Hotărâri de consiliu Cătunele, iunie 2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA CĂTUNELE

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE TRIM. III – 2021

Consiliul Local Cătunele, judeţul Gorj;

Având în vedere:

prevederile art. 129, alin. 1, art. 139, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:

Articol unic.   Se aprobă Programul de activitate pe trim.III  2021, al Consiliului Local al Comunei Cătunele, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa ordinară din data de 24.06.2021  cu un nr. de _11   voturi pentru, ___ voturi impotriva, ____ abtineri, exprimate din nr. totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 11 consilieri în funcţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

   Bogdan Vasile                                                            SECRETAR GENERAL,  

                                                                                        Rovenţa Loredana Maria

                                                                Nr.20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA CĂTUNELE

CONSILIUL LOCAL

Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE DISPENSAR MEDICAL, sat Valea Perilor, COMUNA CĂTUNELE, JUDEŢUL GORJ”.

Consiliul Local Cătunele, judeţul Gorj;

Având în vedere:

–     proiectul de hotărâre iniţiat de către primar;

–     referat de aprobare al primarului;

  • raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;

–   Deviz general privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţieREABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE DISPENSAR MEDICAL, sat Valea Perilor, COMUNA CĂTUNELE, JUDEŢUL GORJ”.

–     Ordonanța nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. – S.A.

  • Programul național de construcții de interes public sau social din 19.08.2014 ;
  • prevederile art. 44, alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale..

În temeiul prevederilor art.139, alin.1, alin.3, lit.(a), art.196 alin.1, lit.(a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;                  

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţii:  “ REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE DISPENSAR MEDICAL, sat Valea Perilor, COMUNA CĂTUNELE, JUDEŢUL GORJ”, conform anexei.

Valoarea totală a investiţiei 2 696 681, 79  lei (cu TVA);

Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei prin intermediul aparatului de specialitate.

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa ordinară din data de 24.06.2021  cu un nr. de _11   voturi pentru, ___ voturi impotriva, ____ abtineri, exprimate din nr. totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 11 consilieri în funcţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

            BOGDAN VASILE                                                 SECRETAR GENERAL,

                                                                         Rovenţa Loredana Maria

Nr.18

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA CĂTUNELE

CONSILIUL LOCAL

Hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE Şcoală  Steic, sat Steic,  COMUNA CĂTUNELE, JUDEŢUL GORJ”.

Consiliul Local Cătunele, judeţul Gorj;

Având în vedere:

–     proiectul de hotărâre iniţiat de către primar;

–     referat de aprobare al primarului;

  • raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;
  • Deviz general privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie “ REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞcoalĂ  Steic, sat steic,  COMUNA CĂTUNELE, JUDEŢUL GORJ”;
  • Ordonanța nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. – S.A.
  • Programul național de construcții de interes public sau social din 19.08.2014 ;
  • prevederile art. 44, alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale..

În temeiul prevederilor art.139, alin.1, alin.3, lit.(a), art.196 alin.1, lit.(a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;                  

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţii:  : “ REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE ŞcoalĂ  Steic, sat steic,  COMUNA CĂTUNELE, JUDEŢUL GORJ”, conform anexei.

Valoarea totală a investiţiei 688 984, 29  lei (cu TVA);

Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei prin intermediul aparatului de specialitate.

   Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa ordinară din data de 24.06.2021  cu un nr. de _11   voturi pentru, ___ voturi impotriva, ____ abtineri, exprimate din nr. totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 11 consilieri în funcţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

            BOGDAN VASILE                                                 SECRETAR GENERAL,

                                                                         Rovenţa Loredana Maria

Nr.19