Hotărâri de consiliu Fărcășești, mai 2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 22

privind constarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului de consilier local al domnului Belgiu Robert Antonică, precum și vacantarea locului de consilier local

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr.5528/17.05.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,          

–  notificarea domnului Belgiu Robert Antonică, adresată Consiliului Local Fărcășești, înregistrată la Primăria comunei Fărcășești sub nr. 5248/12.05.2022,

 –  Referatul constatator nr. 5505/16.05.2022

 –  prevederile art.204, alin.(2), lit.a), alin.(6), alin.(7), alin.(10), alin.(17) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 –     Referatul de aprobare nr.5529/17.05 al domnului Drăgoescu Constantin –Primar,

 –     Raportul de specialitate nr. 5731/24.05.2022 al Secretarului General UAT Fărcășești,

 –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

nr. 5967/31.05.2022,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

       Art.1.Se constată încetarea de  drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului de consilier local al domnului Belgiu Robert Antonică, prin demisie.

        Art.2.Se vacantează locul de consilier local care care a fost ocupat de domnul Belgiu Robert Antonică.

         Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica, de îndată, prezenta hotărâre către Judecătoria Târgu Jiu, Instituția Prefectului – Județul Gorj, domnul Belgiu Robert Antonică și Primarul comunei Fărcășești.

    Adoptată astăzi 31.05.2022, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (12 consilieri convocați și în funcție, 11 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                          UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                               BÎZU LIDIA   


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 24

privind prelungirea perioadei de folosință gratuită a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul UAT Fărcășești, conform anexei nr.1 la HCL Fărcășești nr. 114/31.10.2011 de către SOCIETATEA GOSPOLOCAFAR SRL

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr.5526/17.05.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,          

–    HCL Fărcășești nr. 114/31.10.2011,

 –  prevederile art.129, alin.(2), lit.a), lit.c) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 –     Referatul de aprobare nr.5527/17.05 al domnului Drăgoescu Constantin –Primar,

 –     Raportul de specialitate nr. 5796/25.05.2022 al Compartimentului Contabilitate,

 –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

nr. 5969/31.05.2022,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

         Art.1.Se aprobă prelungirea perioadei de folosință gratuită a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul UAT Fărcășești, conform anexei nr.1 la HCL Fărcășești nr. 114/31.10.2011 de către SOCIETATEA GOSPOLOCAFAR SRL, pe o durată de 5 ani, începând cu data prezentei.

        Art.2.Se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prezentei Primarul comunei Fărcășești și Administratorul SOCIETĂȚII GOSPOLOCAFAR SRL.

         Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta hotărâre.

    Adoptată astăzi 31.05.2022, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (12 consilieri convocați și în funcție, 11 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                          UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                               BÎZU LIDIA   


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 25

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Fărcășești, județul Gorj, pentru perioada 2021-2027

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr.5542/17.05.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,          

–     Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Fărcășești, județul Gorj, pentru perioada 2021-2027,înregistrată la Primăria comunei Fărcășești sub nr. 4019/31.03.2022

 –     Referatul de aprobare nr.5543/17.05 al domnului Drăgoescu Constantin –Primar,

 –     Raportul de specialitate nr. 5732/24.05.2022 al Secretarului General UAT Fărcășești,

 –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

nr. 5970/31.05.2022,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Fărcășești, județul Gorj, pentru perioada 2021-2027 și implementarea la nivelul UAT Fărcășești.

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se împuternicește Primarul comunei Fărcășești.      

      Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

    Adoptată astăzi 31.05.2022, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (12 consilieri convocați și în funcție, 11 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                          UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                               BÎZU LIDIA   

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 26

pentru modificarea art.2 din HCL nr. 29/22.07.2021 privind stabilirea

condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr.5524/17.05.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,          

–     HCL nr. 29 / 22.07.2021 privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență –     Referatul de aprobare nr.5525/17.05 al domnului Drăgoescu Constantin –Primar,

 –     Raportul de specialitate nr. 5797/25.05.2022 al Compartimentului Contabilitate,

 –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

nr. 5971/31.05.2022,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

       Art.1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 29 / 22.07.2021 privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență, care va avea următorul conținut :

   „  Art.2. Cuantumul maxim al ajutoarelor de urgență, care pot fi acordate prin dispoziția   Primarului, se stabilește în sumă 4.000 lei. ”

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se împuternicește Primarul comunei Fărcășești.      

       Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

    Adoptată astăzi 31.05.2022, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (12 consilieri convocați și în funcție, 11 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTINESCU NICOLAE

                                                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                          UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                               BÎZU LIDIA