Inspecția școlară adaptată la noile condiții din învățământ

 2,532 total views

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A apărut un  nou Regulament de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 6.106 din 2020, publicat la sfârșitul anului trecut  în Monitorul Oficial. Odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ a fost abrogat Ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar.

Potrivit noului Regulament, cei  care îndeplinesc condițiile necesare realizării și/sau conducerii activităților de inspecție școlară sunt: inspectorul școlar, profesorul metodist desemnat de către inspectoratul școlar, inspectorul/consilierul/reprezentantul cu atribuții de inspecție din cadrul Ministerului Educației. Activitățile specifice inspecțiilor școlare se desfășoară, de regulă, față în față, în unitățile de învățământ inspectate, însă ele pot fi organizate și online. ,,În situația restrângerii sau suspendării activităților didactice care impun limitarea prezenței fizice a elevilor și cadrelor didactice în unitățile de învățământ, diferitele tipuri de inspecții școlare se pot organiza și desfășura și prin intermediul tehnologiei și al internetului, potrivit prevederilor metodologice specifice și în conformitate cu proceduri elaborate la nivelul fiecărui inspectorat școlar și aprobate de Consiliul de administrație”, se precizează în Regulament.

 Avem în față trei tipuri fundamentale de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar: inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar, inspecția tematică și inspecția de specialitate. Apar însă modificări în ceea ce privește scopul inspecției școlare generale, ,,evaluarea și monitorizarea activității unităților de învățământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecție” fiind înlocuită cu ,,consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități”. Ca și scopuri ale inspecției școlare generale sunt menționate, în continuare, ,,îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ preuniversitar cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul educației” și ,,consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități și pentru dezvoltarea capacității instituționale de atragere și derulare de proiecte cu finanțare externă”. Inspectorii vor face aprecieri asupra următoarelor 7 arii tematice/domenii: managementul școlar, managementul calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor, implicarea în proiecte cu finanțare externă pentru dezvoltarea resursei umane și a infrastructurii; modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea și aplicarea curriculumului la decizia școlii/în dezvoltare locală, calitatea activităților extracurriculare realizate de personalul didactic și unele categorii de personal didactic auxiliar; activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învățare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului educațional); nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare raportat la competențele vizate; modul în care unitatea de învățământ sprijină și încurajează dezvoltarea personală a elevilor, motivația acestora în învățare, participarea școlară și starea de bine a preșcolarilor/elevilor (consiliere, orientare școlară, asistență individualizată), respectând principiile educației incluzive și asigurarea egalității de șanse; relațiile unității de învățământ cu părinții și alți parteneri educaționali; atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează unitatea de învățământ. Modificări apar și în ceea ce privește obiectivele urmărite în cadrul inspecției de specialitate. Astfel, ,,evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a integra Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și lecțiile din cadrul Platformei de eLearning (AEL) în activitatea didactică” și ,,consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea TIC și a lecțiilor AEL în activitatea didactică” sunt înlocuite cu ,,evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a desfășura activitatea didactică utilizând Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), platformele educaționale și resursele educaționale deschise (RED)” și ,,consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu desfășurarea activității didactice utilizând TIC, platformele educaționale și RED”. În ceea ce privește inspecția tematică, între domeniile și aspectele a căror consiliere/monitorizare/evaluare aceasta le include apar în plus, față de Regulamentul aprobat în 2011, ,,modul de implementare a diferitelor programe sociale (Programul național de rechizite școlare, Programul Masa caldă, programul ,,Școală după școală”, programul EURO 200, Programul Bani de liceu, Programul Bursa profesională, Programul Tichete pentru grădinițe, Transportul școlar, acordarea burselor pentru elevi etc.)”, ,,modul și gradul de încărcare a datelor din SIIIR” pregătirea unității de învățământ pentru evaluare externă” și ,,realizarea obligației legale în privința elaborării și publicării rapoartelor de evaluare internă a calității educației”.