Înștiințarea APIA în caz de forță majoră (sector animalier)

Toţi fermierii care au depus cerere unică de plată în sector animalier, în campania 2014 şi ale căror animale (bovine şi/sau ovine) sunt afectate de o epizotii care pot reduce total sau parţial efectivul de animale înscris în cererea de plata, trebuie sa știe că potrivit reglementărilor comunitare şi naţionale incidente, au obligaţia de a înştiinţa Centrul Judeţean APIA Gorj în legătură cu pierderile suferite, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea unui eveniment de forţă majoră sau circumstanţă excepţională.

Boala Limbii Albastre, caz de forță majoră
Boala Limbii Albastre, caz de forță majoră

Prin forţa majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului care impiedică executarea lui şi care exonerează de răs-pundere partea care o invocă.

În sensul art. 31 din Regulamentul (CE) nr.73/2009 sunt recunoscute ca fiind cazuri de forţă majoră sau cir-cumstanţe excepţionale, situaţii precum: decesul fermierului; incapacitatea profesională de lungă durată a agri-cultorului; un dezastru natural sever care afectează grav su-prafeţele agricole ale exploataţiei; distrugerea accidentală a clădirilor destinate creş-terii animalelor, aflate pe teritoriul exploataţiei; o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului (boala limbii albastre).
Dacă fermierul nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale aşa cum sunt definite de art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, acesta îşi păstrează în continuare dreptul la ajutor pentru animale-le eligibile în momentul producerii cazului de forţă majo-ră sau a circumstanţelor excepţionale. În plus, dacă ne-conformitatea reprezintă urmarea unui caz de forţă ma-joră sau unor circumstanţe excepţionale în materie de ecocondiţionalitate, reducerea corespunzătoare nu se aplică (art. 75, alin.1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009).
Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie depuse de către beneficiar/moştenitor la dosarul cererii sale de plată, în cazul unei epizotii, sunt documentele eliberate de organismele în drept pentru epizotii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului.