Comuna Bustuchin, în plină dezvoltare

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3, lit. a) al Legii nr.215/2001 republicată privind administraţia publică locală, cu completările si modificările ulterioare, care prevede obligaţia primarului de a prezenta consiliului local în primul trimestru al fiecărui an un raport privind starea economică, socială și de mediu a localităţii.

Primarul Ion Ciocea: „Apreciez că, în general, starea economică, socială și de mediu a comunei este corespunzătoare”
Primarul Ion Ciocea: „Apreciez că, în general, starea economică, socială și de mediu a comunei este corespunzătoare”

Soluţionarea problemelor majore ale comunităţii locale, respectarea principiului transparenţei decizionale în administraţia publică, rezolvarea problemelor sesizate de cetăţeni, toate acestea în condiţiile prevăzute de lege și în baza atribuţiilor prevăzute de lege, au fost principii de bază în desfăşurarea activităţii primarului în calitate de conducător al serviciilor publice locale în comuna Bustuchin
Activitatea primăriei a fost orientată în special în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite de administraţia publică locală a comunei Bustuchin, aplicarea Hotărârilor Consiliului Local, respectarea obligaţilor și atribuţiilor stabilite prin lege și alte acte normative.
În anul 2011, Consiliul local al comunei Bustuchin  a adoptat un număr de 75 de hotărâri, toate iniţiate de primar. Aplicarea acestora a fost asigurată de primar cu sprijinul aparatului de specialitate, iar în aceeaşi perioadă de timp, pentru buna desfăşurare a activităţii administraţiei publice, au fost emise 943  dispoziţii ale primarului.

Comuna Bustuchin beneficiază de fonduri europene și guvernamentale, prin atragerea acestora de către administrația publică locală
Comuna Bustuchin beneficiază de fonduri europene și guvernamentale, prin atragerea acestora de către administrația publică locală

Obiectivele anului 2011

Dintre obiectivele administraţiei publice locale îndeplinite în anul 2011, subliniem pe cele mai importante: Modernizarea drumului comunal DC 30 Km 3+000 Poiana-Seciuri – Km 6+156 Poieniţa- în   execuţie; Construire Bază Sportivă multifuncţională, comuna Bustuchin, judeţul Gorj- în   execuţie; Proiect integrat al ADI EUROCOM Bustuchin-Berleşti Prima înfiinţare a reţelelor de apă şi canalizare în satele Motorgi şi Cionţi (comuna Bustuchin), Lihuleşti – Boiereşti (comuna Berleşti) modernizare drumuri de interes local în comunele Bustuchin şi Berleşti, dotarea Căminului Cultural Poiana-Seciuri (Bustuchin) pentru activitatea grupului folcloric Brâul de la Poiana, achiziţionare microbuze, modernizare centru civic prin construire grădiniţe, piaţă agroalimentară, parc de joacă pentru copii şi renovarea sediului primărie în comunele Bustuchin şi Berleşti, proiect depus pe Măsura 322; Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a economiei rurale – din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013- în execuţie; Alimentare cu apă satele Nămete, Poieniţa şi Valea-Pojarului- în execuţie; Sistem instalare echipamente video, cablare structură, acces control casierie, sistem intrare efracţie.

Sediul Primăriei și al Consiliului Local Bustuchin a fost reabilitat cu fonduri europene
Sediul Primăriei și al Consiliului Local Bustuchin a fost reabilitat cu fonduri europene

Proiecte
Tot în anul 2011 au fost elaborate o serie de proiecte aflate în pregătire  privind lucrări de infrastructură locală, proiecte ce urmează să fie lansate pe diferite programe cu finanţare internă sau externă, printre care: Construire  bloc  de  locuinţe  sociale P+4; Modernizare cantină pentru nevoi speciale, sursa de finanţare POR, axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.1.; Sistem  de  colectare  epurare  şi  evacuare  a  apelor uzate  menajere  în  satele: Poiana-Seciuri, Bustuchin, Zevelceşti, cătun Poiana peste apă, Bustuchin peste  apă, Ciorobi, Pojaru – comuna Bustuchin – faza SF, în prezent depus pentru finanţare PNDI; Reabilitare, modernizare şi dotare dispensar medical Bustuchin, sursa de finanţare POR, axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.2; Modernizare  DC 31  Tronson 1    Km 4+200-Km6+300   Tronson 2 Km 8+862-10+862 faza SF depus pentru finanţare PNDI; Modernizare  drumuri  de  exploataţie  agricolă – faza  SF – măsura 125; Reabilitare Sală de Festivităţi Poiana-Seciuri; Reabilitare Sală de Festivităţi Pojaru; Construire Sală de Festivităţi Poieniţa; Construire Teatru în aer liber, comuna Bustuchin; Reabilitare și modernizare uliţa Ciuca,  uliţa Călugăru, uliţa Frunzaru, uliţa Săvescu,  sat Poieniţa, cătun Țoțoi,   comuna Bustuchin, judeţul Gorj; Reabilitare și modernizare ulița Popescu, ulița Teodor, ulița Codres, amplasate în satul Bustuchin, cătun Zevelcești, comuna Bustuchin, județul Gorj; Reabilitare și modernizare DV 34, comuna Bustuchin, județul Gorj; Reabilitare și modernizare DC 30 Poiana Seciuri – Poienița, comuna Bustuchin, județul Gorj; Instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv  înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ teritoriale, instituţii publice și unități de cult; Construire Parc Fotovoltaic  în comuna Bustuchin; Modernizare DC 31 A Nămete-Poieniţa;
În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată, o parte din atribuţiile primarului au fost delegate viceprimarului comunei Bustuchin, acestea fiind duse la îndeplinire.
În privinţa proiectelor cu finanţare extrabugetară derulate sau iniţiate de către Primăria comunei Bustuchin în cursul anului 2011, se evidenţiază proiectul integrat al ADI Eurocom Bustuchin – Berleşti ”Prima înfiinţare a reţelelor de apă şi canalizare în satele Motorgi şi Cionţi (Bustuchin), Lihuleşti – Boiereşti (Berleşti) modernizare drumuri de interes local în comunele Bustruchin şi Berleşti, dotarea Căminului Cultural Poiana-Seciuri (Bustuchin) pentru activitatea grupului folcloric ”Brâul de la Poiana”, achiziţionare utilaje, achiziţionare microbuze, modernizare centru civic prin construire grădiniţe, piaţă agroalimentară, parc de joacă pentru copii şi renovare sediu primărie în comunele Bustuchin şi Berleşti, proiect depus pe măsura 322; Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a economiei rurale” din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.

Activitatea Poliției Comunitare
Poliţia Comunitară a comunei Bustuchin a contribuit la asigurarea climatului de ordine și linişte publică atât prin activităţile de patrulare zilnică, precum și prin asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia manifestărilor cultural-artistice organizate pe raza comunei Bustuchin. Pentru nerespectarea normelor de convieţuire socială, Poliţia comunitară a aplicat o sancţiune contravenţională în baza Legii 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii și liniştii publice.
Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în baza H.C.L Bustuchin nr. 8 din 26 februarie 2010 privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei Bustuchin, pe anul 2011.

Tinerii din Bustuchin vor beneficia de o bază sportivă complexă, sala de sport fiind, deja, gata
Tinerii din Bustuchin vor beneficia de o bază sportivă complexă, sala de sport fiind, deja, gata

Venituri proprii și servicii
În ceea ce priveşte încasarea veniturilor proprii la bugetul local, gradul de încasare al acestora a fost în anul 2011 de 82,15%. Faţă de anul 2010, când rata de încasare a fost de 75%, s-a înregistrat o creştere a gradului de încasare a veniturilor la bugetul local, aceasta demonstrând că cetăţenii contribuabili au manifestat responsabilitate faţă de bugetul local, dar și faptul că administraţia publică locală a stăruit în gestionarea corespunzătoare a bugetului, în special în slujba cetăţenilor și conform legislaţiei în vigoare.
De asemenea, furnizarea apei potabile în comuna Bustuchin a fost asigurată în regim normal, fără a exista întreruperi de lungă durată, ci doar cele necesare unor intervenţii hidro-tehnice.

Activități de protecție a mediului
În ceea ce priveşte activitatea de mediu Primăria comunei Bustuchin a derulat activităţi de prevenire a depozitării deşeurilor prin montarea în zona cursurilor de apă din comuna Bustuchin a unor plăci de avertizare privind interzicerea depozitării deşeurilor.
De asemenea, în cursul anului 2011 au fost încheiat contractul de prestări de servicii publice de salubrizare,  privind gestionarea deşeurilor cu SC SALUBRIS GILORT SRL. Contractele de prestări servicii au fost încheiate cu o parte a gospodăriilor de pe raza comunei Bustuchin.
De asemenea au fost efectuate lucrări de desfundare a şanţurilor  a drumurilor publice, lucrări de igienizare a pârâului Amaradia şi lucrări de ridicare a deşeurilor menajere de la capetele podeţelor.
Sub aspectul protecţiei mediului în anul 2011 a fost iniţiat proiectul ”Amenajare  spaţiilor verzi în comuna Bustuchin”, proiect depus în vederea finanţării din fonduri structurale.

Festivalul „Iustina Băluțeanu” de la Bustuchin a ajuns, în 2011, la ediția a VII-a
Festivalul „Iustina Băluțeanu” de la Bustuchin a ajuns, în 2011, la ediția a VII-a

Activități culturale
În sprijinirea actului cultural, Primăria Bustuchin și Consiliul Local au finanţat şi în acest an Festivalul Folcloric ”Iustina Băluţeanu”, desfăşurat în luna iulie a fiecărui an, la care au participat tinere talente din mai multe localități ale Gorjului, precum și din județul vecin Vâlcea.
Pe parcursul anului 2011 s-au organizat acţiuni cultural-sportive, conform programului aprobat de Consiliul local, ce au atras interesul și s-au bucurat de participarea a numeroşi cetăţeni ai comunei noastre, printre care amintim ZIUA COPILĂRIEI,  Festivalul Folcloric IUSTINA BĂLUȚEANU, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice şi Ajunul Anului Nou.
Obiectivele anului 2012
Prezentăm, în continuare, principalele obiective ce vor sta  în atenţia administraţiei publice locale pentru anul 2012: Finalizarea  bazei sportive; Începerea lucrărilor la  Cămin Cultural Bustuchin; Continuarea modernizării infrastructurii rutiere în comuna Bustuchin; Construire Teatru în aer liber, comuna Bustuchin; Transport material calcaros necesar pentru plombarea drumurilor comunale; Construirea de parcuri verzi în comuna Bustuchin; Alimentare cu apă comuna Bustuchin, satele Poieniţa, Nămete şi Valea Pojarului; Reabilitare și modernizare ulița Ciucă,  ulița Călugăru, ulița Frunzaru, ulița Săvescu,  sat Poienița, cătun Țoțoi,   comuna Bustuchin, județul Gorj; Reabilitare și modernizare ulița Popescu, ulița Teodor, ulița Codres, amplasate în satul Bustuchin, cătun Zevelcești, comuna Bustuchin, județul Gorj;
Cu siguranţă că mai sunt multe probleme ce trebuie soluţionate în comuna Bustuchin, dar apreciem că, în general, starea economică, socială și de mediu a comunei este corespunzătoare, administraţia publică locală reuşind să depăşească problemele importante cu care s-a confruntat comunitatea locală în anul 2011.
Precizăm că acest lucru a fost posibil datorită efortului colectiv al cetăţenilor, al consilierilor locali și al salariaţilor Primăriei, considerând că trebuie totodată sporite eforturile în vederea atingerii obiectivelor comunităţii și creşterea nivelului de bunăstare al tuturor cetăţenilor din comuna Bustuchin.

Primar Ion Ciocea