Apelul domnului Alexandru Dimitriu Ghica Voievod către ţară

Instalarea unui nou conducător în fruntea ţării a fost în trecut şi este şi în prezent un moment de maxim interes atât pentru locuitorii ţării cât şi pentru străini. Momentul era aşteptat cu teamă, generată de necunoscut, dar şi cu speranţă că noul va aduce ceva mai bun ce va schimba starea de fapt existentă. Iată apelul către ţară făcut de primul domn regulamentar din Ţara Românească, păstrat la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale în fondul arhivistic „Prefectura Judeţului Gorj”.

Domnitorul Alexandru Ghica a fost primul ales în Muntenia în baza Regulamentelor Organice
Domnitorul Alexandru Ghica a fost primul ales în Muntenia în baza Regulamentelor Organice

O „delă (dosar în limba rusă) pentru publicaţia făcută din porunca Mării Sale lui Vodă prin eczemplare pentru păzirea noilor legiuiri”
Anul 1834 a marcat sfârşitul celei de-a patra administraţii ruseşti (1828-1834) în Ţara Românească prin numirea de către Poarta Otomană, cu acordul Rusiei, la 23 martie/3 aprilie ca domn a lui Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842).
La 7 august 1834  Ocârmuirea (Prefectura) judeţului Gorj primea din parte Departamentului Pricinilor din Lăuntru (Ministerul Afacerilor Interne)  porunca (ordinul) însoţită de 247 publicaţii „ ca îndată după primirea aceştia numaidecât publicarisindu-să (să se afişeze şi să se anunţe prin viu grai) de obşte spre ştiinţa tuturor apoi să împarţă prin suptocârmuitorii plăşilor câte una pă la toate satele aflate în judeţ sau puindu-li-să de aproape îndatorire prin preoţii satelor a o citi adesea pe la biserici ca să-i îndestuleze de a sa coprindere de bunăvoinţa Mării Sale şi în urmă să-i puie spre păstrare prin arhivele lor”.
Respectând porunca Ocârmuirea înaintează subocărmuitorilor plăşilor exemplarele de publicaţii după cum urmează: la plaiul Novaci 27, la plaiul Vâlcan 37, la plasa Jiul 45, la plasa Tismana 40, la plasa Amaradia 45 şi la plasa Gilort 53. Prin urmare în toate cele 247 de localităţi câte număra judeţul în acel moment au fost repartizate tipărituri spre a fi aduse la cunoştinţa locuitorilor.

Apelul către ţară

Dar pentru a vedea ce conţine acest apel  îl vom reproduce mai jos respectând ortografia vremii cu precizarea că acolo unde în tipăritură „i” şi „n” din alfabetul chirilic au fost utilizate greşit de zeţar s-a făcut cuvenita rectificare.
„Noi Alecsandru Dimitriu Ghica Voevod
Cu mila lui Dumnezeu Domn a toată Ţara Rumânescă
Cuvioşilor igumeni după la sfintele mănăstiri, molitvelor voastre protopopilor i preoţi, dumneavoastră boierilor de toată treapta, neamurilor, mazâlilor, neguţătorilor isnafurilor şi tuturor de obşte lăcuitori din fieşti care sat şi oraş al aceştii de Dumnezeu păzite ţări sănătate şi tot binele vă voim.
Sosind Domnia Mea cu Dumnezeesc ajutor aici în domnesc nostru scaun la 25 ale cuprinzătoarei luni iulie, şi luând otcârmuirea domneştii noastre oblăduiri am socotit neapărată datorie a vă înştiinţa pe toţi de aceasta, şi tot deodată  a vă încredinţa că temeiul nestrămutat şi sfârşit neschimbat al domneştii noastre otcârmuiri este cea de obşte a supuşilor noştri fericire şi bună stare, pentru care vom priveghea pururi cu nepregetare a să păzi neclintite drepturile ce vi s-au hărăzit prin noăle aşezământuri ale Regulamentului Organic, şi a depărta de asupră-vă orice bântuire înpotriva acestora, nebăgând în seamă nici un fel de trudă şi osteneală spre a statornici a voastră bună petrecere şi odihnă, căreia totdeauna va fi cea mai mare a noastră sufletească mulţumire. Tot deodată însă cerem şi Domnia Mea de la înşivă ca potrivit cu evangheliceştile povăţuiri şi cu cele de obşte păzite pravili întru toate neamurile, care ne poruncesc supunerea către cei mai mari, ce este temeiul bunei orânduieli, să fiţi cu ascultare la poruncile stăpânirii şi la dregătorii cei orânduiţi înplinindu-vă fieşcare datoriile voastre cu supunere, ca printr-aceasta să vă arătaţi vrednici de a noastră milă şi sprijineală.
Iar la întâmplare de a cerca înpotriva voinţii şi poruncilor Domniei Mele ori cu cereri nepravilnice sau cu năpăstuiri în pricini de judecăţi sau cu orice alt chip, atunci cu toată îndrăzneala să vă arătaţi către noi, încredinţaţi fiind că la dreptăţile ce veţi avea veţi găsi toată ocrotirea şi mângâierea.
Acestea sânt câte pentru voi supuşii noştri ca un părinte le cugetăm, ca un domn le poruncim şi ca un rumân iubitor de înaintarea şi fericirea neamului le vom îngriji cu dinadinsul atât de obşte cât şi în parte pentru fieşcare.
Anul 1834. Iulie 28. Bucureşti”

Ion Hobeanu

One Comment on “Apelul domnului Alexandru Dimitriu Ghica Voievod către ţară”

Comments are closed.