Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, august 2020

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

COMUNA NEGOMIR                                                                     

CONSILIUL-LOCAL                                                                                                  

H O T Ă R Â R E  NR. 31

privind aprobarea execuţie  bugetului local de venituri şi cheltuieli al

comunei   Negomir la trimestrul IV/2019, la trimestrul I/2020 și trimestrul II/2020

           Consiliul local al comunei Negomir, județul Gorj.

           Având în vedere:

           – referat de aprobare  la proiectul de hotărâre înregistrat la numărul 3201/26.08.2020 ;

           – raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat la nr. 3209/27.08.2020 ;

           – raportul de avizare al comisiei  pentru activităţi economice-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală,protecţia mediului şi turism;

            – prevederile Secţiunii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin. 2-1 din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale

            –  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019
            –  prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

             În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

                                    HOTĂRĂȘTE:

               Art 1. Se aprobă execuţia veniturilor Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Negomir, județul Gorj  la trim. IV  anul 2019, în valoare totală de 16.564.504  lei, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre ,din care:  

–  4.439.625 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexei 1a la prezenta hotărâre;

–  12.124.879 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1b la prezenta hotărâre.

              Art. 2. Se aprobă execuţia cheltuielilor Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Negomir la trim.IV, anul 2019, în valoare totală de 16.560.446 lei, conform anexei  nr. 2 la prezenta hotărâre, din care:

–  4.438.389  lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 2a la prezenta hotărâre;

– 12.122.057 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2b la prezenta hotărâre.

              Art. 3. Se aprobă execuţia veniturilor Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Negomir,județul Gorj  la trim.I ,  anul 2020, în valoare totală de 2.123.089  lei, conform anexei nr. 3, la prezenta hotărâre ,din care:  

–  1.013.994 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexei 3a la prezenta hotărâre;

–  1.109.095 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 3b la prezenta hotărâre.

              Art. 4. Se aprobă execuţia cheltuielilor Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Negomir la trim. I, anul 2020, în valoare totală de 1.741.235 lei, conform anexei  nr. 4 la prezenta hotărâre, din care:

–  932.140  lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 4a la prezenta hotărâre;

–  809.095 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 4b la prezenta hotărâre.

  Art 5. Se aprobă execuţia veniturilor Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Negomir,județul Gorj la trim. II, anul 2020, în valoare totală de 3.497.725  lei, conform anexei nr. 5, la prezenta hotărâre ,din care:  

–  2.154.263 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexei  5a la prezenta hotărâre;

–  1.343.462 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 5b la prezenta hotărâre.

              Art. 6. Se aprobă execuţia cheltuielilor Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Negomir la trim. II,  anul 2020, în valoare totală de 3060486 lei, conform anexei  nr. 6 la prezenta hotărâre, din care:

–  1.987.274  lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 6a la prezenta hotărâre;

–  1.073.212 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 6b la prezenta hotărâre.

             Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Negomir :Instituției Prefectului Județului Gorj, Primarului comunei Negomir, Compartimentului financiar, contabilitate, taxe și impozite locale  și se aduce la cunoștința locuitorilor prin afișare la sediul Primăriei.

              Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Negomir în ședința

              ordinară  din  27 august  2020 , cu un număr de 12 voturi pentru, un număr de 0       

              voturi împotrivă, un număr de 0  abţineri, din totalul de 12  consilieri în  funcție

              și  12 prezenți la ședință.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 CONSILIER                                                   CONTRASEMNEAZĂ              

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                   

                      DUMITRU CONDESCU                                         JR. VALENTINA CAUC