ARHIVE Situația școlară și a personalului didactic în județul Gorj înainte de ocupație și în anul școlar 1916/1917

“Tribuna” şi-a avut sediul în localul vechii şcoli din Corneşti

În fondul arhivistic ,,Inspectoratul Școlar al Județului Gorj”, deținut de către Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale se regăsește dosarul privind situațiile statistice de la școlile locale, arhiva, mobilierul și personalul acestora din perioada 1917-1918.

Dosarul cuprinde  ordinele și instrucțiunile date de Ministerul Instrucțiunii și Cultelor în perioada 1917-1918, pe lângă acestea cuprinde și o adresă trimisă revizorului școlar al Județului Gorj primită în data de 17.Jun.1918 de către Ministrul Instrucțiunii și Cultelor pentru  pentru  „a readuce în stare normală învățământul primar urban și rural care a avut mult de suferit de pe urma războiului”.

Adresa pune accentul pe „numărul posturilor, cu care ar fi trebuit să funcționeze școala”.

Adresa este este redactată de către Ministrul Instrucțiunii și Cultelor și trimisă in data de 17.Jun.1918 revizorului școlar al Județului Gorj după,  cum urmeză:

                                              „Domnule Revizor,

În dorința de a readuce în stare normală învățământul primar urban și rural care a avut mult de suferit  de pe urma războiului, Ministerul vă invită să înaintați un raport în care să arătați cât mai amănunțit, pe deoparte situația școlară și a personalului didactic dinainte de ocupație și în anul școlar 1916/1917, pe de altă parte starea actuală a localurilor mobilierului școlar, arhivei, etc.

Pentru ca lucrarea să fie cât mai limpede și sistematică, veți anexa la raport două tablouri: pentru școalele rurale și două pentru cele urbane.

Primul tablou va cuprinde următoarele date privitoare la situația școlară de înainte de ocupație.

1). Comunele și cătunele în cari au existat școale în anul școlar 1915/1916, precum și acele cari au fost prevăzute pentru anul școlar 1916/1917, înainte de ocupație, așezate în ordine alfabetică, după numele comunelor.

2). Numărul posturilor, cu care ar fi trebuit să funcționeze școala, conform prevederilor pentru anul școlar 1916/1917.

3). Dacă școala are local propriu sau închiriat  (cu rubrici deosebite) și în ce stare se află localul: bină, mulțumitoare, rea (cu rubrici deosebite pentru localurile proprii și pentru cele închiriate).

4). Numărul învățătorilor de la fiecare școală împarte și anume câți titulari și câți suplinitori. Rubrica titularilor să fie despărțită în următoarele rubrici: învățători înaintațipe loc, învățători normaliști sau asimilați, ănvățători ajutori, total.

La fiecare categorie de învățători, atât titulari cât și suplinitori, să se arate în rubrici deosebite numărul bărbaților cât și a femeilor.

Tabloul pentru școalele primare urbane, va cuprinde aceleași date, așezând școalele după localități și în ordinea numerilor pe cari le au fiecare.

Al doilea tablou, privitor la situația școlară din timpul ocupației și anume din anul școlar 1916/1917, va cuprinde următoarele date:

1). Comunele și cătunele în cari au existat școale în anul școlar 1915/1916 precum și acelea în cari ar fi trebuit să fie în anul  școlar 1916/1917, așezate în ordine alfabetică (întocmai ca și în primul tablou).

2). Data deschiderei școalei în timpul ocupației. La acelea care nu au funcționat veți trage o linie orizontală.

3). Numele și prenumele învățătorilor cari au servit la fiecare școală în parte.

4). Titlul cu care a servit fiecare învățător înaintat pe loc, normalist sau asimilat, ajutor învățător, suplinitor, cu rubrici deosebite pentru bărbați și pentru femei. Titularii vor fi totalizați deosebit și suplinitorii deosebit.

5). Numărul copiilor cu etate de școală, după recensământul făcut în toamna anului 1916, sau în lipsa acestuia, după datele celui făcut în toamna anului 1915 (în rubrica băieți, fete, total).

6). Numărul copiilor  înscriși în școală pe clase în total. La total veți arăta câți băieți și câte fete.

7). Numărul total al elevilor cari au urmat regulat la școala de băieți și fete.

8). Numărul elevilor din ultima clasă, băieți și fete, cari s-au prezentat la examenul de absolvire și numărulacelora cari au absolvit școala.

9). Notări despre arhiva școalei, arătându-se dacă mai există și în ce stare se află față de trecut.

10). Notări despre zestrea școalei: hărți, tablouri, etc.

11). Hotărâri  despre numărul și starea mobilierului: bănci, catedre, table, scaune, etc.

12). Veți arăta dacă în starea în care se află localul și mobilierul se va putea deschide școala la Septembrie viitor. Aceasta privește în special școalele care până acum nu au funcționat.

Tabloul școalelor urbane va cuprinde aceleași date. Aceste tablouri în număr de 4 întocmite conform instrucțiunilor de mai sus, le veți înainta cu anexe la raport, cel mai târziu până la 30 Iunie 1918.

MINISTRU,                                                      DIRECTOR,”

Pasăre Elena-Alexandra