Hotărâri consiliu Negomir, februarie 2022

ROMÂNIA                                                                                                                                                        

JUDEŢUL  GORJ                                                                           

COMUNA NEGOMIR                                                         

CONSILIUL LOCAL                                                           

H O T Ă R Â R E   NR. 6

privind aprobarea cererii de finanțare  și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare drum județean DJ 674 B ce tranversează  localitățile: Negomir, Ursoaia, Artanu, Orzu, Paltinu,  Condeiești, Nucetu, Baniu, Borăscu, Gura Menții, Menții din Dos și amenajare urbanistică în comunele Negomir și Borăscu, județul Gorj”

               Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Având în vedere:

   – Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Negomir ca instrument de prezentare și motivare ;

    – Raportul compartimentului de specialitate.

                – rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadru consiliului local;

                – prevederile art. 4 alin. (1) lit. c din Ordonanța de Urgență nr. 95/2001, pentru aprobarea Programului Național de Investiții ,, Anghel Saligny”;

                – prevederile art. 6, alin. 1 lit. b din Ordinul nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,, Anghel Saligny” pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a – d din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;

                – prevederile Ordinului nr. 1321 din 20 septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a – c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ,, Anghel Saligny”

                – Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-economice aferente insvestițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea ,, Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”, cu modificările și completările ulterioare;

               – prevederile art.129, alin. (4) lit. d  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

               – prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

               – prevederile H. G.  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

               – Devizul general estimat întocmit de SC HURAD AB SRL

   În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale  art.196 alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                 

HOTĂRĂȘTE:

                 Art. 1. Se aprobă  cererea de finanțare în vederea includerii la finanțare a obiectivului de investiții ,, Modernizare drum județean DJ 674 B ce tranversează  localitățile: Negomir, Ursoaia, Artanu, Orzu, Paltinu,  Condeiești, Nucetu, Baniu, Borăscu, Gura Menții, Menții din Dos și amenajare

urbanistică în comunele Negomir și Borăscu, județul Gorj”la Programul Național de Investiții ,, Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotătâre.

  • 2 –

                Art. 2. Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare drum județean DJ 674 B ce tranversează  localitățile: Negomir, Ursoaia, Artanu, Orzu, Paltinu,  Condeiești, Nucetu, Baniu, Borăscu, Gura Menții, Menții din Dos și amenajare urbanistică în comunele Negomir și Borăscu, județul Gorj” , conform  Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 55 /2.11.2021 își încetează aplicabilitatea.

                Art. 4.  Primarul comunei Negomir, compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Negomir, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al comunei Negomir, în termen legal, Instituției Prefectului Județului Gorj în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Negomir în vederea ducerii la îndeplinire și se va aduce la cunoștință publică  prin afișare/publicare și pe site-ul instituției comunei Negomir.

             Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

             extraordinară  din  10 februarie 2022, cu un număr de  13 voturi pentru, un număr de        

              0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și 0  prezenți la ședință.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                           SECRETAR GENERAL

              MIHĂIȚĂ MĂRGINEANU                                            JR.VALENTINA CAUC   

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                    

CONSILIUL

                                                             HOTĂRÂRE  Nr. 10
                        privind aprobarea bugetului local  al comunei Negomir  pe anul  2022

            Consiliul local al   comunei  Negomir, judeţul Gorj.

            Având în vedere:

            – referatul de aprobare a proiectului de hotărâre ;

            – raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabilitate, impozite și taxe locale;            

            – raportul de avizare a comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

            – raportul de avizare a comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor

            – raportul de avizare a comisiei  pentru învățământ, sănătate, familie, activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copii, tineret și sport

            – prevederile Legii nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

            – prevederile  Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

            – prevederile  Legii – cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

            – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind  aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

           – prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

            – prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

            – prevederile  Ordonanța de urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri  fiscal-bugetare,  prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative;

           – prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

           – prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

          – prevederile art. 217 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

          – Decizia nr. 1 din 3.01.2022 emisă de Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Decizia nr. 2 din  4.01.2022 emisă de Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Decizia nr. 3  din 5.01.2022  emisă de Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Decizia nr. 6  din  2.02.2022  emisă de Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Decizia nr. 9  din  18.02.2022  emisă de Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. 21460 din 30.12.2021 a Consiliului Județean  Gorj

          – Adresa nr. GJ 539 din 4.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ -190  din 6.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

                                                              – 2 –

          – Adresa nr. GJ 879  din 6.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 212 din 6.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. 843 din  13.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 561 din 14.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 560  din 14.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 843  din 25.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.                                                                         

          – Adresa nr. 6487 din  2.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 1861  din 18.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 1862  din 18.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 1868  din 18.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 1869  din 18.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 1870  din 18.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          – Adresa nr. GJG-STZ 1871  din 18.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj.

          În temeiul 129 alin. 2 lit.b, alin. 4 lit.a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. a, art. 196  alin. 1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,     

                                                              HOTĂRĂȘTE: 

             Art. 1. (1) Se aprobă bugetul local al comunei Negomir, judeţul Gorj pe anul 2022 la venituri pe capitole și subcapitole iar la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și paragrafe.

              (2) Se aprobă bugetul local al comunei Negomir, judeţul Gorj și  pentru anii 2023,2024 și 2025.

             Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local pentru anul 2022 la  venituri  în sumă de 13.890.850 lei și la cheltuieli în  sumă de 14.326.850  lei,  conform anexei nr. 1  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

             (2) Se aprobă bugetul local pentru anul 2022 al secțiunii  funcționare la venituri în sumă de 7.149.600 lei și cheltuieli  în sumă de 7.149.600 lei, conform anexei nr. 2  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

             (3) Se aprobă bugetul local pentru anul 2022 al secțiunii  de dezvoltare la venituri în sumă de  6.741.250 lei și cheltuieli  în sumă de  7.177.250  lei, conform anexei nr. 3  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.3 . Se aprobă Programul de investiţii publice pentru anul 2022, conform anexei 4a și 4b care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.4. Se aprobă  numărul de personal, permanent şi temporar finanţat din bugetul local , conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

             Art.5. Se aprobă utilizarea execedentului bugetului local în sumă de  835.000 lei pentru secțiunea funcționare la gol de casă și suma de  436.000 lei pentru secțiunea dezvoltare pentru următoarele obiective:

  1. Pentru obiectivul ,, Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în

vederea gestionării situației de pandemie generată de virul SARS –COV 2 la nivelul comunei Negomir” suma de 163.816 lei.

  • Pentru obiectivul ,, Realizarea rețelei exterioare de canalizare și apă la Casa de Cultură,

comuna Negomir, județul Gorj” suma de 100.000 lei.

  • Pentru obiectivul ,, Construire poduri peste pârâul Jilț în satele Negomir, Ursoaia, Artanu și

Nucetu, comuna Negomir” suma de 124.000 lei.

  • Pentru obiectivul ,, Amenajarea incintă (alei,împrejmuire, parcări, magazine) la Casa de

                                         -3-

Cultură în comuna Negomir” suma de 48.184 lei

              Art.6. Primarul şi compartimentul financiar,  contabilitate, taxe și impozite locale  vor duce

la îndeplinire prevederile prezentei hotărîrii.

             Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Negomir, în termenul prevăzut de lege: Primarului comunei Negomir, Compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale din aparatul de specialitate al primarului  şi Instituţiei Prefectului judeţului Gorj.

             Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

             extraordinară  din  10 februarie 2022, cu un număr de  9 voturi pentru, un număr de        

             0 voturi împotrivă, un număr de 3 abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și 12  prezenți la ședință.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                           SECRETAR GENERAL

             CÎRCIUMARU CRISTIAN                                              JR.VALENTINA CAUC  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE Nr. 11

privind aprobarea organigramei  și a  statului de funcţii  pentru  aparatului    de

specialitate  al  primarului comunei  Negomir pentru  anul 2022

                Consiliul local al  comunei Negomir, judeţul Gorj.

                Având în vedere:

               – Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  ;

               – Raportul compartimentului de specialitate;

               – Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

               – Raportul de avizare al Comisie  pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

               – Prevederile art. 31 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

               – prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;   

               – prevederile  Ordinului Prefectului  nr. 164 din 9 aprilie 2021 privind aprobarea numărului maxim de posturi din aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din aparatele de specialitate ale primarilor unităților administrativ – teritoriale din județul Gorj, precum și din insituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative de la nivelul județului Gorj;

              – prevederile   art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

              În temeiul art. 136, alin. (8), art. 196 alin. (1) lit. a  și art. 243 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:           

               Art. 1. Începînd cu data adoptării  prezentei  se aprobă Organigrama și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate  al primarului comunei Negomir,județul Gorj, conform anexelor  nr. 1 și 2, care  fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.

              Art. 2. Primarul și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negomir, județul Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

              Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei Negomir în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Negomir, compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj.

             Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

             ordinară  din  23 februarie 2022, cu un număr de  12 voturi pentru, un număr de        

              0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și 12  prezenți la ședință.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ          

                       CONSILIER                                                           SECRETAR GENERAL

              CRISTIAN CÎRCIUMARU                                            JR.VALENTINA CAUC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ROMÂNIA                                                                                                                                                                  ANEXA   la  H.C.L. nr. 11/2022

JUDEŢUL GORJ

PRIMĂRIA COMUNEI NEGOMIR        

                                                                                                                   S T A T  DE  F U N C Ţ II    

                                                                             al aparatului de specialitate al primarului comunei Negomir, judeţul Gorj

Nr.crt.Numele, prenu-mele/Vacant temporar Vacant după cazSTRUCTURAFuncţie de demnitate publicăFuncţia publică  Clasastudii GradulProfesio-nal Nivelul studiilor Funcţia contractualăGrad/treaptăNive-lul stu-diilor   
Înalt funcţio-nar  publicde conducerede execuţie
de conduce-re de execuţie
  DEMNITARI           
1.Oiță Tudor Primar          
2.Cîrciumaru Cristian Viceprimar          
  SECRETAR  GENERAL           
3.Cauc Valentina   Secretar general  comună  I  S    
  Compartiment  cabinet primar           
4Mircea Vasilică – Cătălina           Referent I M
  Compartiment  stare civilă, resurse umane,registratură,relații cu publicul           
5Bâltac Maria -Alexandra    InspectorIdebutantS    
6Vacant    ReferentIdebutantM    
  Compartiment asistenţă socială și protecție socială           
7Cojocaru Elena – Emilia     Inspector I asistent S    
  Compartiment  agricol,cadastru           
8Tucă Teodor    ConsilierIasistentS    
9Papuc Victoria    InspectorISuperiorS    
        Compartimentserviciul voluntar pentru situații de urgență           
 10Belgiu Claudiu         Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență M
  Compartiment financiar-contabilitate, taxe și impozite locale           
11Lupu Aurelian    ConsilierISuperiorS    
12Gruescu Luminița – Nicoleta    InspectorISuperiorS    
13Goșa Lavinia – Vasilica         Inspector de specialitate I S
  Compartiment  pentru monitorizarea procedurilor administrative și Monitor Oficial Local            
14Vacant    InspectorIdebutantS    
  Compartiment  juridic           
15Vacant    Consilier juridicIdebutantS    
  Compartiment urbanism și amenjarea teritoriului,mediu           
16Popescu Larisa-Constantinela    InspectorISuperiorS     
  Compartiment integrare europeană și achiziții publice           
18Vacant temporar    Consilier achiziții publiceISuperiorS    
19Brînzan Vasile     Consilier achiziții publiceIDebutantS         
  Compartiment audit public intern           
20Ungureanu Florica    AuditorISuperiorS    
  Compartimentcultură            
 21 Tudorescu Vasile – Nicușor            Referent   II M
  Compartiment administrativ           
22Țughin Constantin           Muncitor calificatIM
23Cîrciumariu Adrian         MuncitorcalificatIIM
24Vacant         Șofer-deservire microbuz școlarIM   
 25 Alexandrescu Cornel-Adi         Șofer I M 
25Bacîtea Petre         ȘoferIM
26Nedelcu Elena         ÎngrijitorM
27Nedelcu Constantin         Administra-torIM
  Compartiment asistență medicală comunitară           
28Bîltac Elena         Asistent medical comunitar  –Post liceal
    FUNCȚII/ NR.POSTURI OcupateVacanteTOTAL
Număr total de demnitari    2    0 2
Număr total de funcții publice de conducere     1      0  1
Număr total de funcții publice de execuție      9     4  13
Număr total de funcții contractuale de conducere    0     0 0
Număr total de funcții contractuale de execuție 11    112
Nr. total funcții în instituție 23    528
Nr. total posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum  și pentru stabilirea unor măsuri  financiare, cu modificările și completările ulterioare   31        9                                         40

NOTĂ:

*În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile de demnitate alese (primar și viceprimar) precum și funcția contractuală din cadrul cabinetului primarului comunei nu fac parte din aparatul de specialitate al primarului.

**Nu sunt  luate în calcul la stabilirea numărului total din cadrul instituției conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010:

– 1 postul de șofer microbuz școlar

– 1 post asistent medical comunitar

– 40 posturi de asistenți personali

  ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

                                                          HOTĂRÂRE   Nr. 12

                privind  aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap               

              Consiliul local al   comunei Negomir,judeţul Gorj.

              Avînd în vedere:

              – raportul de specialitate a compartimentului de specialitate;

              – referatul de aprobare  Primarului comunei Negomir;

              – raportul Comisiei de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copii, tineret și sport:   

              –  prevederile H.G nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată şi completată;
              – prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
              – prevederile legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
              – prevederile  H.G nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată;
              – prevederile legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
             –  prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

               În temeiul  art. 76, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

                                                          HOTĂRĂȘTE:

                 Art.1 .  Începînd  cu data adoptării prezentei hotărârii  se stabilesc următoarele:

                 – 40 posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav;

                 – 15 îndemnizații cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap

grav, adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal.

                  Art. 2 Organigrama aparatului de specialitate al primarului, va fi completat în mod corespunzător.

                  Art. 3. Doamna Papuc Victoria, inspector și compartimentul financiar, contabilitate,

taxe și impozite locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                  Art. 4. Prin grija doamnei Cauc Valentina, secretar general al comunei Negomir, prezenta hotărâre se  comunică către: Instituţia Prefectului –  judeţului Gorj; Primarul comunei Negomir; Compartimentul financiar,contabilitate, taxe și impozite locale.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

             ordinară  din  23 februarie 2022, cu un număr de  12 voturi pentru, un număr de        

              0 voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

              și 12  prezenți la ședință.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                           SECRETAR GENERAL

              CRISTIAN CÎRCIUMARU                                            JR.VALENTINA