Meseria de diriginte pe cale de dispariţie

Pe vremuri, celebra serie a „Liceenilor” a făcut epocă iar un diriginte de talia lui Socrate era iubit, respectat şi chiar imitat. În liceele de azi este mai greu să se stabilească o asemenea legătură de vreme ce „Dirigenţia” (Consiliere şi orientare) a ieşit din orar iar diriginţii sunt obligaţi să îşi desfăşoare activitatea în afara programului propriu-zis. Foarte curând, diriginţii-educatoare, învăţători, profesori-nici nu vor mai fi renumeraţi pentru munca depusă. Poate de aceea, Ministerul Educaţiei a simţit nevoia să vină cu un nou ordin în domeniu care practic reia vechile prevederi legale, mai puţin suma de 10% din salariu acordată dirigintelui.

Orele de dirigenţie pentru liceeni se fac din acest an şcolar în afara programului şi a tradiţiei de decenii
Orele de dirigenţie pentru liceeni se fac din acest an şcolar în afara programului şi a tradiţiei de decenii

Aşa cum spunea legea şi până acum, coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare si de instruire practică, care predau la clasa respectivă. Directorul unităţii de învăţământ numeşte diriginţii, respectând principiul continuităţii si al performanţei, după consultarea cu şefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu şeful comisiei diriginţilor/coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

Dirigenţia, pe hârtie
Potrivit legii,  funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu această responsabilitate. Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute inclusiv în fişa postului. Pentru activităţile educative, dirigintele se află în subordinea directă a directorului sau a directorului adjunct care răspunde de activitatea educativă scolară si extrascolară din unitatea de învăţământ.
Meseria de diriginte presupune  activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind şi teme privind educaţia rutieră, educaţia si pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. Dirigintele desfăşoară şi activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.

Atribuţii şi obligaţii ale dirigintelui
Dirigintele are nişte atribuţii bine delimitate  cum ar fi  organizarea  si coordonarea activitatea colectivului de elevi,  activitatea consiliului clasei,  şedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul,  acţiuni de orientare  şcolară şi profesională pentru elevii clasei, activităţi educative si de consiliere, activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia.
Responsabilităţile dirigintelui:  răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi,consiliul clasei;completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;  motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; stabileşte, împreună cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările legale;  aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu legea etc.

Dirigenţia, o cenuşăreasă?
Potrivit legii,  activităţile de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt desfăşurate de diriginte, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, astfel: în cadrul orei de orientare si consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul –cadru(învăţământul gimnazial); în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare si consiliere, ca la liceu în anul şcolar 2009-2010. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care acesta va fi la dispoziţie elevilor, pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi. Intervalul orar este anunţat elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice.