Hotărâri de consiliu Fărcășești, decembrie 2021

Loading

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 57

privind stabilirea cuantumului lunar al burselor de ajutor social, burselor de performanță, burselor de merit și burselor de studiu  de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza UAT Fărcășești, pentru anul școlar 2021-2022

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr. 9322/07.12.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,

  • Prevederile art. 12, art.82, alin(1) , alin(2) și art. 105, alin. (2) din Legea  educației naționale nr. 1/2011,
  • Prevederile OMECTS nr.5576/2011,

–     Hotărârea  Guvernului nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022
–   Referatul de aprobare nr.9323/07.12.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–   Raportul de specialitate nr.9377/ 08.12.2021 al Secretarului General,

–   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul I al anului şcolar 2021-2022, cuantumul  burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat, cu frecvenţă, de pe teritoriul UAT Fărcășești, este de 100 lei/ lună, pentru fiecare tip de bursă.

Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul II al anului şcolar 2021-2022, cuantumul  burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat, cu frecvenţă, de pe teritoriul UAT Fărcășești, este de:

a) 500 lei/lună, pentru bursa de performanţă;

b) 200 lei/lună, pentru bursa de merit;

c) 150 lei/lună, pentru bursa de studiu;

d) 200 lei/lună, pentru bursa de ajutor social.

Art.3. Se împuternicesc pentru ducerea la îndeplinire Primarul comunei Fărcășești și directorul Liceului Tehnologic Roșia Jiu.

 Art.4. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 08.12.2021, cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 10 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA                                                                                                          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 58

privind aprobarea susținerii financiare pentru Parohia Peșteana de Jos în vederea achiziționării serviciilor de întocmire documentații în vederea realizării obiectivului de investiții

„CONSTRUIRE BISERICĂ NOUĂ ÎN SAT PEȘTEANA DE JOS, COMUNA FĂRCĂȘEȘTI ȘI GRUP SANITAR”

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr. 9360/08.12.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,

  • Cererea nr.9352/08.12.2021 a domnului Neblea Valentin, preot paroh al Parohiei Peșteana de Jos, sat Peșteana de Jos, comuna Fărcășești,
  • Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale

–   Referatul de aprobare nr.9361/07.12.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–   Raportul de specialitate nr.9371/ 08.12.2021 al Compartimentului Contabilitate,

–   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 19.040 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de întocmire documentații în vederea realizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE BISERICĂ NOUĂ ÎN SAT PEȘTEANA DE JOS, COMUNA FĂRCĂȘEȘTI ȘI GRUP SANITAR”

Art.2. Se împuternicesc pentru ducerea la îndeplinire Primarul comunei Fărcășești și preotul paroh Neblea Valentin.

 Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 08.12.2021, cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 10 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA                                                                                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 59

privind aprobarea susținerii financiare pentru Parohia Fărcășești în vederea achiziționării serviciilor de întocmire documentații în vederea realizării obiectivului de investiții

„CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN CURTEA BISERICII SFÎNTUL MARE MUCENIC DUMITRU DIN FĂRCĂȘEȘTI”

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr. 9358/08.12.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,

  • Cererea nr.9351/08.12.2021 a domnului Rogobete Ion Florin, preot paroh al Parohiei Fărcășești, sat Fărcășești, comuna Fărcășești,
  • Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale

–   Referatul de aprobare nr.9361/07.12.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–   Raportul de specialitate nr.9371/ 08.12.2021 al Compartimentului Contabilitate,

–   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4760 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de întocmire documentații în vederea realizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN CURTEA BISERICII SFÎNTUL MARE MUCENIC DUMITRU DIN FĂRCĂȘEȘTI”

Art.2. Se împuternicesc pentru ducerea la îndeplinire Primarul comunei Fărcășești și preotul paroh Rogobete Ion Florin.

 Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 08.12.2021, cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 10 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 62

privind aprobarea contractării de servicii pentru activitățile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, pentru anul 2022

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr. 9591/14.12.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,

–     Prevederile art.109, din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ,

–     Prevederile art. I, alin.(2), lit. b) , din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare  și de modificare și completare a unor acte normative    

–   Referatul de aprobare nr.9592/14.12.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,

–   Raportul de specialitate nr.9623/ 15.12.2021 al Consilierului juridic

–   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

       Art.1. Se aprobă contractarea de servicii pentru activitățile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prestate de către cabinete de avocatură.

        Art.2. Activitățile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, de către cabinete de avocatură,  vor fi contractate numai în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare desfășurării activității Primăriei și Consiliului Local ale comunei Fărcășești, nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat.

        Art.3. Sumele necesare pentru aceste activități vor fi prevăzute in bugetut local pentru anul 2022 .

        Art.4. Cu ducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul comunei Fărcășești.

        Art.5. Secretarul General al  UAT Fărcășești va comunica prezenta.

Adoptată astăzi 23.12.2021, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                         UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                        BÎZU LIDIA