Hotărâri de consiliu Mătăsari, aprilie 2021

CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

HOTĂRÂREA    NR. 12

privind: aprobarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul Local Mătăsari, întrunit în şedinta ordinară din data de 22.04.2021, la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;

Având în vedere:

-Raportul înregistrat sub nr.2833/19.04.2021 din partea domnului contabil șef-Istudor Ion;

  -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice local cu modificarile și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.15/2021, privind bugetul de stat pentru anul 2021;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

  H O T Ă R ĂȘTE:

    Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2021 la partea de venituri în sumă de 11.979.90 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 12.779.90 mii lei, din care secțiunea de funcționare la partea de venituri în sumă de 8.409.30 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 8.409.30 mii lei și secțiunea de dezvoltare la partea de venituri în sumă de 3570.60 mii lei, iar de partea de cheltuieli în sumă de 4.370.60 mii lei, cu un deficit 800.00 mii lei, acoperit din excendentul anului precedent, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 2. Aprobarea bugetului finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2021, la partea de venituri în sumă de 10.83 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 30,00 mii lei, din care: secțiunea de fucționare la partea de venituri în sumă de 10,83 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 30,00 mii lei cu un deficit de 19,17 mii lei acoperit din excedentul anilor precedenti și secțiunea de dezvoltare la partea de venituri în sumă de 0 mii lei, iar de partea de cheltuieli în sumă de 0 mii lei, conform anexei nr.2 ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

   Art. 3. Aprobarea utilizării excendentului anilor anteriori în sumă de 1575.86,00 mii lei astfel: pentru acoperirea golului temporar de casa suma 775.86 mii lei, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, suma de 800.00 mii lei conform anexei nr.3 ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

   Art.4.  Aprobarea utilizării excendentului anilor anteriori în sumă de 19.17 mii lei, pentru acoperirea golului temporar de casă al secțiunii de funcționare pentru acțiunile finanțate din venituri proprii și subvenții.

  Art.5. Se aprobă programul de investiții pe anul 2021, conform anexei 14 la prezenta hotărâre.

  Art.6. Sa aprobat cota lunară de combustibil pentru toate autoturismele instituției în 500 de litri.

  Art.7. Se aprobă suma de 120 mii lei pentru Asociația Sportivă Minerul Jilț Mătăsari II.

  Art.8. Se aprobă numărul de personal pentru anul 2021, pe capitole conform anexei nr.4 la prezenta.

  Art.9. Se aprobă bugetele estimate pentru anii 2022, 2023 și 2024, atât pentru venituri cât și pentru cheltuieli echilibrate fără deficite.

  Art.10. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  Adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari din data de 22.04.2021, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri, din totalul de 12 consilieri prezenți.

                    Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează,     

                 Consilier,                                                              Secretar-General,

        Dădălău Constantin                        Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

HOTĂRÂREA NR. 13

privind: aprobarea bugetului local al Operatorului Economic S.C.Matsalubris S.R.L., pe anul 2021

Consiliul Local Mătăsari, întrunit în şedinta ordinară din data de 22.04.2021, la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;

Având în vedere:

Adresa nr.427/16.04.2021 din partea S.C.Matsalubris S.R.L., înregistrat în cadrul instituției noastre sub nr.2810/19.04.2021;

            Prevederile art.4, alin 1, prin care se consemnează faptul că: ,,Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:”lit.c” ,, prin hotărâre a consiliului local, județean respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art.1 lit.c) la care persoanele juridice prevăzute la art.1 lit.b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participare majoritară ” din O.G.nr.26/2013-privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară”

 Prevederile Legii nr.15/2021, privind bugetul de stat pentru anul 2021;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

  H O T Ă R ĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă bugetul local al S.C.MATSALUBRIS S.R.L. pe anul 2021 conform anexei 1 ce face parte integranta la prezenta;

   Art.2. Se aprobă bugetele estimate pentru anii 2021, 2022 și 2023, atât pentru venituri cât și pentru cheltuieli echilibrate fără deficite.

   Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Administratorului SC MATSALUBRIS S.R.L.;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

  Adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Mătăsari din data de 22.04.2021, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri, din totalul de 13 consilieri în acțiune prezenți.

      Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează,     

                   Consilier,                                                              Secretar-General,

           Dădălău Constantin                        Morega Dragoș-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CONSILIUL  LOCAL –

Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj

 HOTĂRÂREA NR.14

     privind: aprobarea executiei bugetare pe anul 2020 a SC MATSALUBRIS SRL

Consiliul Local Mătăsari;

Având în vedere:

-Raportul administratorului a SC MATSALUBRIS SRL, din data de 31.12.2020

-Prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile și completările ulterioare;

-Prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

-Prevederile O.M.F.P. nr.123/2016 si O.M.F.P. nr.166/2017, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;

 În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ  

H O T Ă R Ă Ș T E

    Art. 1. Se aprobă execuția bugetară a SC MATSALUBRIS S.R.L., pe anul 2020, privind situațiile financiare astfel:

             -venituri totale în suma de 1821817 lei;

             -cheltuieli totale în suma de 1747212 lei;

             -profit brut în suma de 74605 lei;

             -impozit pe profit în suma de 12637 lei;

             -profit net în suma de 61968 lei;

   Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net astfel:

             -50% dividente cuvenite bugetului local Matasari în sumă de 30984 lei;

             -50% alte rezerve și constituie sursa proprie de finantare în sumă de 30984 lei;

   Art. 3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget – contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Administratorului SC MATSALUBRIS S.R.L.;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

  Adoptată astăzi 22 Aprilie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 12 consilieri prezenți, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează,     

     Consilier,                                                 Secretar-General,

           Dădălău Constantin                                                           Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                       CONSILIUL LOCAL

COMUNA MĂTĂSARI                

JUDEŢUL GORJ                                            

                                                        HOTĂRÂRE NR. 15

             privind aprobarea Normei de dotare cu echipament de protecție a personalului     

        serviciilor voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta conform anexei  

                                                   nr.4 la Odinului nr.75/2019.

Consiliul local al Primariei Matasari, judeţul Gorj;

Având în vedere;

    -Raportul de Specialitate nr. 2832/19.04.2021, întocmit de doamna Dragotoiu Gheorghita, referent S.V.S.U., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Matasari;

    -Prevederile Legii nr.307/2006, privind apărarea impotriva incendiilor, cu modificările și completarile ulterioare;

     -Prevederile Legii nr.481/2004, privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

     -Prevederile O.G. nr.88/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificări și completări prin Legea nr.363/2002, cu modificările și completările ulterioare;

     -Prevederile Ordinului nr.75/2019, privind aprobarea criteriilor de performanta, privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgență;

      În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

               HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se aprobă Norma de Dotare cu echipament de protecție a personalului serviciilor voluntare și serviciilor private pentru situații de urgență conform anexei nr.4 la Odinul nr.75/2019.

         Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

       – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

       -Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Compartimentului S.V.S.U., din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

       -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 22 Aprilie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 12 consilieri prezenți, 0 abțineri, 0 împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

            CONSILIER                      SECRETAR-GENERAL

     Dădălău Constantin                                      Morega Dragoș-Gheorghe  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MATASARI

                                                        HOTARÂREA NR. 16

           Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a punctului termic nr.3 situat pe  

             terenul în suprafață de 200 mp., ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari;

      Consiliul Local al Comunei Mătăsari:

      Având în vedere:

      Cererea înregistrată sub nr.2533/06.04.2021, în cadrul instituției noastre, din partea domnului Mitran Manuel;  

      Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.2837/19.04.2021, din partea domnului Rasoveanu Marius-Irinel –inspector urbanism;

      Referatul de Aprobare al Primarului Gașpăr Gheorghe;

      Prevederile art.308, art.309, art.312 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, art.466, alin.8, art.467, alin.5 din Legea nr.227/2015 Cod Fiscal, precum și prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;

      În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.a, art.139, alin.3, lit.g și art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                          HOTĂRĂȘTE:

     Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea punctului termic nr.3, situat pe  terenul în suprafață de 200 mp., ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj;

     Art.2. Se aprobă concesionarea prin licitație publică a punctului termic nr.3 situat pe terenul în suprafață de 200 mp., ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari;

     Art.3. Redevența minimă valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la licitație de 4.923 lei/an, care se va achita trimestrial, de la data semnării contractului de concesiune, pe toată perioada derulării acestuia.

     Art.4. Procedura de concesiune este licitație publică, iar durata concesiunii va fi de 25 ani;

     Art.5. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        -Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        -Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

Adoptată astăzi 22 Aprilie 2021‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 12 consilieri prezenți, 0 abțineri, 0 împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

             CONSILIER                                                       SECRETAR-GENERAL

              DĂDĂLĂU CONSTANTIN                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE                         

                                                                               ANEXA NR.1 LA H.C.L.NR.______________

                                                 STUDIU DE OPORTUNITATE   

Privind inițierea procedurii de concesionare a punctului termic nr.3 situat pe terenul în suprafață de 200 mp., ce aparține domeniului public al comunei Mătăsari, în vederea desfășurării unor activități comerciale și prestări servicii

                                     Date generale –premizele studiului de oportunitate

   Potrivit art.309 din O.U.G. nr/57/2019, privind Codul Administrativ, concendentul este obligat ca în termen de 30 de zile de la însușirea unei propuneri de concensionare, formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate.

   Având în vedere solicitarea de concensiune adresată prin cererea nr.2533/06.04.2021, de către numitul Mitran Manuel, conform prevederilor art.308 din O.U.G.nr.57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ s-a elaborat acest studiu de oportunitate.

    Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune și justificarea alegerii procedurii:

  -Concesiune prin licitație publică conform art.312 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

  -Durata estimată a concesiunii: 25 ani

  -Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concensionare: 3 luni

                                       Scopul elaborării studiului de oportunitate

    Întrucât acest punct termic nr.3 situat pe terenul în suprafață de 200 mp., este neutilizat, în vederea atragerii de venituri la bugetul local al comunei Mătăsari și pentru sistematizarea armonioasă a zonei precum și crearea de funcțiuni care să satisfacă cerințele populației este oportun să fie valorificat prin concesiune.

     Inițiativa concensionării are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potențial maxim atât din punct de vedere al concendentului cât și al concensionarului.

Elemente juridice, sociale, tehnice, economice și de mediu privind bunul care se concensionează:

  1. Elementele juridice și de identificare a bunului care urmează să fie concensionat:

  Punctul termic nr.3 situat pe terenul în suprafață de 200 mp., în comuna Mătăsari, sat Mătăsari,  aparține domeniului public al comunei Mătăsari, fiind înregistrat în inventarul domeniului public în anexa 44, poziția 62, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Mătăsari nr.16/25.10.1999, publicat în Monitorul Oficial nr.668 bis, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.973/05 septembrie 2002.

   În prezent acest punct termic propus pentru a fi concensionat, nu este revendicat și nu face obiectul unor litigii.

  De asemenea punctul termic este liber de sarcini.

  1. Motivele de ordin economic, social și financiar care justifică realizarea concensiunii:
  2. Din punct de vedere economic și social, realizarea obiectivului va conduce la obținerea unor beneficii din venituri, constând în:

-venituri din redevență;

-taxa pe imobil concensionat aplicabilă conform Codului Fiscal, venituri similare impozitul pe teren;

-venituri din impozitele pe salarii;

-crearea unor noi locuri de muncă atât pe perioada executării lucrărilor de amenajare a obiectivului impus, cât și locuri de muncă permanente, după finalizarea amenajării construcției;

        În același timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei și implicit a comunei precum și atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale precum și ridicarea gradului de civilizație și confort a acestuia.

  •   Din punct de vedere financiar se preconizează atragerea de venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea redevenței din procedura de licitație, sume încasate prin eliberarea Autorizației de Construire, Autorizației de Funcționare, sume ce urmează a fi încasate pentru impozitul pe clădire.

Estimăm realizarea următoarelor venituri anuale:

  1. Redevența în sumă de 4923 lei/an;

La inițierea proiectului de stabilire a modului de calcul al redevenței au fost avute în vedere următoarele criterii:

  • Valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii;
  • Corelarea redevenței cu durata concesiunii;
  • Valoarea de piață a punctului termic este de 65.310 lei, stabilită prin Raportul de Evaluare nr.87/31.12.2018 elaborat de expert evaluator Trușcă Teodor Alin.

Cuantumul redevenței stabilit în baza valorii de piață: 65.310: 13 ani= 5023 lei/an plătibilă în 13 ani;

Cuantumul redevenței stabilit în baza tarifelor aprobate: 200 mp. x 12,8 lei mp./an x 25 ani =64.000 lei, conform art.17 din Legea nr.50/1991;

Cuantumul redevenței stabilit în baza tarifelor aprobate: 64.000:13 ani =4923 lei/an.

b)impozitul pe teren și construcție;

c)venituri din taxa de publicitate;

d)venituri din taxe pentru Autorizația de funcționare.

  1. Elemente tehnice ce vizează bunul concensionat

Imobilul se află amplasat, conform PUG și RLU al comunei Mătăsari, în intravilanul comunei Mătăsari – UTR Lm 1/1 Zona de locuințe și funcțiuni complementare.

Permisiuni admise in zonă conform PUG și RLU- Functiunea dominanta si tipul admis de utilizare a terenurilor:

· se admit locuinte individuale – max P + 2

· se admit constructiile necesare functiunilor complementare locuintelor

· se admite afectarea unor spatii la parterul locuintelor sau amenajarea unor spatii

independente pentru comert si servicii necesare pentru satisfacerea cerintelor zilnice alocuitorilor.

· se admite amplasarea unor constructii pentru activitati nepoluante si cu volum

mic de transporturi.

· Se pot autoriza constructii de locuinte prin completari pina la trei niveluri cu regimul de aliniere impus prin profilele transversale ale drumurilor, in functie de categoria acestora.

· Se pot autoriza constructii de locuinte pe terenurile libere introduse in teritoriul intravilan prin prezenta documentatie, cu respectarea regimului de aliniere impus

· Se pot autoriza constructii pentru obiective de interes public sau alte functiuni

compatibile cu functiunea dominanta, pe baza unor PUZ-uri sau PUG-uri aprobate.

Avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru probleme speciale și al Statului Major Genereal privind încadrarea obiectivului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, după caz: nu este cazul;

Avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorității teritoriale pentru protecția mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structura de administrare/custode: nu este cazul;

  1. Elemente de mediu ce vizează bunul concesionat

Protecția mediului presupune realizarea produsului de construcții astfel încât pe toată durata de viață(execuție, exploatare, post-utilizare) să nu afecteze în nici un fel echilibrul ecologic.

Pentru asigurarea protecției mediului înconjurător vor fi interzise:

-evacuarea în atmosferă a substanțelor dăunătoare peste limitele stabilite prin reglementările în vigoare;

-aruncarea sau depozitarea deșeurilor menajere în afara amplasamentelor amenajate;

-evacuarea de ape uzate, precum și descărcarea de reziduuri și orice alte materiale toxice în ape de suprafață sau subterane;

-producerea de zgomote și vibrații cu intensitate admise prin normele legale.

Lucrările preconizate vor respecta condițiile de igienă ale mediului și se vor reface zonele afectate de lucrări astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

Asigurarea capacității de colectare a deșeurilor menajere prin contract cu o firmă de salubritate.

Amenajarea de spații verzi prin plantarea de arbori și flori ornamentale.

                                                              VIZAT,

               Contabil sef,                                                            Inspector urbanism,

               Istudor Ion                                                            Rasoveanu Marius-Irinel

                                                                 Întocmit,

                                                       Compartiment Juridic,

                                                     Morega Dragoș-Gheorghe                                                            

                                                     Ciobotea Elena-Georgeta

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL

                        HOTĂRÂREA  NR. 17

privind aprobarea cererii formulată de către numitul Balint Iosif –în calitate de preot paroh  

        al comunităților romano-catolice din municipiul Motru și comuna Mătăsari, prin care   

                solicită sprijin financiar în vederea tapițării băncilor din capela Mătăsari

 Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj

 Având în vedere:

       -Cererea formulată de către numitul Balint Iosif –în calitate de preot paroh al comunităților romano-catolice din municipiul Motru și comuna Mătăsari, prin care                 solicită sprijin financiar în vederea tapițării băncilor din capela Mătăsari;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;

-În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                HOTĂRĂȘTE:

        Art. 1. Se aprobă cererea formulată de către numitul Balint Iosif –în calitate de preot paroh al comunităților romano-catolice din municipiul Motru și comuna Mătăsari și se acordă sprijin financiar în cuantum de 5.000 lei, în vederea tapițării băncilor din capela Mătăsari

           Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj şi compartimentul contabilitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3.Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Compartimentului contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

 Adoptată astazi 22 Aprilie 2021, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari cu votul pentru a 12 consilieri prezenți, 0 abțineri, 0 împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

           CONSILIER,                                                          SECRETAR-GENERAL,

    DĂDĂLĂU CONSTANTIN                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE