Anunț

Loading

Şcoala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru, cu sediul în localitatea Ceauru, Com. Bălești județul Gorj, organizează în perioada 21 octombrie 2019 – 22 octombrie 2019 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de administrator patrimoniu, 0,50 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii  superioare economice;
 • abilități de lucru pe calculator;
 • nu este necesară vechime;

Concursul va consta in urmatoarele etape: 

 • selecția dosarelor ;
 • proba scrisă – 100 puncte;
 • proba practică – 100 puncte;
 • interviu – 100 puncte.

Candidaţii care nu obţin minim 70 de puncte la prima probă, nu pot participa la cea de a doua probă. Candidaţii care nu obţin minim 70 de puncte la probă practică , nu pot participa la  probă  interviu.

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi interviu. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 octombrie 2019 – 11 octombrie 2019, 8.00 – 12.00 : depunerea dosarelor;
 •  15 octombrie 2019: selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor ;
 • 16 octombrie 2019, 12.00 – 14.00:  contestații rezultate selecția dosarelor ;
 • 17 octombrie 2019, 15.00:  afişarea rezultatelor contestaţiilor la selectia dosarelor ;
 • 21 octombrie 2019, ora 9.00: proba scrisă;
 • 21 octombrie 2019, ora 15.00: afișarea rezultatelor  la  proba scrisă;
 • 21 octombrie 2019  15.00 – 16.00: contestații rezultate proba scrisă;
 • 21 octombrie 2019, ora 18.00: afișarea rezultatelor  după contestații ;
 • 22 octmbrie 2019, ora 10:00: proba practică
 • 22 octomrbie 2019, ora 11:00 afișarea rezultatelor proba practică;
 • 22 octombrie 2019, ora 11:00-11:30:  contestații rezultate proba practică
 • 22 octombrie 2019, ora 12:00: afișarea rezultatelor  după contestații
 • 22 octombrie 2019, ora 12.00: proba interviu.
 • 22 octombrie 2019, ora 16.00: afișarea rezultatelor la interviu ;
 • 22 octombrie 2019,  16.00 – 17.00: contestații rezultate  interviu ;
 • 22 octombrie 2019, ora 18.00: afișarea rezultatelor  după contestații ;
 • 22 octombrie 2019, ora 18.30: afișarea rezultatelor  finale ale concursului ;

Bibliografie :

 1. Legea nr.22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legăturaă cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 3. HG 395/2016 Normele de aplicare a Legii 98/2016;
 4. Legea 99/ 2016;
 5. MFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii activelor, datoriilor și capitalelor proprii;
 6. MFP 3512/ 2008 privind documentele financiar – contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – ordinul MEN 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea 319/ 2006 , Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea 333/ 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, cu modificările și completările ulterioare – secțiunea VI;
 12. Legea 53/2003 –Codul Muncii

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie ( dacă este cazul);
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea, daca este cazul, vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” Ceauru localitatea Ceauru, com. Bălești, judeţul Gorj, telefon: 0253/210973, persoană de contact, Șomîcu Cornel, telefon 0748828211.

Director,

Prof. Șomîcu Cornel