Modificări în favoarea oamenilor școlii

Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, a prezentat în exclusivitate la emisiunea VIAȚA GORJULUI realizată de Cornel Șomâcu, elemente din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate Învățământ preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii în data de 13 noiembrie 2014, valabil pe o perioadă de un an de la data înregistrării, cu posibilitatea de prelungire.

Sindicaliștii din Educație cred că le va fi mai bine în 2015
Sindicaliștii din Educație cred că le va fi mai bine în 2015

Potrivit lui Constantin Huică, există o serie de elemente de noutate în contractul colectiv de muncă, printre acestea fiind următoarele: Pauza de masă de 20 de minute care se include în programul de lucru, pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic; Declararea ca zi nelucrătoare a celei de-a treia zi de Paști; Acordarea a 2 zile libere pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare legală, dacă nu se acordă sporuri la salariul de bază ; Menținerea numărului de zile de concediu de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic ; La programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, se va ţine seama şi de specificul activităţii celuilalt soţ; Acordarea de zile libere plătite pentru îngrijirea sănătății copilului – 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii; Reglementarea, la art. 30 alin. (3), a procedurii pentru acordarea zilei/zilelor libere plătite pentru îngrijirea sănătății copilului; Inserarea, la art. 30 alin. (5) din contract, a dreptului cadrelor didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare, la 6 luni de concediu plătit. De asemenea,  cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administrație al unităţii de învăţământ / inspectoratului şcolar (în cazul personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control), cu rezervarea postului didactic/catedrei pe perioada respectivă. Mai mult, concediul anunțat poate fi acordat și anterior împlinirii a 10 ani de vechime. Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime în învățământ, care nu și-a valorificat acest drept, poate beneficia de concediul fără plată și cumulat, în doi ani școlari, în baza unei declarații pe proprie răspundere că nu i s-a acordat acest concediu de la data angajării până la momentul cererii.

Obligații ale MEN

Constantin Huică mai spune că Ministerul Educației Naționale și-a asumat o serie de obligații care trebuie îndeplinite în perioada imediat următoare: Ministerul Educaţiei Naționale se obligă ca, împreună cu federaţiile sindicale semnatare ale contractului, să elaboreze, până la 31 ianuarie 2015, un proiect de act normativ de modificare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, care să țină cont și de dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; Ministerul Educaţiei Naționale se obligă ca, începând cu data de 1 ianuarie 2015, să introducă coeficienți suplimentari de diferențiere și de corecție, care să țină cont  inclusiv de structura personalului, specificul activității etc. în hotărârile emise anual de Guvern privind determinarea costurilor standard per elev/preșcolar; Ministerul Educaţiei Naționale se obligă ca, împreună cu federațiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă, să finalizeze în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea prezentului contract, Regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora. Ministerul Educaţiei Naționale se obligă să depună diligenţele necesare în vederea aprobării acestui Regulament prin hotărâre de Guvern până la data de 15 ianuarie 2015; Ministerul Educaţiei Naționale împreună cu federaţiile sindicale semnatare ale contractului se obligă ca, în termen de 30 de zile de la înregistrarea prezentului contract, să facă demersuri la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru adoptarea actului normativ privind plata, în primul semestru al fiecărui an, a sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar.