ARHIVE   Statutele Societății ,,Tinerimea Română” din Târgu-Jiu

 

În fondul arhivistic ,,Tribunalul Județului Gorj”, deținut de către Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale există un dosar din anul 1924 referitor la Societatea ,,Tinerimea Română” din Tg-Jiu, cu sediul în Târgu-Jiu în strada Victoriei nr. 9. Dosarul cuprinde corespondență, procese-verbale privind funcționarea acestei societăți, precum și Statutele acesteia. Societatea ,,Tinerimea Română” din Tg-Jiu avea ca presedinte pe Rafael Păunescu, vicepreședinte P.P. Ruianu, D. A. Condoiu – casier, Gh. Bănduțoiu – secretar, iar membri pe C. Doetescu, I. Voller, H. Marioti, I. A. Meculescu și V. Haranaciu.
Societatea a luat ființă încă din anul 1896, scopul acesteia fiind acela ca membri săi să se ajute în mod reciproc în caz de boală și de deces.

Numirea și scopul societății. ,,Se constituie în Târgu Jiu o societate sub denumirea ,,Tinerimea Română”. Scopul Societății este : a) ajutorarea în caz de moarte a membrilor Societății cu 10 % din fondul ce se va înființa cu această menire; b) ajutorarea membrilor în caz de boală cu o sumă de bani care se va fixa mai târziu printr-un Regulament Special; c) ajutorarea copiilor săraci care vor urma vreunul dintre cursurile Liceului sau Școalei Primare din Tg Jiu; d) se mai urmărește scopul înființării unei Biblioteci și Sale de Lectură, aceasta însă numai în mod benevol, până societetea va dispune de fonduri suficiente pentru a face față acestui ideal măreț.”

Membrii Societății

,,Toți aceia care doresc a face parte din Societate, trebuie să prezinte o declarațiune subscrisă prin care declară să consimtă la toate condițiunile prevăzute în Statutele Societății. Membrii Societății se împart în membrii fondatori, activi, onorifici și ajutători. Membrii fondatori sunt aceia care au înființat societatea plătind o taxă de 5 lei”. Membrii activi vor trebui să îndeplinească anumite condiții ,,să aibă vârsta de 18 ani și să nu treacă peste vârsta de 40 ani, să se bucure de un prestigiu frumos, să nu fie de naționalitate israelit sau emancipat.” De asemenea ,,ca membru în societate pot figura atât persoanele de secs masculuin cât și feminin, (…) atât locuitorii acestui județ cât și locuitorii din întreaga țară.”
Sunt de asemenea prevăzute clar în cap. III și Drepturile Societarilor. Acestea constau în dreptul de ,,a cerceta în orice zi localul Societății, de a se bucura în caz de boală de un ajutor zilnic în bani, Societatea se mai obligă de a da un ajutor de 10 % din fondul până la 2000 lei fiecărui membru în caz de moarte, fiecare membru are dreptul de a se interesa de afacerile curente ale Societății și a trage la răspundere pe membrii comitetului pentru orice abatere. Membrii onorifici și ajutători au dreptul numai la onoruri iar nu și la ajutor în caz de boală sau moarte.” De asemenea art. 10 stipulează clar ,,dreptul de a fi ales membru în comitet îl pot avea membrii activi care vor fi împlinit vârsta de 22 ani. ”
Administrația Societății. ,,Comitetul care va administra afacerile societății se compune dintr-un președinte, un vicepreședinte, un secretar, un casier și cinci membri în comitet. Comitetul are datoria de a se ocupa de toate afacerile societății. (..) Alegerea Comitetului se va face la Adunarea Generală cu majoritatea de voturi și va fi ales pe timp de 1 an. (..) La alegerea membrilor în comitet nu se va avea în considerație naționalitatea căreia aparțin, dar cu toate acestea vor trebui să aibă o purtare corectă în Societate, să fie cu sediul în Tg-Jiu, etc.”
Cât despre Adunarea Generală ,,Adunarea generală ordinară se va ține în fiecare an în zilele de 1-15 ianuarie.” Atribuțiile acesteia sunt acelea de ,,a lua la dezbatere raportul comitetului prin care se arată activitatea și mersul Societății în cursul anului, va controla starea financiară a Societății, va alege noul comitet pe timp de 1 an, se va ocupa cu eliminarea sau verificarea noilor membri activi ai Societății.” De asemenea este stipulat clar faptul că ,,membrii de secs feminin nu au drep de vot și nici de a fi aleși în comitet. Alegerea membrilor comitetului se va face de asemenea prin vot secret.”
Veniturile Societății. ,,Veniturile Societății constau din : taxa de înscriere și cotizația lunară a membrilor, contribuții benevole din partea membrilor onorifici și ajutători, aranjarea de petreceri câmpenești, de baluri, de concerte, de excursiuni și alte mijloace de distracție plăcute și onorifice. Veniturile Societății se vor mai compune din ofrande benevole ce se vor primi din partea oamenilor caritabili. Comerciu sau altfel de exploatări a capitalului Societății nu sunt la nici un cas admise.”
Sunt prevăzute totodată și condițiile de Excludere a membrilor din Societate ,,Acel membru ce va rămâne în restanță cu achitarea cotisațiilor pe timp de trei luni, în urm a unei avizări a comitetului vor fi considerați ca excluși din Societate.” Vor fi excluși totodată cei care : ,,se vor dovedi că au o purtare imorală, care vor critica sau defăima Societatea în localuri publice, care se vor dovedi că lucrează contra ideilor Societății.”
Fundațiunea. Conform art. 28 ,,Societatea ,,Tinerimea Română” se consideră ca fiind fondată numai când va număra 20 membri fondatori, iar operațiunile respective, precum și activitatea ei va începe pe data ce statutele de față vor fi recunoscute și legalizate de onor. Tribunalul Gorjiu.”
Mai sunt prevăzute și alte capitole referitoare la Pronunțarea membrilor, Legitimarea membrilor, Desființarea societății, Patronul și emblemele Societății, Statutele și diploma societății, Despre tacse, Ajutorarea membrilor, Averea Societății și administrarea ei, Despre modificarea Statutelor, Conduita Societății, Limba protocolară și oficială, Localul societății, Contribuiri benevole, Alte dispozițiuni, etc. Statutele Societății ,,Tinerimea Română” din Tg-Jiu au fost încheiate în Tg-Jiu în anul 1896.

 Bianca-Nicoleta Bărbuceanu