ARHIVE Gheorghe Magheru, ocârmuitor al județului Gorj

            Despre Gheorghe Magheru s-au scris multe. Se cunoaște că a fost căpitan de panduri, a fost judecătorul județului Gorj, prezident al Maghistratului orașului Tg-Jiu (primar al orașului), consilier al Maghistratului, ocârmuitor al județului Romanați (partea olteană a județului Olt), fruntaș al revoluției de la 1848, dar mai puține se știu că pentru o perioadă scurtă de timp a fost și ocârmuitor al județului Gorj.

            La Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale există în fodul arhivistic „Prefectura județului Gorj” documente care demonstrează că ilustrul nostru conjudețean a fost și ocârmuitor al județului nostru.

            Mai jos redăm conținutul documentului prin care acesta este numit ca ocârmuitor, respectând ortografia vremii și dând astfel iubitorului de istorie posibilitatea să se bucure de farmecul  trecutelor vremi și de izul acestora ce transpiră din documentele de arhivă.

„Copie

Depertamentul Dvornicii din Lăuntru

D<umnealui> V<el> Vistier Gheorghe  Magheru

            Fiindcă dumnealui clucerul Gheorghe Călinescu, ocârmuitorul județului Gorj, să află bolnav și este dă neapărată trebuință a să afla dregător la acel județ, căci să întâmpină multe neorânduieli din lipsa dumisale, drept aceea Depertamentul cunoscându-te pă dumneata vrednic de această însărcinare iată te orânduiește vremelnicește îndeplinitor datorii de ocârmuitor la acel județ pănă va sosi dumnealui ocârmuitorul și poruncește numaidecât să ei toate îndatoririle asuprăți sârguindu-te prin orce mijloace vei socoti a să aduce tote trebile județului întru săvârșire fără de cusur și ți să va cunoaște slujba, iar de primire și urmare să răportuiești Dvornicii.

            Pă tistul județului îndată după primirea aceștii porunci scoțându-l să-l pui și la arestul poliții înpreună și pă toți ceilalți, adică pă Grigore Boiavici i pă Ștefan Bugă și pă Radu Lânarul și fiindcă s-au orânduit întradins cercetări din înaltă poruncă asupra aceștii pricini D<umnea>lui sărdaru Dumitrache Cnezu ocârmuitorul județului Vâlcea, căruia i s-au primit și poruncile. De aceea dumneata vei avea în pază pă arătați pănă la sosirea D<umnea>lui și izbrănirea cercetărei.

Anul 1833 de<cem>vrie 18   Gheorghe Filipescu

Secsia 1-iu         Șeful secsii Ionidis ?

Masa 1-iu                            (întorcând)

            D. G.

            Să să scrie mai întâi D<umnea>lui polițaiul orașului ca pă tistul județului înpreună și cu ceilalți arătați prin arătata poruncă orânduindu-i să-i ție la arestul poliții supt pază pănă să vor da în cercetarea D<umnea>lui sărdaru Dumitrache Cnezu orânduitei cercetări din naltă poruncă și pănă când va lua cercetarea izbrănire, când atunci va avea al doilea răspuns, iar acum de primire și urmare va răspunde. Răspunzându-se și Cinstitei Mare Dvornicii. De primirea cinstitei porunci și însărcinarea pusă asupră-ți cu îndatorire vremelnicește de îndeplinitor datoriilor de ocârmuitor la acel județ. Pentru care va fi Cinstita Dvornicie încredințată că cel mai mic cusur nu să va face, să-mi facă cu toată supunerea și grija a-mi arăra cu slujbă plăcută aducând întru săvârșire tote trebile județului pân la sosirea  D<umnea>lui  ocârmuitorului în care răspuns să vă adăoga și urmarea făcută cu scoaterea tistului acelui județ și arestuirea lui la poliție înpreună și cu ceilalți pă anume pricinuitori gâlcevii urmate într-acel oraș care vor fi la paza poliții precum să poruncește pănă va lua sfârși cele pentru dânșii poruncite D<umnea>lui sărdarului Cnezu orânduitul cercetător din naltă poruncă îndeplinirea datoriilor de ocârmuitor. G. Magheriu 1833 dechevrie 24

            Copie după cea adevărată care s-au lăsat în cațilarie a să alătura la dela (dosarul n.n.) pricinii iar cea adevărată s-au poprit de însuși Gheorghe Magheru”.

            Deci după cum se vede chiar dacă a fost numit interimar ocârmuitor al județului Gorj, gheorghe magheru a fost ocârmuitorul județului Gorj.

            Ion Hobeanu