Fermele afectate de „Boala limbii albastre” rămân eligibile

Fermierii care pierd animale din cauza epizootiilor  trebuie să anunțe APIA în termen de 10 zile lucrătoare
Fermierii care pierd animale din cauza epizootiilor
trebuie să anunțe APIA în termen de 10 zile lucrătoare

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, informează toţi fermierii care au depus cerere unică de plată în sector animalier, în campania 2014 şi ale căror animale (bovine şi/sau ovine) sunt afectate de o epizotii care pot reduce total sau parţial efectivul de animale înscris în cererea de plată (spre exemplu boala limbii albastre), că potrivit reglementărilor comunitare şi naţionale incidente, au obligaţia de a înştiinţa Centrul Judeţean APIA Gorj în legătură cu pierderile suferite, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea unui eveniment de forţă majoră sau circumstanţă excepţională.
Prin forţa majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului care impiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
În sensul art. 31 din Regulamentul (CE) nr.73/2009 sunt recunoscute ca fiind cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, situaţii precum:
– decesul fermierului;
– incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
– un dezastru natural sever care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei;
– distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe teritoriul exploataţiei;
– o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului

Fermele efectate rămân eligibile

Dacă fermierul nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale aşa cum sunt definite de art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, acesta îşi păstrează în continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În plus, dacă neconformitatea reprezintă urmarea unui caz de forţă majoră sau unor circumstanţe excepţionale în materie de ecocondiţionalitate, reducerea corespunzătoare nu se aplică (art. 75, alin.1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009).
Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie depuse de către beneficiar/moştenitor la dosarul cererii sale de plată, în cazul unei epizotii, sunt următoarele: documente eliberate de organismele în drept pentru epizotii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului
Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale, trebuie să fie aduse la cunostiinţa Centrul Judetean APIA, în scris de catre solicitant, printr-o Înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data producerii evenimentului / data dobândirii documentului doveditor.
Pentru cazurile de deces beneficiar, constatate la faţa locului, fără respectarea termenului de înştiinţare de 10 zile, moştenitorul va explica motivul neanunţării într-o ”Scrisore de justificare” care va fi ataşată la Raportul de control.
Toate documentele doveditoare sunt prezentate de fermieri în original în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului/dobandindirii documentului. La dosarul cererii de plată se păstrează copia documentului doveditor pe care funcţionarul APIA înscrie „conform cu originalul” şi semnează. Ulterior, copia documentului este datată, ştampilată şi înregistrată de funcţionarul APIA în Registrul de intrări-ieşiri.
În cazurile de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, fermierul nu este sancţionat pentru modificărilor aduse cererii de plată şi a documentelor aferente acestor modificări, dacă aduce la cunoştiinţa APIA fenomenul invocat în termenul prevazut de art. 75 alin.2 din Regulamentul (CE) nr.1122/2009 şi prezintă documentele doveditoare ale fenomenului invocat, documente solicitate de APIA în conformitate cu legislaţia în vigoare.