Hotărâri de consiliu Cătunele, iulie 2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA CĂTUNELE

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea conturilor de execuţie pe trim.II

– 2021

Consiliul Local Cătunele, judeţul Gorj;

Având în vedere:

–     proiectul de hotărâre iniţiat de către primar;

 • referat de aprobare;
 • raportul compartimentului de specialitate;
 • rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;
 • prevederile  art.49, alin.12 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 129, alin. 2, lit. b şi alin.4, lit.a, art. 139, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se  aprobă conturile de execuţie pe trim.II – 2021 conform anexei,  parte integrantă a prezentei hotărâri.

           Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei şi de  compartimentul contabilitate .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                  Bogdan Vasile                                                                                    SECRETAR,

                                                                         Rovenţa Loredana Maria

Nr.24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA CĂTUNELE

CONSILIUL LOCAL

hotărâre

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul Local Cătunele, judeţul Gorj;

Având în vedere:

 • proiectul de hotărâre iniţiat de către primar;
 • referat de aprobare al primarului comunei Cătunele;
 • raportul compartimentului de specialitate;
 • rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;
 • prevederile  art..45, 49 si 50 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.139, alin.1, alin.3, lit.(a), art.196 alin.1, lit.(a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;       

H O T Ă R Ă Ş T E:

 • Art.1. Se  aprobă rectificarea bugetului local prin   majorare de alocaţii bugetare la surse de venit si articole de cheltuieli,  astfel:

            LA CHELTUIELI :  

            La cap 70.50.00.- Locuinte serv si dezv  ,  Titlu , art , alin 71.01.01. , se renunta la realizarea Ob de Investitii    “SF Amenajare Centru Civic “ in suma de 40 mii lei si se introduce un nou Ob de investitii  “ Extindere Canalizare si Modernizare Sistem Alimentare cu apa “ in suma de 40 mii lei .

 • Art.2.Se aproba Programul de investitii publice pentru anul 2021 conform anexei.
 • Art.3. In urma rectificarii bugetul local se prezinta astfel:

       Sectiunea de functionare:  

                Venituri   – 4336.07   mii lei

            Cheltuieli  – 4336.07  mii lei

     Sectiunea de dezvoltare:

              Venituri     –   8415.10   mii lei

              Cheltuieli   – 10283.10  mii lei

 • Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de  către primarul comunei şi de  compartimentul contabilitate .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

           Bogdan Vasile                                             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CĂTUNELE,

                                                                           Rovenţa Loredana Maria

Nr.23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA CĂTUNELE

CONSILIUL LOCAL

hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “  Construire sediu, anexe gospodăreşti şi bazin etanş vidanjabil şcoală primară Dealu viilor”.

Consiliul Local Cătunele, judeţul Gorj;

Având în vedere:

–     proiectul de hotărâre iniţiat de către primar;

–     referat de aprobare al primarului;

 • raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;

–   Deviz general privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţieConstruire sediu, anexe gospodăreşti şi bazin etanş vidanjabil şcoală primară Dealu viilor”.

–     Ordonanța nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. – S.A.

 • Programul național de construcții de interes public sau social din 19.08.2014 ;
 • prevederile art. 44, alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale..

În temeiul prevederilor art.139, alin.1, alin.3, lit.(a), art.196 alin.1, lit.(a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;                  

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţii:  “Construire sediu, anexe gospodăreşti şi bazin etanş vidanjabil şcoală primară Dealu viilor ”, conform anexei.

Valoarea totală a investiţiei 6 825 981,26  lei lei (cu TVA);

Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei prin intermediul aparatului de specialitate.

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa ordinară din data de 22.07.2021  cu un nr. de _11   voturi pentru, ___ voturi impotriva, ____ abtineri, exprimate din nr. totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 11 consilieri în funcţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

            BOGDAN VASILE                                                 SECRETAR GENERAL,

                                                                         Rovenţa Loredana Maria

Nr.21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA CĂTUNELE

CONSILIUL LOCAL

hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “Construire sală multifuncţională şi bibliotecă, în satul Valea Perilor, comuna Cătunele  ”.

Consiliul Local Cătunele, judeţul Gorj;

Având în vedere:

–     proiectul de hotărâre iniţiat de către primar;

–     referat de aprobare al primarului;

 • raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;

–   Deviz general privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţieConstruire sală multifuncţională şi bibliotecă, în satul Valea Perilor, comuna Cătunele”.

–     Ordonanța nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. – S.A.

 • Programul național de construcții de interes public sau social din 19.08.2014 ;
 • prevederile art. 44, alin(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale..

În temeiul prevederilor art.139, alin.1, alin.3, lit.(a), art.196 alin.1, lit.(a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;                  

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţii:  “Construire sală multifuncţională şi bibliotecă, în satul Valea Perilor, comuna Cătunele”, conform anexei.

Valoarea totală a investiţiei 4 370 934,04  lei (cu TVA);

Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei prin intermediul aparatului de specialitate.

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa ordinară din data de 22.07.2021  cu un nr. de _11   voturi pentru, ___ voturi impotriva, ____ abtineri, exprimate din nr. totalul de 11 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 11 consilieri în funcţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

            BOGDAN VASILE                                                 SECRETAR GENERAL,

                                                                         Rovenţa Loredana Maria

Nr.22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA CĂTUNELE

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 Privind aprobarea cuantumului burselor ce se vor acorda, în anul şcolar 2020 – 2021, – semestrul al II – lea, elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din cadrul şcolilor de pe raza comunei Cătunele

Consiliul Local Cătunele, judeţul Gorj;

Având în vedere:

–    raportul compartimentului de specialitate;

        –     referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;

 • prevederile Ordinului nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale  de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu completările şi modificările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr. 273/2006 – privind  finanţele publice locale;
 • Art.105, alin.(2) din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale, cu modificăile şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021.
 • Adresa nr. 10664 /20.07.2021 transmisă de către Instituţia Prefectului  – Judeţul Gorj.
   

In temeiul art. 139, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă cuantumul burselor ce se vor acorda, în anul şcolar 2020- 2021, semestrul al II –lea, elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din cadrul şcolilor de pe raza comunei Cătunele,  astfel:

–  bursa de performanţă – 120 lei/lună/elev;

–  bursa de merit – 110 lei/lună/elev;

–  bursa de studiu – 100 lei/lună/elev;

–  bursa de ajutor social -100 lei/lună/elev.

            Art.2. Prevederile prezentului proiect de hotărâre vor fi duse la îndeplinire de    către primarul comunei şi de  compartimentul contabilitate .

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa ordinară din data de 22.07.2021   cu un nr. de 11  voturi pentru, –  voturi impotriva, –  abtineri, exprimate din nr. totalul de 11  consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 11 consilieri în funcţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ

BOGDAN VASILE                                                                       SECRETAR GENERAL,

                                                                              Rovenţa Loredana Maria

Nr.25