Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, noiembrie 2020

ROMÂNIA , JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

HOTĂRÂRE  NR. 9

privind aprobarea achiziţionării şi acordării anumitor produse/servicii cu ocazia sfârşitului de an, respectiv sărbătorilor de iarnă şi a sumelor necesare achiziţionării acestora

   Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

               Avînd în vedere:

               – referatul domnului Cîrciumaru Cristian, viceprimar înregistrat la numărul 4334 din 23 noiembrie 2020;

               – referatul de aprobare întocmit de primarul comunei domnul ec. Oiță Tudor;

               – raportul de specialitate  întocmit de compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale;

               – raportul de avizare al comisiei pentru activități economico- financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism;

               – raportul de avizare al comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, activități social- culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copii, tineret și sport;

               –  raportul de avizare al comisiei pentru administrației publică, juridică și de disciplină;

               – prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 7  din 14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;  

   – prevederile art. 129, alin. 4, lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

               În temeiul   art. 136, alin. (8), art. 139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit. ”a” și art. 243 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. Aprobarea achiziţionării de produse/servicii cu ocazia sfârşitului de an, respectiv a sărbătorilor de iarnă, după cum urmează:

                 – 2500 buc. plase personalizate motiv iarnă;

            – 600 Pachete cu dulciuri;

                 – 50 buc. agendă datată A5;

                 – 50 buc pixuri și creioane;

            – 50 buc. calendare perete A3;

                 – 10 buc. set stilou cu pix protocol;

                 – 10 buc. agendă lux;

                 – 1000 buc. carte poştală;

                 – Foc de artificii;

                 – 42 sticle șampanie.

Art.2. Aprobarea alocării sumelor necesare achiziţionării de produse/servicii cu ocazia sfârşitului de an, respectiv a sărbătorilor de iarnă, după cum urmează:

Nr.Crt.Denumire produsU.M.CantitatePret Unitar(fără TVA)Valoare(fără TVA)Valoare(cu TVA)
1Plasă personalizată motiv iarnăBuc.25001,43500        4165
2Pachete cu dulciuriBuc.6003521.00022.850
3Agendă datată A5Buc.502010001190
4PixuriBuc.5012600714
5Calendare perete A3Buc.5015750892,5
6Set stilou cu pix protocolBuc.1050500595
7Agendă luxBuc.1017017002023
8Carte poştalăBuc.10001,414001666
9Foc de artificiiBuc.110.00010.00011.900
10ȘampanieBuc.4216672799,68
TOTAL lei41.12246.835,18

Art.3. Aprobarea conţinutului pachetului cu dulciuri, după cum urmează:

           – Biscuiți cu unt, 100 gr. Tedi;

           – Biscuiți cu cacao și cremă cu aromă de vanilie, 154 gr. Oreo Original;

           – Ciocolată cu lapte, 90 gr. Poiana;

           – Biscuiți cu spumă cu aromă de ciocolată, acoperiți cu ciocolată cu lapte alpin, 128 gr. Milka (Choco Jaffa – Chocolate Flavor Mousse);

           – Croissant cu umplutură cu cacao, 85 gr. 7 Days Max;

           – Napolitane cremă de cacao, 180 gr. Nestle Joe;

           – Pernițe umplute cu cremă de cacao, 100 gr. Viva;

           – Napolitană trasă în ciocolată cu lapte, cu umplutură de lapte și alune (mod de ambalare 2 batoane în pachet), 43 gr. Kinder Bueno;

           – Batoane de ciocolată cu lapte, cu umplutură de lapte, ambalate individual, (mod de ambalare 8 batoane în pachet), 100 gr. Kinder Chocolate;

           – Baton de ciocolată, 42 gr. Nestle Lion Bar Baton;

           – Suc de portocale, 1,5 L Cappy Pulpy;

           – Bomboane de pom, 184 gr. Laura.

Art.4. Aprobarea acordării produselor/serviciilor cu ocazia sfârşitului de an, respectiv a sărbătorilor de iarnă, după cum urmează:

                  –  Cele 600 pachete cu dulciuri:

            – preşcolarilor, şcolarilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar, care studiază, respectiv predau/lucrează la unităţile de învăţământ din localitate;

           – grupurilor de colindători care vor veni la Primărie.

           – angajaţilor primăriei şi membrilor consiliului local.

           – Cele 50 de agende, pixuri, calendare (personalizate) vor fi oferite angajaţilor primăriei, membrilor consiliului local, şefilor de instituţii care interacţionează cu instituţia noastră (parohii, dispensare, şcoli, post de poliţie, consiliu judeţean, prefectură, ANAP, ITM, APM, AJPIS, etc.);

           – Cele 10 seturi agende, pixuri, stilouri, vor fi acordate ca protocol, diverşilor oaspeţi, cu ocazia anumitor vizite, şedinţe, întâlniri, etc. organizate la sediul instituţiei noastre sau diverselor gazde cu ocazia anumitor vizite, şedinţe, întâlniri, etc. organizate la sediul altor instituţii, la care primarul ia parte;

           – Cele 1000 cărţi poştale vor fi oferite cetăţenilor Comunei Negomir, în perioada sărbătorilor de iarnă;

           – Achiziţionarea unui număr de 42 sticle de şampanie (Cocktail Fragola – Șampanie, 75 cl, alc.7% vol, Angelli Fragola), care să fie oferită cetăţenilor care vin la sediul primăriei, pentru a admira focul de artificii organizat de Revelion.

          Art. 5. Se aprobă organizarea unui foc de artificii cu ocazia Revelionului 2020-2021.

          Art.6. Cantităţile de produselor/servicii şi sumele necesare achiziţionării acestora sunt maximale, consiliul local dă posibilitatea primarului Comunei Negomir la diminuarea sau renunţarea, la acestea, în tot sau în parte.

          Art.7. Prin grija secretarului comunei  prezenta hotărâre se comunică:

                – Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj;

                – Primarului Comunei Negomir;

                – Compartimentului financiar-contabilitate, taxe şi impozite locale;

                – Responsabil achiziţii publice.

                Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                ordinară  din  27 noiembrie   2020 , cu un număr de  11 voturi pentru, un număr

                de 0   voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                și  11  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                         CRISTIAN CÎRCIUMARU                                   JR. VALENTINA CAUC

–––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                       

H O T Ă R Â R E  NR.  13

privind aprobarea documentației de execuție pentru   ”ÎNTREȚINERE

DRUMURI PIETRUITE ÎN COMUNA NEGOMIR, JUDEȚUL GORJ”

             Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

             Având în vedere:

 – referatul de aprobare a primarului comunei înregistrat la numărul  8022 din 27.11.2020;  

             – referatul compartimentului de specialitate, prin care se propune aprobarea documentației de execuție pentru ”ÎNTREȚINERE   DRUMURI PIETRUITE ÎN COMUNA NEGOMIR, JUDEȚUL GORJ”;

             – raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economice – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism;

             –  raportul de avizare al comisiei pentru administrației publică, juridică și de disciplină;

             – art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;                   

             – prevederile art. 129, alin. (1),   alin. (2), lit. b și c și alin. (7) lit. m, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

              În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

                Art. 1.  Se aprobă documentației de execuție pentru  ”ÎNTREȚINERE  DRUMURI PIETRUITE ÎN COMUNA NEGOMIR, JUDEȚUL GORJ”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a  sumei de 312.533,93 lei  cu t.v.a necesară contractării lucrărilor  pentru    ”ÎNTREȚINERE  DRUMURI PIETRUITE ÎN COMUNA NEGOMIR, JUDEȚUL GORJ ” conform Proiectului nr. 22/2020 întocmit de SC ARTINF PROIECT S.R.L.

               Art. 3. Domnul Oiță Tudor, primarul comunei Negomir, Popescu Larisa – Constantinela,  inspector în cadrul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului  și  compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite locale vor  duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

               Art. 4. Prin grija secretarului comunei  prezenta hotărâre se comunică:

 – Instituției Prefectului , județul Gorj;

 – Primarului comunei Negomir;

 – Compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale;

 – Responsabil achiziții publice.

                Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

                ordinară  din  27 noiembrie   2020 , cu un număr de  11 voturi pentru, un număr

                de 0   voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 13  consilieri în  funcție

                și  11  prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                         CRISTIAN CÎRCIUMARU                                   JR. VALENTINA CAUC