Orașul Țicleni, raport 2014

La fiecare sfârșit de an, primarii prezintă, în fața Consiliului Local- care este organul legislativ într-o comunitate, un raport de activitate a Primăriei, care este organul executiv. În continuare vă prezentăm Raportul primarului orașului Țicleni, Constantin Radu.

Primarul Constantin Radu al orașului Țicleni face bilanțul
Primarul Constantin Radu al orașului Țicleni face bilanțul

Raportul anual al primarului este o necesitate şi, totodată, o datorie faţă de cetăţenii oraşului. Am preluat mandatul de primar al oraşului Ţicleni hotărât să reprezint cât mai bine interesele şi cerinţele cetăţenilor, să transformăm localitatea într-o unitate administrativ – teritorială modernă, să fiu un bun gospodar şi un om cu care să se mândrească locuitorii oraşului, un bun creştin şi cu frică de Dumnezeu. Cred că am dovedit că suntem o adevărată echipă în instituţia primăriei şi am colaborat bine cu Consiliul Local, care a susţinut politicile locale propuse pentru administrarea şi dezvoltarea comunităţii, indiferent de apartenenţa politică a consilierilor locali. Principalul obiectiv al activităţii noastre este acela de a crea o administraţie publică locală eficientă, în folosul cetăţeanului. Dezvoltarea oraşului Ţicleni trebuie să se realizeze în mod echilibrat. Banii sunt de o mare importanţă pentru realizarea unor investiţii, dar la fel de importantă este şi gestionarea eficientă a bugetului, ca urmare a identificării şi prioritizării nevoilor comunităţii. Ne-am propus ca obiectiv prioritar elaborarea unei strategii de dezvoltare locală care să reflecte o gândire unitară, pe termen lung. Aceasta reprezintă o reliefare a principalelor direcţii în care am acţionat pentru punerea în aplicare a atribuţiilor ce îmi revin potrivit legii.

Preambul

Oraşul nostru are o suprafaţă de 7229 ha şi totalizează un număr de 4757 locuitori. Suprafaţa agricolă a oraşului este de 2452 ha, din care: arabil 1208 ha, păşuni 998 ha, fâneţe 4 ha, vii 162 ha, livezi 80 ha, iar păduri 4245 ha. Îndeletnicirile de bază ale locuitorilor constau în activităţi petroliere şi agricultură.
În temeiul art. 63 alin.3, lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit prezentul raport în calitate de primar al oraşului Țicleni, județul Gorj.
Pornind de la dezideratul urmărit de orice Primărie responsabilă de a asigura cetăţenilor noştri servicii de calitate, extinderea acestora, îmbunătățirea infrastructurii și a calității vieţii cetăţenilor localităţii noastre, voi enumera cateva din principalele realizări ale anului 2014.
În spiritul transparenței si respectului față de cetățeni, principii care trebuie să guverneze administraţia publică locala, redau mai jos sintetic activitatea desfășurată în anul 2014 pe domenii de activitate:

Impozite și taxe locale

În anul 2014 a fost colectată suma de 1.005,37 mii lei la Impozite si taxe pe proprietate – clădiri și terenuri, 237,12 mii lei impozit pe mijloace de transport, 63,91 mii lei venituri din concesiuni și închirieri, 127,45 mii lei venituri din amenzi, 257,843 mii lei venituri din taxe administrative (taxă certificate urbanism, taxe autorizaţii construire și de funcţionare, taxe înmatriculare, regularizări taxe, alte taxe timbru).

Stare civilă și compartiment juridic

În anul 2014 au fost înregistrate : 40 acte deces; 31 acte căsătorie; 8 acte naştere din care 7 transcriere certificate de naştere eliberate de autorităţile din alte țări;13 cereri pentru începerea procedurilor succesorale.
În urma controalelor efectuate pe acestă linie de organele îndreptățite nu au fost semnalate deficiențe.

Registrul agricol- agricultură

În anul trecut au fost eliberate un nr. de 3200 adeverinţe care au avut la bază înregistrările din Registrul agricol și 4 certificate de producator. Din înregistrările în Registrul agricol se constată o scădere drastică a efectivelor de animale, cauza fiind una obiectivă (populaţia nu mai are unde desface produsele care și așa se vând la un preţ mic). O greutate în acest domeniu este și aceea ca cetăţenii nu declară suprafeţele și efectivele în termenele prevăzute de lege, ceea ce duce la întârzieri în plata subvenţiilor acordate de stat. Menţionez că, pe parcursul anului, cetăţenii au ridicat permanent probleme şi au solicitat audienţe legate de îngrădirea abuzivă, încălcarea proprietăţii, păşunatul animalelor, litigii şi retrocedări de terenuri. Au fost eliberate 20 adeverinţe de proprietate și procese verbale de punere în posesie pentru terenuri agricole. Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar a avut de soluţionat peste 200 de cereri, care au necesitat deplasări în teren, de multe ori pe vreme nefavorabilă, străduindu-se să răspundă exigentelor cetăţenilor.

Urbanism

În anul 2014 au fost eliberate: 59 certificate de urbanism, 67 autorizaţii de construire, 43 certificate constatatoare pentru imobile și 22 autorizaţii funcţionare, la societăți comerciale (dintre care 3 profil alimentaţie publică), redactandu-se totodată în urma deplasărilor în teren, un număr aproximativ de 56 răspunsuri la diverse cereri și adrese.

Achiziții publice și investiții

În anul 2014, apreciem că întreg Programul anual al achiziţiilor publice a fost dus la îndeplinire în proporţie de 85%, astfel la capitolul Achiziţii lucrări avem: Executare dalări şanţuri și ziduri de sprijin, în cadrul acestei lucrări rezolvandu- se o problemă acută a unor zone din oraş expuse riscului inundaţiilor – realizata 100%; Deviere conductă alimentare cu apă oraş Țicleni, o realizare deosebită care a pus capăt unor disfuncționalități în anumite zone ale oraşului în ceea ce priveşte alimentarea cu apă – realizată 100%; Executare foraj pentru echiparea unui puț de apă – realizată 100%; Amenajare Parc Casa de Cultură oraş Țicieni, prin această lucrare îmbunătățindu-se în mod considerabil imaginea urbanistică a oraşului, punând totodată în valoare Casa de Cultură Țicieni – realizată 100%; Amenajare drum și parcare auto betonată Cimitirul Țicieni, rezolvând disfuncționalitățile legate de absența locurilor de parcare din zona cimitirului și bisericii Țicieni – realizată 100 %; Reparaţiile curente la instalaţia electrică a clădirii Primăriei au îmbunătățit condiţiile de lucru ale angajaţilor din primărie – realizată 100%; Executare lucrări de tâmplărie PVC și iluminat copertină cantină – realizată 100%;Extindere instalaţie încălzire și lucrări de instalaţie aer condiţionat- cantină local nou – realizată 100%; Lucrarea Construire pod peste pârâul Cioiana, ce facilitează accesul persoanelor şi autovehiculelor din zona respectivă, a fost realizată în proporţie de 95 %; Reabilitare clădire pentru spații medicale, realizată în proporţie de 70 %; Reabilitare locuinţe sociale P+4 Liceu Țicieni – Parter, realizată în proporţie de 50%; Din cele 13 lucrări propuse care au făcut obiectul capitolului Achiziţii lucrări au fost realizate 8 lucrări cu procentaj 100% și 3 lucrări efectuate parţial cu un procentaj de peste 70%, rămânând 2 lucrări care nu au fost demarate și anume: Reabilitare stadion infrastructură și Realizarea unui teren de minifotbal cu dotările aferente în cadrul obiectivului Amenajare părculeț Tunși.
La capitolul Achiziţii servicii și produse, printre multe altele, au fost realizate următoarele: Servicii de pirotehnie sărbători de iarnă – 100%; Servicii de pirotehnie Zilele Oraşului Țicleni- 100 %; Servicii artistice și de sonorizare pentru organizarea Zilelor Oraşului Țicieni – 100%; Neutralizare deşeuri de origine animală – 100 %
Realizare stemă oraș – 50%; Organizarea Festivalului Berii – 100%; Defrişare arbori- 100%; Servicii cultural artistice pentru instruirea Ansamblului de dans „Petrolul” ai Centrului Cultural Țicleni- 100%; Achiziţionare cadouri Ziua Copilului- 100 %; Achiziţionare cadouri copii pentru Sărbătorile de iarnă – 100%; Achiziţionare și plantare pomi – pruni, pentru plantare pe domeniul public în tot oraşul- 80 %; Dotarea localului nou al cantinei cu 40 buc. mese și perdele – 100%; Achiziţionare echipament protecţia muncii muncitori- 100 %.
Pe lângă aceste contracte au fost încheiate și onorate, în procent de 100%, o mulţime de servicii de proiectare și dirigentie de şantier, aproximativ la toate lucrările care s-au executat din bugetul local.

Asistență socială și autoritate tutelară

S-a asigurat acordarea prestaţiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat acordarea lor și care s-au încadrat în prevederile legale.
Compartimentul s-a ocupat si de protecţia copiilor cu probleme și a familiilor acestora, de prevenirea abandonului familial. Au fost elaborate planurile de servicii și s-a asigurat protecţia persoanelor cu dizabilități. S-a răspuns în timp util la solicitările judecătoriei, a organelor de poliție, fiind întocmite anchete sociale.

Învățământ

Procesul de învăţământ a avut, totdeauna, un loc prioritar în atenția conducerii oraşului. Reţeaua şcolară din localitate cuprinde două grădiniţe, o şcoală primară, o şcoala gimnazială și un liceu.
Au fost executate lucrări de reparaţii curente și întreţinere la şcolile din localitate, elevii beneficiind de condiţii corespunzătoare în procesul de învățământ. Astfel, prin grija conducerii Școlii Gimnaziale Țicleni și a Liceului Tehnologic și cu sprijinul Primăriei, au fost realizate lucrări de amenajare a bazelor sportive la locaţiile fostei Școli Rășina și a Liceului Tehnologic, toți iubitorii sportului beneficiind de o infrastructură la standarde europene, terenul bazelor fiind echipat cu covor sintetic.

Sănătate

Starea de sănătate a populaţiei oraşului considerăm că se încadrează în standardele la nivel judeţean. Din grija pentru sănătatea locuitorilor oraşului, în anul 2014 s-a demarat lucrarea „Reabilitare imobil pentru spații medicale”, procedându-se la modernizarea unui imobil care se degrada pe zi ce trecea, asigurandu-se astfel un spaţiu modern și funcţional de care vor beneficia concetăţenii noştri. Cetăţenii oraşului Ticleni au la dispoziţie două cabinete de medici de familie și un cabinet stomatologic. După ce în anul 2013 a fost realizat acoperişul la imobilul unde își desfașoară activitatea cei trei medici, în anul 2015, la acelaşi imobil vor fi executate lucrări de reabilitare, constând în tencuieli și zugrăveli interioare, placaje de gresie, faianţă, reabilitarea instalaţiilor electrice, sanitare și de alimentare cu apă, înlocuire tâmplărie interioară și exterioară, anvelopare, etc.

Cultură, culte, turism și sport

În anul 2014, la Centrul Cultural Țicleni și-a desfășurat activatatea Ansamblul de dansuri populare „Petrolul”, care prin participarea la concursuri și festivaluri, a obtinut următoarele premii:
Festivalul Național de Dans al Copilăriei și Tinereţii, Buzău, Marele trofeu;
– Festivalul Judeţean-de Folclor „Muguraşi de primăvară”, Ro vi nari, Marele trofeu;
Festivalul Național de Folclor „ Cânt și joc pe plai dobrogean”, Eforie Sud, Marele trofeu;
– Festivalul „Cânt și joc pe plai dobrogean” Pecineaga, Premiul de excelență;
Festivalul „Cânt și joc pe plai dobrogean” – secţiunea instrument, orgă, Robert Mărgineanu a obținut Premiul de excelență;
Festivalul Internațional ECOFEST JUNIOR, Deva, Marele trofeu.
Nu trebuie uitate nici celelalte două ansambluri, „Dorul Țicleniului” și „Mlădițe gorjene” care au obținut prestigioase trofee la festivaluri judeţene și naţionale.
De asemenea, în cursul anului trecut a fost implementat proiectul cultural-educativ „Toate lucrurile mari prima dat au fost mici”, proiect ce și-a propus drept scop cultivarea dragostei și a respectului față de educaţie, cultura și de tradiţiile populare româneşti, dar și a gustului pentru frumos. Parteneri in acest proiect au fost Biblioteca Orășenească Țicleni, Centrul Cultural Țicleni, Şcoala Gimnazială nr. 1 Țicleni, Liceul Tehnologic Țicleni și Primăria oraşului.
Prin protocolul încheiat de Centrul Cultural Țicleni cu Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu urmează că în cursul anului 2015 să se organizeze cursuri de instrumente cum ar fi nai, fluier, chitară, vioară, etc.
Fondul existent de carte la Biblioteca Orașenească Țicleni este de 35.778 volume, din care în cursul anului 2014 au fost achiziţionate un număr de 450 volume în valoare de 10.000 lei.
Există abonamente la diferite publicaţii cum ar fi: Gorjeanul, Gazeta Sporturilor, Taifasuri, Practic în Bucătărie, de care au beneficiat cititorii interesaţi de diverse subiecte. În cadrul bibliotecii, pe timpul verii, s-au organizat ateliere de vacanță intitulate „Bibliocampionii se distrează”, la care au participat 40 de copii, organizându-se și diverse concursuri: Primar pentru o zi, Cercetașul curajos, Micul naturist priceput, Cel mai bun actor, Cel mai bun jurnalist, Micul pictor, etc.
De asemenea, ziua de 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului a fost marcată la Țicleni prin organizarea de activități recreative unde cei mici s-au distrat alături de îndrăgite personaje de desene animate, bucurându-se totodată și de un spectacol de magie.
În luna noiembrie a anului 2014, ca în fiecare an, s-a organizat omagierea scriitorului Nicolae Diaconu, al cărui nume îl poartă biblioteca noastră, ocazie cu care s-a organizat un atelier zonal pentru bibliotecarii din judeţ.
Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă s-a organizat un spectacol de colinde și tradiţii populare, colindătorii fiind răsplătiți cu pachete de dulciuri oferite în dar prin grija Consiliului Local și a Primăriei Țicleni.
Cel mai de preţ suport spiritual al cetăţeanului, biserica, a avut şi are un rol deosebit în viaţa omului. La bisericile existente în oraşul nostru, în număr de 4, s-au efectuat lucrări de reparaţii uşoare.

Protecția mediului

În decursul anului 2014, s-a urmărit menţinerea unui program viabil de protecţie a mediului, care s-a materializat prin acţiuni la nivel de oraş, antrenând cetăţenii şi în special beneficiarii Legii 416/2001.
Realizarea cea mai importantă o constituie închiderea Depozitului de deşeuri neconform din Țicleni. Au fost efectuate o serie de controale de către Garda de Mediu fiind apreciaţi în mod deosebit. Suntem printre primii care au reuşit închiderea definitivă a Depozitului de deşeuri municipale din zona urbană Țicleni, în acest sens fiind întocmit și Raportul de inspecţie finală a Gărzii de Mediu. Urmează perioada de monitorizare postînchidere de 30 ani, în care vom supraveghea starea depozitului și analiza apei subterane.
Oraşul nostru este partener cu oraşul Tg. Cărbunești și alte comune din judeţ în cadrul SC SALUBRIS GILORT SRL în baza HCL nr. 73/2010, deșeurile de pe raza oraşului Țicleni fiind colectate, transportate și eliminate de către aceasta societate.

Proiecte în curs de derulare

Una dintre cele mai de seamă realizări ale administraţiei publice locale, o consider a fi semnarea în cursul lunii decembrie 2014 a Contractului de Finanţare cu MDRAP pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „ Regenerarea urbană a municipiilor și oraşelor” pentru obiectivul „Asfaltare (modernizare) străzi laterale în orașul Țicleni”, valoarea totală a investiţiilor fiind de 5.445.360 lei din care valoarea cheltuielilor ce se pot finanţa de la bugetul de stat prin program este de 5.173.092 lei, eşalonat, până la finalizarea obiectivului de investiţii, în maximum 3 ani de la semnarea contractului.

Relația cu Consiliul Local

Au fost convocate un nr. de 18 şedinţe ale Consiliului Local (12 ordinare și 6 extraordinare) cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
Pentu o informare cât mai corectă, în spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor oraşului Ţicleni, hotărârile de Consiliu Local au fost postate și pe pagina de internet a oraşului Ticleni (www.primarieticieni.ro)
Consiliul Local Ticleni a adoptat un număr de 93 hotărâri.
Şedinţele au fost publice, la acestea participând cetățeni precum și salariaţi din aparatul Primăriei.

Relația cu cetățenii și transparența decizională

În anul 2014 au fost primite spre soluţionare un nr. de 115 cereri din partea cetăţenilor, în afara solicitărilor de adeverinţe. Cetăţenii s-au adresat Primăriei fie reclamând anumite aspecte (ordinea și liniştea publică, clarificarea situaţiei juridice a unor bunuri) fie solicitând sprijin în rezolvarea unor probleme personale (ajutor în bani sau alimente). La toate solicitările s-a dat răspuns în termen legal, neexistând reclamaţii. Totalul documentelor înregistrate, atat de la persoane fizice cât și de la persoane juridice în anul 2014 a fost de 15600. Au fost emise un număr de 450 Dispoziţii ale Primarului, marea majoritate cu caracter individual (stabiliri și aprobări de ajutoare sociale). Referitor la audiențe, putem afirma ca acestea s-au desfașurat permanent, cetăţenii fiind obişnuiţi să între în audiență la Primar fără un program dinainte stabilit. Consideram ca dotările Primăriei (acces la internet, fax, telefon) permit instituţiei să răspundă exigențelor privind relaţia cu cetăţenii și transparența.
Aceasta este prezentarea succintă a stării economico-sociale a oraşului Țicleni. Sperăm ca implementarea proiectelor câştigate precum și valorificarea potenţialului natural și uman va conduce la înscrierea localităţii noastre în rândul oraşelor europene în adevăratul sens al cuvântului cu implicaţii directe în primul rând în determinarea tinerilor să rămână să trăiască în oraşul lor natal. Închei, cu convingerea că împlinirile primarului sunt și împlinirile Consiliului Local, iar neîmplinirea lor se cuantifică tuturor. Este momentul să mulţumesc aparatului propriu al Primăriei și Consiliului Local pentru sprijinul acordat și pentru îmbunătățirea făcută cu mult discernământ a unor proiecte de hotărâri.

3 Comments on “Orașul Țicleni, raport 2014”

  1. apa care se plateste in Colonie este peste puterile acestui oras,apa este tratata cu clor,nu este apa potabila,cred ca stiti sa faceti diferenta intre aceste doua cuvinte,va rog luati masuri

  2. Tetea mergi la volan…ca de altceva nu esti bun. Opsssss……dar nici acolo nu poti merge ca le ai cu bautul grav.Si vezi ca nu tine vrajeala ca esti bun gospodar. Avem nevoie de oameni cu faculate, nu de analfabeti ca tine.
    Iti dau un sfat:cand nu o sa mai fi primar sa-ti iei cu tine si inteligentii de consilieri, fosti sau actuali membrii ai partidului PPDD.
    Si eu care am 12 clase, dar cu bacul luat sunt mai capabil sa conduc primaria aia. Vezi ca oamenii tai din primarie pleaca la ora 14 sau altii nu vin. Nu au program pana la ora 16?

Comments are closed.