;

j) în condiţiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forţa majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate privată, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către concedent;

k) în cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării bunului.

CAP.X. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE PE PARCURSUL CONCESIUNII

Bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt:

1. bunuri de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune.

Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul concesiunii respectiv, punctul termic nr.3(construcție și teren aferent);

2. bunuri proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului.

Sunt bunuri proprii, bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost realizate/achiziționate de către acesta pe durata concesiunii.

CAP. XI. ÎNCETAREA CONCESIUNII

Concesiunea încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin în scris la prelungirea acesteia în condiţiile legii.

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului.

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului. Neplata redevenței se va penaliza conform reglementărilor legale în vigoare. În cazul întârzierilor mai mari de 90 de zile se va proceda la rezilierea contractului de concesiune, fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres).

d) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a exploata investiţia, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri. Concesionarul va trebui să-l notifice pe concedent în termen de maxim 30 zile de imposibilitatea exploatării.

CAP. XII. CONTROLUL

Controlul general al respectării de către concesionar a prevederilor Caietului de sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de concesiune se efectuează de către Primăria Comunei Mătăsari prin organele de control ale aparatului de specialitate al primarului.

CAP. XIII. DISPOZIŢII  FINALE

13.1. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de concesiune.  

13.2. Realizarea obiectivului de investiţii se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat şi a autorizaţiei de construire emisă de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotătârea Guvernului nr. 525/1996.

13.3.Obţinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea şi funcţionarea investiţiilor privesc pe concesionar.  

13.4. Toate lucrările privind  racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente, obţinerea acordului  de la deţinătorii  acestora îl privesc pe concesionar.

13.5. Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de concesiune.

13.6. Contractul de concesiune se va încheia după expirarea termenului de 20 de zile calendaristice de la data adjudecării.

13.7. Prin contractul de concesiune se pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

13.8. Participarea la licitaţie a ofertanţilor este condiţionată  de achitarea integrală  a debitelor  pe care le au faţă de bugetul consolidat de stat,  bugetul local, achitarea taxei de participare, a documentaţiei de licitaţie şi a  garanţiei de  participare.

Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice care:

– au debite la bugetul consolidat de stat;

– au debite faţă de bugetul local;

– au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat din culpa acestora contract cu UAT Mătăsari.

13.9. Dacă  licitaţia se amână sau se anulează, din motive obiective, a căror producere sau intervenţie nu a putut fi prevăzută de către concedent, decizia de amânare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanţi.

În acest caz ofertanţilor li se va înapoia în termen de şapte zile, garanţia de participare la licitaţie pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la Primăria Comunei Mătăsari.

Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini și instrucțiunile pentru ofertanți se consideră însuşite de ofertant.

                                                                  Intocmit,

                                                        Inspector Urbanism,

                                                     Rasoveanu Marius Irinel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                                                                                                  Anexa nr.   
                                                                                                 la HCL nr.

                                     DOCUMENTAȚIE  DE  ATRIBUIRE

            Concesionare imobil ,, Punct termic nr.3 ” situat pe terenul în suprafață de 200 mp, în intravilanul Comunei Mătăsari, strada Principală, ce aparține domeniului public al Comunei Mătăsari
 

SECȚIUNEA 1

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

          Atribuirea contractului de concesiune a Punctului termic nr.3 situat pe suprafată de 200 mp în intravilanul Comunei Mătăsari. Strada Principală, ce aparține domeniului public al Comunei Mătăsari, înscris în Cartea Funciară a UAT Mătăsari, având număr cadastral 39117.

         Prezentele  instrucțiuni cuprind date și informații asupra desfășurării licitației publice organizatăde Primăria Comunei Mătăsari, cu sediul în Comuna Mătăsari. Strada Principală nr. 168, jud. Gorj, în vederea concesionării clădirii în suprafață de 200 mp, situată în intrav ilanul Comunei Mătăsari, Strada Principală.

         Procurarea  documentației de  licitație  și  depunerea  ofertelor,  sce va  face  de  la  sediul  Primăriei Comunei Mătăsari, din Comuna Mătăsari, strada Principală, jud. Gorj,  până la data și ora specificate în anunțul licitației ce se organizează.

Cap. 1  – lnformații generale privind concedentul

1.1. -Date de identificare ale concedentului:

       Comuna Mătăsari – cu sediul în strada Principală, jud. Gorj, prin Primăria Comunei Mătăsari, cu sediul în Comuna Mătăsari, Strada Principală nr.168, jud. Gorj, cu   următoarele date:

Cod poștal: – 217295

Cod unic de înregistrare: – 4448385

Tel: 0253376551. Fax: 0253376782

Cap. 2 – Obiectul concesiunii

2.1.(1) – Obiectul concesiunii îl constituie clădirea situată pe terenul în suprafață de 200 mp denumită ,, Punct termic nr.3”, ce este localizată în intravilanul Comunei Mătăsari, strada Principală, ce aparține domeniului public al Comunei Mătăsari, înscris în Cartea Funciară nr. 39117 a UAT Mătăsari, având număr cadastral 39117, în vederea desfășurării unor activități comerciale și prestări servicii.

      (2) – Concesionarea se face pe o durată de 25 de ani.

Cap. 3 – Desfășurarea procedurii de licitație

3.1. – (1) – Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au  fost  depuse cel puțin două oferte valabile.

          (2) – în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin doua oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, începând cu etapa publicării anunțului

         (3) – în cazul organizării unei noi licitații potrivit alin. (2), procedura este valabilă în situația în care a fost depusă cel puțin o ofertă valabilă.

         3.2. – Plicurile închise și sigilate depuse de ofertanți la sediul concedentului din Comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală judeţ Gorj și înregistrate în registrul „Oferte”, vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

        3.3. – Ședinta de deschidere a plicurilor este publică și  va avea loc la sediul  Primariei Mătăsari, din Comuna Mătăsari, strada Principală la data și ora stabilite în anunțul publicitar, în prezența comisiei de evaluare a ofertelor.

        3.4. La data și ora stabilite pentru desfășurarea licitației, președintele Comisiei de evaluare a ofertelor, verifică mandatele și calitatea ofertanților prezenți sau a împuterniciților acestora.

        3.5. Președintele declară deschisă ședința de licitație și procedează la verificarea integrității plicurilor exterioare, după care, procedează la desigilarea pe rând a fiecărui plic exterior cuprinzând documentele de eligibilitate și la verificarea împreună cu membrii comisiei de evaluare a existenței și a validității documentelor solicitate prin documentația de atribuire.

        3.6. – După deschiderea plicurilor exterioare, în sedința publică Comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și datelor prevăzute în „Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor.”

        3.7. – După analizarea conținutului plicurilor exterioare, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul verbal, în care se va mentiona rezultatul analizei plicurilor respective, care se va semna de către membrii comisiei de evaluare și de către  ofertanți.

        3.8. – Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitatie, este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să corespundă condițiilor prevăzute de instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor.

        3.9. – în situația în care, nu există cel puțin două oferte calificate, secretarul comisiei de evaluare, va consemna în proces-verbal imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmând a se repeta procedura de licitație publică deschisă.

       3.10. – Procedura se reia prin publicarea anuntului licitației publice deschise, iar plicurile interioare se returnează fără a fi deschise. În acest caz procedura se anulează și se organizează o nouă licitație începând cu etapa publicării anunțului de licitație în maxim 10 zile de la data ședinței de licitație.

       3.11. – în situația în care după deschiderea plicurilor exterioare, există două oferte care îndeplinesc condițiile de calificare, comisia de evaluare, deschide plicurile interioare, analizează ofertele, iar atunci când consideră necesar, poate să ceară ofertanților precizări cu privire la conținutul ofertei lor.

       3.12. (1) – În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de  atribuire

                 (2) – Sunt considerate oferte valabile, ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate și instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor

             3.13 – Procesul verbal, se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.

             3.14.(1) în baza procesului-verbal întocmit potrivit pct. 3.12., comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi  lucrătoare un raport care se va transmite Concedentului pentru aprobarea de către reprezentantul acestuia.

                      (2) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează în scris cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

                      (3)Raportul să depune la dosarul concesiunii.

           3.15. Pe parcursul procedurii de licitație, comisia de evaluare poate solicita clarificări și după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Cap. 4. Determinarea ofertei câștigătoare

4.1. – Concedentul are obligația de a stabili oferta câstigătoare pe baza criteriilor de atribuire prezentate în anexa nr. 1 la prezenta documentație de atribuire.

4.2. (1) – Criteriul cu ponderea cea mai mare este nivelul  redevenței. 

       (2) – Nivelul minim oferit al redevenței trebuie să fie cel putin egal cu valoarea         de  4.923 lei pentru suprafața de teren de 200 mp pe care este amplasată clădirea.

4.3. – Comisia de evaluare, stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile fiecărui criteriu de atribuire.

4.4. (1)- Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de

atribuire.

       (2) – În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul  de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

4.5.(1) – Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

      (2) – În baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin.  (I), comisia  de  evaluare  întocmește în termen de o zi lucrătoare un raport pe care îl transmite concedentului pentru aprobarea de către reprezentantul acestuia, raport care va fi depus la dosarul concesiunii.

4.6. – în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul are  obligația de a informa, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate și de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare, indicând motivele care au stat la  baza deciziei respective.

4.7. – Concedentul are obligația de a încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

4.8. Concedentul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României. Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune a terenului .

Cap. 5. Încheierea contractului de concesiune

5.1. – Concedentul poate încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la pct. 4.6, în termen de 20 de zile  calendaristice.

5.1.1. – Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

5.1.2. – Predarea-primirea bunului concesionat, se face pe bază de proces-verbal.

5.2.  – Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de concesiune, poate atrage după sine plata daunelor interese.

5.3.   –  Daunele interese prevăzute la pct. 5.2., se stabilesc de ciitre tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, la cererea părții interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel.

5.4. –  În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura în condițiile legii, studiul de oportunitate păstrându-și valabilitatea.

5.5.  –   În cazul în care concedentul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, concedentul are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

5.6.   – În cazul în care în situația prevăzută la pct.5.5. nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, se aplică prevederile pct.5.4.

5.7.  Contractul de concesiune trebuie să conţină:

– Partea reglementară care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini și clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.

–    Drepturile și obligațiile concesionarului și ale concedentului.

– Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligatiile care îi sunt inpuse.

– clauze contractuale rcferitoare la impărtirea responsabilităților de medm intrc eoncedent si concesionar.

– precizarea  în  mod  distinct a categoriilor de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii respectiv:

 a)bunurile de retur care îndeplinesc drept gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul  de sarcini;

b)bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică rămân în proprietatea concesionarului, sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

5.8. – Contractul de concesiune va fi incheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

5.9. – în cazul în care concesionarul este de o altă naționalitate sau cetățenie decat cea română și dacă părțile consideră necesar, contractul de concesiune se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română și două într-o altă limbă aleasă de acestea.

5.10. – în situația prevăzută la pct 5.9, fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română și un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul.

5.11. – în    caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.

Cap. 6. – Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune

6.1. – Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și anterior încheierii contractului, în situația în care se constată încălcări ale prevederilor legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă    încheierea contractului.

6.2. – În sensul prevederilor pct. 6 2., procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite  în mod cumulativ următoarele condiții:

       – în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau  omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, prevăzute la art. 311 din O U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

       – concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conduca, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 ldin O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

6.3. – Concedentul are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de  anulare.

Cap. 7. Alte precizări

7.1. – Garanția de participare la licitație pentru ofertantul declarat câștigător va fi reținută de către concedent până în momentul semnării contractului de concesiune.

7.2. – Garanția de participare se pierde în următoarele cazuri:

a) – dacă ofertantul își retrage oferta înainte de desemnarea câștigătorului;

b) – dacă ofertantul declarat câștigător refuză a încheia contractul de concesiune;

7.3. – Concedentul va restitui celorlalți ofertanți care nu au fost desemnați câștigători garanția de participare la licitație.

SECȚIUNEA II

INSTRUCȚIUNI  PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

Prezentele instrucțiuni cuprind precizări cu privire la modul de elaborare și prezentare a ofertelor privind concesionarea imobilului în suprafața de 200 mp, situat în intravilanul Comunei Mătăsari, strada Principală,judeţ Gorj.

Cap. 1 – CONDIȚIl DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE ȘI  DE DEPUNERE A OFERTELOR

1.1. – Pentru licitația publică ce se va organiza la data și ora specificate în anunțul publicitar, în scopul concesionării terenului în suprafață de 200 mp. situat în Comuna Mătăsari, strada  Principala,  pot depune oferte persoane juridice române sau străine, care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

 – nu au debite la bugetul consolidat de stat

– nu au datorii către bugetul local al comunei Mătăsari;

– nu se afla în litigiu cu Comuna Mătăsari în calitate de persoană juridică de drept public și cu Consiliul Local al Comunei Mătăsari sau serviciile din subordinea Consiliului Local Mătăsari.

– nu au fost adjudecatari ai unei licitații anterioare și nu au încheiat din culpa acestora contract cu Comuna Mătăsari

– nu sunt în procedură de faliment;

– nu sunt supuse procedurii de reorganizare  judiciară.

1.2. – Fiecare persoană interesată să participe la licitație, poate depune doar o singură ofertă.

1.3. – Oferta reprezintă acordul ferm al ofertantului în conformitate cu documentația licitației, este secretă și se depune într-un singur exemplar, la sediul Primăriei Mătăsari din Comuna Mătăsari, strada Principală, în termenul prevăzut în anunțul publicitar.

1.4. – Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

1.5. – Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru  depunere, stabilite în anunțul procedurii.

1.6. – Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

1.7. Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei-limita pentru depunere se returnează nedeschisă.

1.8. Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită  pentru deschiderea acestora. concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după aceasta dată.

NOTA:

Înregistrarea  ofertei  de  participare  la  licitație,  însoțită  de toate documentele  precizate în  prezentele instrucțiuni, presupune  că  ofertantul  cunoaște toate drepturile și obligațiile ce  decurg din  această calitate,

datele înscrise în caietul de sarcini, prevederile prezentei metodologii și este întru-totul de acord cu ele.

Cap. 2. REGLEMENTĂRI PRIVIND MODUL DE ELABORARE A OFERTELOR

2.1. – Ofertanții transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează la sediul concedentului din Comuna Mătăsari, strada Principală. jud. Gorj, în ordinea primirii lor, în registrul „Oferte”, precizându-se data și ora;

2.2. – Plicul exterior, pe care se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta, respectiv:  ,,Licitația publică din data de ___________ având ca obiect, concesionarea imobilului în suprafață de 200 mp, situat în comuna Mătăsari, strada Principala ”

A. Plicul exterior va conține:

a) – declarație de participare la licitație ( model anexa nr.2 la prezenta  documentație  de  atribuire)  din  care să rezulte faptul că ofertantul cunoaște toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate, prevederile Hotărârii Consiliului Local prin care s-a aprobat concesiunea, ale caietului de sarcini și documentației de atribuire și este întru-totul de acord cu ele, semnată de ofertant. Forma de prezentare – în original.

b) – o fișă cu informatii privind ofertantul, urmând a se descrie structura organizatorică a ofertantului obiect de activitate, capitalul social care va fi semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări. Forma de prezentare – în original;

c) – acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților:

    – certificatul de înregistrare al societății la Oficiul Registrului Comerțului(cod unic de înregistrare și anexa) pentru persoane juridice;

    – actul constitutiv al societății comerciale (statul);

    – cont bancar și banca – ofertanții trebuie să facă dovada că dețin în cont o sumă cel puțin egală cu suma de 1.477 lei, ce reprezintă 30% din prețul minim de pornire a licitației:

– împuternicire scrisă prin care reprezentantul legal al ofertantului deleagă reprezentarea la licitație a unei persoane, autorizând-o să semneze actele încheiate cu această ocazie (dacă este cazul) + copie de pe actul de identitate;

d) – documente de eligibilitate:

              –  Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Generală  Economică  privind  plata obligațiilor  bugetare, din care să reiese faptul că ofertantul nu are datorii către bugetul local. Forma de prezentare: original sau copie legalizată;

              –  Certificat privind plata obligațiilor dintre bugetul general consolidat al statului, valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, din care să reiese faptul că ofertantul nu are obligații restante de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor etc. Forma de prezentare: original sau copie legalizată;

               –     Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu maxim 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofenelor, din care să reiese faptul că ofertantul nu este în stare de faliment, lichidare judiciară, nu a comis abuzuri sau alte fapte similare cu cele anterioare, reglementate prin lege; Forma de prezentare: original sau copie legalizată:

e) – acte doveditoare privind intrarea în posesia documentației de licitatie, de achitare a taxei de licitație și a garanției de participare la licitație, respectiv:

– dovada  achiziționării documentației  de licitație  în  sumă  de  50 lei.  Forma  de prezentare în copie (ofertantul va prezenta la licitație și originalul);

– dovada achitării garanției de participare la licitație în sumă de 49,23 lei reprezentând  un procent de 1% din cuantumul sumei de 4.923 lei, sumă ce reprezintă prețul minim de pornire a licitației.

Forma de prezentare – în copie (ofertantul va prezenta la licitație și originalul) ;

oferte numai după aceasta dată.

f) – declarație autentică pe proprie răspundere a reprezentantului ofertantului, că nu se află în litigiu cu Comuna Mătăsari în calitate de persoană juridică de drept public și cu Consiliul Local al Comunei Mătăsari sau cu serviciile din subordinea Consiliului Local al Comunei Mătăsari.

g) – adeverință eliberată de Direcția Administrare Patrimoniu, din care să rezulte faptul că nu figurează cu debite în evidențele acestei instituții. Forma de prezentare – în original;

Notă :  Persoanele juridice străine vor prezenta formulare – tip eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident, din care să rezulte că acesta este la zi cu plata contribuțiilor datorate către stat și/sau către unitatea administrativă de la sediul acestora.

2.3.- Plicul interior, pe care se va înscrie numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul/sediul social al ofertantului.

B.  Plicul interior va conține:

a)- oferta propriu-zisă care trebuie  să cuprindă date referitoare la :

 –  domiciliul sediului social al ofertantului

 –  prețul oferit în lei, care  nu trebuie  fie mai mic decat prețul minim de pornire al licitației;

 – capacitatea economico-financiară a ofertantului;

 – descrierea investițiilor ce urmează a fi realizate, procedurile și soluțiile tehnice propuse de ofertant

– data inceperii, etapizarea și finalizarea investiției, stabilită pe bază de grafic de realizare a investiției

 – numărul locurilor de muncă ce urmează a fi create la finalizarea obiectivului de investiții

 – alte obligații pe care ofertantul și le asumă în cazul în care va câstiga licitația

b) – graficul de derulare în timp a investitiei care specificiă data începerii, etapizarea și finalizarea acesteia

c) – memoriu tehnic, care va cuprinde descrierea investițiilor pe care concesionarul dorește să le realizeze;

d) – deviz de lucrări, din care să rczulte valoarea totală estimată a investițiilor ce urmează a se realiza pe imobilul concesionat.

NOTĂ: Condiții minime pe care trebuie să le îndeplinească oferta:

1) – Prețul minim oferit este de 4.923 lei (prețul minim de pornire a licitației);

2) -Termen de realizare a investițiilor – maxim 12 luni de la data semnării contractului de concesiune  dar nu mai mult de 6 luni de la data obținerii autorizației de construire.

3) – crearea unui număr de cel puțin 2 locuri de muncă, în termen de un an de la finalizarea investițiilor ce se vor realiza pe terenul concesionat;

2.4. – Formularul de oferta (anexa nr. 2 la prezenta documentatic de atribuire) completat corespunzător, are în mod obligatoriu semnătura ofertantului și ștampila.

2.5. – În plicul exterior se introduce plicul interior, modul de sigilare al acestora rămane la latitudinea ofertantului;

2.6. – Ofertele depuse la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau cele primite și înregistrate după termenul limită de primire prevăzut în anunțul publicitar, vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

CAP. 3 – RETRAGEREA OFERTEI

3.1.  Retragerea ofertei se poate face în următoarele condiții:

– prin cerere scrisă din partea ofertantului, până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, situație în care se restituie garanția de participare;

– prin revocarea ofertei de către ofertant, după deschiderea ofertei și înainte de adjudecare, situație care atrage pierderea garanției de participare;

– prin revocarea ofertei de către ofertant, după adjudecarea acesteia, situație care atrage de asemenea, pierderea garanției de participare

NOTĂ: Oferta nu poate fi retrasă după începerea licitației, în timpul licitației, sau după stabilirea rezultatului prezentele instrucțiuni, presupune  că  ofertantul  cunoaște toate drepturile și obligațiile ce  decurg din  această calitate, datele înscrise în caietul de sarcini, prevederile prezentei metodologii și este întru-totul de acord cu ele.

CAP. 4 EXCLUDEREA OFERTEI

4.1. Excluderea ofertelor se poate face în următoarele condiții:

                a) – în cazul în care prețul redevenței oferit este sub valoarea prețului minim de pornire a licitației de 4923 lei.

                b) – în cazul în care formularul de ofertă nu este completat corect sau nu poarta semnătura în original a ofertantului;

                c) – în cazul în care nu se face dovada depunerii garanției de participare, a achitării taxei de participare și a achitării contravalorii documentației de licitație;

                d) – în cazul depunerii ofertei după termenul limită stabilit, situație în care se înapoiază ofertanților fără a fi deschise;

                e) – în cazul în care ofertanții sunt dovediți că dețin informații despre valoarea altor oferte din licitație sau au stabilit cu alți  ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației spre a obtine prețuri de concesionare mai mici;

                f) – în cazul în care ofertantul nu anexează toate documentele solicitate, iar comisia apreciază că documentele care lipsesc sunt absolut necesare pentru continuarea licitației.

                g) – în cazul în care ofertantul a fost adjudecătorul unei licitații anterioare și nu a încheiat contractul în termen legal.

NOTĂ:

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă, în urma publicării anunțului de licitație, au fost depuse cel puțin două oferte ,valabile până la termenul limită de depunere a ofertelor.
În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație, nu  au  fost  depuse  cel  putin  două  oferte valabile în termenul limită stabilit, se va anula procedura și se va organiza o nouă licitație, începând cu etapa publicării anunțului.

SECȚIUNEA III

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

Cap. I. Soluționarea litigiilor

        1.1. – Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune. precum și a celor privind acordarea de despăgubiri, se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004  cu modificările și completările ulterioare.

        1.2. –  Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Gorj, jud.Gorj.

        1.3. – Împotriva hotărârii tribunalului, se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a Curtii de Apel Craiova, conform prevederilor legale.

                              SECȚlUNEA IV

Cap.1. INFORMAȚII  REFERITOARE  LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

1.1. Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității

1.2. Contractul de concesiune trebuie să conțină:

        – partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în Caietul de Sarcini;

        – alte clauze contractuale stabilite de părți prin acordul lor conform bunului ce face obiectul concesiunii.

1.3.  În cazul neincheierii Contractului de concesiune, daunele-interese se stabilesc de către Tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului la cererea părtii interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel.

                                    CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR

           Concesionare imobil ,, Punct termic nr.3 ” situat pe terenul în suprafață de 200 mp, în intravilanul Comunei Mătăsari, strada Principală, ce aparține domeniului public al Comunei Mătăsari

CRITERIUL                                                                                                    PUNCTAJ MAXIM

ASPECTE ECONOMICE ȘI FINANCIARE ALE  OFERTEI:

1. Valoarea investițiilor ce urmează a se realiza:

Pentru oferta cu valoare maximă a investițiilor, se acordă punctajul maxim

Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează astfel:

Punctaj oferta n = (valoare oferta n / valoare oferta maxima)                                       10

X numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu

Capacitatea economico-financiară a ofertantului:

Pentru oferta cu cea mai mare capacitate economico-financiara, se acordă punctajul maxim

Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează astfel:

Punctaj oferta n = (capacitate economico-financiară oferta n /

capacitate economico-financiară ofertă maximă) X numărul maxim

de puncte acordat pentru criteriu                                                                                          10

Numărul de locuri de muncă ce vor fi create:

Pentru oferta cu numărul de locuri de muncă cel mai mare, se acorda punctajul maxim

Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează astfel:

Punctaj ofertă n =(număr de locuri de muncă oferta n / număr locuri

de muncă ofertă maximă) X numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu    15 puncte        

Total punctaj maxim crit. I                                                                                                35

II. – ASPECTE TEHNICE ALE OFERTEI :

– Programul de constructicţie, care specifica data inceperii,

etapizarea și finalizarea investiţiilor:

Pentru termenul cel mai scurt de începere și finalizare a

investițiilor, se acordă punctajul maxim

Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează astfel:

Punctaj oferta n =( term oferta minimă / termen oferta n)

X numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu

Punctaj crt. II.                                                                                                                       25

  III. – PREȚUL OFERIT

Pentru valoarea maximă a prețului oferit, se acordă punctajul maxim

Punctaj oferta n = (Valoare preț ofertă n / valoare preț ofertă maximă) X numărul  maxim de puncte acordat pentru criteriu

Punctaj crt.III                                                                                                                       35

TOTAL PUNCTAJ MAXIM                                                                                                  100

                                                             Președinte de ședință,

               Anexa nr. 1 la documentația de atribuire privind concesionarea terenului în suprafața de 200 mp, situat în intravilanul Comunei Mătăsari, strada Principală, judeţul Gorj

                                                            DECLARAŢIE

            Subsemnatul__________________      având C.N.P  .                              posesor al/B.I. seria   nr.     reprezentant al                     

            declar pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice și în declarații ca am luat cunoștință de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mătăsari prin care s-a aprobat concesionarea imobilului – clădire în suprafață de 200 mp, situată în intravilanul Comunei Mătăsari, strada Principală, ce aparține domeniului public al Comunei Mătăsari, înscris în Cartea Funciară a UAT Mătăsari, având număr cadastral 39117, cunosc prevederile caietului de sarcini și ale documentațici de atribuire privind concesionarea acestui teren și sunt de acord să particip la licitația publică ce se va organizat de Primaria Mătăsari, în vederea concesionării imobilului – clădire în suprafață de 200 mp, situat în intravilanul Comunei Mătăsari, strada Principală, în vederea edificării obiectivului de investiție.

Mă oblig în cazul în care voi fi declarat câștigător, să închei contractul de concesiune în termen de 20 de zile calendaristice de la data adjudecării licitației și comunicării rezultatului licitației.

                                                        Președinte de ședință,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anexa nr. 2 la documentația de atribuire privind concesionarea clădirii situată pe terenul în suprafață de 200 mp din Comuna Mătăsari, strada Principală

Ofertant:                                                                            Adresa sau sediul social:–––––

Reprezentant:  _

                                                                              OFERTA

                           pentru concesionarea clădirii ,,Punct Termic nr.3”  situată pe terenul în suprafață de 200 mp din Comuna Mătăsari, strada Principală,judeţul Gorj.

I. – Descricrea pe scurt a obicctivului de investiții ce urmează a se edifica pe terenul ce face obiectul concesiunii:

                                    ________________________________________________________

II. – Valoarea obiectivului de investiții ce se va edifica pe terenul concesionat, estimată potrivit devizului de lucrări:

________________________________________

 

                                    III. – Capacitatea economico – financiară a ofertantului

                                     _______________________________________________________

IV.- Număr de locuri de muncă ce se vor crea, după finalizarea obicctivului de investiții:

                                     __________________________________________________________________

                                    V. – Programul de constructie, care specifică data începerii,

etapizarea și finalizarea investițiilor, potrivit graficului de realizare a investitiei:

                                      ___________________________________________________________________

                                  VI.  – Prețul oferit

                                 _________________________________________lei

Semnătură ofertant:

                                                                    Președinte de ședință,