Hotărâri consiliu Negomir august 2021

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     

JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

H O T Ă R Â R E  NR. 38

privind aprobarea proiectului   „Achizitie tablete scolare si echipamente IT pentru

desfasurarea activitatii didactice la nivelul comunei Negomir”

              Consiliul Local al comunei Negomir, judeţul Gorj, întrunit în şedinţă publică extraordinara;

 Având în vedere:

             –  Referatul de aprobare a primarului comunei Negomir, judeţul Gorj.

             – Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul financiar,contabilitate, taxe și impozite locale  și Compartimentul  de integrare europeană și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Negomir.

             – prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;

             – Situatia epidemiologica international si declararea pandemiei cu virusul COVID – 19 de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, la data de 11.03.2020 s-a instituit starea de urgenta pe teritoriul Romaniei, urmata de instituirea unei stari de alerta pana in prezent;

              – Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. nr. 1186 din 19.10.2020;

              – Ghidul Solicitantului din cadrul Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive – Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate – Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului – Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE,;

             – Solicitarea de clarificari nr. 3/27.08.2021, nr. iesire OIPSI 464-233t/Nc;

În temeiul art. 196, alin. 1, litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                Art.1.  Se aproba proiectul „Achizitie tablete școlare și echipamente IT pentru desfașurarea activitatii didactice la nivelul comunei Negomir.

                Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului prevazut la articolul 1 conform Anexa 1 la prezenta hotarare;

                Art.3. Prezenta hotărâre, după adoptare, se va comunica în mod obligatoriu, prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului-Judeţul Gorj în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se va transmite primarului comunei care are obligaţia să asigure, conform legii, aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârilor adoptate de Consiliul local prin aparatul de specialitate.

                Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                extraordinară  din  31 august 2021 , cu un număr de 13 voturi pentru, un număr

                de 0 voturi împotrivă, un număr de 0 abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                și 13  prezenți la ședință.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                 SECRETAR GENERAL

           BENONII – VIOREL IOSU                                     JR.VALENTINA CAUC   

Ex. 4

 –––––––––––––––––-

R O M Â N I A                                                                                                 ANEXA NR. 1                                                                      JUDEŢUL GORJ                                                                             la H.C.L. nr. 38 din 31.08.2021

COMUNA NEGOMIR

CONSILIUL LOCAL NEGOMIR

Cheltuieli legate de proiect

„Achizitie tablete scolare si echipamente IT pentru desfasurarea activitatii didactice la nivelul comunei Negomir”

  • Valoarea totala a proiectului: 804.408,73 lei
  • Valoarea totala eligibila a Proiectului: 749.906,73 lei
  • Valoarea eligibila nerambursabila: 734.908,59 lei
  • Valoare FEDR = 637.420,72 lei
  • Valoare BS = 97.487,87 lei
  • Co-finantarea eligibila a Beneficiarului: 14.998,14 lei
  • Rata de co-finanþare: 98%
  • Valoarea ne-eligibila a proiectului: 54.502,00 lei

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ              

                       CONSILIER                                                    SECRETAR GENERAL

           BENONII – VIOREL IOSU                                       JR.VALENTINA CAUC