Sfântul Schit Lainici (III)

Biblioteca Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale deține o bogată colecție de cărți și reviste apărute în Gorj, în perioada interbelică, despre locurile, instituțiile și oamenii de altădată. O astfel de carte este și broșura apărută în anul 1931 intitulată ,,Sfântul Schit Lainici”, un scurt istoric al mănăstirii gorjene, scris de protoiereul jud. Gorj, Grigore Prejbeanu, din care aflăm informații prețioase despre vicisitudinile prin care a trecut acest locaș de cult.

Iată cum arată în prezent locul sfânt de la Lainici
Iată cum arată în prezent locul sfânt de la Lainici

„În adevăr, după primele izbânzi ale tricolorului nostru peste Carpați, oștirea română, în fața numărului și a armelor mai multe și mai bune ale vrăjmașului își ia drumul înapoi spre țară, urmărită la ea acasă de trufașele oștiri dușmane. Streinii, nu numai de limba, dar și de legea noastră, ajunși pe Valea Jiului, la Sfântul Schit Lainici, nu-i respectă nici biserica, nici călugării trăitori aici. Năvălitorii au silit călugării de aici să ia drumul pribegiei, iar pe doi mai bătrâni, îi ia prizonieri și îi duc în Germania, de unde nu s-au mai întors, găsindu-și moartea în lagărul de prizonieri de acolo. Sfântul Schit e profanat de vrăjmași, care leagă aici caii, chiar în sfânta biserică. Și azi se văd urmele cuelor, unde au stat caii vrăjmașilor, iar pereții bisericii poartă încă și acum numele soldaților dușmani, câți au ținut să-și sgârie isprava pe sfântul locaș dumnezeiesc. N-au fost cruțate nici chipurile sfinților: la mulți li s-au scos ochii și pe multe părți pictura e sgâriată. Odoarele bisericești au fost jefuite. Dispare, între altele și Evanghelia ferecată cu argint, ce fusese dăruită în 1824 de Anița Argetoianca. Clopotele Sfântului Schit, vestitoare de pace și înfrățire între oameni, mângăietoare în dureri și dătăroare de nădejdi în necazuri, sunt ridicate de vrăjmași, odată cu clopotele de pe întinsul țărei ocupate, din care se toarnă tunurile ucigătoare de oameni. Acum e luat și clopotul cel mare, în greutate de 318 kg. ce purta această inscripție: ,,Acest clopot este făcut în zilele protosinghelului Irodion Ionescu starețu sf. schit Lainici, cu ajutorul său și al altor credincioși și creștini întru Hristos botezați prin intermediul pr. Pant. P. Sachelarie și N. Trandafirescu din Tg. Jiu 1899 (Turnătoria Thury et fiu Buda-Pest)”.
Nici în retragerea din 1918, vrăjmașul nu lasă în pace Sfântul Schit Lainici. Se dă atunci foc la casele din partea de miazănoapte a bisericei, scăpând de flăcări, cu multă greutate numai clădirile din partea de miazăzi, datorită ajutorului pioșilor creștini din împrejurimi, care au sărit pentru stingerea focului. Timp de doi ani Sfântul Schit Lainici a fost pustiu … și azi povestesc închinătorii jalea dela Sfântul Schit. Plângeau toți cu lacrimi fierbinți, când vedeau pustiirea de atunci. Dumnezeu s-a milostivit însă de oameni și aducând iarăși binefăcătoarea pace pe locurile acestea, s-au putut începe reparațiile la Sfântul Schit Lainici și astfel, prin osârdia starețului de atunci și a comitetului de fruntași gorjeni, s-a putut redeschide, deocamdată, biserica, pentru închinare și s-au făcut oarecare îmbunătățiri și locuințelor. A ajutat aici și dl. George Tătărescu, fost ministru.
Din 1929 Sfântul Schit Lainici are fericirea să primească la conducerea sa pe părintele superior ieromonahul Visarion Toe, crescut în spiritul creștin monahal de muncă și rugăciune la Sfântul Schit Frăsinei, ctitoria episcopului Calinic, zis ,,cel sfânt”. Cuvioșia sa aduce aci monahi de seamă (azi 15 la număr) și ajutat de harnicul părinte ieromonahul Pavel Bocșa a reușit să aducă la Lainici stima, încredere și ajutorul dreptmăritorilor creștini de pretutindeni. Îndeosebi, Sfântul Schit Lainici capătă un prețios ajutor din partea Direcțiuni Minelor din Petroșani, care dăruiește pentru refacerea Sfântului Schit bani și materiale, în largă măsură, ba chiar o căruță cu cai, reușindu-se astrfel, să se facă multe îmbunătățiri, între care și clădirile cele noi. Între mulții dăruitori ai Sfântului Schit Lainici, e vrednic de notat numele d-lui inginer M. Bălănescu din Tg. Jiu, care a dăruit o frumoasă Evanghelie, argintată și numele d-lui Iosif Blendea din Tg. Jiu, care a dăruit o candelă de argint etc. De asemenea au ajutat Sfântul Schit Lainici preoții și enoriașii din Valea Jiului de sus. Cu toate ajutoarele primite, Sfântul Schit încă mai are nevoi de îndeplinit, spre a corespunde în totul, misiunei sale creștine în părțile acestea.
Este de nădăjduit, că sub oblăduirea Prea Sfințitului Episcop Vartolomeu al Râmnicului, râvnitor de înălțarea vieții monahale și de propășirea sfintelor locașuri dumnezeiești, cu ajutorul pioșilor creștini de pretutindeni, părinții călugări trăitori aici vor reuși în strădania lor de muncă și de rugăciune. Dumnezeu să trimită mila și ajutorul său peste Sfânta așezare de la Lainici și să aprindă în inimile tuturor focul iubirii strămoșești de Biserică, desăvârșind frumoasele începuturi de aici!
Protoiereu Gr. Prejbeanu
Ieromonahii Visarion Toe și Pavel Bocșa”

Cristian Grecoiu