Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, februarie 2020

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                                       

CONSILIUL LOCAL                                                                      

                                                          HOTĂRÂRE   Nr.  4

                privind  aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap               

               Consiliul local al   comunei Negomir,judeţul Gorj.

               Avînd în vedere:

              – raportul de specialitate a compartimentului de specialitate;

              – referatul de aprobare  Primarului comunei Negomir;

              – raportul Comisiei de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copii, tineret și sport:   

              –  prevederile H.G nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap – modificată şi completată;
              – prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată;
              – prevederile legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
              – prevederile  H.G nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată;
              – prevederile legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
              – prevederile legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
             – prevederile H.G nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
               În temeiul  art. 76, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                          HOTĂRĂȘTE:

                 Art.1 .  Începînd  cu data adoptării prezentei hotărârii  se stabilesc următoarele:

          – 40 posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav;

          – 15 îndemnizații cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap

grav, adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal.

                  Art. 2 Organigrama aparatului de specialitate al primarului, va fi completat în mod corespunzător.

          Art. 3. Doamna Papuc Victoria, inspector și compartimentul financiar, contabilitate,

taxe și impozite locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                Art. 4. Prin grija doamnei Cauc Valentina, secretar al comunei Negomir, prezenta hotărâre se  comunică către: Instituţia Prefectului –  judeţului Gorj; Primarul comunei Negomir; Compartimentul financiar,contabilitate, taxe și impozite locale.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  7 februarie 2020 , cu un număr de 13 voturi pentru, un număr de         

              0  voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ

                                 CONSILIER                                            SECRETAR GENERAL

                               DORU CORÂCI                                      JR. VALENTINA CAUC                                                                                                                                                                                                                

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                      

COMUNA NEGOMIR                                                               

CONSILIUL LOCAL                                                                 


 HOTĂRÂRE  Nr. 6
privind alegerea preşedintelui de şedinţă începând cu luna martie 2020

                Consiliul local al   comunei Negomir, județul Gorj.
                Având în vedere:

                – referatul  de aprobare  al primarului comunei Negomir;

                – raport de specialitate al secretarului general al comunei;

                – raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Negomir;
                –  prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                 –  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
                În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș  T E :

                Art.1. (1) Se alege preşedinte de şedinţă, domnul Cîrciumaru Cristian   care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului Local Negomir, pe o perioadă de trei luni începând cu luna martie 2020.                                        

                 (2) Domnul Cîrciumaru Cristian exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Negomir pentru preşedintele de şedinţă.

                 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului comunei Negomir , în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Negomir, Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj şi domnului Cîrciumaru Cristian, consilier.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  7 februarie 2020 , cu un număr de 13 voturi pentru, un număr de         

               0  voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                               DORU CORÎCI                                               JR. VALENTINA CAUC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA  

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                        

CONSILIUL LOCAL                                                                                             

                                                             HOTĂRÂRE  Nr. 7
                        privind aprobarea bugetului local  al comunei Negomir  pe anul  2020

             Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj.

             Având în vedere:

             – raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabilitate, impozite și taxe locale;

            – referatul de aprobare a proiectului de hotărâre înregistrată la numărul 526 din 30.01.2020;             

            – raportul de avizare a comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

            – raportul de avizare a comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor: acordă aviz favorabil.

            – raportul de avizare a comisiei  pentru învățământ, sănătate, familie, activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copii, tineret și sport:   acordă aviz favorabil.

             – prevederile art. 129, ai. (4) lit. a Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ              

             – prevederile Legea nr. 5/2019 a bugetului de stat pe anul 2020;

             – prevederile Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,

             – prevederile  Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

             – prevederile  Legii – cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

             – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind  aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

             – prevederile Ordonanței de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

             – prevederile Ordonanței de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

             – prevederile Ordonanței de urgență nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;

             – prevederile H.G. nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009;

             – prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

             – prevederile H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea  salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

              – prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

              – prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

             – Decizia nr. 1 din 10.01.2020  emisă de Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

             – Decizia nr. 2 din 10.01.2020  emisă de Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

              – Adresa nr. GJG-STZ 264 din 10.01.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

             – Adresa nr. GJG 1087  din 7.02.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

             – Adresa nr. GJG 9177  din7.02.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

             – Adresa nr. GJG – STZ 1164  din 11.02.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj

              În temeiul 129 alin. 2 lit.b, alin. 4 lit.a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. a, art. 196  alin. 1, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

                                                              HOTĂRĂȘTE: 

                Art. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Negomir, judeţul Gorj pe anul 2020 la venituri pe capitole și subcapitole iar la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și paragrafe.

                Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local pentru anul 2020 la  venituri  în sumă de 17.117.560 lei și la cheltuieli în  sumă de 17.401.070  lei,  conform anexei nr. 1  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

                (2) Se aprobă bugetul local pentru anul 2020 al secțiunii  funcționare la venituri în sumă de 5.531.070 lei și cheltuieli  în sumă de 5.531.070  lei, conform anexei nr. 2  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

                (3) Se aprobă bugetul local pentru anul 2020 al secțiunii  de dezvoltare la venituri în sumă de  11.586.490 lei și cheltuieli  în sumă de  11.870.000  lei, conform anexei nr. 3  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.3 . Se aprobă Programul de investiţii publice pentru anul 2020, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.4. Se aprobă  numărul de personal, permanent şi temporar finanţat din bugetul local , conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

                Art.5. Se aprobă utilizarea execedentului bugetului local în sumă de  283.510 lei pentru secțiunea dezvoltare la obiectivul ,,Proiect integrat privind înființarea rețelei de canalizare și epurare a apelor uzate, înființarea rețelei de alimentare cu apă, în satele Negomir și Ursoaia, Modernizarea drumului comunal DC 71 Paltinu – Bolboși, (Bolboasa L = 1,650 km, Construire grădiniță noua

pentru copii în satul Negomir și Dotarea Căminului Cultural pentru activitatea formațiilor de fluierași și dansuri populare Izvorașul în comuna Negomir, județul Gorj .”                                                                      

               Art.6. Primarul şi compartimentul financiar,  contabilitate, taxe și impozite locale  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîrii.

               Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Negomir, în termenul prevăzut de lege: Primarului comunei Negomir, Compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale din aparatul de specialitate al primarului  şi Instituţiei Prefectului judeţului Gorj.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  7 februarie 2020 , cu un număr de 12 voturi pentru, un număr de         

               0  voturi împotrivă, un număr de 1 abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și  13 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                               DORU CORÎCI                                               JR. VALENTINA CAUC