Hotărâri consiliu Mătăsari, februarie 2023

                              CONSILIUL  LOCAL  COMUNA MĂTĂSARI,

                                                       JUDEȚUL GORJ

                                                 HOTĂRÂREA  NR. 13

    privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile Februarie, Martie, respectiv Aprilie 2023

Primarul comunei Mătăsari, judeţul Gorj;

Luând în considerare:

– Referatul de aprobare nr.1397/20 Februarie 2023 întocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre;

–   Raportul de specialitate  întocmit de către Secretarul-General al comunei, înregistrat sub nr.1403/20 Februarie 2023;

În conformitate cu prevederile art. 123, alin.1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare    .

În temeiul art. 129, alin. 1), art. 139, alin. 1) si art. 196, alin. 1), lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Stăniloiu Constantin ca preşedinte de şedinţă pentru lunile Februarie, Martie, respectiv Aprilie 2023;

Art.2. În temeiul art.197 si art.199 din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţului Gorj, Primarului comunei Mătăsari şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.

Adoptată astăzi 28 Februarie 2023, în ședința ordinară cu un nr. de 9 voturi pentru și 4 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

               CONSILIER,                                            SECRETAR-GENERAL

                STĂNILOIU CONSTANTIN                   MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE  

–––––––––––––––––––––––––––––   

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                                 HOTĂRÂRE NR. 14

      Privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2023

                                              Consiliul local al comunei Mătăsari, județul Gorj

                                                               AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare din partea domnul Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, înregistrat sub nr.1398/20 Februarie 2023;

Referatul din partea domnului Istudor Ion, contabil șef, în cadrul Primăriei Mătăsari, înregistrat sub nr.1450/21 Februarie 2023;

Prevederile Legii nr.368/2022, privind Bugetul de stat pe anul 2023;

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                               HOTĂRĂŞTE:

       Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2023, conform situațiilor anexate, ce fac parte integrantă din prezenta;

      Art.2 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

       Art.3 -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                   -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                   -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                   -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 28 Februarie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                SECRETAR-GENERAL,

             STĂNILOIU CONSTANTIN                      MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

COMUNA MĂTĂSARI

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                         HOTĂRÂREA NR. 15

   privind aprobarea participării UAT Comuna Mătăsari în cadrul proiectului

,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Liceului Mătăsari” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI.Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, conform Ghidului solictantului pentru Măsura de investiții ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantului trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului în cazul aprobării finanțării, precum și a descrierii sumare a proiectului

 1.                                                             Având în vedere:

   -Referatul de aprobare nr.1399/20 Februarie 2023 al domnului primar Gașpăr Gheorghe;

   -Raportul de specialitate întocmit de către compartimentul achiziții publice din cadrul Primăriei Mătăsari;

   -HG.907/2016 privind etapele de elabortarea și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

   -Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

   -Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI.Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, conform Ghidului solictantului pentru Măsura de investiții ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe’’, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantului trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului în cazul aprobării finanțării, precum și a descrierii sumare a proiectului

   -Dispozițiile art.71 din O.U.G nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

          În temeiul art.129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.e, art.136,  art.139 alin.(3), lit.(d) și (g) și art.196, alin (1) lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                 HOTĂRĂȘTE:

           Art.1. Se aprobă participarea UAT comuna Mătăsari în cadrul proiectului ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Liceului Mătăsariîn cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI.Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, conform Ghidului solictantului pentru Măsura de investiții ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantului trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului în cazul aprobării finanțării, precum și a descrierii sumare a proiectului.

          Art.2. Se aprobă valoarea maximă a proiectului și respectiv a cheltuielilor eligibile în sumă de 1.493.378,04 lei fără TVA, respectiv 1.777.119,87 lei cu TVA (303.600 euro la cursul de 4.9189 lei/euro, conform ghidului specific PNRR) precum și a cheltuielilor neeligibile în sumă de 0 lei, sume ce vor fi cuprinse în bugetul local în cazul aprobării finanțării.

          Art.3. Se aprobă ca eventualele cheltuieli ce ar putea fi declarate neeligibile de către autoritatea competentă pentru proiectul ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Liceului Mătăsarisă fie suportate de către beneficiar, respectiv UAT comuna Mătăsari.

          Art.4. Se aprobă descrierea sumară a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Liceului Mătăsariconform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta.

       Art.5 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Comunei Mătăsari, compartimentul achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Mătăsari și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;     

          Art.6  -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                     -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                     -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                     -Compartimentului Contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        Adoptată astăzi 28 Februarie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 13 voturi pentru și 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

               PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                SECRETAR-GENERAL,

          STĂNILOIU CONSTANTIN                         MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                                    Anexa nr.1 la H.C.L.nr.15 /28.02.2023

                                                      Descriere sumară proiect:

    Proiectul denumit  ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Liceului Mătăsari ”, consta in achizitia si dotarea cu echipamente digitale a laboratorului de informatica din cadrul liceului, a sălilor de clasa cu echipamente digitale (TIC)  pentru  organizarea in mediul virtual , dotarea cu mobilier si materiale didactice a sălilor de clasă , dotarea cu mobilier specific si materiale didactice specifice pentru dotarea unui laborator de fizică , dotarea cu echipament digital a laboratorului de fizica , precum si dotarea cu mobilier specific si materiale specifice ( inclusiv echipamente digitale ) pentru dotarea unui cabinet școlar de matematică , a unui cabinet de asistență psihopedagogică și dotarea cu aparatura sportivă si alte materiale necesare  desfașurarii activitaților sportive a unei  săli de sport .

Prin proiectul propus, vor fi dotate în cadrul Liceului Mătăsari:

• 1 laborator de informatică cu echipamente digitale conform standardelor de echipare emise de Ministerul Educației;

•  32 de săli de clasă cu echipamente pentru organizarea in mediul virtual;

• 22 săli de clasă cu mobilier școlar si materiale didactice;

• 1 laborator de fizică cu mobilier specific si echipamente digitale specifice;

• 1 cabinet de matematică cu mobilier specific si materiale specifice , inclusiv cu echipamente digitale;

• 1 cabinet de asistență psihopedagogică cu mobilier specific si materiale specifice, iclusiv cu echipamente digitale;

• o sală de sport  materiale necesare  desfașurarii activitaților sportive;

                    Proiectul propus va conduce la îndeplinirea obiectivelor priorității de investiție enunțate în cadrul PNRR – Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, având în vedere că obiectivele acestuia sunt centrate în jurul activității de  dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din cadrul Liceului Mătăsari.

                                                     Consilier achiziții publice,

                                                        Codiță Laurențiu Constantin

         Președinte de Ședință,                                           Contrasemnează,

                  Consilier,                                                        Secretar-General,

     STĂNILOIU CONSTANTIN                    MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA    

COMUNA MĂTĂSARI                                                                                                                   

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 16

privind stabilirea tarifului pentru prestarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții, colectate separat practicat de către Societatea MATSALUBRIS S.R.L. și aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de Delegare nr.7217/12.10.2022

                                                                            Având în vedere;

–   Adresa nr.106/21.02.2023, transmisă din partea SOCIETĂȚII MATSALUBRIS SRL, înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr.1469/22.02.2023;

–    Referatul de aprobare nr.1501/22 Februarie 2023 la proiectul de hotarâre;

–  În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările şi completările ulterioare;

–  Prevederile O.U.G. nr.133/30.09.2022, pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.92/2021, privind regimul deșeurilor, precum și a Legii Serviciului de Salubrizare a Localităților nr.101/2006;

–  Raportul de specialitate nr.1502/22 Februarie 2023 al compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Mătăsari;

      În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                        HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. Se aprobă stabilirea tarifului pentru prestarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții, colectate separat practicat de către Societatea MATSALUBRIS S.R.L., dupa cum urmează:

 Nr. crt.DENUMIREU.M.TARIF APROBAT-LEI/UM-
1Tarif pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeuri municipale – Tcs reciclabiletonă574,00
Tcs reciclabile – utilizatori casnicipers/lună2,14
Tcs reciclabile – utilizatori non-casnicim.c.200,90
2Tarif pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere și similare și a altor deșeruri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă – Tcs rezidualetonă246,00
Tcs reziduale – utilizatori casnicipers/lună3,05
Tcs reziduale – utilizatori non-casnicim.c.86,10

– Tarifele nu conțin T.V.A.

            Art.2. Se aprobă încheierea Actului Adițional nr.1, la Contractul de Delegare nr.7217/12.10.2022, privind activitatea Colectarea separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții, colectate separat, încheiat între societatea Matsalubris SRL pe de o parte, în calitate de delegat și Comuna Mătăsari, pe de altă parte, în calitate de delegatar;

           Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul comunei Mătăsari;     

            Art.5  -Prezenta Hotărâre va fi comunicată:

                       -Instituției Prefectului Județului Gorj;

                       -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                              -Societății Matsalubris SRL;

        Adoptată astăzi 28 Februarie 2023‚ în şedinţa ordinară a Consiliului local Mătăsari, cu un nr.de 13 voturi pentru și 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcție.

               PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,                  

                        CONSILIER,                                                  SECRETAR-GENERAL,

            STĂNILOIU CONSTANTIN                           MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

CONSILIUL LOCAL

                                                         HOTĂRÂREA NR. 17

                     privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi utilizare a locurilor  

                              de parcare în parcările de reşedinţă din comuna Mătăsari

                                                  Consiliul local al comunei Mătăsari,

                                                                 Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.1400/20 Februarie 2023, întocmit de către domnul primar Gaşpăr Gheorghe;

– Raportul de specialitate nr.1405/20 Februarie 2023 întocmit de către domnul Rasoveanu Marius Irinel – inspector urbanism in cadrul Primăriei Mătăsari;

– Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Prevederile OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată

–  Prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată;

– Prevederile H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin.(2) lit.d  şi alin. (7) lit. (g) , lit. (k), lit. (m) şi lit. (s) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                              HOTĂRĂȘTE:

     Art.1.  Se aprobă Regulamentul de atribuire şi utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din comuna Mătăsari, județul Gorj, conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă a prezentei.

     Art.2.  Primarul comunei Mătăsari va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin intermediul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari, în funcţie de specificul activităţii.

     Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei și se va comunica prin grija secretarului comunei:

   -Instituției prefectului județului Gorj;

   -Primarului Comunei Mătăsari;

   -Compartimentului Urbanism din cadrul Primariei Matasari;

    Adoptată astazi 28 Februarie 2023, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari, cu un nr. de 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă din numarul total de 13 consilieri în funcție.

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                   CONSILIER                                                        SECRETAR-GENERAL,

          STĂNILOIU CONSTANTIN                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                    ANEXA NR.1 LA HCL NR.17/28 Februarie 2023

                                                         REGULAMENT

   DE ATRIBUIRE ŞI UTILI ZARE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE  

                                       REŞEDI NŢĂ DIN COMUNA MĂTĂSARI

 1.  OBIECTUL REGULAMENTULUI

       Art.1

      (1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile de organizare, utilizare si exploatare a spaţiilor destinate parcării autovehiculelor, de pe terenurile aparţinând domeniului public.

      (2) Activitatea de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă de pe raza Comunei Mătăsari dă posibilitatea cetăţenilor de a beneficia de locuri de parcare de reşedinţă în parcările amenajate, în curs de amenajare, pe măsura ce se resistematizează şi modernizează domeniul public aferent acestor spaţii de parcare, pentru fluidizarea traficului rutier şi descongestionarea drumurilor publice.

      (3) Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate în parcările de reşedinţă amenajate, în conformitate cu H.G. 955/2004, situate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, în funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare, putându-se depăşi aceasta limită.

     (4) Administratorul locurilor de parcare de reşedinţă din Comuna Mătăsari, este Primaria Comunei Matasari.

 •  DISPOZIŢII GENERALE

     Art.2 

     (1) Parcările de reşedinţă vor funcţiona 24 h din 24 h.

    (2) În parcările de reşedinţă se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament, deţinut în proprietate, indiferent de numărul de persoane/familii care locuiesc în el şi indiferent de numărul de autovehicule deţinute de aceştia, la tariful de bază stabilit prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Mătăsari sau la tariful licitat, cu excepţia persoanelor care nu sunt deţinătoare de curte cu alte posibilităţi de parcare, în limita locurilor disponibile spre închiriere.

     (3) Atunci când în parcarea de reşedinţă rămân disponibile un număr de locuri de parcare, se pot soluţiona şi cererile în care solicitantul solicită mai mult de un loc parcare, prin organizarea de licitaţie publică.

     (4) Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite sau licitate numai după amenajarea, semnalizarea verticală şi orizontală şi numerotarea acestora de către administratorul parcării de reşedinţă, pe baza cererii depusă de un solicitant.

      Art.3

     (1) Parcarea autovehiculelor în parcările de reşedinţă amenajate de Primaria Comunei Mătăsari în Comuna Mătăsari este permisă numai pe baza unui permis de parcare valabil, eliberat de administratorul parcării.

     (2) În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/deţinătorilor de autovehicule cu masa maxim autorizată sub 3,5 t.

      (3) Deţinerea unui autovehicul în proprietate sau în folosinţă este condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă.

      (4) În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă atribuirea se va face prin licitaţie publică. Tariful de baza stabilit prin H.C.L. reprezintă preţul de pornire al licitaţiei.

     Art.4

     (1) Procedura de atribuire /licitaţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de reşedinţă.

     Art.5 

       (1) Atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă si eliberarea permiselor de parcare tip reşedinţă se va face numai persoanelor fizice domiciliate/proprietare sau persoanelor juridice care au dreptul de proprietate/de folosinţă asupra unor apartamente în imobilele arondate acestor parcări.

     (2) Nu pot participa la procedura de atribuire persoanele fizice care nu pot face dovada domiciliului/rezidenţei si persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar a unui apartament în imobilele arondate parcării de reşedinţă respective.

     (3) Nu pot participa la procedura de atribuire persoanele fizice/juridice care nu pot prezenta acte justificative pentru autoturismele deţinute în proprietate sau folosinţă.

     Art.6

     (1) În cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul locurilor de parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare şi pentru locatarii din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă aferentă acestora sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru acelaşi apartament cu condiţia achitării tarifului aferent, în limita locurilor de parcare disponibile la momentul respectiv.

     Art.7

     (1)Posesorii permiselor de parcare tip reşedinţă au dreptul să folosească locul de parcare de luni până duminică, 24h din 24.

     (2) Acestea se eliberează pentru un singur autovehicul şi nu sunt transmisibile. Permisele de parcare tip reşedinţă se vor elibera de către administratorul parcării pe o perioadă de 12 luni, numai după achitarea tarifului anual aprobat de Consiliul Local sau preţul licitat după caz.

     (3) În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în parcarea de reşedinţă nu achită în termen de 30 zile, de la data atribuirii tariful aferent, va pierde locul de parcare atribuit, care va fi reatribuit altor solicitanţi.

      (4) Reînnoirea (prelungirea) contractului va putea fi efectuată,astfel:se depune cerere de reînnoire până la 31 decembrie a anului în curs, şi obligatoriu se achită până la 31 ianuarie a anului următor cel puţin permisul de parcare pe primul trimestru. Pentru a se putea reînnoi permisul de parcare, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă.

      (5) Permisele de parcare tip reşedinţă se pot elibera şi pe perioade mai mici de 12 luni (în cazul persoanelor care se prezintă ulterior la o procedură de atribuire) cu condiţia ca acestea să expire la aceeaşi dată pentru toţi posesorii de permise de parcare din zona respectivă.

 •  TAXELE DE PARCARE

      Art.8 

       (1) Tariful pentru un loc de parcare de reşedinţă, aflat pe domeniul public, în baza unui contract tip permis de parcare este:

– tarif persoane fizice = 60 lei/an;

– tarif persoane juridice = 72 lei/an;

     (2) Contravaloarea tarifelor se achită anticipat, integral sau trimestrial, până la sfârşitul primei luni a fiecărui trimestru.

      (3) Tarifele de bază pot fi actualizate anual prin H.C.L. şi, totodată, vor fi aprobate şi scutiri sau reduceri ale tarifului de parcare pentru anumite categorii de persoane.

   D.   INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITAŢIE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ

      Art.9

      (1) În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune la Primaria comunei Mătăsari următoarele documente:

     Persoanele Fizice:

 1. Cerere pentru atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă;
 2. Documente privind domiciliul/rezidenţa, respectiv: copie B.I./C.I sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire,după caz;
 3. Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu ITP valabil;
 4. Documente privind dreptul de proprietate şi dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat (încheiat la notar), etc.
 5. Certificat fiscal eliberat de către Primăria Comunei Mătăsari care să ateste că participantul nu figurează cu debite restante către bugetul local pentru anii anteriori (fac excepție de la plată amenzile aflate în litigiu și al căror termen de contestare nu a expirat).

     Persoanele juridice:

 1. Cerere pentru atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă;
 2. Act de proprietate, contract de închiriere în imobil;
 3. Certificat emis de Registrul Comerţului care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului;

    d)   Copie după certificatul de înmatricularea autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă;

   (2) Copiile după documentele doveditoare vor f i semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

     Art.10 Primaria Comunei Mătăsari va aduce la cunoştinţa locatarilor, termenul limită până la care se pot depune documentele enumerate la art.9, necesare în vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă arondate imobilului, precum şi tariful anual aprobat de Consiliul Local.

     Art.11

      (1) Proprietarii vor fi înştiinţati de către Administratorul parcării cu privire la data, ora şi locul desfăşurării procedurii de atribuire/licitaţie.

(2) Administratorul parcarii are obligaţia de a informa locatarii cu privire la data, ora şi locul în care se va desfăşura procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare.

E. PROCEDURA DE ATRIBUIRE /LICITAŢIE A LOCURILOR DE PARCARE DIN PARCĂRILE DE REŞEDI NŢĂ

     Art.12 (1) Comisia de atribuire/licitaţie va fi constituită din 3 reprezentanţi ai Primăriei Comunei Matasari, dintre care unul va fi preşedintele comisiei.

Comisia de atribuire/licitaţie Primăriei Comunei Mătăsari va fi desemnată prin dispoziţia Primarului.

     Art.13 Comisia de atribuire/licitaţie va stabili pe baza planului de situaţie cu amplasarea locurilor de parcare de reşedinţă, numărul de locuri care urmează a fi atribuite/licitate pentru fiecare imobil.

     Art.14 Comisia de atribuire/licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi în conformitate cu prevederile art.9 din prezentul Regulament ş i va întocmi lista cu

solicitanţii acceptaţi să participe la procedura de atribuire/licitaţie excluzându- i pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau nu se încadrează în prevederile prezentului regulament.

      Art.15

      (1) Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza pentru fiecare parcare în parte.

       (2)  La data, ora şi locul anunţat pentru procedura atribuire/licitaţie vor fi prezenţi toţi membrii comisiei precum şi solicitanţii sau reprezentanţii legali ai acestora.

      Art.16 

    (1) Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa numărul de locuri din parcarea de reşedinţă aferent parcarii pentru care se desfăşoară procedura şi numărul de solicitanţi admişi la procedură precum şi modul de desfăşurare a procedurii.

      (2) Procedura de atribuire/licitaţie se va desfăşura respectându-se ordinea de priorităţi astfel:

    a) persoanele fizice domiciliate la adresa menţionată pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul înmatriculat;

     b) Persoanele juridice;

     c) Persoane fizice/juridice care au solicitat mai mult de un loc de parcare, sau cererile depuse de către soţ/soţie sau părinte/copil major sau frate/sora sau alte situaţii similare,atunci când numărul de locuri din parcare este excedentar,mai mare decât numărul de solicitări soluţionate în cazurile specificate la( pct a)-(pct b ).

      (3) Persoanele care se încadrează la punctele a) – b) şi nu s-au prezentat la procedura de atribuire/licitaţie, pierd dreptul de prioritate asigurat. Acestea se pot prezenta ulterior în cadrul unei alte proceduri organizate de către Primaria Comunei Mătăsari şi li se vor atribui locuri de parcare din cele rămase neatribuite în parcarea de reşedinţă aferentă domiciliului.

      Art.17 În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă este mai mare sau egal cu numărul solicitanţilor admişi la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la taxa de bază pentru parcările reşedinţă.

     Art.18 În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă este mai mic decât numărul de solicitanţi sau în cazul în care există mai multe solicitări pentru acelaşi loc de parcare, atribuirea locurilor se va face prin licitaţie publică cu strigare conform H.G. 955/2004 pentru fiecare loc de parcare în parte.

     Art.19 Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa preţul de pornire a licitaţiei de la care începe strigarea, respectiv tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, stabilit de H.C.L.

     Art.20 Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări succesive care trebuie să respecte condiţiile anunţate de preşedintele comisiei.

     Art.21 Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei anunţă atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit cea mai mare sumă.

      Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile, aferente imobilului pentru care s-a organizat procedura.

      Art.22 După anunţarea de către preşedintele comisiei a tuturor solicitanţilor cărora li s-au atribuit locuri de parcare, se declară închisă procedura de atribuire/licitare, în urma căreia se întocmeşte un proces-verbal care se semnează de către toţi membrii comisiei de atribuire/licitaţie.

      Art.23 Procesul verbal împreună cu documentele care au stat la baza organizării procedurii de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă se arhivează la sediul Administratorului.

  F. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

     Art.24

       (1) Constituie contravenţii la prezentul Regulament următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

 a)  ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă fără deţinerea permis de parcareului de parcare pentru locul respectiv, atribuit conform prezentului regulament,în intervalul de timp 1600– 800, se sancţionează cu amendă în valoare de 200 lei pentru persoanele fizice şi amendă în valoare de 300 lei pentru persoanele juridice.

b)  montarea unui dispozitiv de blocare pe locul de parcare neagreat de catre operatorul de parcare, se sancţionează cu amendă în valoare de 300 lei pentru persoanele fizice şi amendă în valoare de 400 lei pentru persoanele juridice.

c)  încălcarea prevederilor art. 32 din prezentul regulament constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în valoare de 200 lei pentru persoanele fizice şi amendă în valoare de 300 lei pentru persoanele juridice.

       Art. 25 Constituie contravenţie cedarea, de către abonat, a drepturilor de a utiliza un loc de parcare de reşedinţă unei persoane fizice sau juridice şi se sancţionează cu amenda contravenţională în valoare de 400 lei persoana fizică şi 600 lei persoană juridică.

       Art.26 Amenzile aplicate prin procesul verbal de constatare şi sancţionare se achită la sediul Primăriei Comunei Mătăsari şi se fac venit la bugetul comunei.

      Art.27 Procesul verbal de constatare a contravenţiei neatacat, precum şi hotărârea

judecătorească irevocabila prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără alta formalitate.

       Art.28 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul Regulament se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de către Primarul Comunei Mătăsari.

       Art.29 Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 G. DISPOZIŢII FINALE

        Art.30

     (1) Parcările de reşedinţă vor fi administrate de către Primaria Comunei Mătăsari.

     (2) Autovehiculele abandonate în parcările de reşedinţă li se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare.

      (3) Prin grija administratorului parcărilor vor fi rezervate (acolo unde amplasamentul permite) cel puţin două locuri de parcare pentru persoanele aflate în tranzit. În caz de suprasolicitare a cererilor în aşteptare, aceste locuri vor putea fi alocate solicitanţilor, cu respectarea prezentului regulament.

      (4) Administratorul parcărilor de reşedinţă nu răspunde de securitatea autovehiculelor şi a bunurilor din acestea aflate în perimetrul de parcare.

       Art.31 Titularii de contract tip permis de parcare, posesori ai unui loc parcare de reşedinţă, au dreptul de a apela la operatorul blocare-deblocare roţi, în cazul în care:

  (1) nu pot folosi locul de parcare alocat, datorită ocupării repetate, în mod

abuziv,de alt auto(tulburare de posesie);

  (2) nu pot folosi locul de parcare atribuit deoarece:

  a) acesta este ocupat de un autoturism abandonat;

  b) în urma aducerii la cunoştinţă de către locator sau locatar, persoanei care ocupa locul de parcare neautorizat, acesta refuza eliberarea domeniului public.

      Art. 32 Se interzice abonatului:

 (1) să execute în perimetrul parcării publice de reşedinţă, lucrări de reparaţii şi întreţinere a autovehiculului personal;

 (2) să cauzeze stricăciuni dotărilor şi instalaţiilor parcării ca urmare a unor manevre greşite, inclusiv distrugerea platformei parcării, sau poluarea suprafeţei;

 (3) să nu asigure securitatea interioara a autovehiculelor prin închiderea geamurilor, încuierea uşilor, a capotei motorului şi a portbagajului şi prin punerea în funcţiune a sistemului antifurt;

 (4) să utilizeze alt loc de parcare decât cel atribuit;

 (5) blocarea locului de parcare cu alte dispozitive decât de cele aprobate de administratorul parcării, să monteze însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului;

      Art. 33 Permisele de parcare de parcare tip reşedinţă se vor elibera de către operatorul de parcare – Primaria Comunei Matasari.

                                                    INSPECTOR URBANISM,

                                               RASOVEANU MARIUS-IRINEL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTASEMNEAZĂ,

          CONSILIER                                                                    SECRETAR-GENERAL

 STĂNILOIU CONSTANTIN                                        MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                                  ANEXA nr. 1 la REGULAMENT

                                                  CAIET DE SARCINI  

             PRIVIND ATRIBUIREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A  

         LOCURILOR DE PARCARE DE REŞEDINŢĂ SITUATE ÎN COMUNA MĂTĂSARI

Obiectul CAIETULUI DE SARCINI

     1.1 Locurile de parcare situate în Comuna Mătăsari,  județul Gorj, care nu indeplinesc conditiile de atribuire directa.

     1.2 Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare prin licitație publică cu strigare se realizează doar în situațiile în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, amenajate în parcarea de reședință sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari.

     1.3 În cazul în care pentru un loc de parcare este un singur solicitant, locul se va atribui acestuia la preţul de bază.

Durata 

    2.1 Locurile de parcare din Comuna Mătăsari se atribuie, ca regulă, inițial pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului în curs; ca ulterior să se prelungească automat începând de la 1 ianuarie a anului următor până la finalul anului.

    2.2 Locurile de parcare se atribuie pentru intervalul orar 16.00-08.00 (zilele luni- vineri) și pentru întregul interval orar al zilelor de sâmbătă și duminică, cu excepția persoanelor juridice (pentru acestea, locurile de parcare se atribuie pe perioada intervalului orar de funcționare a acestora. Intervalul orar de funcționare se declară pe proprie răspundere și dovedită prin orice mijloc; declarație dată de persoana juridică). Fapta de a ocupa un loc de parcare în afara intervalelor amintite nu constituie contravenție.

    2.3 Blocarea unui autoturism de către chiriaș în afara intervalelor prevăzute la punctul 2.2  constituie contravenție.

Condiţii de participare

   3.1 Pot participa la procedura de atribuire a locurilor de parcare persoanele fizice domiciliate sau persoanele juridice proprietare/chiriaşe ale unor apartamente/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în imobilele arondate acestor parcări.

   3.2 Persoanele fizice sau juridice înscrise la punctul 3.1. pot participa la procedura de atribuire a locurilor de parcare dacă posedă autovehicul în proprietate personală sau luat spre folosinţă, cu documente legale, şi care să nu aibă masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

4.Condiții de atribuire

Obligaţii

 • Persoana căreia i se atribuie un loc de parcare se obligă:

  să achite contravaloarea taxei integral la termenele stabilite.

  să comunice administratorului orice fel de modificare intervenită în statutul său juridic sau în datele de identificare. În cazul în care locatarul a înstrăinat autoturismul sau apartamentul, acesta are obligaţia ca în termen de 10 zile să înştiinţeze Primăria comunei Mătăsari.

 să respecte marcajele şi semnalizările spaţiului de parcare de reşedinţa închiriat;

 să întreţină corespunzător spaţiul de parcare de reşedinţa închiriat, să nu producă distrugerea acestuia, să nu execute lucrări de reparaţii auto, să nu-l folosească pentru depozitare, să menţină curăţenia atât pe timp de vară, cât şi pe timp de iarnă. Pe locurile de parcare de domiciliu nu este permisă amplasarea sau construirea de garaje, ţarcuri, copertine şi alte asemenea.

 să comunice în scris, anticipat, cu cel puţin 30 de zile intenţia de a renunţa la contractul de parcare;

 să suporte contravaloarea taxei până la predarea efectivă a spaţiului de parcare;

 să prezinte, la solicitarea Primăriei comunei Mătăsari, certificatul de înmatriculare al autoturismului care face obiectul contractului şi BI/CI cu dovada domiciliului în zona arondată parcării.

5.Documente necesare

  5.1 Documente necesare pentru persoane fizice :

Cerere tip solicitare închiriere loc de parcare de reşedinţă (tipizat Primărie)

Carte de identitate valabil(ă) sau, după caz, contract de vânzare cumpărare

– Contract de închiriere, contract de comodat pentru dovada domiciliului în zona parcării de reşedinţă, dacă este cazul

 Certificat de înmatriculare al autoturismului pe numele solicitantului, cu ITP valabil.

 Contract de leasing, dacă este cazul (prima pagina)

În cazul autoturismului de serviciu: – împuternicire de la firmă și certificat de înregistrare al societăţii

– Chitanță din care să reiască achitarea contravalorii taxei de participare, respectiv a taxei de achiziție a caietului de sarcini

– Certificat de atestare fiscală din care să reiasă că persoanele care doresc să participe la procedura de atribuire a unui loc de parcare nu au datorii către bugetul local.

  5.2 Documente necesare pentru persoane juridice:

Cerere tip solicitare închiriere loc de parcare de reşedinţă (tipizat primărie)

Certificat de înmatriculare al autoturismului

Contract de leasing, dacă este cazul (prima pagină)

Certificat de înregistrare al societăţii pe raza UAT comuna  Mătăsari, respectiv în una din zonele în care s-au amenajat parcări

Prima pagină din statutul sau actul constitutiv al societăţii, pentru evidenţierea asociaţilor

Dovada adresei punctului de lucru, atunci când este cazul

– Chitanță din care să reiască achitarea contravalorii taxei de participare, respectiv a taxei de achiziție a caietului de sarcini

– Certificat de atestare fiscală din care să reiasă că persoanele care doresc să participe la procedura de atribuire a unui loc de parcare nu au datorii către bugetul local.

6.Încetarea contractului

               6.1 Valabilitatea contractului încetează în următoarele cazuri:

A expirat perioada prevăzută în contractul de parcare, iar acesta nu a fost prelungit în mod automat ca urmare a unei cereri exprese provenite din partea proprietarului

Chiriașul anunță în scris intenția de a renunta la contract, avându-se în vedere o perioada de preaviz de minim 30 zile. Chiriașul care și-a exprimat astfel intenția de a renunța la contract, nu va mai putea participa la licitațiile organizate de către comuna  Mătăsari în cursul anului respectiv.

Chiriașul nu a plătit TAXA/CHIRIA în termen de 15 zile lucratoare de la data la care trebuia să efectueze plata, conform contractului de parcare;

În caz de neplată la termen a TAXEI/CHIRIEI sau de nerespectare a vreunei obligații impuse mai sus, contractul de parcare este reziliat de drept fără somație, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței sau alte formalități.

pentru cauze de utilitate publică, atunci când interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către comuna  Mătăsari, fără nici o obligație de natură pecuniară din partea comunei  Mătăsari.

în situația în care locul de parcare nu este folosit în acord cu destinația stabilită de către Primăria comunei  Mătăsari; fără preaviz și fără nici o obligație de natură pecuniară din partea comunei  Mătăsari.

7.Taxa caiet de sarcini şi taxa de participare

               7.1 În vederea participării la procedura de atribuire a locurilor de parcare, solicitantul este obligat să depună la casieria Primăriei  Mătăsari:

Taxă caiet sarcini lei

Taxă participare… lei

8.Elemente de preţ

Preţul unui loc de parcare pentru persoane fizice este de 60 RON/loc/an, respectiv 5 RON/loc/luna (proporţional cu perioada rămasă până la data de 31 decembrie pentru primul an de contract), iar pentru persoane juridice este de 72 RON/loc/an, respectiv 6 RON/loc/luna . Ulterior, contractul se prelungește automat începând de la 1 ianuarie a anului următor până la finalul anului.

Pasul de licitație minim, în situația în care locul de parcare se atribuie prin licitație cu strigare, este de 10% din preţul de pornire, respectiv 6 RON pentru persoane fizice si 7,2 RON pentru persoane juridice.

Preţul licitat al atribuirii va fi cel puţin egal cu cel înscris la punctul 8.1.

           8.4  Prețul minim al taxei va putea fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local al comunei  Mătăsari. Noul preț al taxei este obligatoriu pentru chiriași, fără posibilitatea de a-l negocia.

           8.5 Contractul de parcare se prelungeste anual, în mod automat, începând de la 1 ianuarie a anului următor până la finalul anului..

9.Data licitaţiei

               9.1 Licitaţia va avea loc în data de …………………………. ora , în sala

de consiliu a Primăriei Mătăsari.

10.Termen de contestaţie

               10.1 Termenul de contestare a procedurii de atribuire a locurilor de parcare este de 2 zile lucrătoare de la data organizării procedurii de atribuire a locurilor de parcare şi se soluţionează în termen de 5 zile lucrătoare de către Primarul comunei  Mătăsari.

11.Dispoziții finale

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de parcare.

 În caz de renunțare după adjudecare, participantul pierde taxa de participare și taxa pentru caietul de sarcini. De asemenea, taxele amintite se pierd și în cazurile: neprezentarea la procedura de atribuire a locului de parcare, în situația excluderii de la această procedură pentru neîndeplinirea vreunei condiții de eligibilitate.

Participarea la procedura de atribuire a locurilor de parcare a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a documentației de participare și a taxei de participare.

 Analiza dosarelor se va efectua de comisia desemnată de către Primarul comunei  Mătăsari.

 În cazul în care un participant adjudecă locul de parcare în condițiile stabilite de prezentul Caiet de sarcini, acesta va încheia cu Primăria comunei  Mătăsari un contract de parcare pentru locul respectiv, imediat după achitarea chiriei pentru perioada rămasă până la finalul anului în curs.

 Cei care participă la procedura de atribuire a locurilor de parcare, au acest drept, inițial, doar pentru un autovehicul. În urma finalizării primei etape, ținându-se cont de locurile rămase libere, se va lua în considerare și cererile pentru cel de-al doilea autovehicul. Plecând de la acest tipar al procedurii de atribuire a locurilor de parcare de reședință, se va putea solicita un loc de parcare și pentru cel de-al treilea și așa mai departe număr de autovehicule.

 Participarea la procedura de atribuire a locurilor de parcare a două sau mai multe autovehicule pentru un loc anume de parcare va determina ca pierzătorul/pierzătorii să le fie alocat un loc de parcare, în limita locurilor disponibile, de către Primăria comunei Mătăsari.

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 CONSILIER,                                                   SECRETAR-GENERAL,

     STĂNILOIU CONSTANTIN                            MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                                                             ANEXA NR.2 LA REGULAMENT

R O M Â N I A

JUDETUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI

 Mătăsari, Str. Principala, Nr. 168; Cod poştal : 217295

Telefon: 0253-376551 ; Fax: 0253-376782, C.I.F.: 4448385  

              Către,

                  PRIMĂRIA COMUNEI MĂTĂSARI

Subsemnatul (a) __________________________________________________________,

identificat (a) cu B.I. / C.I. seria ____, nr. ___________ C.N.P/C.U.I._______________________,

domiciliat (a) în _____________ sat ______________ str. _____________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____ ,telefon_____________________, județ _________________.

                                                       SOLICIT 

atribuirea unui loc de parcare în parcarea de reşedinţă aferentă imobilului situat în Mătăsari, in str./zona ___________________________, loc de parcare nr. ___________ pentru autoturismul înmatriculat cu nr.___________________.

ANEXEZ prezentei:

��� Copie document privind domiciliul/rezidenţa:

��� B.I /C.I.;

��� act proprietate;

��� contract închiriere imobil/act donaţie sau moştenire;

��� Copie certificat înmatriculare autovehicul/e deţinut/e în proprietate, cu I.T.P – ul valabil;

  Copie acord privind dreptul de folosinţă (utilizare):

��� contract leasing;

��� act donaţie sau moştenire/contract de comodat (încheiat la notar);

��� adeverinţă utilizare autovehicul (persoană juridică);

��� Certificat fiscal eliberat de către Primăria Comunei Mătăsari care să ateste că participantul nu figurează cu debite restante către bugetul local pentru anii anteriori (fac excepție de la plată amenzile aflate în litigiu și al căror termen de contestare nu a expirat).

                  DATA                                                                               SEMNĂTURA,

______________________________________________________________________________________________

                                             DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/Subsemnata, _____________________________________________________

CNP _________________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea obţinerii unui loc de parcare de reşedinţă în comuna Mătăsari iar aceste date corespund realităţii. Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Data,  Semnătura,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

       CONSILIER,                                                                      SECRETAR-GENERAL,

STĂNILOIU CONSTANTIN                                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                                                   Anexa nr 3 la Regulament

                             PROCES VERBAL

                                                   ANALIZA DOSARE

    Incheiat astazi ………………….. in urma analizarii dosarelor depuse pentru procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare de domiciliu/resedinta in zona (adresa) ………………………………………………………….

   Din analiza au rezultat un numar de …..…… dosare eligibile si …….….. neeligibile, conform tabelului:

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELENUMAR DOSARNUMAR INMATRICULAREOBSERVATII
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Presedinte Comisie de Atribuire …………………………………………………

Comisia …………………………………………….

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

       CONSILIER,                                                                      SECRETAR-GENERAL,

STĂNILOIU CONSTANTIN                                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                                             Anexa nr. 4 la Regulament

                              TABEL NOMINAL

                     CU PERSOANELE DECLARATE ELIGIBILE / NEELIGIBILE

   Afisat astazi …..…………………………. in urma analizarii dosarelor depuse pentru procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare de domiciliu/resedinta in zona (adresa) …………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

   In urma analizei au rezultat un numar de  ………..…… dosare eligibile si un numar de ……………….. dosare eligibile/neeligibile, conform tabelului:

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELESOLICITANTNUMAR DOSARNUMAR INMATRICULAREAUTOTURISMOBSERVATII
     
     
     
     
     

Presedinte Comisie de Atribuire …………………………………………………

Comisia …………………………………………….

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

       CONSILIER,                                                                      SECRETAR-GENERAL,

STĂNILOIU CONSTANTIN                                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                                                    Anexa nr.5 la Regulament

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

PRIMĂRIA COMUNEI MĂTĂSARI

NR……./…………………..

                                                      PROCES VERBAL

              Încheiat astăzi ……………….. cu ocazia licitației publice cu strigare pentru închirierea locului de parcare numărul ….. situat în parcarea nr……din Comuna Mătăsari.

   Comisia de licitație numită prin dispoziția primarului nr. …… din ……………… și formată din :

 • ……………………. – PREȘEDINTE
 • ……………………. – SECRETAR COMISIE
 • ……………………. – MEMBRU COMISIE

Am procedat astăzi ……………….la licitația locului de parcare nr…… din parcarea nr…………

La licitație s-au înscris următorii:

– ……………………….. din Mătăsari, Jud. Gorj.

– ……………………….. din Mătăsari, Jud. Gorj.

Licitația pornește de la … lei conform HCL nr……./…………….., iar pasul este de ….lei.

Licitatorul: – …………………    ….lei

Licitatorul: – …………………    ….lei

LICITAȚIA este adjudecată de către …………………………. din Mătăsari, Bl…, Sc….., Et…., Ap….., care a achitat valoarea locului de parcare licitat în suma totală de ….  lei pentru anul 2023 cu chitanța nr..…./…………….

Prezentul proces verbal, încheiat în patru exemplare, se supune la vot de către președintele comisiei și se aprobă cu votul a 3 membrii din 3,

Președintele declară licitația publică închisă.

COMISIA

 • ……………………. – PREȘEDINTE   ___________________________
 • ……………………. – SECRETAR COMISIE______________________
 • ……………………. – MEMBRU COMISIE _______________________

Participanții:

                                                                   1……………………… ___________________

                                                                   2………………………___________________

                                                                   3………………………___________________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

       CONSILIER,                                                                      SECRETAR-GENERAL,

STĂNILOIU CONSTANTIN                                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                                                         Anexa nr 6 la Regulament

                                     PROCES VERBAL

Privind stabilirea locatiei, datei si orei de organizare a procedurii de   

                atribuire/licitatie locuri de parcare de domiciliu

Încheiat astăzi ……………………..….. la sediul Primăriei comunei Mătăsari, ocazie cu care s-a stabilit ca atribuirea/licitatia locurilor de parcare de domiciliu/resedinta/sediu pentru parcarea din zona ……………………….., va fi in data de ………………………………….., locatia ………………………………………………………………….., ora ………………………

Presedinte Comisie de Atribuire …………………………………………………

Secretar ………………………

Membrii …………………………..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

       CONSILIER,                                                                      SECRETAR-GENERAL,

STĂNILOIU CONSTANTIN                                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                                                Anexa nr 7 la Regulament

                                 A N U N Ț

Prin prezentul anunț vă informăm ca la data de  …………………….……… ora ……..……………….. locatia …………………………………………………………., solicitantii (sot, sotie, fiu, fiica cu documente doveditoare, sau imputernicitul legal al solicitantului) care au fost declarati eligibili pentru atribuirea/licitatia unui loc de parcare de domiciliu/reședința/sediu, din zona …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………. sunt invitați să participe la procedura de atribuire/licitatie.

Absența de la procedura de atribuire/licitare va duce la pierderea dreptului solicitat.

Presedinte Comisie de Atribuire …………………………………………………

Secretar ………………………

Membrii …………………………..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

       CONSILIER,                                                                      SECRETAR-GENERAL,

STĂNILOIU CONSTANTIN                                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

                                                     Anexa nr.8 la Regulament

            CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI

                         Primăria comunei Mătăsari

                                            MODEL

                               CONTRACT DE PARCARE

                                Nr…………../……………..

 1.  Părţile contractului 

          Primăria comunei Mătăsari cu sediul în sat Mătăsari, str. Principală nr.168 comuna Mătăsari, judeţul GORJ reprezentată prin primar Gaşpăr Gheorghe şi domnul/doamna…………cu domiciliul/sediul în …………………………… identificat cu …………………..tel…………..numit(ă) în continuare beneficiarul locului de parcare s-a încheiat astăzi……………….următorul contract:

 1. Obiectul contractului

          Se repartizează d-lui/d-nei/S.C……………………locul de parcare nr…………din parcarea de reşedinţă nr…………aferentă imobilului din Mătăsari, str……….., nr……….judeţul Gorj în conformitate cu prevederile HCL nr……../2022.

 1. Obligaţiile beneficiarului locului de parcare
 2. Nu va trasmite sau subînchiria locul de parcare unei terţe persoane
 3. Nu va ridica nici un fel de construcţie pe terenul repartizat pentru parcarea autovehicului, în caz contrar fiind răspunzător contravenţional, civil şi penal.
 4. Va menţina curăţenia şi nu va depozita produse, mărfuri sau materiale diverse pe terenul repartizat pentru parcare
 5. La semnarea contractului, va achita integral tariful de parcare pentru locul repartizat, inclusiv pentru luna în care se face repartizarea iar ulterior, până la data de 31 martie a fiecărui an, dată după care se calculează majorări de întârziere, conform prevederilor Legii 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală.
 6. Nu va efectua lucrări de reparaţii la autovehicul pe locul atribuirii.
 7. Va elibera necondiţionat locul de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a stabilit o altă reşedinţă publică.

      IV. Obligaţiile administratorului parcării de reşedinţă

 1. Direcţia tehnică va marca corespunzător locurile de parcare atribuite
 2. În cazul în care locul de parcare va primi altă destinaţie publică, sumele achitate anticipat pentru folosirea locului de parcare, vor fi restituite titularului de contract, în termen de 30 de zile de la solicitarea acestuia.

      V.Obligaţiile beneficiarului locului de parcare

      a) Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată, urmând a se modifica prin act adiţional în situaţia în care, pe parcursul derulării lui, intervin schimbări referitoare la clauzele contractuale ce vor fi notificate în scris celeilalte părţi.

     b) Permisele de parcare au valabilitate până la 31 decembrie a fiecărui an.Reînnoirea permisului de parcare se realizează până la 31 martie a anului următor, dată scadentă pentru achitarea locului de parcare pentru anul în curs.

    c) Nerespectarea acestui termen dă dreptul compartimentului Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei comunei Mătăsari să procedeze la urmărirea încasării taxei de parcare conform prevderilor Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

   d)  La solicitarea scrisă a persoanei interesate, contractul încetează cu prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit una din situaţiile:

          – beneficiarul locului de parcare a înstrăinat imobilul

          – beneficiatul locului de parcare a înstrăinat mijlocul de transport şi nu mai deţine un altul pentru care să fie necesară parcarea acestuia pe domeniul public.

   e) Taxa de parcare achitată se restituie în conformitate cu prevderile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

    f) În situaţia decesului beneficiarului locului de parcare, contractul încetează de drept, locul putând fi utilizat de moştenitorii acestuia prin încheierea unui nou contract, situaţie în care taxa achitată va fi transferată în contul noului beneficiar.

   g) Renunţarea la folosinţa locului de parcare pentru alte motive decât cele menţionate, nu atrage despăgubirea titularului locului de parcare de către administratorul parcării.

         VI. Forţa majoră

               Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.

Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii.

            VII.  Litigii

             Părţile convin ca litigiile ce pot apărea din interpretarea şi executarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, să fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.

            VIII.  Legea aplicabilă

                Prezentul contract este supus legii române.

            IX.  Alte clauze

 1. Administratorul parcării nu este răspunzător de avariile suferite de autovehiculul parcat pe locul atribuit.
 2. Clauzele contractului se completează de drept cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza satului Mătăsari.
 3. Tariful de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă este de 60 lei/an pentru persoane fizice şi 72 lei/an pentru persoanele juridice pentru anul 2023.
 4. Tariful de parcare va fi stabilit anual prin hotărâre de consiliu şi va fi achitat integral, pentru anul în curs, la data atribuirii locului respectiv iar ulterior până la data de 31 martie a fiecărui an, dată după care se calculează majorări de întârziere conform Codului de procedură fiscală.

Întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

           Primar,                                                    Beneficiarul locului de parcare

     Gaşpăr Gheorghe                                                                                                             

                                            Inspector Urbanism

                                         Rasoveanu Marius Irinel

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

       CONSILIER,                                                                      SECRETAR-GENERAL,

STĂNILOIU CONSTANTIN                                                    MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI                            

CONSILIUL LOCAL

                                                  HOTĂRÂREA NR. 18

Privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere

a domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj

                                                   Având în vedere:

      – Referatul de aprobare nr.1401/20 Februarie 2023, al primarului comunei Mătăsari privind însuşirea aprobarea și propunerea comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Mătăsari.

      – Raportul de specialitate 1406/20 Februarie 2023 la proiectul de hotărâre privind însușirea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj;

     – Inventarul domeniului public al comunei Mătăsari, judeţul Gorj, însuşit prin Hotărârea Consiliului local Mătăsari nr.16/25.10.1999 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mătăsari, județul Gorj şi atestat prin Anexa nr.44 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, județul Gorj, la Hotărârea de Guvern nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, cu modificările și completările ulterioare;

     – Raportul înregistrat sub nr.941/03.02.2023 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și domeniul privat al comunei Mătăsari, județul Gorj constituită prin Dispoziția nr.331 din data de 29.11.2019.

     – Declarația secretarului general al comunei Mătăsari, județul Gorj

     – Dispoziţiile art.41 din Legea 7/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare

     – Dispoziţiile art.286 alin (4), art.289 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art.129 alin.(2), lit.c) art.139 alin.(1), alin (3) lit.g şi art 196 alin 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                                         HOTĂRĂȘTE:

      Art.1. Se însuşeşte propunerea comisiei speciale de inventariere a domeniului public constituită la nivelul comunei Mătăsari, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, judetul Gorj şi a căror apartenenţă la domeniul public al unităților administrativ-teritoriale este stabilită prin acte normative în sensul că bunul inventariat prin Hotărârea Consiliului Local Mătăsari nr.16/25.10.1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mătăsari, atestat prin Anexa nr.44 la Hotărârea de Guvern nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, cu modificările și completările ulterioare de la pozitia 3, respectiv Drum comunal DC 73A, are datele de identificare de mai jos potrivit documentatiei cadastrale, respectiv:

 • Drum comunal 73 A, Localitatea Mătăsari, sat Brădeţel strada Principală Brădeţel judeţul Gorj, Km 0+000(Brădet – nr.cadastral 37484) – 3+076 km(Brădeţel),Lungimea drumului L = 3,076 km, Lăţimea părţii carosabile l = variabilă, Nr.podeţe =8 buc, Nr copaci plantaţi aliniament=376 buc, cu suprafaţa totală de 35882 m2.

Art.2. Se însuşeşte documentaţia cadastrală – schite de teren, având ca obiect imobilul situat în sat Brădeţel, comuna Mătăsari, sat judetul Gorj, descris la art.1 al acestei hotărâri.

Art.3. Se aprobă înscrierea în cartea funciară, prima inregistrare imobil, în favoarea Comunei Mătăsari,  judetul Gorj, a imobilului descris la art.1 din prezenta hotarare.

                Art.4. Primarul comunei Mătăsari va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin intermediul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Mătăsari, în funcţie de specificul activităţii.

              Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei și se va comunica prin grija secretarului comunei:

   -Instituției prefectului județului Gorj;

   -Primarului Comunei Mătăsari;

   -Compartimentului Urbanism din cadrul Primariei Matasari;

    Adoptată astazi 28 Februarie 2023, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari, cu votul pentru a 13 consilieri și 0 împotrivă din numarul total de 13 consilieri în funcție.

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                   CONSILIER                                                   SECRETAR-GENERAL,

               STĂNILOIU CONSTANTIN                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

CONSILIUL LOCAL

                                HOTĂRÂREA  NR. 19

                                                     privind acordarea unor ajutoare de urgență

                                       Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj,

                                                            Având în vedere:

       -Referatul de Aprobare nr.1448/21 Februarie 2023 al domnului Gașpăr Gheorghe, Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Raportul de Specialitate nr.1454/21 Februarie 2023, întocmit de compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Mătăsari;

        -Cererea formulată de către numitul Dădălău Grigore-Alexandru, înregistrată sub nr.1467/21.02.2023, prin care solicită sprijin financiar în vederea renovării locuinței acestuia, ce a ars în întregime în data de 11.02.2023;

       -Procesul-Verbal de intervenție nr.13/11.02.2023, al ISU Gorj;

       -Cererea formulată de către numita Buzatu Mirela, înregistrată sub nr.8869/24.11.2022 prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență necesar unei intervenții chirurgicale privind pe minora Buzatu Andrada-Maria, ce urmează a avea loc în data de 07.03.2023, în Barcelona;

       -Prevederile art.28, alin.1 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.158/2021;

       -Prevederile art.41, art.43 și art.44 din Hotărârea de Guvern nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

       -Prevederile art.11, art.15, art.16 și art.129/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

       -În baza prevederilor art.196 alin.1, lit.a, art.139 alin.1, alin.3, lit.i din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                                HOTĂRĂȘTE:

  Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență domnului Dădălău Grigore-Alexandru, domiciliat în Sat Croici, comuna Mătăsari, județul Gorj, în vederea refacerii locuinței distruse în urma incendiului produs în data de 11.02.2023, în cuantum de 25.000 lei;

  Art.2. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 4500 Euro, doamnei Buzatu Mirela, domiciliată în comuna Mătăsari, satul Mătăsari, județul Gorj, necesar în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale la care minora Buzatu Andrada-Maria, urmează să fie supusă în data de 07.03.2023, în Barcelona;

  Art.3. Ajutoarele de urgență vor fi suportate din bugetul local al comunei Mătăsari, județul Gorj;        

  Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj şi compartimentul contabilitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

      Art.5.  Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

        – Compartimentului contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

 Adoptată astăzi 28 Februarie 2023, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari  cu votul pentru a 13 consilieri, 0 împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER,                                                           SECRETAR-GENERAL,

          STĂNILOIU CONSTANTIN                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA                                                    

JUDEŢUL GORJ

COMUNA MĂTĂSARI
CONSILIUL LOCAL

                                                        HOTĂRÂREA  NR.  20

Privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub nr.1277/16.02.2023 formulată de către domnii Buzărin Ion, Luţă Antonie – Adrian, Vezure Laurenţiu-Constantin împotriva Hotărârii Consiliului local Mătăsari nr.2/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al al comunei Mătăsari pe anul 2023

Primarul comunei Mătăsari, Gaşpăr Gheorghe

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr.1402/20 Februarie 2023 la proiectul de hotărâre;
 • Raportul de specialitate nr.1407/20.02.2023 întocmit de către compartimentul contabilitate din cadrul primăriei comunei Mătăsari
 • Hotărârea Consiliului local Mătăsari nr.2/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Mătăsari

      În conformitate cu dispoziţiile Legii art.7 alin (1) şi (4) din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

             În baza dispoziţiilor art.129 alin (1) şi ale alin. (14) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

                                                     HOTĂRĂȘTE:

            Art.1.Se aprobă respingerea plângerii prealabile înregistrată sub nr.1277/16.02.2023 formulată de către domnii Buzărin Ion, Luţă Antonie – Adrian, Vezure Laurenţiu-Constantin împotriva Hotărârii Consiliului local Mătăsari nr.2/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al al comunei Mătăsari pe anul 2023.

            Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor Comunei Mătăsari, județul Gorj şi se comunică, în termenul prevăzut de lege:

        – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, în vederea verificării legalităţii;

        – Primarului comunei Mătăsari, județul Gorj;

        – Compartimentului contabilitate, din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

        – Persoanelor nominalizate la art.1;

 Adoptată astăzi 28 Februarie 2023, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari  cu un nr. de 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

              CONSILIER,                                                           SECRETAR-GENERAL,

    STĂNILOIU CONSTANTIN                                  MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

PRIMAR

                           HOTĂRÂREA NR. 21

         privind aderarea Comunei Mătăsari prin Consiliul Local al Comunei Mătăsari la

,,Asociația de Dezvoltare Intercomunitară” Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân

                                 Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj,

                                                       Având în vedere:

        -Referatul de Aprobare nr.1581/27 Februarie 2023 al domnului Gașpăr Gheorghe, Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Raportul de Specialitate nr.1582/27 Februarie 2023, întocmit de compartimentul de sapecialitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari;

        -În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

       -În baza prevederilor art.89, alin.1-8, art.129, alin.2, lit.e și alin.9, lit.c,  art.139 alin.1, art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

                                                         HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă aderarea comunei Mătăsari -prin Consiliul Local al Comunei Mătăsari, cu sediul în Comuna Mătăsari, sat Mătăsari, strada Principală nr.168, județul Gorj, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;

         Art.2. Se însușește Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” conform anexelor nr.1 și nr.2, ce fac parte integrantă din prezenta;

        Art.3. Se împuternicește domnul Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, Județul Gorj, să semneze cererea de adeziune la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;

        Art.4. Se împuternicește domnul Gașpăr Gheorghe –Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj, să reprezinte Comuna Mătăsari în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.

        Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

                  -Instituției Prefectului –Județului Gorj;

                  -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                  -Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara;

                  -Compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

Adoptată astăzi 28 Februarie 2023, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari  cu un nr. de 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                   CONSILIER,          SECRETAR-GENERAL,

         STĂNILOIU CONSTANTIN                           MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

PRIMAR

                           HOTĂRÂREA NR. 22

                   privind aprobarea suportării de la bugetul local a unei cotizații pentru anul 2023

                                 Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj,

                                                   Având în vedere:

        -Referatul de Aprobare nr.1583/27 Februarie 2023 al domnului Gașpăr Gheorghe, Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Raportul de Specialitate nr.1584/27 Februarie 2023, întocmit de compartimentul de sapecialitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari;

        -Prevederile art.35, alin.3, alin.4 și alin.6 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

        -În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

       -În baza prevederilor art.92, alin.1, alin.2, lit.c și lit.e, art.129, alin.14, art.139 alin.1, art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ:

                                                         HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă suportarea de la bugetul local a cotizației de membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, pentru anul 2023, în cuantum de 52.679 lei/an;

        Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari și compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

                Art.3.   Prezenta hotărâre se comunică:

                  -Instituției Prefectului –Județului Gorj;

                  -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                  -Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara;

                  -Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

Adoptată astăzi 28 Februarie 2023, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari  cu un nr. de 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                  CONSILIER,               SECRETAR-GENERAL,

        STĂNILOIU CONSTANTIN                             MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ

COMUNA MATASARI

PRIMAR

                             HOTĂRÂREA NR. 23   

            privind înființarea și delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân

                                                   din comuna Mătăsari, județul Gorj

                                 Consiliul local al comunei Mătăsari, judetul Gorj,

                                                     Având în vedere:

        -Referatul de Aprobare prezentat de Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj;

        -Raportul întocmit de compartimentul de sapecialitate din cadrul Primăriei comunei Mătăsari;

                                                Ținând cont de prevederile:

       -O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr.22/2002, cu modificările și completările ulterioare;

       -H.G. nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr.155/2001;

       -Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

       -Ordinul nr.523/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004;

       -Legea nr.60/2004, privind ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;

       -Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       -Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și servicii, cu modificările și completările ulterioare;

       -În temeiul art.129, alin.2, lit.d art.139 alin.1, art.196 alin.1, lit.a, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

                                                         HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înființarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Mătăsari, județul Gorj;

        Art.2. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Mătăsari, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta;

        Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Mătăsari, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta;

        Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta;

        Art.5. Se aprobă forma de gestiune delegată a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Mătăsari, județul Gorj și delegarea serviciului către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;

        Art.6. Se aprobă contractual cadru de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Mătăsari, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta;

        Art.7. Se mandatează Primarul comunei Mătăsari, domnul Gașpăr Gheorghe, în vederea semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Mătăsari, județul Gorj;

        Art.8. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește Primarul Comunei Mătăsari și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

                Art.9.   Prezenta hotărâre se comunică:

                  -Instituției Prefectului –Județului Gorj;

                  -Primarului Comunei Mătăsari, județul Gorj;

                  -Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara;

                  -Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari;

                  -Compartimentului Achiziții Publice din cadrul Primarul Comunei Mătăsari;

Adoptată astăzi 28 Februarie 2023, în ședința ordinară a consiliului local Mătăsari cu un nr. de 10 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri aflați în exercițiu.

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                   CONSILIER,                 SECRETAR-GENERAL,

        STĂNILOIU CONSTANTIN                              MOREGA DRAGOȘ-GHEORGHE