Hotărâri consiliu Negomir, octombrie 2021

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE   nr. 53  

privind desemnarea a trei consilieri locali din cadrul Consiliul Local al comunei

Negomir  pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1

Negomir

              Consiliul local al comunei Negomir, judeţul Gorj.

             Având în vedere:

             – referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  ;

             – raportul compartimentului de specialitate;

             – raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate ,familie,activităţi social-culturale,culte,muncă şi protecţie socială, protecţia copii, tineret şi sport;

              – adresa  nr. 873 din 20.10.2021 a Școlii Gimnaziale nr. 1 Negomir;

              – prevederile art. 4 alin. (1) lit. c și ale art. 5 alin. (2) lit. a din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei –cadru de funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

             În temeiul  art. 136, alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

              Art. 1.Pentru  anul  școlar  2021-2022  se  aprobă  desemnarea a trei consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Negomir , respectiv Popescu Nicolae – Daniel, Năgară Constantin și Șurcă Elena pentru a face parte din Consiliul de Administrației al Școlii Gimnaziale nr. 1 Negomir,             

             Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al comunei Negomir, în termen legal, Instituției Prefectului Județului Gorj în  vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Negomir, Școlii Gimnaziale nr. 1 Negomir  în vederea ducerii la îndeplinire și se va aduce la cunoștință publică  prin afișare la sediul  instituției comunei Negomir.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  28 octombrie  2021 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de        

              0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și 13  prezenți la ședință.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                           SECRETAR GENERAL

            BENONII – VIOREL IOSU                                              JR.VALENTINA CAUC  

ROMÂNIA                                                                                                                                                                       

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL              

HOTĂRÂREA NR.  48

              privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al     Consiliului local al comunei Negomir

      Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

      Având în vedere:

                 –  Referatul de aprobare al inițiatorului;

                 – Raportul de specialitate al secretarului general al comunei;

                 –  Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Negomir, județul Gorj;

                –  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

                –  art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

                –  art. 6 din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

                –  art. 5, lit. j), art. 6-13, art. 129, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

                – Ordinul Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ – teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local nr. 25/2021.

                În baza art. 139 alin. (1) şi cele al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                  Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consilului Local al comunei  Negomir, judeţul Gorj, anexă la prezenta hotărâre și parte integrantă a sa.

                  Art.2. Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consililului Local nr. 60/13.12.2019.

                  Art.3. Prezenta va fi comunicată consilierilor locali, Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj si celor interesaţi prin grija secretarului general al comunei şi va fi făcută publică prin afişare şi publicare pe pagina web a comunei.

                            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir

                            în ședința ordinară din 28 octombrie 2021 cu un număr de 13voturi

                            pentru, un număr de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abțineri, din

                            totalul de 13 consilieri în funcție și 13 prezenți la ședință

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

                C O N S I L I E R,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                SECRETAR GENERAL,

       BENONII-VIOREL  IOSU                                             JR.VALENTINA CAUC

Ex.4

                                                                                                             ANEXA

                                                                                         La PROIECT DE  H.C.L. nr.48 din   22.10.2021

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  NEGOMIR, JUDEŢUL GORJ

CUPRINS

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale ……………………………………………………………………………………………… 1

CAPITOLUL II. Constituirea consiliului local………………………………………………………………………………. 2

CAPITOLUL III. Organizarea consiliului local …………………………………………………………………………….. 3

CAPITOLUL IV. Funcţionarea consiliului local ……………………………………………………………………………. 8

CAPITOLUL V. Dizolvarea consiliului local ……………………………………………………………………………… 20

CAPITOLUL VI. Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier local ………………………………… 21

CAPITOLUL VII. Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese ………………………………….. 27

CAPITOLUL VIII. Răspunderea aleşilor locali …………………………………………………………………………… 28

CAPITOLUL IX. Alte dispoziţii ……………………………………………………………………………………………….. 30

CAPITOLUL X. Dispoziţii finale ………………………………………………………………………………………………. 31

Anexe 1-7 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

Art.1. Obiectul de reglementare

(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei  Negomir , jud. Gorj, are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor, obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot ai comunei  Negomir  județul Gorj, potrivit legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea consiliului local are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor comunei  Negomir , județul Gorj.

Art.2. Definiţii generale

În sensul prezentului regulament de organizare şi funcţionare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) aleşii locali – primarul, viceprimarul, consilierii locali ai comunei  Negomir, județul Gorj;

b)aparatul de specialitate al primarului- totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, precum şi secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

c) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară – structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, de comuna Negomir, județul Gorj, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;

d) autoritatea deliberativă – Consiliul Local al comunei Negomir, județul Gorj;

e) autoritatea executivă – primarul comunei  Negomir, județul Gorj;

f) colectivitatea locală – totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în comuna Negomiri, județul Gorj;

g) cvorumul – numărul minim de membri prevăzut de lege pentru întrunirea valabilă a consiliului local;

h) hotărâre – act administrativ adoptat de Consiliul Local al comunei Negomir, județul Gorj;

i) majoritatea – numărul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit în condiţiile legii;

j) majoritatea absolută – primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcţie ai consiliului local;

 În cazul Consiliului Local Negomir numărul este_______.

k) majoritatea calificată – primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracţiei/procentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor consiliului local stabilit în condiţiile legii;

 În acest caz numărul este______.

l) majoritatea simplă – primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenţi la o şedinţă a consiliului local, cu condiţia îndeplinirii cvorumului;

m) organigrama – structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează şi se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum şi raporturile de colaborare;

n) Primăria Negomir- structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului;

o) secretarul general – secretarul general al comunei Negomiri, județul Gorj.

CAPITOLUL II. Constituirea consiliului local

Art. 3. Structura consiliului local al comunei Negomir, județul Gorj

(1) Consiliul Local al comunei Negomir, județul Gorj are, conform legii, un număr de 13 consilieri locali.

(2) Sediul Consiliului Local al comunei Negomir, județul  Gorj este la adresa: strada Principală, nr.____, sat Negomir, comuna  Negomir, județul Gorj.

Art.4. Constituirea consiliului local

(1) Consiliul local al comunei Negomir, județul  Gorjse constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în condiţiile prevăzute la art. 114 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

Art.5. Validarea mandatului de consilier local şi depunerea jurământului

(1) Procedura de validare a consilierilor locali declaraţi aleşi sau, după caz, a supleanţilor în cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizează potrivit prevederilor art. 114 – 117, respectiv art. 119, 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Consilierii locali validaţi depun jurământul în cadrul şedinţelor de constituire a consiliului local sau în cadrul şedinţelor consiliului local ulterioare, după caz.

Art.6. Declararea consiliului local al comunei  Negomir, județul Gorj ca legal constituit.

(1) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile art. 116 alin. (5) – (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

(3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile alin. (2), prefectul județului, emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general şi se aduce la cunoştinţă publică.

(4) În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit în condiţiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia.

(5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi şi secretarului general.

Art.7. Organizarea alegerilor parţiale

(1) În situaţia în care consiliul local nu a fost constituit în condiţiile art. 6, sunt organizate alegeri parţiale de completare în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art.116 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevăzut la art. 6 alin. (4), în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului.

Art.8. Validarea mandatelor supleanţilor pe durata mandatului consiliului local

(1) În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condiţiile art. 55, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează cu respectarea prevederilor art.114 alin. (2) şi art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general a documentelor doveditoare prevăzute la art.114 alin. (2) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile.Dispoziţiile art.114 alin. (4) – (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(2) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

(3) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului, depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.

(4) Consiliul local se convoacă în condiţiile art. 22 alin. (1) pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

(5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepţia cazului în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, termenul pentru depunerea jurământului se prelungeşte până la încetarea acestei situaţii.

CAPITOLUL III. Organizarea consiliului local

SECŢIUNEA 1. Preşedintele de şedinţă

Art.9. Preşedintele de şedinţă

(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în prima ședință de după ceremonia de constituire, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 2, lit. ,,l”.

(2) Alegerea preşedintelui de şedinţă se va realiza, în prima ședință(de orice tip) ce va avea loc după şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local, după declararea ca legal constituit a consiliului.

(3) Durata mandatului preşedintelui de şedinţă este de 3 luni.

(4) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

(5) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

Art.10. Atribuţiile preşedintelui de şedinţă

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general în procesul – verbal al şedinţei;

c) semnează procesul – verbal al şedinţei;

d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;

f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 80 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;

g) semnează procesul – verbal de numerotare şi sigilare a documentelor care au fost dezbătute în şedinţă;

h) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

SECŢIUNEA a 2 – a. Viceprimarul comunei

Art.11. Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului

(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

(4) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului, sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

(5) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.

(6) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

(8) Viceprimarul comunei , județul Gorj poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, în condiţiile prevăzute de partea a VI – a titlul III capitolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.12. Exercitarea temporară a atribuţiilor primarului de către viceprimar

(1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt conferite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exercitate de drept de viceprimar cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.

(2) Consiliul local poate hotărî înlocuirea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului, ales în condiţiile art. 11 alin. (4).

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor

obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării funcţiei de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de viceprimar.

(4) Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului desemnat în condiţiile alin. (3) înainte de încetarea situaţiilor prevăzute la alin. (1).

(5) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare de către aceştia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplineşte atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea situaţiei respective, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de primar. Pe perioada exercitării atribuţiilor de primar, precum şi de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de primar.

(6) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) şi (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

SECŢIUNEA 3 – a. Comisiile de specialitate, comisiile mixte şi comisiile special

Art.13. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

(1) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

(2) Consiliul Local al comunei Negomir, județul Gorj are 3 comisii de specialitate, fiecare cu câte cinci membri:

Comisia de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, comerţ si urbanism.

Comisia de specialitate nr.2 pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, drepturile omului și protecția copiilor.

Comisia de specialitate nr.3 pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor.

(3) a)Comisia de specialitate nr. 1 avizează proiectele de hotărâri/realizează rapoarte pentru următoarele domenii: proiectele de dezvoltare a comunei, bugetul, taxele locale, administrarea domeniului public și privat al comunei, operațiuni funciare, agricole, buna gospodărire a comunei, salubritatea, protecția mediului, autorizările comerciale, urbanismul și amenjarea teritoriului.

Comisia nr. 1 va avea drept de a interveni și aviza orice alt proiect cu incidență în activitatea celorlate două comisii, care țin de resurse financiare, urbanism sau protecție socială a cetățenilor comunei:

b) Comisia de specialitate nr. 2 avizează proiectele de hotărâri/realizează rapoarte pentru următoarele domenii: tot ce ține de dezvoltarea învățământului la nivel local, asigurarea condițiilor de sănătate umană și publică la nivel local, crearea condițiilor de dezvoltare a familiilor, participarea activă în crearea locurilor de muncă la nivel local și a protecției sociale a cetățenilor comunei, inițiativa dezvoltării activităților social-culturale, a drepturilor cultelor religioase recunoscute legal în România, implicarea în apărarea drepturilor omului, în protecția copiilor și a persoanelor cu dizabilități, indiferent de vârstă. Comisiei nr.2 i se pot solicita avize din partea inițiatorului proiectului și pentru alte proiecte care se pot intersecta cu domeniile de mai sus.

c) Comisia de specialitate nr. 3 avizează proiectele de hotărâri/realizează rapoarte pentru următoarele domenii:dezbaterea proiectelor pentru administrația publică locală, cele cu conotație juridică sau de disciplină, intervenția în apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, dezvoltarea unor servicii publice locale în întâmpinarea nevoilor locale, situațiile de urgență. Comisiei nr. 3 i se pot solicita avize din partea inițiatorului proiectului și pentru alte proiecte care se pot intersecta cu domeniile de mai sus, sau pot avea influențe în aceste domenii.

Art.14. Desemnarea membrilor în cadrul comisiilor de specialitate

(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri locali sau consilierilor locali independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul autorităţii deliberative, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale, conform Procedurii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. ______/_____.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local. În acest sens, în vederea realizării proiectului de hotărâre a consiliului local, liderii grupurilor politice din consiliul local convin, prin consens, asupra componenţei fiecărei comisii de specialitate, ţinând cont, pe cât posibil, de următoarele:

a) reflectarea în fiecare comisie de specialitate a configuraţiei politice a consiliului local;

b) opţiunea consilierului local;

c) pregătirea profesională şi domeniul în care consilierul local îşi desfăşoară activitatea;

d) echilibrul de gen;

e) echilibrul de reprezentare a localităţilor componente ale comunei Negomir, de către consilieri locali cu domiciliul/reşedinţa în aceste localităţi.

(3) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora s-a stabilit prin hotărâre a consiliului local. În vederea realizării proiectului de hotărâre a consiliului local, precum şi a instrumentelor de prezentare şi motivare, rezultatul negocierilor politice prevăzute la alin. (2) se transmite secretarului general şi primarului.

(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se va aloca fiecărei comisii câte un consilier local din fiecare formațiune/alianță, în ordinea crescătoare a numărului de mandate obţinute de fiecare grup şi a numărului comisiei, nominalizat de către formațiunea/alianța din care face parte.

(5) Exemplul presupune alocarea fiecărui consilier local într-o singură comisie de specialitate.

(6) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

(7) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

(8) Schimbarea pe parcursul mandatului a componenţei comisiilor de specialitate se face prin hotărâre a consiliului local, pe bază de consens între consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art.15. Atribuţiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Consiliul local stabileşte, în termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, alte atribuţii pe care le pot exercita comisiile de specialitate.

(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili însărcinări specifice comisiilor de specialitate.

(4) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art.16. Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate

(1) Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

(2) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local şi informează secretarul general cu privire la data şi locul şedinţei;

c) conduce şedinţele comisiei;

d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;

e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

g) comunică secretarului general în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele – verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.

(3) Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar, şi poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.

(4) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;

c) asigură redactarea avizelor, a proceselor – verbale şi a altor documente prevăzute de lege;

d) poate întocmi pontaje de prezenţă la şedinţele de comisie, în cazul în care consiliul local stabileşte această sarcină prin regulamentul de organizare şi funcţionare;

e) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.

Art.17. Funcţionarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor. Prevederile art.26 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 80.

(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

(6) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte sau de îndată, în situaţia şedinţelor convocate în condiţiile art. 22 alin. (2).

(7) Documentul de convocare a şedinţelor comisiilor de specialitate conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) data şi ora şedinţei:

b) locul de desfăşurare a şedinţei;

c) proiectul ordinii de zi a şedinţei.

(8) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(9) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general, preşedintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniţiator.

(11) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (10) întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi.

(12) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

(13) Avizul comisiei de specialitate al cărui format se regăseşte în anexa nr. 1 la prezentul regulament, conţine, în mod obligatoriu, următoarele:

a) motivarea avizului;

b) menţiunea cu privire la avizul asupra proiectului de hotărâre, respectiv avizare favorabilă cu/fără amendamente sau avizare nefavorabilă;

c) numărul/data înregistrării în registrul privind evidenţa avizelor/rapoartelor comisiei de specialitate, păstrat şi completat de către secretarul acesteia;

d) semnătura preşedintelui şi cea a secretarului comisiei de specialitate.

(14) Avizele întocmite se înregistrează într-un registru special, al cărui format se regăseşte în anexa nr. 2 la prezentul regulament şi sunt prezentate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi. Formularul adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale documentele produse de aceasta se regăseşte în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(15) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.

(16) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces – verbal. După încheierea şedinţei, procesul – verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(17) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele – verbale ale şedinţelor să fie consultate și de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor – verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art.18. Comisiile speciale şi comisiile mixte

(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută a consilierilor în funcţie. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

(2) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor speciale, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(3) Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

(4) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

CAPITOLUL IV. Funcţionarea consiliului local

SECŢIUNEA 1. Rolul şi atribuţiile consiliului local

Art.19. Mandatul consiliului local

(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou – ales este legal constituit.

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin. (1).

Art.20. Condiţii speciale de exercitare a mandatului aleşilor locali

(1) Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale.

(2) Consiliul local ales în urma organizării unor noi unităţi administrativ – teritoriale îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale.

Art.21. Atribuţiile consiliului local

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind unitatea administrativ – teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico – socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) alege viceprimarul din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 11 alin. (2);

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;

d) exercită, în numele unităţii administrativ – teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ – teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ – teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico – economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ – teritoriale;

f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;

g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) Dacă bugetul unităţii administrativ – teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, în condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

a) educaţia;

b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

c) sănătatea;

d) cultura;

e) tineretul;

f) sportul;

g) ordinea publică;

h) situaţiile de urgenţă;

i) protecţia şi refacerea mediului;

j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

k) dezvoltarea urbană;

l) evidenţa persoanelor;

m) podurile şi drumurile publice;

n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;

o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

p) activităţile de administraţie social – comunitară;

q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ – teritoriale sau în administrarea sa;

r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ – teritoriale;

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, cu unităţi administrativ – teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ – teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:

a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ – teritoriale;

b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ – teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ – teritoriale.

(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ – teritoriale.

(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.

SECŢIUNEA a 2 – a. Funcţionarea consiliului local

Art.22. Tipurile de şedinţe ale consiliului local

(1) Consiliul Local al comunei Negomir, jud. Gorj, se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

(2) Consiliul Local al comunei Negomir, jud. Gorj, se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

c) primarul, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situaţiilor de criză sau de urgenţă.

(3) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ori pentru aprobarea urgentă a unor proiecte locale importante și stringente, convocarea pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (2), se face de îndată.

Art.23. Convocarea şedinţelor consiliului local

(1) Consiliul Local al comunei Negomir, jud. Gorj, se convoacă după cum urmează:

a) prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c);

b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art. 22 alin. (2) lit. b). Formatul modelului orientativ de convocare se regăseşte în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocaţi, prin grija secretarului general, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie, în una dintre următoarele modalităţi:

a) în scris şi prin mijloace electronice.

b) Convocarea va fi transmisă prin mesaj text, prin grupul consilierilor pe Whats App și pe e-mail, iar materialele în format letric vor fi ridicate personal de consilierii locali, care au optat pentru a le primi scris, de la secretarul general al comunei la sediul Primăriei Negomir, în aceeași zi sau cel mai târziu ziua următoare.

(3) Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;

b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.

(4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:

a) data şi ora desfăşurării;

b) modalitatea de desfăşurare;

c) locul desfăşurării în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a consilierilor locali sau aplicaţiile electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace electronice;

d) proiectul ordinii de zi;

e) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

f) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

g) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

h) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

(6) Secretarul general transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, drept urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 55 alin. (2) lit. e).

(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul – verbal al şedinţei.

Art.24. Ordinea de zi

(1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.

(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (10).

(3) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde:

a) aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare;

b) proiecte de hotărâri, cu menţionarea: numărului de înregistrare, a titlului şi a iniţiatorului.

c) rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte;

d) rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică, după caz;

e) întrebări, interpelări, răspunsuri;

f) petiţii;

g) orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei, prin afişarea la sediul Primăriei Negomir  și publicarea pe pagina de internet a unităţii administrativ – teritoriale.

(5) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (10) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (10).

(6) Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

(8) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (6), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

Art.25. Proiectele de hotărâri ale consiliului local

(1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) La elaborarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local se vor respecta prevederile Regulamentului privind măsurile metodologice referitoare la circulaţia proiectelor de hotărâri ale consiliului local care va fi adoptat prin Hotărâre de către Consiliul Local.

(3) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare a acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(4) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare a acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează într-un registru special, în format electronic, pe pagina web a Primăriei  a Negomir adresa www.primaria-negomir.ro şi se transmit de secretarul general al comunei:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.

(5) Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (4), se face de către primar împreună cu secretarul general.

(6) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora. Formatul adresei prin care secretarul general al comunei transmite comisiei de specialitate documentele spre analiză se regăseşte în anexa nr. 5 la prezentul regulament.

(7) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

(8) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Dacă avizul este favorabil, se va menționa și dacă s-au formulat amendamente în cadrul comisiei de specialitate. Amendamentele adoptate în cadrul comisiei de specialitate însoţesc proiectul de hotărâre care se dezbate în şedinţa consiliului local.

(9) Avizul comisiei şi amendamentele formulate în cadrul acesteia, după caz, se transmit secretarului general care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.

(10) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.

(11) Secretarul general asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (10) şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

(12) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (10) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (6), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de

la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

(13) Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia.

Art.26.Cvorumul şedinţelor consiliului local

(1) a)Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice

b)Ședințele Consiliului Local se pot desfășura legal și în sistem de teleconferință sau orice alt mijloc care dovedește implicarea sa în ședință (scrisoare, email, telefon), în cazul unor situații excepționale cum ar fi: starea de urgență la nivel național, pandemii, epidemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism, stare de război, alte situații excepționale care nu pot fi prevăzute și care fac imposibilă prezența fizică a consilierilor locali la locul desfășurării ședinței.

(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

b) unei deplasări în străinătate;

c) unor evenimente de forţă majoră;

d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II – lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;

e) concediului de odihnă;

f) în cazul căsătoriei consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II – lea a consilierului local inclusiv;

g) în cazul botezului unei rude de până la gradul al III – lea a consilierului local inclusiv;

h) unei delegaţii în interesul comunităţii locale sau în interesul serviciului;

i) participării la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională;

j) cazuri de forță majoră prevăzute la alin.(1), lit. b).

(3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat, în condiţiile art. 80.

(4) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general.

(5) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la cunoştinţa secretarului general al comunei prin orice mijloc probant: scrisoare, mesaj text, email, mesaj whats App, ș.a..

Art.27. Desfăşurarea şedinţelor consiliului local

(1) Şedinţele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfăşura cu participarea fizică a consilierilor sau în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, comunicate în documentul de convocare prevăzut la art.23 alin. (5).

(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:

a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele – verbale ale şedinţelor consiliului local;

b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;

c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în comună, de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, fără a perturba desfășurarea ședințelor, fără a se adresa în mod direct consilierilor locali și poate lua cuvântul și se poate adresa Consiliului, cu permisiunea președintelui de ședință, pe probleme de interes general pentru comună.

(3) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora.

(4) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română și toate documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoştinţa publică în limba română.

(5) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii

organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din comună, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. Preşedintele de şedinţă poate oferi invitaţilor posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

(6) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(7) Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum şi de către delegatul sătesc, după caz.

(8) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

(9) Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.

(10) Preşedintele de şedinţă poate permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, atunci când i se cere sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor, dacă nu se consideră lezat în interesele personale.

(11) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

(12) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

(13) Asupra proiectelor de hotărâri pot avea loc dezbateri generale şi/sau pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă.

(14) Amendamentele se formulează în scris şi se pot depune de către primar, oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. Iniţiatorul unui amendament îl poate retrage sau poate renunţa la susţinerea acestuia, în orice moment.În acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.

(15) Pentru a putea fi dezbătut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general cel mai târziu în ziua şedinţei consiliului local.

(16) Amendamentele la proiectele de hotărâri ale consiliului local se transmit în formă scrisă şi conţin următoarele elemente:

a) iniţiatorul sau iniţiatorii;

b) numărul de înregistrare şi titlul proiectului de hotărâre a consiliului local pentru care se depune amendamentul;

c) tipul amendamentului: modificare sau completare;

d) textul iniţial;

e) textul amendamentului formulat;

f) motivaţia amendamentului;

g) semnătura persoanei care propune amendamentul.

(17) Secretarul general numerotează amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hotărâre a consiliului local în ordine crescătoare a articolelor din cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local. Secretarul general numerotează amendamentele depuse ţinând cont de ordinea textelor asupra cărora se formulează amendamente în cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local. În cazul în care două sau mai multe amendamente se referă la acelaşi text din cadrul proiectului de hotărâre a consiliului local, acestea se numerotează în ordinea în care au fost primite de către secretarul general.

(18) În mod excepţional, în timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale la proiectul de hotărâre a consiliului local, însă acestea se formulează de comun acord cu iniţiatorul proiectului de hotărâre a consiliului local. Conţinutul amendamentelor verbale se menţionează în procesul – verbal de şedinţă.

(19) Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea numerotării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se socotesc respinse fără a mai fi supuse votului.

(20) După supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul de hotărâre a consiliului local în forma cu amendamente.

(21) Respingerea unui proiect de hotărâre a consiliului local înscris pe ordinea de zi, precum şi orice supunere la vot a unei propuneri înscrise pe ordinea de zi nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ, în acest caz, menţionându-se doar rezultatul votului în procesul – verbal al şedinţei fără redactarea unei hotărâri a consiliului local.

(22) Supunerea la vot în timpul şedinţelor consiliului local a unei situaţii procedurale prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare nu constituie hotărâre a consiliului local ca act administrativ. Menţionarea acestor situaţii procedurale, precum şi rezultatul votului se fac obligatoriu în procesul – verbal al şedinţei.

(23) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces – verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general.

(24) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al comunei, îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

(25) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general supune spre aprobare procesul – verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului – verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

(26) Procesul – verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general, după aprobarea procesului – verbal, sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.

(27) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului – verbal al şedinţei, secretarul general afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale o copie a procesului – verbal al şedinţei.

SECŢIUNEA a 3 – a. Procedura de vot

Art.28. Adoptarea hotărârilor consiliului local

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 2, lit. k), în prezentul Regulament.

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 2, lit.j din prezentul Regulament, a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

a) hotărârile privind bugetul local;

b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;

c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;

d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;

f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;

g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

h) hotărârile privind participarea cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

i) hotărârile privind aplicarea de sancţiuni, în condiţiile legii, pentru consilierii locali;

j) hotărâri privind aprobarea documentațiilor tehnice la proiectele de investiții

(4) Consiliul local stabileşte prin majoritatea absolută prevăzută la art. 2 lit. j din prezentul Regulament, ca următoarele subiecte să se reglementeze în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Negomir, județul Gorj:

a) condiţiile în care preşedintele de şedinţă asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor consiliului local;

b) alte atribuţii şi însărcinări pe care comisiile de specialitate le pot îndeplini la nivelul consiliului local;

c) alte situaţii, în care consiliul local consideră absenţă motivată a unui consilier local la şedinţele consiliului local;

d) posibilitatea şi modalitatea concretă prin care cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în comună pot să asiste la şedinţele consiliului local şi/sau să le urmărească pe internet;

e) condiţiile în care pot participa la lucrările consiliului local, pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din comună, precum şi alte persoane interesate;

f) tipologia problemelor pentru care preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal;

g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la şedinţă, care semnează hotărârea consiliului local, în cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, alta decât cea prevăzută la art. 29 alin. (3);

h) procentul aplicabil de unitatea administrativ – teritorială referitor la indemnizaţia lunară a consilierilor locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local sau ale comisiilor de specialitate.

(5) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.

(6) Votul deschis se exprimă prin oricare dintre următoarele modalităţi:

a) prin ridicarea mâinii;

b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;

c) electronic.

d)Votul electronic va fi luat în considerare dacă va fi exprimat direct în teleconferință, videoconferință, prin mesaj telefonic sau e-mail, prin scrisoare deschisă transmisă până la ora ședinței, în care să se pronunțe detaliat pe fiecare proiect în parte.

(7)Rezultatele votului deschis electronic vor fi consemnate de către secretarul general al comunei în Procesul-verbal al ședinței.

(8) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, la anumite proiecte care nu sunt reglementate de lege.

(9) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

(10) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(11) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele „da” sau „nu”.

(12) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte și nici cele care au alte însemne, în afara opțiunii.

(13) Abţinerile se numără la voturile împotrivă.

(14) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele de şedinţă explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „împotrivă”. Secretarul general va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier local, în ordine alfabetică. Consilierul local nominalizat se ridică şi propune cuvântul „pentru” sau „împotrivă” în funcţie de opţiunea sa.

(15) Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.

(16) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.

(17) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

Art.29. Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului

(1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general.

(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă.

(3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizează astfel: de unul dintre cei mai în vârstă consilieri şi de unul dintre cei mai tineri dintre consilieri locali participanţi la şedinţă;

(4) Secretarul general nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul – verbal al şedinţei.

SECŢIUNEA a 4 – a. Dispoziţii privind actele administrative adoptate de consiliul local

Art.30. Tipuri de hotărâri adoptate de consiliul local

(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile locale adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual, a căror evidenţă se ţine într-un registru potrivit anexei nr. 6 la prezentul regulament.

(2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, consiliile locale adoptă sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii, materializate prin Hotărâri.

Art.31. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor consiliului local

(1) Secretarul general comunică hotărârile consiliului local prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului și celor care îi privesc în cel mai scurt timp.

(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

(4) Hotărârile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general.

(5) Hotărârile, documentele şi informaţiile financiare, precum şi alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic şi în monitorul oficial local.

Art.32. Hotărârile consiliului local cu caracter normativ

(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţa publică.

(2) Aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Art.33. Modalităţi de aducere la cunoştinţa publică a hotărârilor consiliului local cu caracter normativ

(1) Aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ se realizează şi prin:

a) publicare pe pagina de internet a comunei Cosmești: www.primaria-cosmesti.ro;

b) afişare într-un spaţiu accesibil publicului, stabilit prin dispoziţie a primarului;

(2) Secretarul general asigură aducerea la cunoştinţa publică, potrivit alin. (1), consemnând pe fiecare hotărâre a consiliului local în parte, sub semnătura sa, modalitatea utilizată.

(3) Pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin secretarului general în vederea intrării în vigoare a hotărârilor consiliului local, acesta foloseşte la finalul fiecărei hotărâri a consiliului local cartuşul cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local din anexa nr. 7 la prezentul regulament.

(4) Exemplarele hotărârilor consiliului local care se transmit prefectului, în vederea exercitării controlului de legalitate, conţin în mod obligatoriu cartuşul prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul regulament.

Art.34. Hotărârile consiliului local cu caracter individual

(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

Art.35. Verificarea legalităţii actelor administrative

Hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 5 – a. Folosirea limbii minorităţii naţionale

Art.36. Limba oficială şi folosirea limbii minorităţilor naţionale

(1) În comuna Negomir, județul Gorj majoritatea cetățenilor sunt români, nefiind etnii cu pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ.

(2) În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se foloseşte limba română.

(3) În cazul persoanelor surde şi/sau hipoacuzice se va folosi Limba Semnelor Române, administrației publice locale revenindu-i obligația de a pune gratuit la dispoziţia persoanelor surde şi/sau hipoacuzice interpreţi autorizaţi în LSR, conform legislaţiei în vigoare, la cerere sau din oficiu.

(4) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub sancţiunea nulităţii.

(5) În toate actele și activitatea administrației publice locale se va folosi limba română, cum este prevăzut în Lege 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice.

SECŢIUNEA a 6 – a. Dispoziţii privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborare şi dezbatere a proiectelor de hotărâri

Art.37. Iniţiativa cetăţenească

(1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale pe a căror rază teritorială domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ – teritorială.

(3) Iniţiatorii depun la secretarul general forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afişează spre informare publică prin grija secretarului general.

(4) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul general.

(5) Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.

(6) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Negomir, al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.

(7) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul general, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Art.38. Principii şi reguli în asigurarea transparenţei decizionale de către consiliul local în raporturile cu cetăţenii

(1) Pentru asigurarea transparenţei decizionale în raporturile cu cetăţenii, consiliul local va respecta următoarele principii:

a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de consiliul local, precum şi asupra proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;

b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la iniţiativa consiliului local, în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;

c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ.

(2) Se vor respecta următoarele reguli:

a) şedinţele consiliului local sunt publice, în condiţiile legii;

b) dezbaterile vor fi consemnate în procesul – verbal al şedinţei consiliului local şi făcute publice, în condiţiile legii;

c) hotărârile de consiliu local adoptate în şedinţele consiliului local vor fi înregistrate, arhivate şi, aduse la cunoştinţa publică, prin afișare pe pagina web a comunei  Negomir: www.primarianegomir.ro.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul procesului de elaborare a hotărârilor de consiliu local şi în cel al şedinţelor în care sunt prezentate:

a) informaţii privind apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică la nivel naţional, precum şi deliberările care fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico – economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

c) datele personale, potrivit Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

Art.39. Dispoziţii privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborare şi dezbatere a proiectelor de hotărâri

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ iniţiatorul are obligaţia, prin intermediul secretarului general, să aducă la cunoştinţa publică un anunţ referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ.

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoştinţa publică, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile administraţiei publice locale. Anunţul va cuprinde referatul de aprobare al iniţiatorului privind necesitatea adoptării hotărârii cu caracter normativ propus, textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter normativ respectiv, precum şi termenul – limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ.

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite prin grija secretarului general asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) La publicarea anunţului iniţiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ supus dezbaterii publice.

(5) Primarul va desemna o persoană din cadrul aparatului de specialitate, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ propus.

(6) Proiectul de hotărâre cu caracter normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).

(7) Iniţiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să organizeze o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de hotărâre cu caracter normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

(8) În toate cazurile în care se organizează întâlniri pentru dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Iniţiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la acesta.

(9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public local, proiectele de hotărâre cu caracter normativ se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

(10) Pentru proiectele de hotărâre cu caracter normativ propuse prin iniţiativă cetăţenească obligaţiile menţionate la alin. (1), (4) şi (7) se realizează prin grija secretarului general.

(11) Iniţiatorul proiectului de hotărâre cu caracter normativ este obligat să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

Art.40. Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice ale consiliului local

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice ale consiliului local se va face în următoarele condiții:

 • a) Orice cetățean cu domiciliul sau reședința în comună are dreptul să solicite participarea la ședințele Consiliului Local în limitele locurilor disponibile în sală.
 • b) Solicitarea pentru participare se va face prin orice mijloc de comunicare: scris, mail, mesaj, telefonic, cel târziu cu 48 de ore înainte de ședința de plen programată, precizând în clar următoarele date: – numele și prenumele solicitantului; date de contact (telefon, e-mail) și domiciliul solicitantului; proiectul de pe ordinea de zi pentru care solicită participarea.
 • c) Solicitarea de participare la ședința Consiliului Local se va înregistra de către Secretarul general al comunei, în Registrul de coprespondență al Consiliului Local.
 • d) Secretarul general al comunei, va înainta solicitarea către Președintele de Ședință.
 • e) Prin grija Președintelui de ședință, persoana ce a parcurs etapele de la alineatele anterioare, va fi invitată să asiste la dezbaterea și votarea proiectului de pe ordinea de zi de care este interesat.

(2) Se impune respectarea prealabilă a următoarelor etape:

a) anunţul privind şedinţa consiliului local se afişează la sediul consiliului local, pe pagina de internet a comunei, după caz, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 24 de ore înaintea şedinţelor extraordinare convocate în termen de 3 zile, cu excepţia situaţiilor în care consiliului local este convocat de îndată în şedinţe extraordinare;

b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hotărâre cu caracter normativ care urmează să fie dezbătute în şedinţa consiliului local;

c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei consiliului local, precum şi proiectul ordinii de zi.

(2) Consiliul local poate hotărî ca şedinţele consiliului local să fie înregistrate în condiţiile art. 27 alin. (2) lit. c) şi art. 28 alin. (4) lit. d).

Art.41. Dreptul persoanelor interesate la înregistrările şedinţelor consiliului local

În temeiul art.27 alin. (2) lit. c) şi ale art. 28 alin. (4) lit. d), înregistrările şedinţelor consiliului local vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile legislaţiei privind liberul acces la informaţiile de interes public, coroborate cu prevederile privind protecția datelor personale.

Art.42. Delegatul sătesc

(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleşilor locali.

(2) În comuna Negomir  nu este delegat sătesc.

Art.43.Adunările cetăţeneşti

(1) Cetăţenii comunei sau oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate.

(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.

(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii cetăţenilor cu drept de vot şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.

(5) Propunerile se consemnează într-un proces – verbal şi se înaintează primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.

(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general.

CAPITOLUL V. Dizolvarea consiliului local

Art. 44. Situaţiile de dizolvare a consiliului local

(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local.

Consiliul local se dizolvă de drept:

a) în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;

b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcţie este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local şi nu a putut fi completat cu supleanţi.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

Art.45. Referendumul local

(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ – teritorială.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Art.46. Organizarea referendumului local

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul comunei.

(2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ – teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în comună. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condiţiile legii.

Art.47. Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului

(1) În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.

Art.48. Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

(1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general rezolvă problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(2) În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art. 45, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar funcţia de secretar general al comunei este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile părţii a VI – a titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar general al comunei pentru a rezolva problemele curente ale comunei, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei în condiţiile legii.

(3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale prevăzute la partea a III – a titlul VII şi la partea a VI – a titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), prin excepţie de la prevederile părţii a VI – a titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei, se organizează de instituţia prefectului.

(5) Numirea în funcţia de secretar general al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, se face, în situaţia prevăzută la alin. (2) sau în situaţia în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situaţiei excepţionale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situaţia care a determinat imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către primar.

CAPITOLUL VI. Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier local

SECŢIUNEA 1. Exercitarea mandatului de consilier local

Art.49. Mandatul aleşilor locali

Mandatul consilierului local este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.

Art.50. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unităţii administrativ – teritoriale

Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele comunei în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

Art.51. Reprezentarea în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali

Comunele sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari.Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ – teritoriale în adunările viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.

Art.52.Suspendarea mandatului de consilier local

(1) Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situaţii:

a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;

c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general şi primarului, iar în prima şedinţă ulterioară comunicării consiliul local ia act de această situaţie, prin hotărâre.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

(6) În cazul în care faţă de consilierul local, al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

Art.53. Suspendarea mandatului viceprimarului

(1) Mandatul viceprimarului se suspendă de drept în următoarele situaţii:

a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(5) În cazul în care faţă de viceprimarul suspendat din funcţie a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.

Art.54. Încetarea mandatului de consilier local

(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ – teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;

e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;

f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

h) punerea sub interdicţie judecătorească;

i) pierderea drepturilor electorale;

j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;

k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;

l) deces.

(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c) – f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

(4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general şi către consilierul local a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

(6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) – f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 8, precum şi consilierului local.Această hotărâre nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei stări de fapt.

(7) Consiliul local are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) – f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local, după caz.

(8) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g) – k), constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.

(9) Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 8, consilierului local şi secretarului general.

(10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) – f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general. Referatul este însoţit de acte justificative.

(11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă.

(12) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 8, consilierului local şi secretarului general .

(13) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) – f), hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

(14) În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general, care are obligaţia afişării acesteia la sediul unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, în termen de maximum două zile de la comunicare.

(15) Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6) – (8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi depune jurământul, în condiţiile art. 117 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.

(16) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ – teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(17) Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general, primarului şi preşedintelui de şedinţă. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 8.

(18) Prevederile alin. (2) lit. g) – i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.

(19) În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitivă a hotărârii judecătoreşti.

(20) De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:

a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele autorităţii deliberative din care face parte;

b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.

Art.55. Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier

(1) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 55 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată, şi a mandatului de viceprimar.

(2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcţie în condiţiile art. 11.

SECŢIUNEA a 2 – a. Drepturile aleşilor locali

Art.56. Legitimaţia şi semnul distinctiv ale aleşilor locali

(1) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimaţia, semnată de primar, precum şi un semn distinctiv al calităţii de viceprimar. Legitimaţia viceprimarului este înmânată de către secretarul general.

(2) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar, şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(3) Modelul legitimaţiei de viceprimar şi de consilier local şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se suportă din bugetul local.

(5) Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

(6) Eşarfa în culorile drapelului naţional al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.

Art.57. Protecţia aleşilor locali

(1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată.

(2) Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(3) Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

(4) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

(5) De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) beneficiază şi membrii familiei alesului local – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Art.58. Grupurile de consilieri locali

(1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului. Denumirea, componenţa şi conducerea grupului politic se transmit secretarului general care informează consiliul local asupra grupurilor politice formate.

(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi.

(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

(7) Primarul, în funcţie de disponibilitate, pune la dispoziţia grupurilor politice spaţiile şi logistica necesare desfăşurării activităţilor politice în vederea exercitării atribuţiilor legale şi regulamentare.

Art.59. Raporturile de muncă sau de serviciu deţinute anterior

(1) Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice ori în cadrul regiilor autonome sau societăţilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităţilor administrativ – teritoriale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

(2) Consilierul local, al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia activitatea în executarea aceluiaşi raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, persoanele care deţin funcţii sau desfăşoară activităţi în domeniul creaţiei literar – artistice.

(4) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.

(5) La încetarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei şi a gradului de încadrare se iau în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.

(6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.

(7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepţiile prevăzute de lege.

Art.60. Indemnizaţia

(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.

(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din

indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.

(4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

(5) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate se calculează după formula:

IL = a x IP x (0,65 x PCL/NŞCL+ 0,35 x PCS/NŞCS), unde :

– „IL” esteindemnizaţia lunară pentru consilierul local;

– „a” este procentul stabilit de consiliul local, care este mai mic sau egal cu 10% din indemnizaţia lunară a primarului (IP);

– „IP” esteindemnizaţia lunară a primarului;

– „PCL” este numărul de participări ale consilierului local la şedinţele consiliului local din luna respectivă;

– „PCS” este numărul de participări ale consilierului local la şedinţele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectivă;

– „NŞCL” reprezintă numărul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului local din luna respectivă;

– „NŞCS” reprezintă numărul şedinţelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivă.

(6) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul comunei.

(7) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (4), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

(8) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

(9) Consilierii locali care participă la şedinţele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art.61. Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative

Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Art.62. Transportul

Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Art.63. Formarea profesională

(1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.

(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.

(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, precum şi cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

Art.64. Accesul la informaţii

(1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

Art.65. Dreptul la asociere

Aleşii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 3 – a. Obligaţiile aleşilor locali

Art.66. (1) Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(3) Consilierii locali şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.

(4) Consilierii locali aflaţi în serviciul colectivităţii locale, în calitatea lor de reprezentanţi legali ai comunei, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună – credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

(5) Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

(6) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(7) Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

(8) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(9) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul, sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general.

(10) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

(11) În cazul nerespectării prevederilor alin. (10), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.

(12) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.

(13) Consilierii locali pot adresa întrebări şi interpelări primarului sau viceprimarului.

(14) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (13) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local.

(15) Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea şedinţă a consiliului local.

CAPITOLUL VII. Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese

Art. 67. Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de viceprimar şi de consilier local

(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de viceprimar şi de consilier local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prin activităţi în domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute la art. 462 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.68. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcţia de viceprimar şi de consilier local

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II – lea inclusiv;

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;

d) o altă autoritate din care face parte;

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

f) o asociaţie sau fundaţie din care face parte.

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul – verbal al şedinţei.

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Art.69. Declaraţia de interese şi declaraţia de avere

Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.70. Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr.176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII. Răspunderea aleşilor locali

Art.71. Tipurile de răspundere a aleşilor locali

Aleşii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(1) Consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul – verbal al şedinţei consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar la cererea consilierului local se menţionează în mod expres votul acestuia.

Art.72. Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de şedinţă;

e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) – g) de către consiliul local, prin hotărâre.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – e) sunt aplicabile şi viceprimarilor.

(4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

(5)Avertismentul: La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

(6) Chemarea la ordine:

a)Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine.

b) Chemarea la ordine se înscrie în procesul – verbal de şedinţă.

c) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

d) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

(7) Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală: – În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un consilier persistă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

(8) Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate

a) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local, după caz, şi ale comisiilor de specialitate.

b) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

c) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

d) Excluderea de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare.

e) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

Art.73. Aplicarea sancţiunilor

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local, cu majoritate absolută.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. d) şi e), consilierii locali în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă.

(3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art.74 alin. (1) lit. a) – d).

(4) Sancţiunile prevăzute la art. 74 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local.

Art.74. Sancţiuni aplicabile viceprimarilor

(1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 – 10% timp de 1 – 3 luni;

d) eliberarea din funcţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă consilierilor locali cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 11.

(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

(6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local.

Art.75. Răspunderea aferentă actelor administrative

(1) Preşedintele de şedinţă al consiliului local, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii.

(2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării hotărârilor aparţine exclusiv autorităţilor deliberative. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.

(3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic şi al legalităţii adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii s-au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile prevăzute la alin. (3) pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490, respectiv art. 553 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condiţiile legii adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.

CAPITOLUL IX. Alte dispoziţii

Art.76.Secretarul general al comunei

(1) În temeiul art. 243 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, secretarului general îi revin următoarele atribuţii principale în relaţia cu consiliul local:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local;

b) participă la şedinţele consiliului local;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

i) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;

j) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

k) informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

l) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

m) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 69 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

n) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local.

(2) Secretarul general, cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului, întocmeşte şi face public un raport anual privind transparenţa decizională, care cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) numărul total al recomandărilor primite;

b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte administrative cu caracter normativ şi în conţinutul deciziilor luate;

c) numărul participanţilor la şedinţele publice;

d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte administrative cu caracter normativ;

e) situaţia cazurilor în care consiliul local a fost acţionat în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la transparenţa decizională;

f) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

(3) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi adus la cunoştinţa publică prin grija secretarului general.

CAPITOLUL X. Dispoziţii finale

Art.77. Calculul termenelor

Calculul termenelor prevăzute în regulament se realizează conform art. 181 – 183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.78. Prevederi finale

Anexele nr.1 -7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                           SECRETAR GENERAL

            BENONII – VIOREL IOSU                                              JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4

ROMÂNIA                                                                                                                                                                       

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂREA NR. 50

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  o perioadă de trei luni

             Consiliul Local Negomir, Județul Gorj.

             Având în vedere:

             – Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  o perioadă de trei luni – întocmit de domnul primar  ec. Oiță Tudor.

            – Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru  o perioadă de trei luni.

            – Raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.

            – Prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Negomir, județul Gorj aprobat prin Hotărârea nr. 60  din 13.12.2019.

           – Prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

           În temeiul art.139 alin. 1  și art. 196, alin. 1, litera a  din Ordonanța de urgență  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

             Art.1. Se aprobă președintele de ședință al Consiliului Local al comunei Negomir pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna noiembrie 2021, doamna consilier local Șurcă Elena.

             Art.2. Președintele de ședință exercită, conform art.123 alin.4 din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare următoarele atribuții principale:

             a) conduce şedinţele consiliului local; 

             b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 

            c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 

            d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

            e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local; 

            f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin.HYPERLINK „act:3416837%20291969482”(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

 • 2 –

            g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

           Art. 3 Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de domnul Oiță Tudor – primarul comunei Negomir, județul Gorj, precum și aparatul de specialitate din subordinea primarului.

Art.4 (1) Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, Instituției Prefectului – Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate și primarului Comunei Negomir, județul Gorj.

            (2) Hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul instituției.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  28 octombrie  2021 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de        

              0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și 13  prezenți la ședință.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                           SECRETAR GENERAL

            BENONII – VIOREL IOSU                                              JR.VALENTINA CAUC   

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂREA NR. 49

pentru aprobarea Statutului comunei Negomir,judeţul Gorj

Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre.

      -Raportul de specialitate al secretarului general al comunei prin care se propune aprobarea Statutului comunei Negomir;

– Avizul Comisiilor de specialitate ale consiliului local

– Ordinul Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei pentru

aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ – teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local nr. 25/2021.

            – prevederile art.129 alin. (3), lit.a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art.139 alin. (1)  şi ale art.196 alin. (1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. Consiliul local al comunei Negomir aprobă Statutul comunei Negomir, judeţul , potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei.

          Art. 3. Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consililului Local nr. 20 din 30.08.2016.

 Art.4. Prezenta va fi comunicată consilierilor locali, Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj si celor interesaţi prin grija secretarului general al comunei şi va fi făcută publică prin afişare şi publicare pe pagina web a comunei.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  28 octombrie  2021 , cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de        

              0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și 13 prezenți la ședință.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                           SECRETAR GENERAL

            BENONII – VIOREL IOSU                                              JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4

S T A T U T U L

COMUNEI NEGOMIR

JUDEȚUL GORJ

2021

C U P R I N S

CAPITOLUL 1 – Prezentarea generală a comunei NEGOMIR

CAPITOLUL 2 –Autoritățile administrației publice locale

CAPITOLUL 3 – Căi de comunicații

CAPITOLUL 4-Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a   comunei

CAPITOLUL 5 – Funcțiuni economice ale comunei

CAPITOLUL 6 – Bunurile din patrimoniul comunei

CAPITOLUL 7 – Serviciile publice existente

CAPITOLUL 8 -Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local

CAPITOLUL 9-Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în comuna NEGOMIR

CAPITOLUL 10- Participare publică

CAPITOLUL 11-Cooperare sau asociere

 • 2 –

CAPITOLUL 1 – PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI NEGOMIR

Art. 1. – (1) COMUNA NEGOMIR este:

 • persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu;
 • subiect juridic de drept fiscal;
 • titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

(2) Comuna Negomir   are sediul social în localitatea Negomir, str.Principală,nr. 65  cu codul de înregistrare fiscală 4898843.

(3) Comuna Negomir  îşi va stabili însemnele specifice proprii care se vor aplica la intrarea în comună şi se vor utiliza în diferite situaţii: manifestări culturale, sociale, sportive, etc.

Art. 2. – (1) Comuna Negomir, județul Gorj  are reședința în localitatea de reședință Negomir.

         (2) Comuna Negomir în actuala configuraţie datează de la noua împărţire administrativ-teritorială din anul 1968, cînd alături de vechea comună Negomir s-a ataşat şi fosta comună Raci, întizîndu-se  pe o distanţă de 26 km.

          Amplasat în zona central-sudică a judeţului Gorj teritoriul administrativ al comunei Negomir are ca vecini comunele Fărcăşeşti ( la nord), Borăscu şi Bolboşi (la sud), Urdari (la est) şi Mătăsari şi Drăgoteşti (la sud – vest).

          (3) Comuna Negomir este alcătuită din 10 sate: Negomir, Bohorel, Ursoaia, Artanu, Orzu, Paltinu, Valea-Racilor, Condeieşti, Raci şi Nucetu.

 1. Negomir, sat de centru, iar celelalte sate sunt aşezate după cum urmează:
 2. Bohorel – aşezat în direcţia Negomir-Mătăsari, în procent de peste 96% din

suprafaţă este ocupat de halda de steril ale C.E. Turceni şi C.E. Rovinari.

 • Ursoaia – aşezat de-alungul drumului judeţean 674 B pe direcţia Negomir –

Borăscu, este satul cu cea mai mare populaţie, avînd suburbii cătunele Pelinariţă, Slăvei şi Dealul Jiului.

 • SatulArtanu care se compune din cătunele:Ursoiţa, aşezat pe drumul

judeţean, Artanu tot pe drumul judeţean, Valea Casei şi Valea Artanului aşezate pe malul drept al pârâului Jilţ.

 • Satul Orzu- aşezat o parte de-alungul drumului judeţean o parte pe

soşeaua comunală, o parte spre Urdari pe malul stâng al Jilţului, iar o parte pe malul drept al Jilţului, pe dealul numit Lumiana.

 • Satul Paltinu este aşazat pe Dealul cu acelaşi nume la o distanţă de

aproximativ 500 metri.

 • Satul Valea-Racilor aşezat pe valea cu acelaşi nume pe 1,5 km.
 • Satul Condeieşti aşezat în continuare pe drumul judeţean.
 • Satul Raci aşezat peste pârâul Jilţ, pe maul dfrept paralel cu drumul

judeţean.

 1. Satul Nucetu aşezat pe drumul judeţean, ajugînd până la limita cu comuna

Borăscu.

 • 3 –

(4) Conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV – a “Reţeaua de localităţi” satul de reşedinţă: Negomir este localitate de rangul IV.

    (5) Suprafaţa totală a unităţii administrativ teritoriale este de 5.400 ha, din care intravilanul are  o supafaţă de 481 ha.

   a) 2470 ha teren agricol și

   b) 2930 ha teren neagricol.

  (6) Suprafața de teren agricol, prevăzută la alin. (5), lit. a),  cuprinde:

   a) 1360 ha teren arabil;

   b) 620  ha pășuni;

  c) 86 ha vii;

  d) 74 ha livezi;

  e) 330 ha fânețe;

 (7) Suprafața de teren neagricol, cuprinde:

a) 1656 ha păduri;

b) 8 ha ape, bălți;

c) 104 ha construcții;

d) 112 ha drumuri;

e) 1004 ha teren neproductiv

Art. 3.(1) Comuna Negomir  dispune de o rețea hidrografică formată din: pârâul Jilțul Mic care străbate comuna de la un capăt la altul pe o lungime de 26 km și  văi.

 (2) Pe teritoriul comunei Negomir  se regăsește o floră diversificată și faună diversă și  dispune de o mare diversitate de soluri.  

(3) Resursele de subsol ale comunei Negomir sunt formate din:

a) resurse de cărbune;

b) nisip și piatră;

c) argilă.

          Art. 4. – Comuna Negomir fiinţează aproximativ de la 1330 cam pe vremea lui Tihimir, cînd ţinuturile Olteniei erau deja ocupate.

         Între anii 1330 – 1500, comuna Negomir era înjghebată, iar numele ei este de origine slavă.

-25 iunie 1483 printr-un document elaborat la Târgovişte Vlad Călugăru dă lui

Manea, lui Radu şi cu fraţii lui Stnaciu ca să le fie Topliţa de la Jilţ şi Pitulaţii de la Buarelu şi Gronia şi Siliştea Domneştilor şi Serbeşti în stăpânire veşnică. Aceasta atestează vechimea satelor Bohorelu şi Topliţa făcînd parte din Negomir.

-15 iunie 1586 – Mihnea Turcitu Voievod întăreşte lui Dan cu fraţii lui şi lui Martin

cu fraţi lor mai multe ocine din Strîmba şi iarăşi să fie lui Dan   cu fraţi săi şi lui Martin cu fraţi săi, satul Serbeşti, cu tot hotarul. Iată semnele să se ştie: de la Fîntîna Puturoasa până la Obrejie.

-24 decembrie 1593 Mihai Voievod şi domn a toată ţara Ungrovalahiei dă poruncă

lui Pătru din Fărcăşeşti şi cu fii săi ca să fie satele Topliţa de la Jilţ, jumătate şi Pitulaţii de la Jilţ jumătat.

 • 4-
 • 1596 Mihail Voievod şi domn a toată ţara UngroValahiei dă lui Lupu al II-lea

Paharnic şi cu fii lui din cîmp şi din pădure şi din apă şi din vadul de moară să fie satul Pohorelu.

 • 7199 ( 1691) mai 18 Zapisul prin care Negruţ, fiul lui Neagu Iuzbasa din

Şomîneşti pune zălog la vărul său Stamate din Răguleni jumătate din moşia Topliţa pentru bani luaţi împrumut.

 • 7222 (1704 mai 6) – Zapisul prin care Stamate, căpitanul vinde lui Pană

Postelnicul moşia Topliţa.

 • 1777 noiembrie 25 – Mărturia lui Stamate feciorul jupinesei Vlădaia prin care

arată că unchiul său Stamate Căpitanul Răduleanu a dăruit mânăstirii Tismana jumătate din moşia Vlădaia şi Topliţa toată.

 • 1778 noiembrie 6 – Cartea de judecată a divanului Craiova prin care se dă

hotărîrea cu pricina judecatî dintre mînăstirea Tismana şi moşnenii din satul Negomireni, judeţul Mehedinţi pentru moşia Topliţa.

 • 1786 iunie 11. Mărturia prin care mai mulţi oameni din negomireni şi Ploştina

arată hotarele moşiei Topliţa.

 • Anaforana mai multor boieri către domn relativ la princina dintre Drăghici

Belgiu din judeţul Mehedinţi şi Mănăstirea Tismana  pentru moşia Topliţa – 1786 iulie 18.

 • 1792 octombrie 22. Cartea de judecată a lui Radu Crăsnaru ispravnicul judeţul

Gorj dată în principa dintre moşnenii Negomireni şi mânăstirea Tismana pentru proprietatea Topliţa.

 • 1792 noiembrie 18. Jalba lui Ştefan egumenul Mînăstirii Tismana către

Caimacanul Craiovei prin care îl roagă să scoată pe Răguleni din divan spre ai se iprăvi pricina ce are cu ei.

 • 1794 aprilie 1. Jalba lui Ştefan agumentul mînăstiri Tismana către somn relativ

la pricina Mănăstiri Tismana cu Negomireni pentru moşia Tismana.

 • 1794 mai. Jalba lui Ştefan egumenul mânăstiri Tismana către domn referitor la

pricina mânăstiri Tismana cu Negomireni pentru hotar al moşiei Topliţa.

 • 1794 mai 10. Cartea de judecată a lui Alexandru Constantin Moruzzi, dată în

pricina Mănăstirei Tismana şi Negomireni pentru moşia Tismana.

 • 1794 iulie 21. Cartea de blestem a lui Nectarie Episcopul de Rîmnic dată asupra

măgieşilor ca să spună cel ce ştiu relativ la pricina dintre Mînăstrirea Tismana şi Negomireni, Jupineasa Safta Postină pentru hotărnicia moşia Topliţa.

 • 1854 februarie 9. Sentinaţ Judecătoriei Mehedinţi dat în pricina dintre Mînăstirea

Tismana şi Moşneni Negomireni pentru hotarele moşiei Topliţa.

                Comuna fostă Raci datează înainte de anul 1570, după cum se precizează  în atestările referitoare la diverse evenimente.

 • 1743 – Cu ocazia unei hotărnicii, moşnenii ,,Diatco’’ cu ceata suventei de

cancelaria domneaască la 1548, în care se arată că aceaştia au moşie de moştenire de la moşii lor Stanciu, Scînteeie, Dobri, avînd aceşti moşneni, moşie numai cu hotarul, Racilor de Sus.

 • 1570 – Ceata lui Alexie prezintă un hrisov de la Mihnea din anul 1570 princare

dovedeşte că are moşie cumpărătură în Raci.

Alte atestări referitoare la evenimente diverse din viaţa obştei comunei Raci se

 • 5-

găsesc în anii: 1607, 1609, 1743,1749,1804,1837,1887,1905,1916, 1945.

Art. 5. (1) -Populaţia stabilă a comunei Negomir  la data de 01.07.2016  este de

3555 de locuitori.

           (2)   Repartiţia populaţiei pe satele componente este următoarea:

  NEGOMIRTotal3555
 Masculin1820
 Feminin1735
       NEGOMIRTotal580
 Masculin294
 Feminin286
       ARTANUTotal677
 Masculin346
 Feminin331
       BOHORELTotal9
 Masculin5
 Feminin4
       CONDEIESTITotal377
 Masculin206
 Feminin171
       NUCETUTotal306
 Masculin159
 Feminin147
       ORZUTotal218
 Masculin111
 Feminin107
       PALTINUTotal291
 Masculin152
 Feminin139
       RACITotal190
 Masculin93
 Feminin97
       URSOAIATotal784
 Masculin396
 Feminin388
       VALEA RACILORTotal123
 Masculin58
 Feminin65

(2) Distribuția populației pe sexe la Comunei Negomir  cuprinde:

a) 1735 locuitori de sex feminin;

b) 1820 locuitori de sex masculin

(3) Distribuția populației după apartenența religioasă cuprinde, după caz:

a) 3361ocuitori de religie ortodoxă, din care: Masculin- 1727 și Feminin – 1634

b) 137 locuitori de religie penticostală, din care Masculin – 63 și Feminin – 74;

c) 51 nedeclarată din care Masculin – 25 și Feminin – 26.

           4)Toţi locuitori comunei sunt români, neexistând alte etnii.

CAPITOLUL 2 – AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE

Art.6.(1)Autoritățile administrației publice locale sunt:

 • 6-
 • Consiliul Local al comunei Negomir,județul Gorj  reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul comunei. Consiliul local al comunei Negomir  este format din 13 membri.
 • Primarul comunei Negomir  ales și validat este Oiță Tudor și reprezintă  autoritatea executivă.
 • La nivelul comunei Negomir consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia este Cîrciumaru Cristian.

(2)Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 8 consilieri –Partidul Social Democrat; 4 consilieri –Partidul Național Liberal și 1 consilier – Uniunea Salvați România.

(3)Constituirea Consiliului  local al Comunei Negomir  s-a constatat  prin Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 415 din 26.10.2020.

Art.7.(1)Consiliul local al comunei Negomir are dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare, persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Negomir.

Art.8.Consiliul local al comunei Negomir acordă  titlul de “Cetăţean de onoare al comunei Negomir”, persoanelor fizice române sau străine, persoanelor care:

a) prin activitatea lor politică, economică, socială şi culturală se disting şi obţin rezultate deosebite, ridicând şi prestigiul comunei;
b) fiilor satului plecaţi în diferite localităţi din ţară sau străinătate, dar care vin mereu cu iniţiative şi sugestii noi în vederea dezvoltării economico-sociale a localităţii în care s-a născut;

c) contribuie personal şi mobilizează cetăţenii la buna gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, obţine rezultate deosebite în domeniul lor de activitate şi cu o comportare deosebită în familie şi societate.

Art.9. Titlul de “Cetăţean de onoare al comunei Negomir” se retrage sau se pierde, în cazul în care persoana titulară nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării titlului.

Art.10.Consiliul local al comunei Negomir are dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a comunei, persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Negomir

Art.11.Criteriile potrivit cărora Consiliul local are dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a Comunei Negomir se stabilește printr-un Regulament aprobat prin Hotărâre a consiliului local.

CAPITOLUL 3 – CĂI DE COMUNICAȚII

Art. 12.  (1)  Raza teritorială a comunei Negomir este tranzitată, de una sau mai multe dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare:

 • Rețeaua rutieră;

 (2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit  Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din: drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri.

 • 7-

CAPITOLUL 4– PRINCIPALELE INSTITUȚII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA PE RAZA TERITORIALĂ A COMUNEI NEGOMIR

Art.13.(1)Rețeaua școlară de la nivelul comunei Negomir, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat și numărul total al unităților de învățământ preuniversitar.

(2) Pe raza teritorială a comunei Negomir funcţionează un număr de 2 şcoli generale, 2 școlii primare, precum şi un număr de 3 grădiniţe.

(3) Comunca Negomir susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.

Art. 14. – (1) Pe raza teritorială a comunei Negomir își desfășoară activitatea un număr de  2(două) Cămine Culturale în satele Negomir și Condeiești și o Sală de Sport care este situată în localitatea Ursoaia.

 (2) Pe raza teritorială a comunei Negomir  se organizează anual următoarele manifestări culturale:

Program cu ocazia zilei mamelor

Ziua Copiilor

Zilele comunei Negomir

Ziua Națională a României

 (3) Comuna Negomir participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții,  potrivit legii.

Art.15. Comuna Negomir  dispune de o Bibliotecă comunală care funcționează în imobilul Sala de Sport din satul Ursoaia.

Art. 16. – (1) Pe raza teritorială a comunei Negomir activitatea  de asistență de sănătate  pubică se asigură prin Cabinetul medical al medicul de familie.

Art. 17. –  (1) Pe raza teritorială a comunei Negomir se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comuna Negomir asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).

(3)Tipul serviciilor sociale asigurate de comuna Negomir prin compartimentele de specialitate sunt:acordarea ajutoarelor sociale, prevenirea abandonului copiilor, îngrijire persoane cu grad de handicap.

CAPITOLUL 5. FUNCȚIUNI ECONOMICE ALE COMUNEI NEGOMIR

Art. 18. – (1) La nivelul comunei Negomir își desfășoară activitatea 9 agenți economici, care comercializarea de produse alimentare şi industriale.

 (2) Profilul economic al comunei Negomir este predominant agricol.

 • 8-

(3) Principale activități agricole, în comuna Negomir  sunt în domeniul cultivării porumbului, cerealelor ,a legumelor dar și creșterea animalelor.

 (4) Pe teritoriul comunei funcționează un dispensar sanitar – veterinar încadrat cu personal  de specialitate.

CAPITOLUL 6. -BUNURILE DIN PATRIMONIUL COMUNEI NEGOMIR

Art.19.(1) Patrimoniul comunei Negomir este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

(2)Bunurile care aparţin comunei Negomir sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.

(3) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.

Art.20. (1)Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul public al comunei Negomir, întocmit și atestat prin H.G. nr.974/1999.

(2)Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul public al comunei se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a comunei Negomir în secțiunea dedicată acestui statut.

Art.21.(1)Bunurile aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale şi cele din proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

(2)Consiliul local hotărește, în codiţiile legii, cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a unităţii administrative teritoriale.

(3)Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL 7. SERVICIILE PUBLICE EXISTENTE

Art.22. (1) Serviciile comunitare de utilități publice  ce urmează a fi furnizate la nivelul comunei Netomir sunt:

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare;

b) serviciul public de salubrizare.

Art.23.Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a comunei Negomir sunt  furnizate de CEZ Oltenia.

Art.24. În comuna Negomir ca și servicii subordonate Consiliului funcționează Serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă. 

CAPITOLUL 8. ATRIBUIREA ȘI SCHIMBAREA DENUMIRILOR DE STRĂZI, PIEȚE ȘI DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL

 • 9-

Art. 25. – (1) Comuna Negomir atribuie sau schimbă denumirile de: străzi și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea lor, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliului local, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL 9.- SOCIETATEA CIVILĂ, RESPECTIV PARTIDELE POLITICE, CULTELE ȘI ORGANIZAȚIILE NONGUVERNAMENTALE CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN COMUNA NEGOMIR

Art. 26. (1) Comuna Negomir realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații neguvernamentale, asociații, instituții culturale și artistice în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității.

(2) Comuna Negomir  acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, regional, național și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale.

(3) Comuna Negomir  poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 27. (1) Pe teritoriul comunei Negomir  își desfășoară activitatea partide politice sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ca: PSD, PNL, USR.

Art. 28. (1) În comuna Negomir își desfășoară activitatea următoarele culte religioase: ortodoxă,penticostală.

CAPITOLUL 10. PARTICIPARE PUBLICĂ

Art. 29 – Populația din comuna Negomir este consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local astfel:

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, sau străzi,după caz;

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;

d) prin participarea la ședințele consiliului local;

d) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite  prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului.

Art. 30. – (1) În funcție de obiectul referendumului local modalitatea de organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, după caz.

 • 10-

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea.

Art.31.(1) Locuitorii comunei Negomir pot fi consultaţi prin referendum, în condiţiile legii, asupra problemelor de interes deosebit din comuna noastră cum sunt cele de natură economică, socială, culturală, sportivă, care se poate organiza pe comună, dar şi în satele componente în situaţiile în care aceste probleme le privesc în mod direct.

Art.32. (1)Locuitorii comunei Negomir  pot fi solicitaţi, îndrumaţi şi ajutaţi să participe activ la viaţa politică, economică, socială, culturală şi sportivă, prin modalităţile prevăzute de actele normative şi tradiţiile locale valoroase.

(2)Locuitorii comunei Negomir pot propune consiliului local, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.

(3)Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei Negomir.

(4)Iniţiatorii depun la secretarul general al comunei forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului general al comunei.

Art.33. (1)Cetăţenii comunei pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate.

(2)Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se face de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(3)Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se  desfăşoare acesta.

(4)Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor  prezenţi.

(5)Propunerile se consemnează într-un proces verbal şi se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.

(6)Soluţia adoptată de Consiliul local se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei.

CAPITOLUL 11. COOPERARE SAU ASOCIERE

Art. 34. – Comuna Negomir se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Art. 35. – Comuna Negomir aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Art.36.(1) Consiliul local hotărâreşte cu privire la  cooperearea şi  asocierea cu alte unităţi administrativ – teritoriale, în conditiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică,  prin derogare de la prevederile

 • 11-

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

    (2)Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.

   (3)Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competentelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz.

    (4)Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.

Art.37. Consiliul local va lua hotărâre cu privire la  cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Art.38. Prezentul statut s-a aprobat în şedinţa Consiliului local al comunei Negomir din data de 28 octombrie 2021.

              Anexa 39. Prevederi finale

         Anexa nr.1  face  parte integrantă din prezentul statut.

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

                C O N S I L I E R,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                   SECRETAR GENERAL,

           BENONII-VIOREL  IOSU                                             JR.VALENTINA CAUC