Hotărâri consiliu Mătăsari, mai 2023

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                        HOTĂRÂRE NR. 36

Privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2023

                                                 Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj

                                                                    AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare din partea domnul Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, înregistrat sub nr.3707/11.05.2023;

Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.3742/12.05.2023;

Prevederile Legii nr.368/2022, privind Bugetul de stat pe anul 2023;

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avizul Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local Mătăsari, județul Gorj;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                                           HOTĂRĂŞTE:

       Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2023, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta;

      Art.2 Se aprobă rectificarea Programului de Investiții al comunei Mătăsari, județul Gorj, pe anul 2023, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta;

      Art.3 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

        Art.4 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                  -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                  -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                  -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 18 Mai 2023, în sedinta ordinară a consiliului local Mătăsari, cu un număr de 9 voturi pentru și 3 voturi împotrivă exprimate din numărul total de 12 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri aflați în funcție.

              PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                             SECRETAR-GENERAL,

                     IONESCU DORIN                                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                       

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI

                                                 HOTĂRÂRE NR. 37

privind stabilirea SALARIILOR DE BAZĂ pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale ”Administrație” numiți/angajați în Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj

                                         Consiliul local al Comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

                                                               Având în vedere;

          –   Referatul de aprobare al primarului comunei Mătăsari privind stabilirea salariilor de bază brute pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale ,,Administrație” numiți/angajați în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;  

          –   Raportul de specialitate întocmit de către doamna Negomireanu Ioana –Inspector Resurse-Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

          –  Art.129 alin.(1), alin.(2) lit. a, alin( 3), lit.c din OUG   nr.57/2019 privind Codul administrativ;

          – Prevederile Legii nr.53/2003 din 24 ianuarie 2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

          – Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

            În temeiul, art.136  și art.196 alin1. lit (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare,                                            

                                                                        HOTĂRĂȘTE:

       Art.1. Se aprobă stabilirea salariilor de bază brute pentru funcționarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale ,,Administrație” numiți/angajați în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mătăsari,  conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.2. De la data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.2/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază brute publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale ,,Administrație” numiți/angajați în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mătăsari, Județul Gorj.

      Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Mătăsari, Secretarul-General al Comunei Mătăsari, compartimentul Resurse-Umane și compartimentul Contabilitate.

        Art.4 – Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   – Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   – Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   – Compartimentului Contabilitate și Resurse Umane, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

      Adoptată astăzi 18 Mai 2023, în sedinta ordinară a consiliului local Mătăsari, cu un număr de 12 voturi pentru și 0 voturi împotrivă, exprimate din numărul total de 12 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri aflați în funcție.

            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER,                                                           SECRETAR-GENERAL,

             IONESCU DORIN                                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI

  HOTĂRÂREA NR.38

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate

Având  în vedere:

Referatul de aprobare nr.3677/10.05.2023 a inițiatorului proiectului și anume, primarul comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe;

Raportul de specialitate nr.3708/11.05.2023, întocmit de asistent social Paicu Elena;

     Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mătăsari Județul  Gorj;

Ținând cont de:

-art.28 alin.1, din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile  ulterioare;

– art.41, art.43 si art.44 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 11, art. 15, art. 16 și art. 129 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

– În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

         HOTĂRĂȘTE:

  Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență, familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul, prin dispoziție, va acorda ajutoare de urgență în limita fondurilor aprobate cu această destinație, familiilor / persoanelor singure cu domiciliul sau reședința în com. MĂTĂSARI, aflate în una din situațiile deosebite sau de necesitate stabilite în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. Ajutoarele de urgență se acordă în baza anchetei sociale efectuate de Compartimentul de autoritate tutelară și asistență socială din cadrul Primăria Comunei MĂTĂSARI și a actelor doveditoare care atestă situațiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.

Art.4. Cheltuiala privind acordarea ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul local în limita următoarelor sume:

1. situația de necesitate cauzată de calamități naturale (cutremure, inundații, furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, zăpadă și gheață, etc.), incendii și accidente care duc la distrugerea unor bunuri (locuință, anexe gospodărești, etc.) -5000 LEI;

2. decesul unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau a persoanei singure beneficiare de ajutor social – 800 LEI;

3. decesul persoanelor singure sau a persoanelor din familii fără venituri sau cu venituri reduse și nu au avut asigurate contribuții la fondul asigurărilor sociale -500 LEI;

4.decesul persoanelor pentru care nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea (fără aparținători legali) sau persoana obligată se găsește într-un loc necunoscut, ori nu-și îndeplinește obligația -1500 LEI;

5. situația medicală deosebită, apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau crornice, care impune efectuarea de intervenții chirurgicale și/au tratamente post operatorii de specialitate și/sau achiziționarea de dispozitive medicale, ale căror costuri nu pot fi acoperite din veniturile persoanei/familiei sau compensate partial de asigurările  sociale de sănătate -2000 LEI;

6. situația medicală apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau cronice, care impun tratamente lunare, analize medicale, medicamente și/sau investigații medicale, ale căror costuri nu pot fi acoperite din veniturile persoanei / familiei sau compensate partial de asigurările sociale de sănătate -300 LEI;

7. situația deosebită survenită în cazul unei persoane singure sau familii care are în întreținere mai mulți copii, fără venituri sau cu venituri mici și nu pot asigura achiziționarea de rechizite, manuale, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente sportive necesare copiilor pentru a urma o formă de învățământ preuniversitar -300 LEI;

8. situația deosebită survenită în cazul tinerilor proveniți din familii ai căror părinți au decedat sau au un singur părinte  care nu are posibilități să întrețină familia -1000 LEI;

9. situația deosebită survenită în cazul persoanei singure lipsită de susținători legali și aflată în situația de dependență socială, fără venituri ori cu venituri mici, care nu-i permit achitarea taxelor necesare efectuării expertizelor medicale în vederea internării în instituțiile de ocrotire socială -500 LEI;

10. situația deosebită în care se poate afla la un moment dat o familie sau o persoană singură cu venituri mici sau fără venituri care au/are în plasament copii minori ca urmare a decesului ambilor părinți -500 LEI;

11. situația deosebită survenită ca urmare a decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia trebuie să suporte cheltuielile, iar costurile nu pot fi acoperite din veniturile familiei -5000 LEI;

12. alte situații de necesitate sau deosebite apărute ca urmare a unor evenimente neprevăzute și confirmate prin ancheta socială -500 LEI.

 lei/familie sau persoană singură și se alocă o singură dată pe an. Ajutorul de urgență se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local.

Art.5.  În cazul în care ajutoarele de urgență nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost acordate, aceastea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.6. Se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7. Prezenta se comunică cu:

   – Instituţiei Prefectului -Județul Gorj;

– Primarului Comunei Mătăsari;

-Compartimentului de autoritate tutelară și asistență socială -din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

– Biroului financiar – contabil –din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

           Adoptată astăzi 18 Mai 2023, în sedinta ordinară a consiliului local Mătăsari, cu un număr de 12 voturi pentru, exprimate din numărul total de 12 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri aflați în funcție.

            PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER,                                                           SECRETAR-GENERAL,

             IONESCU DORIN                                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

         Anexa nr. 1

                                                                                                       la HCL nr. 38 din 18 Mai 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                        Regulament de acordare a ajutoarelor de urgență

                                     familiilor și persoanelor singure care se află în situații

                                                         de necesitate sau deosebite

Art. 1 Prezentul Regulament este actul administrativ care detaliază modul de acordare a ajutoarelor de urgență și a beneficiilor sociale, familiilor sau persoanelor singure care se găsesc într-o situație de necesitate sau într-o situație deosebită.

Art. 2 – Definiții:

– ajutoare sociale   de urgență – ajutoare financiare destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depășirea unor situații de dificultate sau necesitate temporară și care pot fi de natura calamităților naturale, incendiilor, pierderea locuinței, afecțiuni ale sănătății care necesită tratament costisitor sau care nu sunt acoperite integral de asigurarea asocială de sănătate, precum și alte situații de nevoie punctuale;

– persoană singură – se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților;

– familie – desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună;

     – persoana care locuiește și gospodărește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa și se află în una dintre următoarele situații:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorțată;

d) al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-d);

– frații fără copii, care gospodăresc împreună și care nu au domiciliul sau reședința comună cu părinții;

– bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună;

– protecție socială – ansamblu de măsuri și acțiuni care au ca scop asigurarea unui anumit nivel de bunăstare și securitate socială pentru întreaga populație și în mod special pentru anumite grupuri sociale.

Art. 3 Situațiile de necesitate care motivează acordarea ajutoarelor de urgență sunt următoarele:

– calamități naturale;

– incendii;

– accidente;

– epidemii;

Art. 4 Situații deosebite care motivează acordarea ajutoarelor de urgență sunt următoarele:

– deces în țară sau în străinătate;

– starea de sănătate;

– alte situații neprevăzute.

Art. 5 Se stabilesc cazurile concrete de acordare a ajutoarelor de urgență prevăzute la art. 3 și art. 4, după cum urmează:

1. situația de necesitate cauzată de calamități naturale (cutremure, inundații, furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, zăpadă și gheață, etc.), incendii și accidente care duc la distrugerea unor bunuri (locuință, anexe gospodărești, etc.);

2. decesul unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau a persoanei singure beneficiare de ajutor social;

3. decesul persoanelor singure sau a persoanelor din familii fără venituri sau cu venituri reduse și nu au avut asigurate contribuții la fondul asigurărilor sociale;

4. decesul persoanelor pentru care nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea (fără aparținători legali) sau persoana obligată se găsește într-un loc necunoscut, ori nu-și îndeplinește obligația;

5. situația medicală deosebită, apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau crornice, care impune efectuarea de intervenții chirurgicale și/sau tratamente post operatorii de specialitate și/sau achiziționarea de dispozitive medicale, ale căror costuri nu pot fi acoperite din veniturile persoanei/familiei sau compensate partial de asigurările sociale de sănătate;

6. situația medicală apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau cronice, care impun tratamente lunare, analize medicale, medicamente și/sau investigații medicale, ale căror costuri nu pot fi acoperite din veniturile persoanei/familiei sau compensate partial de asigurările sociale de sănătate;

7. situația deosebită survenită în cazul unei persoane singure sau familii care are în întreținere mai mulți copii, fără venituri sau cu venituri mici și nu pot asigura achiziționarea de rechizite, manuale, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente sportive necesare copiilor pentru a urma o formă de învățământ preuniversitar;

8. situația deosebită survenită în cazul tinerilor proveniți din familii ai căror părinți au decedat sau au un singur părinte  care nu are posibilități să întrețină familia;

9. situația deosebită survenită în cazul persoanei singure lipsită de susținători legali și aflată în situația de dependență socială, fără venituri ori cu venituri mici, care nu-i permit achitarea taxelor necesare efectuării expertizelor medicale în vederea internării în instituțiile de ocrotire socială;

10. situația deosebită în care se poate afla la un moment dat o familie sau o persoană singură cu venituri mici sau fără venituri care au/are în plasament copii minori ca urmare a decesului ambilor părinți;

11. situația deosebită survenită ca urmare a decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia trebuie să suporte cheltuielile, iar costurile nu pot fi acoperite din veniturile familiei;

12. alte situații de necesitate sau deosebite apărute ca urmare a unor evenimente neprevăzute și confirmate prin ancheta socială.

Art. 6 Pentru situațiile expuse la art. 5, persoana singură/familia poate beneficia de ajutorul de urgență o singură dată în cursul unui an calendaristic.

Art. 7 (1) Acte necesare la întocmirea dosarului de acordare a ajutorului de urgență pentru situațiile de necesitate:

• solicitarea scrisă a beneficiarului;

• documente justificative: -acte de stare civilă, adeverințe de venit, proces verbal de constatare întocmit de instituțiile abilitate (ex. I.S.U.), după caz și alte documente relevante;

            • ancheta socială prin care se certifică situația de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în Anexa din H.G. nr. 50/2011  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

            • angajamentul scris al beneficiarilor, că vor utiliza ajutorul de urgență în scopul în care acesta a fost acordat;

  (2) După acordarea ajutorului de urgență, unde situația o impune, solicitantul este obligat să prezinte facturi fiscale însoțite de bon/chitanță care să ateste cheltuielile efectuate  în termen de maxim 30 de zile de la ridicarea sumei, în caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate.

Art. 8 Acte necesare la întocmirea dosarului de acordare a ajutorului de urgență pentru situațiile deosebite:

• solicitarea scrisă a persoanei/reprezentantului;

• documente justificative: – acte de stare civilă, adeverințe de venit, acte medicale, facturi fiscale însoțite de bon/chitanță care atestă cheltuiala. În cazul achiziționării medicamentelor, efectuării intervenției/investigațiilor medicale după acordarea ajutorului de urgență, beneficiarul este obligat să prezinte documentele financiare justificative în termen de maxim 30 de zile de la ridicarea sumei, în caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate;

• ancheta socială prin care se certifică situația de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în Anexa din H.G. nr. 50/2011 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

• angajamentul scris al beneficiarilor, că vor utiliza ajutorul de urgență în scopul în care acesta a fost acordat.

Art. 9 Ajutorul de urgență se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptățite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptățite, conform formularului de cerere din anexa la prezentul regulament. Cererea este formularul tipizat care conține date privind persoana singură/ componența familiei, veniturile realizate de aceștia, bunurile deținute, precum și informațiile referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care aceștia  se află.

Art. 10 Nu se pot acorda ajutoare de urgență persoanelor singure/familiilor care dețin unul sau mai multe din următoarele bunuri:

clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu;

 terenuri intravilane care depășesc 2.000 mp;

 autoturism/autoturisme și sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu dizabilități sau destinate transportului acestora precum și cele pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

 autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze, etc.;

 depozite bancare cu o valoare de peste 3.000 lei (se va putea da o declarație pe propria răspundere în care se va face referire la dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații).

Art. 11 Dosarul conținând cererea și documentele justificative prevăzute la art. 7 și art. 8, în funcție de fiecare caz în parte, se întocmește de către solicitant și se depune pentru înregistrare la registratura Primăriei Comunei Mătăsari.

Art. 12 Personalul din cadrul Compartimentului de autoritate tutelară și asistență socială verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pe baza documentelor ce însoțesc cererea, a informațiilor furnizate de celelalte baze de date deținute de autoritățile publice locale și va efectua ancheta social la domiciliul / reședința solicitanților de ajutor de urgență. În ancheta socială se evidențiază situația socio – economică și / sau medical a familiei sau a persoanei singure, se constată situația de necesitate sau, după caz, situația deosebită în care se află familia sau persoana singură.

Art. 13 În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consider că persoana/familia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență.

Art. 14 În baza dispoziției primarului Comunei Mătăsari, biroul financiar-contabil va efectua plata ajutorului de urgență în baza statului de plată. Titularul ajutorului de urgență va ridica de la casieria Primăriei Comunei Mătăsari acest beneficiu în baza actului de identitate prezentat în original.

Art. 15 Dacă titularul ajutorului de urgență se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru ridicarea ajutorului financiar, acesta poate fi ridicat de către reprezentantul legal al acestuia sau de către membrii familiei sau alte personae legal împuternicite de acesta.

Art. 16 În cazul în care titularul ajutorului de urgență a decedat înainte de ridicarea sprijinului financiar acesta nu mai poate fi ridicat de către moștenitori.

Art. 17 Nerespectarea obligației de a prezenta în termen de 30 de zile de la ridicarea sumei a actelor justificative din care să reiasă că ajutorul de urgență a fost folosit pentru scopul pentru care a fost acordat duce la neacordarea altui ajutor de urgență pe o perioadă de 2 ani.

           Președinte de ședință,                                                               Contrasemnează,

                  Consilier,                                                                           Secretar-General,

               Ionescu Dorin                                                                Morega Dragoș-Gheorghe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANEXA

la Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite, aprobat prin HCL nr. …… din …………………

CERERE

acordare ajutor de urgență

Subsemnatul/subsemnata:

Numele și prenumele _______________________________________________

CNP ____________________________

Domiciliul conform actului de identitate ____________________________________

_________________________________________________________________

Act de identitate ______ seria ____ nr. ______________

Eliberat de _______________________________ la data de ____________

Starea civilă:

□ căsătorit/ă □ necăsătorit/ă □ uniune consensuală

□ văduv/ă □ divorțat/ă □ despărțit/ă în fapt

Altele:____________________________________________________________

Situația profesională:

□ salariat/ă □ șomer/ă □ independent

□ student □ lucrător agricol

Altele:____________________________________________________________

Realizez venituri din muncă: □ NU □ DA în sumă de ________________

Alte venituri: _______________________________________________________

În calitate de persoană singură/reprezentant al familiei compusă din ______ membrii, solicit acordarea unui ajutor de urgență de la bugetul local al comunei Mătăsari, jud. Gorj.

Descrierea situației pentru care se solicită ajutorul de urgență:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date despre soț/soție partener/parteneră:

Numele și prenumele _______________________________________________

CNP ____________________________

Domiciliul conform actului de identitate ____________________________________

_________________________________________________________________

Act de identitate ______ seria ____ nr. ______________

Eliberat de _______________________________ la data de ____________

Starea civilă:

□ căsătorit/ă □ necăsătorit/ă □ uniune consensuală

□ văduv/ă □ divorțat/ă □ despărțit/ă în fapt

Altele:____________________________________________________________

Situația profesională:

□ salariat/ă □ șomer/ă □ independent

□ student □ lucrător agricol

Altele:____________________________________________________________

Realizez venituri din muncă: □ NU □ DA în sumă de ________________

Alte venituri: _______________________________________________________

Date despre copiii familiei și care locuiesc împreună cu aceștia:

1Nume și prenume 
CNP 
Calitatea□ preșcolar     □ elev     □ studentUnitatea de învățământ:
Beneficii sociale□ alocație de stat     □ indemnizație handicapAlte venituri:
2Nume și prenume 
CNP 
Calitatea□ preșcolar     □ elev     □ studentUnitatea de învățământ:
Beneficii sociale□ alocație de stat     □ indemnizație handicapAlte venituri:
3Nume și prenume 
CNP 
Calitatea□ preșcolar     □ elev     □ studentUnitatea de învățământ:
Beneficii sociale□ alocație de stat     □ indemnizație handicapAlte venituri:
4Nume și prenume 
CNP 
Calitatea□ preșcolar     □ elev     □ studentUnitatea de învățământ:
Beneficii sociale□ alocație de stat     □ indemnizație handicapAlte venituri:

Familia realizează venituri totale în valoare de _________________________

Persoana singură/familia locuiește într-o/într-un:

□ casă □ apartament la bloc cu ____ camere

Regimul juridic al locuinței: □ proprietate personală □ închiriere publică/privată

Altele ____________________________________________________________

Bunuri imobile și mobile: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgență vor fi prelucrate conform Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Declar pe propria răspundere și sub sancțiunile Codului penal că datele și informațiile prezentate sunt complete și corespund realității și mă oblig să aduc la cunoștința autorităților, în scris și în termenul prevăzut de lege, orice modificare a situației mai sus prezentate care poate conduce la neacordarea dreptului la ajutorul social.

Data ____________ Semnătura _____________

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                CONSILIER,                                                   SECRETAR-GENERAL,

           IONESCU DORIN                                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                           

CONSILIUL LOCAL

                                                       HOTĂRÂREA NR. 39

Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică grădinița cu program normal, Comuna Mătăsari, județul Gorj”

                                                         Având în vedere:    

     – Referatul de aprobare nr.3679/10.05.2023, la proiectul de hotărâre, întocmit de către domnul Primar Gașpăr Gheorghe;

     – Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr.3694/11.05.2023, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

     – Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  •      –  Prevederile Hotărârii Consiliului local Mătăsari nr.31/17.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,REABILITARE TERMICĂ GRĂDINIȚA CU  PROGRAM NORMAL MĂTĂSARI, COMUNA MĂTĂSARI, JUDEȚUL GORJ”

     – Ghidul specific – privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componența 10 – Fondul Local, I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către Unitățile Administrativ Teritoriale;

      –  În temeiul art.129 alin.(2), alin.(7), alin.(9), lit.a) art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                           HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI și Devizul general pentru obiectivul ,,Reabilitare termică grădinița cu program normal, Comuna Mătăsari, județul Gorj”, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta;

      Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică grădinița cu program normal, Comuna Mătăsari, județul Gorj”, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta;

      Art.3. Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului-general al comunei, în termenul prevăzut de lege:

                 -Instituției Prefectului -Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate;

                 -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                 -Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

     Adoptată astăzi 18 Mai 2023, în sedinta ordinară a consiliului local Mătăsari, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, exprimate din numărul total de 12 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri aflați în funcție.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                      CONSILIER,                                                 SECRETAR-GENERAL,

                   IONESCU DORIN                                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                           

CONSILIUL LOCAL

                                                     HOTĂRÂREA NR. 40

Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Desființare Blocuri de locuințe nefinalizate A36, A37 și A38, în satul Mătăsari, Comuna Mătăsari, județul Gorj

                                                         Având în vedere:

     -Referatul de aprobare nr.3709/11.05.2023, la proiectul de hotărâre, întocmit de către domnul Primar Gașpăr Gheorghe;

     -Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr.3713/11.05.2023, întocmit de către domnul Rasoveanu Marius-Irinel, inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

     -Prevederile H.C.L. nr.11/29 Martie 2018, privind aprobarea demolării blocurilor A36, A37 și A38, situate în satul Mătăsari, comuna Mătăsari, județul Gorj;

     -Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

     -Prevederile Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcții;

     -Prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor în construcții;

     -Prevederile Hotărârii de Guvern nr.907/29.01.2016, privind etapele de elaborare și conținutul    

    cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

     -În temeiul art.129 alin.(2), și alin.7, lit.k, art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                        HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul,,Desființare Blocuri de locuințe nefinalizate A36, A37 și A38, în satul Mătăsari, Comuna Mătăsari, județul Gorj”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta.

      Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și Devizul general actualizat pentru obiectivul,,Desființare Blocuri de locuințe nefinalizate A36, A37 și A38, în satul Mătăsari, Comuna Mătăsari, județul Gorj”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta.

     Art.3.Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului-general al comunei, în termenul prevăzut de Lege:

                 -Instituției Prefectului -Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate;

                 -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                 -Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, județul Gorj;

          Adoptată astăzi 18 Mai 2023, în sedinta ordinară a consiliului local Mătăsari, cu un număr de 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, din numărul total de 12 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri aflați în funcție.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                      CONSILIER,                                                     SECRETAR-GENERAL,

                   IONESCU DORIN                                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI

                                                           HOTĂRÂREA NR.41

      Privind însuşirea de către Consiliul local Mătăsari a întâmpinării formulată în dosarul nr.1058/95/2023

                                            Consiliul local Mătăsari,

                                                Având în vedere:

– Referatul de aprobare al primarului comunei Mătăsari înregistrat sub nr.3678/10.05.2023

– Raportul de Specialitate nr.3681/10.05.2023 întocmit de către compartimentul juridic din cadrul Primăriei comunei Mătăsari;

– Prevederile art.1 alin 8 şi ale art.3 alin 1 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile art.131 şi art.197 alin (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art.129 alin (1) şi alin (14) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se ia act de existenţa acţiunii în Contencios Administrativ privind anularea Hotărârii Consiliului local Mătăsari nr.68/24.11.2022, privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Mătăsari, acţiune ce face obiectul dosarului nr.1058/95/2023 aflat pe rolul Tribunalului Gorj.

          Art.2. Se însuşeşte de către Consiliul local Mătăsari, întâmpinarea formulată în dosarul nr.1058/95/2023, conform Anexei nr 1 –parte integrantă din prezenta.

         Art.3. Se aprobă mandatarea domnului Ionescu Dorin –în calitate de preşedinte de şedinţă, în vederea semnării întâmpinării prevăzută la art.2 în numele Consiliului Local Mătăsari şi se împuterniceşte doamna Ciobotea Elena Georgeta -având calitatea de consilier juridic, în cadrul UAT comuna Mătăsari, să reprezinte Consiliul local Mătăsari, în faţa instanţei de judecată în dosarul nr. 1058/95/2023, atât la fondul cauzei cât şi în eventualele căi de atac.

     Art.4. Hotărârea se va comunica, prin intermediul secretarului-general al comunei, în termenul prevăzut de Lege:

                 -Instituției Prefectului -Județul Gorj, în scopul exercitării controlului de legalitate.

                 -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

          Adoptată astăzi 18 Mai 2023, în sedinta ordinară a consiliului local Mătăsari, cu un număr de 9 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, din numărul total de 12 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri aflați în funcție.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                      CONSILIER,                                                     SECRETAR-GENERAL,

        IONESCU DORIN                                       MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                                         ANEXA NR.1 LA H.C.L.41/18.05.2023
ROMȂNIA                                                                  DOSAR NR:1058/95/2023                               

JUDEȚUL GORJ                                                        

CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI

                                                 DOMNULE PREŞEDINTE,

    Subscrisa, Consiliul local Mătăsari, reprezentată prin domnul Ionescu Dorin, în calitate de  

   preşedinte de şedinţă, cu sediul în comuna Mătăsari, sat Mătăsari, judeţul Gorj, formulează:

                                                      ÎNTÂMPINARE

     Prin care vă solicităm respingerea acţiunii ce face obiectul dosarului cu nr. de mai sus ca nefondată şi menţinerea Hotărârii Consiliului local Mătăsari nr.68/24.11.2022 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Mătăsari ca legal adoptată.

               În fapt, în şedinţa ordinară din data de 24.11.2022 Consiliul local Mătăsari a adoptat aduc Hotărârea Consiliului local nr.68 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Mătăsari a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art.136, art.138, art.75 şi art.8 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr. de 10 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă.

               Considerăm că proiectul de hotărâre care a stat la baza adoptării hotărârii contestate nu intră sub incidenţa Legii 52/2003 privind transparenţa decizională republicată, cu modificările şi completările ulterioare în sensul că nu reprezintă un act administrativ cu caracter normativ, care să impună autorităţii administraţiei publice obligaţia de a supune consultării şi dezbaterii publice prin publicarea unui anunţ referitor la această acţiune.

                Actul administrativ normativ cuprinde reguli generale de conduităimpersonale și de aplicabilitate repetată, în vederea aplicării la un număr nedeterminat de subiecți, producând efecte erga omnes ori, Hotărârea Consiliului local nr.68/24.11.2022 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Mătăsari are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor, obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.

             Astfel, plecând de la definiţia actului administrativ normativ, apreciem că hotărârea mai sus menţionată reprezintă un act administrativ cu caracter individual întrucât este consecinţa (efectul) unei manifestări de voinţă care creează, modifică sau stinge drepturi şi obligaţii în beneficiul sau în sarcina unei/unor persoane determinate (consilieri locali, secretar general, primar, aparat de specialitate), fapt ce reiese chiar din titlul actului administrativ, respectiv Hotărârea Consiliului local Mătăsari nr.68/24.11.2022 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Mătăsari, respectivul regulament stabilind drepturi şi obligaţii în beneficiul sau în sarcina Consiliului local Mătăsari, ca subiect de drept.

             Mai mult decât atât, actul administrativ individual reprezintă actul emis in vederea executarii in concret a legii, iar efectele juridice ale acestuia se produc cu privire la o persoana sau mai multe persoane determinate expres in cuprinsul actului.                                       

             Pe de altă parte, actul administrativ cu caracter normativ, este emis in vederea organizarii executării legii si cuprinde reglementări formulate abstract, cu caracter obligatoriu pentru un număr nedeterminat de subiecte de drept sau situaţii care se încadrează în ipoteza normei pe care o instituie, determinate fiind numai criteriile pentru stabilirea sferei destinatarilor, iar nu pentru fiecare beneficiar in parte, motiv pentru care apreciem că nu i se poate atribui actului administrativ contestat, în speță Hotărârea Consiliului Local nr.68, caracterul de act normativ, așa cum este prevăzut de legiuitor.

              Pentru toate aceste considerente, vă solicităm respingerea acţiunii în Contencios promovată de către Instituţia Prefectului – judeţul Gorj şi menţinerea Hotărârii Consiliului local Mătăsari nr.68/24.11.2022 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Mătăsari, ca fiind legal adoptată.

               În drept, ne întemeiem prezenta pe dispoziţiile art.205 Cod proc civ.

               În dovedirea celor susţinute mai sus, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisurile existente la dosarul cauzei.

                           DOMNULUI PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI GORJ       

           Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează,

                  Consilier                                                                Secretar general

               Ionescu Dorin                                                    Morega Dragoş-Gheorghe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                    HOTĂRÂRE NR. 42

privind actualizarea Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Mătăsari, respectiv    

   ,,Comisia Administrație publică, Juridică și de Disciplină, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice  

                                                         a Drepturilor Cetățenilor”

                                      Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ

                                                                AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare din partea domnul Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, înregistrat sub nr.3710/11.05.2023;

Raportul de Specialitate din partea domnului Morega Dragoș-Gheorghe, secretar-general, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.3712/11.05.2023;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local Mătăsari nr.1/29 Octombrie 2020;

Procesul-Verbal nr.38 din data de 30 Martie 2023 al ,,Comisiei pentru Administrație publică, Juridică și de Disciplină, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor”;

În baza prevederilor art.124, art.139, alin.1 și art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                                      HOTĂRĂȘTE:

       Art.1 Se aprobă actualizarea Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Mătăsari, respectiv ,,Comisia pentru Administrație publică, Juridică și de Disciplină, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor”, în următoarea componență:

               – Roman Ștefan-Raul – Președinte;

               – Stăniloiu Constantin – Secretar;

               – Vezure Laurențiu-Constantin – Membru;

           Art.2 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Secretarul-General al comunei Mătăsari și va fi comunicată:

                 -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                 -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

        Adoptată astăzi 18 Mai 2023, în sedinta ordinară a consiliului local Mătăsari, cu un număr de 9 voturi pentru din numărul total de 12 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri aflați în funcție.

        Domnii consilieri Buzărin Ion, Luță Antonie-Adrian și Vezure Laurențiu-Constantin nu au participat la vot.

                PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                              SECRETAR-GENERAL,

                     IONESCU DORIN                                                MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE