ARHIVE Instrucțiuni referitoare la fixarea definitivă a locurilor pentru cimitirele militarilor morți în război

Loading

  

      Prefectura Județului Gorj, Biroul Mobilizării și Rechiziții a comunicat printr-o adresă Primăriei Orașului Tg-Jiu, la data de 1 septembrie 1919, Instrucțiunile referitoare la fixarea definitivă a locurilor pentru cimitirele militarilor morți în război. Această adresă se regăsesște într-un dosar ce aparține fondului arhivistic ,,Primăria Orașului Târgu-Jiu” deținut de către Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, această adresă fiind redată mai jos:

                                                              ,,Domnule Primar,

      În conformitate cu ordinul Marelui Stat major No. 20623/919 am onoare a vă comunica mai jos instrucțiunile relativ la fixarea definitivă a locurilor pentru cimitirele Militarilor morți în răsboi, rugându-vă să bine voiți a lua cunoștință, instituindu-se Comisia Comunală după cum se prevede în instrucțiuni, și apoi a se executa de urgență:

    1. – În regiunile unde sunt morminte zolate și la distanțe nu prea mari, aceste morminte să fie grupate, pe cât posibil, în cimitirele comunale, într-o parte deosebită, în cimitirele militare existente, în locurile anume alese, de comisiunile comunale respective.

         Acolo unde se vor forma cimitire noi, grupele vor fi pe cât posibil, mai mari de 10 (zece) morminte.

         Numai din puternice motive, se vor putea muta și grupuri mai mari de 10 (zece) morminte, de exemplu când terenul ar fi amenințat de ape, a se surpa, iar cheltuielile pentru facerea de diguri ar fi prea mari, etc.

         În acest scop e nevoie a se face dezgropări, în condițiunile cerute de serviciul sanitar, desființându-se mormintele izolate, iar rămășițele pământești din ele, se vor transporta, cu ceremonialul religios la locul ales, după normele de mai sus.

    2. – Comisiunile comunale, vor avea în vedere, la alegeerea locurilor, pentru cimitirile, ce vor rămâne de veci, ca acele cimitire, să fie pe cât e posibil, vizibile dela calea ferată, dela șoselele principale, etc.

         Terenul ales să fie durabil, nu expus apelor sau surpării, nici să fie prea aproape de izvorul apelor de băut , căci ar fi dăunător sănătății publice.

          Se vor alege mai tot-deauna locurile înalte cu scurgere ușoară a apelor de ploaie, astfel încât să fie exclusă creearea de ape stătătoare.

         Să nu se permită existența de fântâni pe o rază de cel puțin 100 metri în jurul cimitirelor, iar fântânele existente se vor astupa.

         Distanța dela ultima locuință din comună, până la cimitirele ce se vor înființa din nou, va fi de cel puțin 200 metri.

     3. – Când în cimitirele existente și care urmează a rămâne definitive, îngropările sunt făcute prea la suprafață, atunci se vor lua măsuri a se îngroșa mormintele existente, prin depuneri de pământ deasupra lor, în cantitate suficientă, care se va aprecia la fiecare caz în parte.

    4. – În acelaș cimitir nou înființat, morții să fie grupați pe naționalități, făcându-se gropi individuale și înscriindu-se pe cruce numele fiecăruia, dacă se cunoaște, data când a murit, la ce luptă a luat parte, etc.

        Acei al căror nume nu se cunosc, să fie puși în gropi individuale, dacă mai înainte fusese înmormântați tot individual, iar cei cari au fost în gropi comune, vor fi înmormântați tot în gropi comune, notându-se pe crucile respective, pentru ambele categorii, locul unde au fost desgropați.

       Dacă în gropile comune, se vor găsi morți cu semne de identitate, atunci și aceștia vor fi îngropați individual.

     5. – Se va respecta dorința acelora, cari vor face cereri, ca morții lor, să fie lăsați în locul unde au fost îngropați, după ce au luat înțelegere cu proprietarii locurilor unde se găsesc mormintele, că vor respecta acele locuri.

     6. – Mormintele aflate în curțile bisericelor și în cimitire, ori care ar fi numărul lor, să fie lăsate pe loc, dacă sunt făcute conform regulamentului sanitar, să fie însă îngrădite, să aibă cruci și să aivă inscripțiile respective.

     7. – În ceea ce privește modalitatea desgropării, a transportării și reîngropării rămășițelor pământești, medicii de circumscripție sau agenții sanitari, vor azista comisiunile comunale, dându-le tot concursul potrivit instrucțiunilor ce vor primi de la medicul primar de județ.

     8. – În privința ceremonialului religios, Ministerul de Culte, Casa Bisericilor, va îngriji să se ea la timp, instrucțiunile necesare în această privință.

     9. – Cheltuielile de desgropare, facerea de noi coșciuge, transportul la noul cimitir, cheltuielile de reîngropare și de facerea crucilor provizorii, vor fi suportate de Ministerul de Răsboi.

       În acest scop comisiunile comunale, vor face ștate separate în triplu exemplar (de cheltuielile făcute), pentru fiecare cimitir, care ștate vor fi înaintate prin comisiuni mixte județene, Ministerului de Război (Serviciul Contabilității) pentru verificare și ordonanțarea sumelor cheltuite.

     10–. Controlul și verificarea lucrărilor făcute de comisiunile comunale, se va afce în fiecare județ de către  comisia mixtă de rechiziție ce funcționează în conformitate cu art. 26 din regulamentul legei rechizițiunilor, complectată cu Protoereul și medicul primar al județului.

        Prefctul județului care e președintele acestei comisiuni, prin membrii ei, va căuta să se asigure de executarea lucrărilor puse în sarcina comisiunilor comunale.

      11.—Îngrijirea mormintelor ostașilor morți, rămâne în seama comisiilor comunale locale, care vor funcționa în permanență.

      12.– Comisiile comunale sunt :

                               a) – Pentru orașele reședințe de județ :

      1. – Primarul comunei sau un delegat al său ca președinte;

      2. – Comandantul garnizoanei sau un ofițer desemnat de acesta;

      3. – Un istitutor numit de către revizorul școlar;

      4. – Preotul garnizoanei sau în lipsă un preot numit de protoerul județului.

                               b) – Pentru comunele rurale :

     1. – Primarul comunei ca președinte;

     2. – Șeful postului de jandarmi rurali;

     3. – Învățătorul diriginte și preotul paroh local.

             În comunele unde sunt mai mulți preoți sau învățători, din comisiune vor face parte, parohul și învățătorul diriginte, cel mai tânăr.

     13.– Comisiile comunale vor explica locuitorilor și proprietarilor, că locurile unde se vor face cimitirele noi sau unde cimitirele militare existente, vor fi lăsate de veci, se vor expropria, cu plată, de Ministerul de Răsboi, după normele exproprierilor făcute, pentru utilitatea națională sau utilitate publică.

     14. – Pentru ușurința lucrărilor comisiunilor comunale s-a întocmit alăturatul tablou No. 2, în care s-au prevăzut următoarele coloane:

         a) Numărul curent;

         b) Comuna, satul sau cătunul unde este sau unde se va stabili de veci cimitirul militar.

         c) Locul unde se găsește mormântul, grupul de morminte sau cimitirul actualmente

         d) Locul definitiv unde urmează a se face cimitirul (rămâne pe loc sau a se arăta locul unde se va muta);

         e) Numărul morților în cimitirul definitiv;

         f) Suprafața cimitirului definitiv în metrii pătrați socotit 6 m.p. (2/3) pentru fiecare mormânt.

         Această suprafață se va trece pe o schiță de plan în care se va arăta poziția locului, vecinătățile, întinderea în metrii pătrați și depărtarea de un punct de orientare (reper) bine determinat, cum ar fi, de exemplu : depărtarea de un sat, de o biserică, de o ridicătură de teren, bine cunoscută pe teren.

        g) Naționalitatea morților;

        h) Vecinătățile cimitirelor definitive, spre a se putea fixa cât mai precis formalitățile de expropriere;

        i) În fine coloana ,,Observațiilor” care va servi comisiilor comunale, a da diverse explicațiuni și lămuriri ce s-ar mai crede necesare.

       15. – Comisiunile comunale vor ânființa un registru în care să se treacă toate datele privitoare la fiecare mormânt în parte (de exemplu, de unde a fost desgropat, unde este îngropat, cine este, naționalitatea, religia, când a murit, ce se știe asupra morții, la ce lupte au luat parte, etc.).

       Pentru întocmirea acestui registru comisiunile comunale se vor folosi și de datele culese de jandarmi, ca rezultat al ordinului Ministerului de Război (Secretariatul General) No. 2162 din 16 iulie a.c. st. nou.

      Acest registru se va păstra de preotul din comisiune.

      16. – Tablourile alcătuite (conform modelului) de către comisiunile comunale, însoțite de schițe și de lămuririle necesare se vor trimite în termen de cel mult 20 (douăzeci) zile, comisiunilor mixte județene.

      Aceste comisiuni mixte, după ce le vor verifica, le vor înainta în cel mult 10 (zece) zile, dela primirea lor, Marelui Stat Major (comisiunei centrale de expropriere pentru mormintele și cimitirele ostașilor morți în răsboi).

      17. – În cazul când se vor ivi contestațiuni sau reclamațiuni la cele hotărâte de comisiile centrale comunale, comisiile mixte județene, vor hotărâ asupra diferendului, arătându-se Marelui Stat Major, motivele care i-au condus la luarea acelei hotărâri.

       Înainte ca Comisiile comunale să ia vreo hotărâre pentru desgroparea și transportarea rămășițelor pământești la noile cimitire, Domnul Medic Primar va da ordin Domnilor Medici ai Circomscripțiilor respective a examina terenul unde se vor instala cimitirele, cât și modul de transportare, prescriind instrucțiuni precise, pe care comisiunile Comunale le vor executa; deasemenea D-nii Medici vor face și o descripție a terenului unde urmează a se îngropa cadavrele.

      Comisiuniile Comunale după primirea avizului al D-nilor Medici respectivi, vor proceda la executarea dispozițiuniilor, adică la formarea de noi cimitire, înștiințând telefonic Comisiunea mixtă de rechiziții de pe lângă această Prefectură, ziua când se vor transporta a reîngropa rămășițele pământești ale celor desgropați.

     Părintele Protoeru cât și Prefectura prin circulări care se vor da, vor sfătui pe preoți și celelalte autorități ca la rândul lor să sfătuiască și să îndemne populația și mai ales pe femei a îngriji de curățirea și înfrumusețirea și tămâierea acestor morminte în felul cum ar fi al copiilor lor.

    Preoții vor fi iarăși obligați ca la Sâmbăta morților primul parastas în cimitir îl vor oficia la mormântul acestor eroi la care vor lua parte și autoritățile locale care vor fi anunțate din vreme.

    Comisiunea Mixtă de rechiziții va chibzui asupra modelului de Cruce și împrejmuirea cimitirelor ce se vor forma prin adunarea morților și îngroparea lor, intervenindu-se în acest scop la oameni experți după care se va decide modelul ce se va confecționa.

    Se atrage atențiunea Comisiunei Comunale a alege ca loc de cimitir pentru militarii morți în partea cea mai solidă din cimitirele comunale și dacă nu se va putea, se va alege un alt loc, preferabil pe lângă drumuri sau pe lângă calea ferată, anunțându-se din vreme comisiunea mixtă de rechiziții, a trimite delegatul și a studia acel teren. În alegerea terenului nou pentru cimitire, D-l Medic respectiv va înștiința pe D-l Inginer al Județului a delega un domn Conductor a studia și cerceta terenul, și numai dacă se găsește în condițiunile bune se vor lua măsurile celelalte.

     Se anexează și modelul după tabloul model No. 2 în care se va întocmi conf. Instrucțiunilor, și care se vor înainta prin curier special Prefectului biuroului Mobilizărei.

     Ori ce alte lămuriri se vor cere la comisia Mixtă de rechizițiuni de pe lângă această Prefectură.

     Președintele Comisiunei,

                Prefect, I. MICODIN

                                                         Primarul Orașului Gh. Nicolaescu

                                                          Ad-tor Financiar Radu Petrescu

                                                          Protoereul Județului D. Bărdan

                 Membrii                           Medicul Primar al Jud. C. Tănăseanu

                                                          Șeful Bir. Rechiziții Maior C. Rătescu

                                                          Consilier Județian Marin Petrescu

                                                          Comand. Garniz. L-t Col. C. Pleșoianu

                                                          Consilier Agricol Leonida Georgescu

                Secretarul Comisiunei

                                  Sub-șef de Birou, P.P. Ruianu

    Bărbuceanu Bianca