Publicare hotărâri consiliu Fărcășești aprilie 2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 19

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al

Comunei Fărcășești, județul Gorj

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr.4419/14.04.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,      

–    Proiectul de hotărâre nr. 137/06.01.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Fărcășești, județul Gorj, DS 49,

–     Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, nr. MDLPA-5582/DPFBL-     379/14.03.2022, înregistrată la Primăria comunei Fărcășești sub nr. 3986/31.03.2022,

  • Prevederile art.289, alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  • Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
  • Prevederile Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor
  • Hotărârea Consiliului Local Fărcășești nr. 11/23.08.1999 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Fărcășești,
  • Anexa nr. 35 „ Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești” la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor, și comunelor din județul Gorj cu modificările și completările ulterioare

 –   Referatul de aprobare nr.4419/14.04.2022 al domnului Drăgoescu Constantin –Primar,

 –   Raportul de specialitate nr. 4547/20.04.2022 al Secretarului General,

 –   Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

nr. 4758/28.04.2022

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

             Art.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcășești, județul Gorj ,însușit prin Hotărârea Consiliului Local Fărcășești nr. 11/23.08.1999 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Fărcășești, cu modificările și completările ulterioare și atestat potrivit anexei nr.35 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea „Secțiunea I. Bunuri imobile”, se modifică după cum urmează:

 – la poziția nr. 50 coloana 2 va avea următorul cuprins „( Strada Aleea Păducelului )”, coloana 3 va avea următorul cuprins „( Număr cadastral 38246, Origine și destinație km.0+000(DJ 674)- km 0+135, Suprafață de teren aferentă drumului=610 mp, Tip îmbrăcăminte- balast,Lungime drum=0,135 km, Lățime p. carosabilă variabilă 4.23m-5,90 m,  Vecinătăți: N- proprietate particulară,  S- proprietate particulară,  E- DJ 674,V- proprietate particulară)”, coloana 4 va avea următorul cuprins „( 1999 )”, coloana 5 va avea următorul cuprins „( 4,163 mii lei)”, coloana 5 va avea următorul cuprins „( HCL Fărcășești nr. 11/23.08.1999 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Fărcășești, cu modificările și completările ulterioare, art. 8, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor,republicată, cu modificările și completările ulterioare)”.

              Art.2.Prezenta hotărâre cu privire la atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Fărcășești, județul Gorj constituie anexă la Statutul Comunei Fărcășești, județul Gorj, se publică în Monitorul oficial local al comunei Fărcășești, pe pagina de internet a comunei Fărcășești,în sectiunea dedicată statutului comunei.

              Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

    Adoptată astăzi 28.04.2022, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                          UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                               BÎZU LIDIA   


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 20

privind aprobarea modificării art. 48 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Fărcășești ,mandatul 2020-2024

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr.4428/14.04.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,          –   Prevederile art.61 din Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local,

–     Adresa INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL GORJ, nr. 2912/21.02.2022, înregistrată la Primăria Fărcășești sub nr. 2364/21.02.2022,

–     HCL nr.41/26.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Fărcășești ,mandatul 2020-2024

 –     Referatul Secretarului General al UAT Fărcășești, nr. 3083/01.03.2022,

–      Prevederile art. 129, alin.(3), lit.(a) din OUG nr. 57/ 2019-Codul administrativ,

 –     Referatul de aprobare nr.4429/14.04.2022 al domnului Drăgoescu Constantin –Primar,

 –     Raportul de specialitate nr. 4548/20.04.2022 al Secretarului General,

 –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

nr. 4758/28.04.2022,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

      Art.1)  Se aprobă modificarea art. 48 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Fărcășești ,mandatul 2020-2024, aprobat prin HCL nr.41/26.11.2020, care va avea următorul conținut:

1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.

2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de  10% din indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative.

3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.

4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

5) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate se calculează după formula:

IL = 10% x IP x (0,65 x PCL/NŞCL + 0,35 x PCS/NŞCS),

unde „IL” este indemnizaţia lunară pentru consilierul local; „IP” este indemnizaţia lunară a primarului; „PCL” este numărul de participări ale consilierului local la şedinţele consiliului local din luna respectivă; „PCS” este numărul de participări ale consilierului local la şedinţele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectivă; „NŞCL” reprezintă numărul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului local din luna respectivă; „NŞCS” reprezintă numărul şedinţelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivă.

6) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale.

7) Prevederile alin. (1) – (4) se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.

8) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (4), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

9) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

10) Consilierii locali şi delegatul sătesc care participă la şedinţele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă. ”

    Art.2) Primarul comunei Fărcășeșt  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    Art.3) Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

    Adoptată astăzi 28.04.2022, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE

                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                          UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                               BÎZU LIDIA   


ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 21

privind  aprobarea Organigramei și a  Statului de funcții al  

comunei Fărcășești, începând cu data de 01.05.2022

Având în vedere :

–    Proiectul de hotărâre nr.4552/20.04.2022, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar,          –   – prevederile art. 407,art. 409, alin.( 3), lit. b) din OUG nr 57/2019 privind Codul  Administrativ,

–  OUG nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri bugetare

–    HCL Fărcășești nr. 5 din 31.01.2022 privind aprobarea Organigramei,a Statului de functii ale comunei Fărcășești, ,

–   Prevederile Ordinului nr.106 /12.04.2022  privind aprobarea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din aparatele de specialitate ale primarilor unităților administrative- teritoriale din județul Gorj precum și din instituțiile publice locale înfințate prin hotărâri ale autorităților deliberative  de la nivelul județului Gorj.

–    referatul nr. 4509/19.04.2022 al Secretarului General UAT Fărcășești,

–    referatul nr. 4549/20.04.2022 al Compartimentului Resurse Umane

–   Prevederile art.136, alin.1), art. 139 alin. 1), art.154, art.155, art.156, din OUG nr. 57/    2019-Codul administrativ,

 –     Referatul de aprobare nr.4556/20.04.2022 al domnului Drăgoescu Constantin –Primar,

 –     Raportul de specialitate nr. 4567/20.04.2022 al Compartimentului Resurse Umane,

 –     Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

nr. 4758/28.04.2022, 

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE: 

     Art.1 Se aprobă Organigrama comunei Fărcășești,conform anexei nr.1, care face parte integrată din prezenta hotarâre.

    Art.2 Se aprobă modificarea Statului de funcții al  comunei Fărcășești,conform anexei nr.2, care face parte integrată din prezenta hotarâre.

    Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărârii se împuternicește Primarul comunei Fărcășești.

    Adoptată astăzi 28.04.2022, în ședință ordinară a Consiliului Local Fărcășești, cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri. (13 consilieri convocați și în funcție, 12 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI VASILE                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                          UAT   FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                              (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                               BÎZU LIDIA